Kamila Wasilewska
|
7 sierpnia 2023
Spis treści

Z danych opublikowanych w 2022 roku przez Krajową Radę Notarialną wynika, że w tym okresie w Polsce funkcjonowało nieco ponad 3000 kancelarii notarialnych. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wśród instytucji obowiązanych wymienia również notariuszy. Czy jednak obowiązki AML/CFT dotyczą każdego notariusza? O co powinien zadbać notariusz jako instytucja obowiązana z zakresu przepisów prawa podatkowego?

Kiedy notariusz staje się instytucją obowiązaną w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w art. 2 ust. 1 wymieniają zamknięty katalog instytucji obowiązanych, czyli podmiotów zobligowanych do wdrożenia procedur AML w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy za instytucję obowiązaną uważa się notariusza w zakresie czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego (świadczenie usług polegających na umożliwieniu zawarcia aktu notarialnego) obejmujących:

 • przeniesienie własności wartości majątkowej, w tym sprzedaż, zamianę lub darowiznę ruchomości lub nieruchomości;
 • zawarcie umowy działu spadku, zniesienia współwłasności, dożywocia, renty w zamian za przeniesienie własności nieruchomości oraz o podział majątku wspólnego;
 • przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa użytkowania wieczystego oraz ekspektatywy odrębnej własności lokalu;
 • wniesienie wkładu niepieniężnego po założeniu spółki;
 • zawarcie umowy dokumentującej wniesienie lub podwyższenie wkładów do spółki albo wniesienie lub podwyższenie kapitału zakładowego;
 • przekształcenie lub połączenie spółek;
 • zbycie przedsiębiorstwa;
 • zbycie udziałów w spółce.

Instytucją obowiązaną (w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) jest też notariusz realizujący czynności, o których mowa w art. 79 ust. 6a prawa o notariacie, czyli prowadzenie rejestrów akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmowanie związanych z tym czynności oraz pomagający przy prowadzeniu ksiąg podatkowych, jako podstawową działalnością gospodarczą.

Szeroki zakres przedmiotowy regulacji oznacza, że instytucją obowiązaną będą zarówno notariusze partycypujący w dużych inwestycjach, np. fuzjach M&A, jak i niewielkie kancelarie notarialne, które sporządzają np. akt notarialny nabycia mieszkania. Czynnościami notarialnymi niewymienionymi w ustawie AML jest np. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów czy sporządzanie poświadczeń.

O co musi zadbać notariusz jako instytucja obowiązana w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?

Obowiązujące przepisy nakładają na instytucje obowiązane szereg obowiązków, których rzetelne i prawidłowe realizowanie jest kluczowe z punktu widzenia regulacji AML. Zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować nałożeniem wysokiej kary finansowej.

Realizacja działań o charakterze organizacyjnym

Obowiązki organizacyjne polegają na wdrożeniu w wewnętrznych procesach kancelarii notarialnej rozwiązań pozwalających na sprawne stosowanie regulacji AML.

Zgodnie z art. 9 w zw. z art. 6-8 ustawy AML instytucja obowiązana ma za zadanie wyznaczyć kadrę kierowniczą wyższego szczebla lub pracownika zajmującego stanowisko kierownicze odpowiedzialnych za stosowanie regulacji AML. W przypadku działalności jednoosobowych obowiązki w tym zakresie wykonuje osoba prowadząca tę działalność.

Kolejnym obowiązkiem jest sporządzenie oceny ryzyka z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, stosownie do art. 27 ust. 3 ustawy AML. Ocena powinna być utrwalona w postaci papierowej lub elektronicznej i aktualizowanie nie rzadziej niż raz na dwa lata. Identyfikacja i ocena ryzyka w zakresie AML powinny być dokonane czynników ryzyka dotyczących:

 • klientów;
 • państw lub obszarów geograficznych;
 • produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw.

Sugeruje się, aby przy układaniu oceny ryzyka uwzględnić wytyczne krajowej oceny, a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Warto zwrócić uwagę, że ocena może zostać udostępniona organom samorządu zawodowego. W przypadku notariuszy są to izby notarialne oraz Krajowa Rada Notarialna. Taką praktykę należy ocenić pozytywnie, jako stwarzającą optymalne warunki do zapewnienia zunifikowanych standardów bezpieczeństwa w zakresie AML/CFT.

Do obowiązków organizacyjnych należy też stworzenie wewnętrznej procedury AML stosownie do art. 50 ustawy. To dokument, który określa m.in.:

 • czynności i działania podejmowane w celu ograniczenia ryzyka AML/CFT;
 • zasady rozpoznawania i oceny ryzyka;
 • zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
 • zasady przechowywania dokumentów oraz informacji;
 • zasady przekazywania informacji do GIIF;
 • zasady rozpowszechniania wśród pracowników informacji z zakresu AML;
 • zasady zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń z zakresu AML;
 • zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
 • zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a pozyskanymi przez instytucję obowiązaną na podstawie przepisów ustawy.

Procedury AML to często dość obszerne dokumenty, których treść powinna być dopasowana do uwarunkowań konkretnej działalności gospodarczej. Nie można zapominać również o konieczności stworzenia kanału do whistleblowingu, a także cyklicznych szkoleniach pracowników w zakresie procedur AML.

Należy zaznaczyć, że obowiązki organizacyjne powinny być realizowane z uwzględnieniem rozmiarów prowadzonej działalności. Wymagania w stosunku do jednoosobowej kancelarii notarialnej są odpowiednio mniejsze, niż w przypadku spółek jawnych lub partnerskich, które zrzeszają wielu prawników i zatrudniają szereg pracowników, konieczne będzie zastosowanie większego rygoryzmu.

Rozpoznanie ryzyka prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Stosownie do art. 33 ust. 2 i 3 ustawy AML instytucja obowiązana rozpoznaje ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, związane ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną. Taka ocena powinna być udokumentowana z uwzględnieniem przede wszystkim:

 • rodzaju klienta (np. indywidualny a korporacyjny);
 • obszaru geograficznego;
 • przeznaczenia rachunku;
 • rodzajów produktów, usług i sposobów ich dystrybucji;
 • poziomu deponowanych przez klienta aktywów lub wartości przeprowadzanych transakcji;
 • celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych.

Wdrożenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

Środki bezpieczeństwa finansowego to działania, jakie instytucje obowiązane muszą podejmować względem swoich klientów w celu realizowania przepisów ustawy. Ich katalog znajduje się w art. 34 ustawy AML, przy czym trzeba pamiętać o konieczności skorelowania ze sobą zakresu i intensywności tych środków oraz poziom rozpoznanego ryzyka AML ustalonego we wspomnianym art. 33. Do środków bezpieczeństwa finansowego zalicza się:

 • identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości;
 • identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości lub ustalenia struktury własności i kontroli;
 • ocenę stosunków gospodarczych i uzyskanie informacji na temat ich celu lub charakteru;
 • bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta (analiza transakcji, badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych oraz aktualizacja dokumentów, danych i informacji).

Identyfikacja klientów kancelarii dotyczy przede wszystkim oceny ich dowodów osobistych (w przypadku osób fizycznych) oraz aktualnych odpisów z rejestru KRS (w przypadku spółek prawa handlowego). Zakres ustalania danych tożsamości określa art. 36 oraz 37 ustawy AML. W razie potrzeby notariusz może poprosić o okazanie również innych, wiarygodnych dokumentów. Z kolei identyfikacja PEP powinna nastąpić na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Wymienia on ponad 200 stanowisk i funkcji publicznych.

Regulacje dotyczące monitorowania stosunków gospodarczych znajdą zastosowanie przede wszystkim do tych kancelarii notarialnych, które współpracują z deweloperami i oferują im swoje usługi regularnie.

Środki bezpieczeństwa finansowego powinny być stosowane przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 35 ustawy, m.in. w przypadku:

 • nawiązywania stosunków gospodarczych;
 • transakcji okazjonalnych gotówkowych lub bezgotówkowych, których wartość przekracza określony pułap;
 • podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 • wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności danych uzyskanych od klienta.

W kontekście kancelarii notarialnych obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego nie ulega jednak ulega aktualizacji przy każdej operacji, a jedynie przy realizacji konkretnych transakcji, o których wspomnieliśmy powyżej. Jednocześnie zamknięty katalog czynności nie zawiera żadnych progów kwotowych, dlatego wystarczy sam fakt ich dokonania przez kancelarię notarialną (art. 2 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy AML).

