prawnik prawo budowlane

Pomoc w zakresie prawa budowlanego

Kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego i związanego z nim postępowania administracyjnego. Z powodzeniem pomagamy naszym Klientom przeprowadzić proces inwestycyjny (budowlany) niezależnie od etapu, a także efektywnie reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych, sądowo – administracyjnych czy w sporach z sąsiadami.Zapewniamy pełne wsparcie prawne w zakresie prawa budowlanego, w tym obejmujące przygotowywanie projektów umów (np. o roboty budowlane, deweloperskich), opinii prawnych, wniosków, podań, zażaleń, skarg, a także pism w toku postępowań administracyjnych i sądowo – administracyjnych.

W ramach usług kancelarii obejmujących prawo budowlane usługi świadczą specjaliści od prawa cywilnego i budowlanego – prawnicy (radcowie prawni) posiadający wieloletnie doświadczenie w świadczeniu wparcia prawnego na rzecz zarówno dużych przedsiębiorstw, sektora MŚP, organów administracji jak i osób fizycznych. Kancelaria zapewnia kompleksową opiekę wszystkich uczestników procesu budowlanego już od wczesnego etapu negocjowania i zawierania warunków umów z uwzględnieniem optymalizacji kosztów danej inwestycji i innych specyficznych wymagań branży budowlanej i prawa budowlanego.

 • Usługi Kancelarii w zakresie pomocy prawnej obejmującej zagadnienia z zakresu prawa budowlanego skierowana jest w szczególności do: inwestorów prywatnych i publicznych, borykających się z problemami pojawiającymi się podczas załatwiania formalności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • przedsiębiorstw (biura) projektowych i projektantów – w ramach prowadzonej w zakresie prawa budowlanego działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorstw budowlanych i związanych z procesem budowlanym, zapewniając pełne wsparcie prawne przy prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniając charakterystykę szeroko rozumianego prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) oraz przepisów powiązanych,
  w tym:

  • Generalnych Wykonawców budowlanych,
  • deweloperów,
  • konsorcjów wykonawców,
  • podwykonawców,
  • wykonawców robót branżowych,
  • dostawców materiałów
  • kierowników budowy,
  • geodetów,
  • inspektorów nadzoru,
 • Osób fizycznych – w celu zachowania przysługujących praw w relacjach z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami

PRAWO BUDOWLANE – PRAWNIK OD NIERUCHOMOŚCI

Warunki zabudowy/plan miejscowy:

 • pomoc w przeprowadzeniu procesu uzyskania warunków zabudowy (koncepcja projektowa, media, decyzja środowiskowa itp.);
 • skargi na bezczynność organów administracyjnych;
 • w ramach procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • udział w mediacjach pomiędzy stronami
 • w sprawach z zakresu geodezji i kartografii w oparciu o prawo budowlane,
 • w sprawie odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Pozwolenie na budowę

 • w postępowaniu w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę czy pozwolenia na użytkowanie i innych dokumentów procesu budowlanego w tym umowy o roboty budowlane (niektóre nawet w ciągu 24 godzin),
 • w sprawach z procesu budowy (realizacja budowy, spory wynikające z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami oraz wykonawcami, obsługa prawna robót budowlanych, wykonanie umowy) a także sporów w tym zakresie,
 • doradzamy i przeprowadzamy analizy dokumentacji w szczególności badamy umowy pod kątem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach zamówień publicznych z zakresu prawa budowlanego.

Nabycie / zbycie nieruchomości / prawa do nieruchomości

 • w zakresie zawierania i wykonywania umów deweloperskich,
 • odszkodowania z tytułu umowy deweloperskiej
 • w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • w transakcji nabycia oraz zbycia nieruchomości,
 • w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności, a także scalania i podziału nieruchomości,

Samowole budowlane

 • wparcie prawne w procedurze legalizacyjnej (legalizacja samowoli budowlanej obiektu budowlanego) czy wydania pozwolenia na użytkowanie oraz zawarcia umowy w tym zakresie;
 • wsparcie przy kontroli inspektora nadzoru budowlanego;
 • pełna obsługa administracyjna przy udziale współpracujących architektów w oparciu o prawo budowlane;
 • samowola budowlana od strony sąsiada i inwestora.

