W dobie powszechnego dostępu do sieci przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na wykorzystanie potencjału internetu do reklamowania swojej działalności. Wynika to z kilku czynników:

 • ogólnoświatowy zasięg reklamy;
 • profilowanie reklamy i dopasowanie jej treści do poszczególnych segmentów odbiorców;
 • możliwość łatwej skalowalności i szybkiej redukcji lub zwiększenia wydatków na reklamę;
 • szybkość tworzenia i umieszczania reklam w sieci;
 • możliwość wymiernej oceny skuteczności reklam dzięki oprogramowaniu analitycznemu; rozliczeniach CPC.

Polski porządek prawny nie reguluje reklamy internetowej w sposób kompleksowy, dlatego doktryna stoi na stanowisku, aby do oceny jej zgodności z prawem stosować ogólne regulacje dotyczące marketingu z uwzględnieniem odmienności wynikających ze specyfiki mediów cyfrowych.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Dlaczego warto wybrać naszą Kancelarię?

  Szkolenie z zakresu prawa reklamy jest prowadzone przez wieloletnich praktyków w obsłudze sektora IT i nowych technologii. Nasi prawnicy mają doświadczenie w obsłudze agencji marketingowych, software house’ów oraz firm z branży kreatywnej. Łączymy doskonałą znajomość prawa z dogłębnym rozumieniem specyfiki działalności reklamowej w sieci, oferując uczestnikom szkolenia wyłącznie wartościowe treści gotowe do wykorzystania w praktyce.

  Każde szkolenie jest zaprojektowane w sposób uwzględniający poziom wiedzy oraz potrzeby słuchaczy tak, aby udzielić konkretnych odpowiedzi na wątpliwości i pytania. Spotkania opieramy o starannie przygotowany materiał szkoleniowy, w tym liczne case studies, które prezentują wybrane zagadnienia na przykładach, pozwalając lepiej zrozumieć istotę danego zagadnienia. Szkolenie z zakresu reklamy internetowej adresujemy przede wszystkim do:

  • agencji marketingowych i copywriterskich zajmujących się przygotowywaniem kampanii reklamowych;
  • firm z branży kreatywnej, które dostarczają gotowych materiałów na potrzeby działań reklamowych;
  • indywidualnych specjalistów z zakresu SEO/SEM, copywriterów i grafików;
  • managerów, którzy chcą zoptymalizować efekty kampanii reklamowej przy zachowaniu zgodności działań reklamowych z prawem;
  • indywidualnych przedsiębiorców, którzy na własną rękę projektują reklamy swojego serwisu internetowego.

  Jakie zagadnienia poruszamy podczas spotkania?

  Reklama internetowa a praktyki nieuczciwej konkurencji

  Przepisy prawa zabraniają publikowania reklam, które naruszają uczciwą konkurencję w obrocie handlowym. Za takie działania uznaje się m.in. wyświetlanie reklamy sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami, wprowadzającej w błąd lub odwołującej się do uczuć odbiorcy.

  Naruszenie ustawowego zakazu jest obwarowane szeregiem sankcji cywilnych, w tym obowiązkiem naprawienia szkody, która niejednokrotnie może być bardzo wysoka. Dodatkową trudność w procesach sądowych dotyczących nieuczciwej konkurencji stanowi fakt, że to na przedsiębiorcy, któremu zarzuca się działania nieetyczne, spoczywa ciężar dowodu wykazania okoliczności przeciwnych. W ramach panelu poświęconego nieuczciwej konkurencji omawiamy:

  • reklamę sprzeczną z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszającą godność;
  • reklamę wprowadzającą w błąd;
  • przekaz odwołujący się do uczuć klientów;
  • reklamę porównawczą;
  • naruszenie dóbr osobistych w reklamie;
  • odpowiedzialność na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  Ograniczenia przekazu reklamowego

  Ustawa o radiofonii i telewizji wprowadza szereg ograniczeń w zakresie emitowania przekazu reklamowego. Zgodnie z art. 16b ustawy zakazane jest reklamowanie m.in. wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, produktów leczniczych, gier hazardowych w zakresie regulowanym przez przepisy szczególne. Złamanie zakazu może skutkować nałożeniem wysokiej kary grzywny.

