Prawo budowlane i nieruchomości

Pomoc w zakresie prawa budowlanego

Kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego i związanego z nim postępowania administracyjnego. Z powodzeniem pomagamy naszym Klientom przeprowadzić proces inwestycyjny (budowlany) niezależnie od etapu, a także efektywnie reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych, sądowo – administracyjnych czy w sporach z właścicielami sąsiednich nieruchomości.

Zapewniamy pełne wsparcie prawne w zakresie prawa budowlanego, w tym obejmujące przygotowywanie projektów umów (np. o roboty budowlane, deweloperskich), opinii prawnych, wniosków, podań, zażaleń, skarg, a także pism w toku postępowań administracyjnych i sądowo -administracyjnych.

W ramach usług kancelarii obejmujących prawo budowlane usługi świadczą specjaliści od prawa budowlanego – prawnicy (radcowie prawni) posiadający wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz zarówno dużych przedsiębiorstw, sektora MŚP, organów administracji jak i osób fizycznych. Kancelaria zapewnia kompleksową opiekę wszystkich uczestników procesu budowlanego już od wczesnego etapu negocjowania i zawierania warunków umów z uwzględnieniem optymalizacji kosztów danej inwestycji.

 • Usługi Kancelarii w zakresie pomocy prawnej obejmującej zagadnienia prawa budowlanego skierowana jest w szczególności do:inwestorów prywatnych i publicznych, borykających się z problemami pojawiającymi się podczas załatwiania formalności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • przedsiębiorstw (biura) projektowych i projektantów – w ramach prowadzonej w zakresie prawa budowlanego działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorstw budowlanych i związanych z procesem budowlanym, zapewniając pełne wsparcie prawne przy prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniając charakterystykę szeroko rozumianego prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) oraz przepisów powiązanych, w tym:
  • Generalnych Wykonawców budowlanych,
  • deweloperów,
  • konsorcjów wykonawców,
  • podwykonawców,
  • wykonawców robót branżowych,
  • dostawców materiałów
  • kierowników budowy,
  • geodetów,
  • inspektorów nadzoru,
 • Osób fizycznych – w celu zachowania przysługujących praw w relacjach z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami

Prawo budowlane

Warunki zabudowy/plan miejscowy:

 • pomoc w przeprowadzeniu procesu uzyskania warunków zabudowy (koncepcja projektowa, media, decyzja środowiskowa itp.);
 • skargi na bezczynność organów administracyjnych;
 • w ramach procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • udział w mediacjach pomiędzy stronami 
 • w sprawach z zakresu geodezji i kartografii, 
 • w sprawie odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
of3
wyrok-tsue

Pozwolenie na budowę

 • w postępowaniu w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę,
 • w sprawach dotyczących procesu budowy (realizacja budowy, spory wynikające z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami oraz wykonawcami), 
 • doradzamy i przeprowadzamy analizy dokumentacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach zamówień publicznych.

Samowole budowlane

 • pomoc prawna w procedurze legalizacyjnej (legalizacja samowoli budowlanej obiektu budowlanego);
 • wsparcie przy kontroli inspektora nadzoru budowlanego;
 • pełna obsługa administracyjna przy udziale współpracujących architektów;
 • samowola budowlana od strony sąsiada i inwestora.
pk4
of4

Nabycie / zbycie nieruchomości / prawa do nieruchomości

 • w zakresie zawierania i wykonywania umów deweloperskich, 
 • odszkodowania z tytułu umowy deweloperskiej
 • w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości, 
 • w transakcji nabycia oraz zbycia nieruchomości, 
 • w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności, a także scalania i podziału nieruchomości,

Postępowania administracyjne 

Reprezentujemy Klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

 • w postępowaniach prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego, 
 • odwołania od decyzji administracyjnych, w tym
  • odwołania od decyzji o warunkach zabudowy;
  • odmowa ustalenia warunków zabudowy – odwołanie;
  • odwołanie od pozwolenia na budowę;
  • odmowa wydania pozwolenia na budowę – odwołanie;
 • skargi na bezczynność organów administracyjnych;
 • decyzje lokalizacyjne, środowiskowe, media, zjazd na działkę i inne;
 • w wszelkich postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości, w tym sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji wydanych przez organy I instancji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji architektoniczno – budowlanej oraz przed organami nadzoru budowlanego oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc prawną w zakresie prawa nieruchomości

W ramach usług kancelarii obejmujących szeroko rozumiane prawo nieruchomości usługi świadczą specjaliści – prawnicy (radcowie prawni) posiadający wieloletnie doświadczenie w sprawach pomocy prawnej na rzecz organów administracji samorządowej oraz osób fizycznych. Wiedza i specjalistyczne doświadczenie naszych współpracowników pozwolą doradzić również przy niestandardowych problemach związanych z nieruchomościami.

Dokonujemy analiz i weryfikacji faktyczno-prawnych dotyczących nieruchomości oraz regulujemy ich stan prawny.

Kancelaria współpracuje z notariuszami, doradcami podatkowymi, geodetami i licencjonowanymi pośrednikami i zarządcami nieruchomości.

Usługi Kancelarii, w zakresie pomocy prawnej obejmującej zagadnienia prawa nieruchomości, dotyczą w szczególności:

 1. analizy stanu prawnego nieruchomości
 2. inicjowania i udział w postępowaniach wieczystoksięgowych (wpisy/wykreślenia z ksiąg wieczystych),
 3. doradztwa w procesie bezpiecznego zbywania/nabywania nieruchomości,
 4. pomocy prawnej w sprawach dotyczących stosunków pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, w tym sprawy dotyczące zniesienia istniejących współwłasności,
 5. doradztwa i reprezentacji w sprawach stosunków zobowiązaniowych wynikających z umów najmu, dzierżawy, użyczenia,
 6. reprezentacji w sprawach o zasiedzenie nieruchomości lub zasiedzenie służebności,
 7. pomocy prawnej w ustanawianiu służebności gruntowych i udział w sprawach związanych ze służebnościami przesyłu,
 8. doradztwa i reprezentacji w sprawach dotyczących prawa użytkowania wieczystego (nabycie/zbycie, przekształcenie, aktualizacja opłaty rocznej),
 9. udziału w postępowaniach administracyjnych dotyczących wywłaszczenia nieruchomości oraz odszkodowań z tego tytułu jak również w postępowaniach związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych dotyczących takich nieruchomości,
 10. udziału w postępowaniach dotyczących podziałów geodezyjnych nieruchomości, w tym również przejmowaniem części nieruchomości pod drogi publiczne oraz opłat adiacenckich,
 11. reprezentacji w sprawach dotyczących odszkodowań związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub też sprawach dotyczących opłat planistycznych,
 12. pomocy prawnej w sprawach odszkodowań od gminy z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego

Kancelaria reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami cywilnymi i sądami administracyjnymi wszystkich instancji w sprawach dotyczących nieruchomości.

Nasze artykuły blogowe

Translate »