W sytuacji, kiedy nie jest możliwe zastosowanie środków bezpieczeństwa w stosunku do klienta lub beneficjenta rzeczywistego, instytucja obowiązana powinna odmówić współpracy z powołaniem się na art. 41 ustawy AML. Jednocześnie należy zastanowić się, czy niemożność w tym zakresie stanowi przesłankę do przekazania zawiadomienia do GiiF.

Ustawa przewiduje możliwości stosowania złagodzonych lub przeciwnie – zaostrzonych środków bezpieczeństwa w zależności od okoliczności sprawy. O złagodzonej procedurze można mówić np. w sytuacji, kiedy spółka państwowa decyduje się na zakup nieruchomości. Uznaje się wtedy, że klient daje rękojmię działania zgodnie z prawem. Z kolei procedura zaostrzona może zostać wdrożona m.in. w sytuacjach nieuzasadnionego występowania bardzo złożonej struktury kapitałowej klienta lub powiązania transakcji okazjonalnej lub stosunków gospodarczych z państwem wysokiego ryzyka. Dodatkowe środki ostrożności powinny zostać zachowane, jeżeli transakcja jest realizowana z udziałem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (ang. politically exposed person).

Współdziałanie instytucji obowiązanej z GIIF

Każda instytucja obowiązana ma obowiązek współpracować z GIIF w zakresie wytyczonym przez przepisy ustawy. Przede wszystkim chodzi o przekazywanie informacji o zawieranych transakcjach, których wartość przekracza próg określony ustawą, a także informacji i dokumentów dotyczących m.in. klientów i przeprowadzonych transakcji.

Współpraca z GIIF obejmuje zgłaszanie transakcji, które rodzą podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez instytucję obowiązaną podejrzenia (art. 74 ustawy AML).

Do kancelarii notarialnych zastosowanie znajdą również niektóre obowiązki dotyczące przekazanych im wartości majątkowych klienta, np. zamrożenie wartości majątkowych, czyli uniemożliwienie wykonywania w stosunku do nich jakichkolwiek dyspozycji.

Kancelaria notarialna, która poweźmie podejrzenie co do legalności transakcji musi niezwłocznie powiadomić GIIF albo właściwego prokuratora. Każdy z tych organów może zażądać wstrzymania wykonania transakcji. W takiej sytuacji notariusz ma obowiązek odmówić sporządzenia aktu notarialnego albo dokonania innej czynności, która czyni z niego instytucję obowiązaną.

Co z wpisem notariusza do CRBR?

Ustawa AML nakłada na instytucje obowiązane obowiązek weryfikowania prawidłowości danych w CRBR zgodnie z art. 61a ustawy AML. W sytuacji, kiedy pojawiły się rozbieżności między ustaleniami dotyczącymi beneficjenta a informacjami w CRBR, powinny zostać one jak najszybciej wyjaśnione. Ewentualne rozbieżności, a także działania podjęte przez instytucję obowiązaną powinny być udokumentowane i zgłoszone ministrowi do spraw finansów publicznych.Kancelaria notarialna działająca w formie spółki prawa handlowego (np. spółki partnerskiej) musi zgłosić dane beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych prowadzonego na podstawie art. 55 i nast. Ustawy AML.

Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG, a także spółek cywilnych.

Pytania i odpowiedzi

Co do zasady dla zbycia ZCP wystarczy forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym, chyba że w jej skład wchodzi nieruchomość. W takiej sytuacji niezbędne będzie zawarcie umowy sprzedaż w formie aktu notarialnego. W obu przypadkach asysta notariusza będzie wymagana. W pierwszym potwierdza on jedynie złożenie podpisów przez strony, w drugim sporządza akt notarialny, a transakcja zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a podlega procedurze AML.

Każda z instytucji obowiązanych działa niezależnie na tle obowiązków wynikających z ustawy AML, dlatego nie ma możliwości odstąpienia od ich stosowania zarówno przez pośrednika, jak i notariusza. Można jedynie rozważać zastosowanie uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego, jeżeli ocena ryzyka transakcji z klientem uzasadni niższe ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (np. klient jest rezydentem państwa członkowskiego).


Może Ciebie również zainteresować:


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 1)