  Swoboda reklamowa jest również ograniczona w aspekcie podmiotowym. Dotyczy to np. nawoływania małoletnich do nabywania dóbr lub usług, oddziaływania na podświadomość, ale także prezentowania przekazów reklamowych, które naruszają godność ludzką, zawierają treści dyskryminujące lub godzące w wolność wyznania.

  Wszystkie te obostrzenia sprawiają, że sformułowanie przekazu reklamowego w internecie może być trudne. Dlatego w ramach spotkania omawiamy:

  • ograniczenia przedmiotowe i podmiotowe reklamy;
  • dopuszczalność lokowania produktu, tematu oraz ukryte przekazy reklamowe;
  • oznaczanie wrażliwych treści sponsorowanych;
  • odpowiedzialność za naruszenie zakazów reklamy.

  Zasady reklamy internetowej wybranych dóbr i usług

  Reklama publikowana w sieci, podobnie jak jej bardziej tradycyjna odmiana musi uwzględniać ograniczenia dotyczące wybranych kategorii produktów i usług. Najwięcej obostrzeń obowiązuje w zakresie różnego rodzaju używek, w tym alkoholu i wyrobów tytoniowych. Reklamodawcy powinni też ostrożnie formułować przekaz w zakresie reklamy usług finansowych, medycznych, bankowych, doradztwa kredytowego lub ubezpieczeniowych.

  Znajomość obowiązujących regulacji w tym zakresie pozwala uniknąć dotkliwych kar i jednocześnie zachować marketingową wartość komunikatu. Omawiając ograniczenia reklamy internetowej, poruszamy tematykę związaną z promocją m.in.:

  • tytoniu i alkoholu;
  • żywności;
  • środków farmaceutycznych, leków, środków psychotropowych oraz odurzających;
  • kosmetyków;
  • usług w zakresie bankowości i ubezpieczeń;
  • usług płatniczych;
  • usługi kredytu konsumenckiego;
  • doradztwa podatkowego;
  • gier hazardowych.

  Reklama w sieci a prawa autorskie

  Tworzenie reklam zwykle jest związane z powstawanie dzieł stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przykładem reklamy może być grafika, animacja, dźwięk lub slogan reklamowy. Znajomość podstaw prawa autorskiego pozwala nie tylko tworzyć i wykorzystywać utwory w zgodzie z prawem, ale również zarządzać nimi tak, aby zmaksymalizować zysk z kampanii reklamowych.

  Omawiając wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, skupiamy się przede wszystkim na zabezpieczeniu interesów zarówno twórcy, jak i beneficjenta reklamy, czyli przedsiębiorcy tak, aby usługa reklamowa była korzystna dla obu stron umowy.

  • Pojęcie utworu w kontekście reklamy;
  • podmioty, którym przysługują prawa autorskie w zależności od podstawy zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, B2B);
  • zakres i przykłady autorskich dóbr osobistych i majątkowych;
  • roszczenia przysługujące w razie naruszenia dóbr autorskich;
  • przeniesienie autorskich praw majątkowych a licencja.

  Reklama w sieci a własność przemysłowa

  Poszczególne fragmenty reklamy w sieci mogą być objęte ochroną na gruncie ustawy prawo własności przemysłowej. Najczęściej dotyczy to takich elementów jak logo, melodia, slogan reklamowy, które są rejestrowane jako znak towarowy. Zgłoszenie znaku towarowego daje wyłączne prawo do posługiwania się danym oznaczeniem w celach komercyjnych i pozwala chronić aktywa IP na drodze formalnej.

  Znaki towarowe stanowią też wartościowe aktywa w majątku przedsiębiorstwa, ponieważ mogą być sprzedane, oddane do użytku na mocy umowy licencji, a nawet przedstawione instytucji finansowej jako zabezpieczenie kredytu. Omawiając zagadnienia związane z własnością przemysłową w reklamie, skupiamy się na takich tematach, jak:

  • pojęcie i funkcje znaku towarowego;
  • roszczenia podmiotu uprawnionego z tytułu znaku towarowego;
  • rejestracja znaku towarowego (z uwzględnieniem procedury krajowej, wspólnotowej i międzynarodowej);
  • postępowanie sprzeciwowe przed UPRP;
  • komercyjne wykorzystanie znaku towarowego.

  Problematyka linków sponsorowanych

  Reklama w sieci często wykorzystuje linki sponsorowane w celu dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika. Może ona przybrać postać m.in. komunikatu w treści strony internetowej lub reklam typu pop-up, a także reklamy powiązanej z danymi frazami kluczowymi (ang. keyword advertising). Dzięki modelowi CPC przedsiębiorcy mogą kierować reklamy do internautów wpisujących w polu wyszukiwania wybrane przez nich frazy kluczowe.