Postępowania administracyjne 

Jako Kancelaria reprezentujemy Klientów przed sądami i organami administracji publicznej w zakresie prawa budowlanego i realizacji inwestycji w ramach procesu budowlanego.

 • wsparcie prawne w postępowaniach prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego,
 • odwołania od decyzji administracyjnych, w tym
  • odwołania od decyzji o warunkach zabudowy;
  • odmowa ustalenia warunków zabudowy – odwołanie administracyjne;
  • odwołanie związane z odmową wydania pozwolenia na budowę;
  • odmowa wydania pozwolenia na budowę – odwołanie;
 • skargi związane z bezczynnością organów administracyjnych;
 • decyzje lokalizacyjne, środowiskowe, media, zjazd na działkę i inne;
 • w wszelkich postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach budowlanych, w tym sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji wydanych przez organy I instancji, skargi zarówno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jak i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji architektoniczno – budowlanej oraz przed organami nadzoru budowlanego, a także w przypadku rozwiązywania sporów przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innych sporach sądowych, jak również przy obsłudze robót budowlanych i inwestycji,

Kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc prawną w zakresie prawa nieruchomości

W ramach usług kancelarii obejmujących szeroko rozumiane prawo budowlane usługi świadczą specjaliści – prawnicy (radcowie prawni) posiadający wieloletnie doświadczenie w kwestiach pomocy prawnej na rzecz organów administracji samorządowej oraz osób fizycznych w oparciu o prawo budowlane. Nasza Kancelaria posiada wiedzę i specjalistyczne doświadczenie oraz współpracowników pozwolą doradzić również przy niestandardowych problemach związanych zarówno z zawieraniem umów o roboty budowlane, nieruchomościami, inwestycjami budowlanymi, projektem budowlanym jak i ich umocowaniem prawnym.

Dokonujemy analiz i weryfikacji faktyczno-prawnych nieruchomości dla Klienta oraz regulujemy ich stan prawny oraz reprezentujemy klientów w sporach sądowych. Wszystko to z zakresu prawa budowlanego i branży budowlanej.

Kancelaria współpracuje z notariuszami, doradcami podatkowymi, geodetami i licencjonowanymi pośrednikami, znającymi prawo budowlane prawnik i zarządcami oraz wszelkimi innymi sprawami z zakresu prawa budowlanego i inwestycji budowlanych. Znamy i uwzględniamy specyfikę branży budowlanej i trudności związane z obsługą robót budowlanych.

Jako Kancelaria, świadczymy usługi w zakresie pomocy prawnej obejmującej prawo budowlane, dotyczą w szczególności:

 • analizy stanu prawnego
 • inicjowania i udział w postępowaniach wieczystoksięgowych (wpisy/wykreślenia z ksiąg wieczystych),
 • doradztwa w procesie bezpiecznego zbywania/nabywania nieruchomości,
 • porady prawnej w sprawach stosunków pomiędzy współwłaścicielami, w tym sprawy dotyczące zniesienia istniejących współwłasności,
 • doradztwa i reprezentacji w sprawach stosunków zobowiązaniowych wynikających z umów najmu, dzierżawy, użyczenia,
 • reprezentacji w sprawach o zasiedzenie lub zasiedzenie służebności,
 • pomocy w ustanawianiu służebności gruntowych i udział w sprawach związanych ze służebnościami przesyłu,
 • doradztwa i reprezentacji w sprawach prawa użytkowania wieczystego (nabycie/zbycie, przekształcenie, aktualizacja opłaty rocznej),
 • udziału w postępowaniach administracyjnych wywłaszczenia oraz odszkodowań z tego tytułu jak również w postępowaniach związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych dotyczących takich nieruchomości,
 • udziału w postępowaniach podziałów geodezyjnych nieruchomości, w tym również przejmowaniem części nieruchomości pod drogi publiczne oraz opłat adiacenckich,
 • reprezentacji w sprawach o odszkodowania związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub też sprawach dotyczących opłat planistycznych,
 • wsparcia w sprawach odszkodowań od gminy z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego i innymi trudnościami budowlanymi

Kancelaria reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami cywilnymi i sądami administracyjnymi wszystkich instancji w sprawach dotyczących nieruchomości oraz udziela porady w powyższym zakresie. Prawo budowlane to nasza specjalność.

Nasze Aktualności prawne

4,5/5 - (12 votes)