Koncesja na obrót paliwami ciekłymi (OPC) – co warto o niej wiedzieć?

Każda osoba, która zamierza prowadzić działalność gospodarczą związaną z obrotem paliwami ciekłymi, musi uzyskać stosowną koncesję. Obowiązek ten reguluje ustawa prawo energetyczne oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Czym są paliwa ciekłe według polskiego prawa? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z 15.12.2016 r. ich spis znajdziemy w specjalnie przygotowanym wykazie. Wszystkie paliwa ciekłe wymienione w dokumencie wymagają posiadania koncesji OPC, zarówno w zakresie obrotu krajowego i zagranicznego, wytwarzania, przeładowywania, magazynowania, jak i dystrybucji. Ich przywóz wymaga też wpisania do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. poz. 2039).

Jak uzyskać koncesję OPC – czyli w czym możemy Ci pomóc (OPC)

 1. Nasze usługi polegają m.in. na starannym przygotowaniu całej niezbędnej dokumentacji i sporządzeniu wniosku o wydanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC).
 2. Pomagamy podmiotom, które planują dzierżawę lub zakup stacji paliw – analizujemy, czy spełnia ona wymogi formalne brane pod uwagę przez URE.
 3. Oferujemy wsparcie nie tylko w przygotowaniu wniosku, ale również w uzupełnianiu braków w już złożonych dokumentach dotyczących koncesji OPC oraz sporządzaniu odpowiedzi na wezwanie.
 4. Zapewniamy pełną obsługę prowadzonej działalności – od założenia spółek celowych, po ich wdrożenie i bieżące wsparcie prawne w prowadzonej działalności gospodarczej.

Usługi Kancelarii RPMS w zakresie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC)

 • Analiza szans na uzyskanie koncesji – wskazanie, czy stacja paliw spełnia warunki określone przez URE.
 • Przygotowanie wniosku o pozwolenie na obrót paliwami ciekłymi OPC.
 • Bezpośrednia pomoc w uzyskaniu załączników potrzebnych do wniosku, takich jak zaświadczenia i pozwolenia, oraz w przygotowaniu innych niezbędnych dokumentów w oparciu o przepisy ustawy prawo energetyczne.
 • Wsparcie w zdobyciu zmiany koncesji na obrót paliwami ciekłymi OPC.
 • Reprezentowanie klienta przez profesjonalnego pełnomocnika przed Urzędem Regulacji Energetyki. Usługa obejmuje bezpośredni kontakt URE z naszymi prawnikami, których zadaniem jest m.in. uzupełnianie wniosku o wymaganą przez Urząd dokumentację oraz składanie wyjaśnień.

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi (OPC) – co warto o niej wiedzieć?

Każda osoba, która zamierza prowadzić działalność gospodarczą związaną z obrotem paliwami ciekłymi, to wymaga się od niej koncesji na obrót paliwami. Obowiązek ten reguluje ustawa prawo energetyczne oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Czym są paliwa ciekłe według polskiego prawa? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z 15.12.2016 r. ich spis znajdziemy w specjalnie przygotowanym wykazie. Wszystkie paliwa ciekłe wymienione w dokumencie wymagają posiadania koncesji OPC, zarówno w zakresie obrotu krajowego i zagranicznego, wytwarzania, przeładowywania, magazynowania, jak i dystrybucji. Ich przywóz wymaga też wpisania do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. poz. 2039). Wszystko powyższe wymaga uprzedniego złożenia wniosek o udzielenie koncesji

Co daje koncesja na handel paliwami ciekłymi (OPC)?

Umożliwia handel detaliczny i hurtowy paliwami ciekłymi na terenie kraju. Jest udzielana na czas oznaczony – nie krócej niż na 10 lat, ale nie dłużej niż 50 lat (wyjątkiem są sytuacje, w których sam wnioskodawca chce uzyskać koncesję na czas krótszy). Działalność gospodarcza w tym zakresie może być prowadzona tylko pomiędzy tymi przedsiębiorcami, którzy uzyskali koncesję (co wymaga wpisu do rejestru podmiotów lecz z wyjątkiem odbiorcy końcowego, czyli np. klienta na stacji benzynowej kupującego paliwo na użytek prywatny).

Uwaga: wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji, zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Jak uzyskać koncesję opc?

Składając wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki. Po jego rozpatrzeniu, Prezes URE wydaje stosowną decyzję dotyczącą wydania koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC). Przy sporządzaniu wniosku warto skorzystać z usług specjalistów, którzy udzielą wsparcia prawnego zarówno przy przygotowaniu pisma, jak i w późniejszym uzupełnianiu braków w dokumentacji oraz reprezentowaniu na każdym etapie postępowania.

Ile trwa oczekiwanie na decyzję dotyczącą koncesji OPC?

2 do 6 miesięcy. Wiele zależy od poziomu skomplikowania sprawy, ale z pomocą doświadczonych prawników można skrócić ten czas do 2 miesięcy.

Jakie są koszty urzędowe uzyskania koncesji OPC?

Opłata skarbowa wynosi 616 zł. W przypadku udzielenia komuś pełnomocnictwa należy doliczyć do tej kwoty 17 zł.

Które paliwa ciekłe zostały objęte obowiązkiem otrzymania koncesji OPC?

By dostać się do szczegółowego wykazu paliw ciekłych należy udać się na stronę Ministerstwa Finansów – oznaczone są odpowiednimi kodami CN.

 • gaz płynny (LPG): 2711 12, 2711 13 , 2711 14 00, 2711 19 00 – bez uwzględnienia mieszanin propanu-butanu uzyskiwanych w efekcie uzdatniania płynów zbożowych.
 • benzyny lotnicze: 2710 12 31
 • paliwa takie jak nafty do silników odrzutowych: 2710 19 21
 • półprodukty rafineryjne: 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 19 11. 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51, 2710 19 55
 • 3826 00 10 – bez uwzględnienia estrów metylowych będących dodatkiem do paliw ciekłych
 • oleje napędowe: 2710 19 43, 2710 20 11
 • benzyny silnikowe: 2710 12 25 – bez uwzględnienia benzyn przemysłowych i lakowych: 2710 12 41. 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00
 • oleje napędowe i lekkie oleje opałowe: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19
 • ciężkie oleje opałowe: 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, 2710 20 90
 • biopaliwa płynne (ciekłe)
 • paliwa typu benzyny do silników odrzutowych: 2710 12 70
 • benzyny pirolityczne: 2710 12 11, 2710 12 15
 • pozostałe, niewymienione wyżej biopaliwa płynne – bez uwzględnienia kodu CN, ale z wyłączeniem biopaliw ciekłych, które pełnią funkcję dodatku do paliw płynnych.

Na czym polega postępowanie o udzielenie koncesji OPC?

Udzielenie koncesji jest procesem wieloetapowym. Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy osoba wnioskująca spełnia wymogi formalnoprawne. URE zwraca uwagę również na to, czy przedsiębiorca ma wystarczające środki materialne i finansowe na podjęcie działalności. Poza tym liczy się jego doświadczenie i wiedza na temat branży. Wszystko to wpływa na ocenę zdolności i możliwości wnioskodawcy do prowadzenia sprzedaży paliw ciekłych a przez to na zasadność udzielenia koncesji. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dostatecznych środków na rozpoczęcie działalności, konieczne będzie przedłożenie zabezpieczenia np. pod postacią gwarancji bankowej lub gwarancji udzielonej przez podmiot trzeci najlepiej znajdujący się na terytorium Unii Europejskiej.

Druga czynność to złożenie wniosku. Należy zrobić to we właściwym Terenowym Oddziale URE.

Co musi znaleźć się we wniosku o uzyskanie koncesji opc? Między innymi:

 • Biznesplan
 • Opis dotychczasowej działalności wnioskodawcy
 • Opis planowanej działalności wnioskodawcy

Oprócz tego wraz z wnioskiem składa się wiele innych dokumentów. To, jakie pisma będą niezbędne, zależy głównie od indywidualnej sytuacji danego przedsiębiorcy, np. tego, czy działał już w danej branży, jak zamierza prowadzić swoją działalność, czy jest obecny na rynku zagranicznym, jaka będzie forma prawna jego działalności.

Dalsze postępowanie polega na składaniu dodatkowej dokumentacji i realizacji czynności wyjaśniających. Często jest tak, że Prezes URE wzywa przedsiębiorcę do przekazania specjalnych pism, które poświadczą, że spełnia on warunki konieczne do uzyskania koncesji na handel paliwami ciekłymi OPC. Oczywiście składanie wyjaśnień i dokumentów uzupełniających przedłuża cały proces, dlatego warto przygotować się do tego z wyprzedzeniem lub skorzystać z pomocy prawników.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o uzyskanie koncesji opc?

Składając dokumenty, trzeba zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim część pism składa się w oryginale, np. informację o niekaralności (zarówno w przypadku osoby składającej wniosek, jak i osób uprawnionych do reprezentowania działalności/członków zarządu). Poza tym wszystkie przekazane dokumenty nie mogą być starsze niż 3 miesiące od daty złożenia do Urzędu Regulacji Energetyki.

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje dokumentów składanych przed URE w ramach postępowania dotyczącego kocensji. Dotyczą one:

 1. Możliwości technicznych – są to wszystkie pisma, które wskazują, że wnioskodawca spełnia warunki techniczne do sprzedaży paliw ciekłych. Chodzi m.in. o wykaz środków transportu do transportowania paliw; opis działalności; spis rodzajów paliw z kodami CN (np. benzyny silnikowe czy gaz płynny LPG), które będą przedmiotem obrotu; decyzje wydane przez nadzór budowlany; oświadczenie o zatrudnieniu osób z odpowiednimi kwalifikacjami; czy nawet opis gospodarki wodno-ściekowej na stacji paliw.

 2. Warunków organizacyjnych i formalnoprawnych – chodzi m.in. o zaświadczenie o nadaniu numeru NIP/odpis z KRS; informację o niekaralności wnioskodawcy; wykaz podmiotów mających wpływ na przedsiębiorcę; oświadczenie o tym, że nie znajduje się on w stanie likwidacji ani nie ogłosił upadłości; pismo potwierdzające, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Ogólnie komplet informacji o prowadzonej działalności.

 3. Środków finansowych do prowadzenia działalności – ich celem jest potwierdzenie, że wnioskodawca albo dysponuje środkami finansowymi do prowadzenia działalności, albo może je pozyskać. Wśród tego typu dokumentacji wymienia się np. gwarancje bankowe, umowy gwarancyjne i gwarancje ubezpieczeniowe; sprawozdania finansowe pochodzące z ostatnich 3 lat; zaświadczenie potwierdzające wielkość obrotów, zdolność kredytową i płatniczą przedsiębiorcy; zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze spłatami.

 

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy ?
Daj nam znać w sekcji komentarz poniżej lub poprzez FORMULARZ
KONTAKTOWY

Co musisz wiedzieć o koncesji na obrót paliwami ciekłymi (FAQ)

Wnioskodawca ponosi przede wszystkim koszty urzędowe uzyskania koncesji OPC. Opłata skarbowa w przypadku koncesji na paliwo wynosi 616 zł. Jeśli wnioskodawca udzieli komuś pełnomocnictwa, do tej kwoty należy doliczyć jeszcze 17 zł. Do tego dochodzą koszty obsługi prawnej, które określane są po wstępnej analizie sprawy danego klienta.

Szczegółowy wykaz paliw ciekłych znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów. W ten sposób można szybko sprawdzić, które paliwa ciekłe zostały objęte obowiązkiem otrzymania koncesji OPC. Z kolei informacjami o podmiotach, które uzyskały koncesję, dysponuje Urząd Regulacji Energetyki.

Koncesja na paliwo jest wydawana na czas oznaczony. Umożliwia handel detaliczny i hurtowy na terenie kraju nie krócej niż przez 10 lat, ale nie dłużej niż przez 50 lat. Wyjątek stanowią sytuacje, w których sam wnioskodawca chce uzyskać koncesję na czas krótszy.

Nasze Aktualności prawne

Zaufali nam