  Z prawnego punktu widzenia nieodpowiedzialne wykorzystanie systemu CPC może prowadzić do naruszenia prawa do znaku towarowego przysługującego innemu podmiotowi. Omawiając zagadnienia związane z linkami sponsorowanymi, poruszamy takie kwestie, jak:

  • funkcja odróżniająca i reklamowa znaku towarowego w świetle polskiego i europejskiego orzecznictwa;
  • wykorzystanie zarejestrowanego znaku towarowego jako frazy kluczowej;
  • umowy o rezerwację fraz lub zestawień fraz;
  • możliwość zakazania reklamowania takich samych lub podobnych towarów, lub usług przy pomocy frazy będącej znakiem towarowym;
  • odpowiedzialność za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

  Prawne aspekty reklamy w mediach społecznościowych

  Serwisy takie, jak Facebook, Twitter lub Instagram cieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród konsumentów, ale także przedsiębiorców. Firmy wykorzystują społeczności jako miejsce do reklamowania swojej działalności gospodarczej poprzez umieszczania w jej przestrzeni reklam. Co więcej algorytmy działające w obrębie portali społecznościowych dają możliwość tworzenia precyzyjnie kierowanych przekazów reklamowych , które będą widoczne wyłącznie dla grupy użytkowników spełniającej określone kryteria. W panelu szkolenia poświęconemu tym kwestiom omawiamy m.in.:

  • influencer marketing;
  • reklama ukryta w social mediach;
  • lokowanie produktu w ramach kampanii reklamowych w social mediach;
  • elementy umowy z influencerem;
  • prawo autorskie w mediach społecznościowych.

  Dlaczego monitorowanie zmian przepisów dotyczących reklamy jest istotne?

  Warto pamiętać, że przepisy dotyczące prawa reklamy ulegają nieustającym zmianom.

  Doskonałym tego przykładem jest nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych, która wprowadza daleko idące ograniczenia w tym zakresie. Wśród najważniejszych modyfikacji warto wymienić chociażby zakaz reklamowania wyrobów medycznych przez lekarzy lub osoby, których wygląd sugeruje wykonywanie takiego zawodu albo wykorzystanie dzieci, które miałyby nakłaniać rodziców do zakupu preparatów medycznych.

  Dodatkowo reklama powinna być sformułowana w taki sposób, aby jej treść była zrozumiała dla laika, co odnosi się przede wszystkim do stosowania w jej treści sformułowań medycznych albo powoływanie się na wyniki badań naukowych.

  Przedsiębiorstwo lub agencja marketingowa, która nie chce swoim działaniem naruszyć obowiązujących przepisów powinna skonsultować brzmienie reklamy z kancelarią, która na bieżąco śledzi zmiany zachodzące w przepisach.

  Wszystkie podmioty zainteresowane przeprowadzeniem szkolenia zapraszamy do kontaktu. Niezwłocznie wyślemy wszystkie szczegóły dotyczące organizacji spotkania.

  Pytania i odpowiedzi

  RODO wprowadza dwa rodzaje profilowania – zwykłe (na potrzeby reklamy) oraz kwalifikowane (takie, które wywiera skutki w sferze prawnej internauty). Przedsiębiorca ma obowiązek informować klientów o profilowaniu i wskazywać sposób działania tego mechanizmu. W przypadku profilowania kwalifikowanego dodatkowo pojawia się konieczność przedstawienia zasad podejmowania decyzji oraz ich konsekwencje dla użytkownika. Odbiorca musi wyrazić zgodę na profilowanie szczególne i zawsze ma możliwość sprzeciwić się zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  Mianem spamu określa się niezamówioną informację handlową przesyłaną drogą elektroniczną (rzadziej telefoniczną). Ustawa prawo telekomunikacyjne w art. 172 wprowadza zakaz spamu, chyba że użytkownik końcowy wyraził na niego zgodę. Sankcją za takie działanie jest kara pieniężna nałożona na podstawie art. 209 ustawy prawo telekomunikacyjne w wysokości nawet 3% przychodu podmiotu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym. Niezależnie od tego spam na gruncie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stanowi wykroczenie, a w myśl ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji niedozwoloną praktykę.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam