prawnik prawo budowlane

 

Pomoc w zakresie prawa budowlanego

Kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego i związanego z nim postępowania administracyjnego. Z powodzeniem pomagamy naszym Klientom przeprowadzić proces inwestycyjny (budowlany) niezależnie od etapu, a także efektywnie reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych, sądowo – administracyjnych czy w sporach z sąsiadami. Zapewniamy pełne wsparcie prawne w zakresie prawa budowlanego, w tym obejmujące przygotowywanie projektów umów (np. o roboty budowlane, deweloperskich), opinii prawnych, wniosków, podań, zażaleń, skarg, a także pism w toku postępowań administracyjnych i sądowo – administracyjnych.

Wypełnij formularz i sprawdź jak możemy Ci pomóc

BEZPŁATNA WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY

W ramach usług kancelarii obejmujących prawo budowlane usługi świadczą specjaliści od prawa cywilnego i budowlanego – prawnicy (radcowie prawni) posiadający wieloletnie doświadczenie w świadczeniu wparcia prawnego na rzecz zarówno dużych przedsiębiorstw, sektora MŚP, organów administracji jak i osób fizycznych. Kancelaria zapewnia kompleksową opiekę wszystkich uczestników procesu budowlanego już od wczesnego etapu negocjowania i zawierania warunków umów z uwzględnieniem optymalizacji kosztów danej inwestycji i innych specyficznych wymagań branży budowlanej i prawa budowlanego.

 • Usługi Kancelarii w zakresie pomocy prawnej obejmującej zagadnienia z zakresu prawa budowlanego skierowana jest w szczególności do: inwestorów prywatnych i publicznych, borykających się z problemami pojawiającymi się podczas załatwiania formalności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • przedsiębiorstw (biura) projektowych i projektantów – w ramach prowadzonej w zakresie prawa budowlanego działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorstw budowlanych i związanych z procesem budowlanym, zapewniając pełne wsparcie prawne przy prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględniając charakterystykę szeroko rozumianego prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) oraz przepisów powiązanych,
  w tym:

  • Generalnych Wykonawców budowlanych,
  • deweloperów,
  • konsorcjów wykonawców,
  • podwykonawców,
  • wykonawców robót branżowych,
  • dostawców materiałów
  • kierowników budowy,
  • geodetów,
  • inspektorów nadzoru,
 • Osób fizycznych – w celu zachowania przysługujących praw w relacjach z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami

PRAWO BUDOWLANE – PRAWNIK OD NIERUCHOMOŚCI

Warunki zabudowy/plan miejscowy:

 • pomoc w przeprowadzeniu procesu uzyskania warunków zabudowy (koncepcja projektowa, media, decyzja środowiskowa itp.);
 • skargi na bezczynność organów administracyjnych;
 • w ramach procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • udział w mediacjach pomiędzy stronami
 • w sprawach z zakresu geodezji i kartografii w oparciu o prawo budowlane,
 • w sprawie odszkodowań związanych z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Pozwolenie na budowę

 • w postępowaniu w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę czy pozwolenia na użytkowanie i innych dokumentów procesu budowlanego w tym umowy o roboty budowlane (niektóre nawet w ciągu 24 godzin),
 • w sprawach z procesu budowy (realizacja budowy, spory wynikające z umów z inwestorami, deweloperami, projektantami oraz wykonawcami, obsługa prawna robót budowlanych, wykonanie umowy) a także sporów w tym zakresie,
 • doradzamy i przeprowadzamy analizy dokumentacji w szczególności badamy umowy pod kątem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach zamówień publicznych z zakresu prawa budowlanego.

Nabycie / zbycie nieruchomości / prawa do nieruchomości

 • w zakresie zawierania i wykonywania umów deweloperskich,
 • odszkodowania z tytułu umowy deweloperskiej
 • w sprawach dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • w transakcji nabycia oraz zbycia nieruchomości,
 • w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności, a także scalania i podziału nieruchomości,

Samowole budowlane

 • wparcie prawne w procedurze legalizacyjnej (legalizacja samowoli budowlanej obiektu budowlanego) czy wydania pozwolenia na użytkowanie oraz zawarcia umowy w tym zakresie;
 • wsparcie przy kontroli inspektora nadzoru budowlanego;
 • pełna obsługa administracyjna przy udziale współpracujących architektów w oparciu o prawo budowlane;
 • samowola budowlana od strony sąsiada i inwestora.

Skontaktuj się z nami

  Kontakt
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności.

  Postępowania administracyjne 

  Jako Kancelaria reprezentujemy Klientów przed sądami i organami administracji publicznej w zakresie prawa budowlanego i realizacji inwestycji w ramach procesu budowlanego.

  • wsparcie prawne w postępowaniach prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego,
  • odwołania od decyzji administracyjnych, w tym
   • odwołania od decyzji o warunkach zabudowy;
   • odmowa ustalenia warunków zabudowy – odwołanie administracyjne;
   • odwołanie związane z odmową wydania pozwolenia na budowę;
   • odmowa wydania pozwolenia na budowę – odwołanie;
  • skargi związane z bezczynnością organów administracyjnych;
  • decyzje lokalizacyjne, środowiskowe, media, zjazd na działkę i inne;
  • w wszelkich postępowaniach sądowych i administracyjnych w sprawach budowlanych, w tym sporządzamy wnioski, odwołania od decyzji wydanych przez organy I instancji, skargi zarówno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jak i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji architektoniczno – budowlanej oraz przed organami nadzoru budowlanego, a także w przypadku rozwiązywania sporów przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innych sporach sądowych, jak również przy obsłudze robót budowlanych i inwestycji,

  Kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc prawną w zakresie prawa nieruchomości

  W ramach usług kancelarii obejmujących szeroko rozumiane prawo budowlane usługi świadczą specjaliści – prawnicy (radcowie prawni) posiadający wieloletnie doświadczenie w kwestiach pomocy prawnej na rzecz organów administracji samorządowej oraz osób fizycznych w oparciu o prawo budowlane. Nasza Kancelaria posiada wiedzę i specjalistyczne doświadczenie oraz współpracowników pozwolą doradzić również przy niestandardowych problemach związanych zarówno z zawieraniem umów o roboty budowlane, nieruchomościami, inwestycjami budowlanymi, projektem budowlanym jak i ich umocowaniem prawnym.

  Dokonujemy analiz i weryfikacji faktyczno-prawnych nieruchomości dla Klienta oraz regulujemy ich stan prawny oraz reprezentujemy klientów w sporach sądowych. Wszystko to z zakresu prawa budowlanego i branży budowlanej.

  Kancelaria współpracuje z notariuszami, doradcami podatkowymi, geodetami i licencjonowanymi pośrednikami, znającymi prawo budowlane prawnik i zarządcami oraz wszelkimi innymi sprawami z zakresu prawa budowlanego i inwestycji budowlanych. Znamy i uwzględniamy specyfikę branży budowlanej i trudności związane z obsługą robót budowlanych.

  Jako Kancelaria, świadczymy usługi w zakresie pomocy prawnej obejmującej prawo budowlane, dotyczą w szczególności:

  • analizy stanu prawnego
  • inicjowania i udział w postępowaniach wieczystoksięgowych (wpisy/wykreślenia z ksiąg wieczystych),
  • doradztwa w procesie bezpiecznego zbywania/nabywania nieruchomości,
  • porady prawnej w sprawach stosunków pomiędzy współwłaścicielami, w tym sprawy dotyczące zniesienia istniejących współwłasności,
  • doradztwa i reprezentacji w sprawach stosunków zobowiązaniowych wynikających z umów najmu, dzierżawy, użyczenia,
  • reprezentacji w sprawach o zasiedzenie lub zasiedzenie służebności,
  • pomocy w ustanawianiu służebności gruntowych i udział w sprawach związanych ze służebnościami przesyłu,
  • doradztwa i reprezentacji w sprawach prawa użytkowania wieczystego (nabycie/zbycie, przekształcenie, aktualizacja opłaty rocznej),
  • udziału w postępowaniach administracyjnych wywłaszczenia oraz odszkodowań z tego tytułu jak również w postępowaniach związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych dotyczących takich nieruchomości,
  • udziału w postępowaniach podziałów geodezyjnych nieruchomości, w tym również przejmowaniem części nieruchomości pod drogi publiczne oraz opłat adiacenckich,
  • reprezentacji w sprawach o odszkodowania związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub też sprawach dotyczących opłat planistycznych,
  • wsparcia w sprawach odszkodowań od gminy z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego i innymi trudnościami budowlanymi

  Kancelaria reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami cywilnymi i sądami administracyjnymi wszystkich instancji w sprawach dotyczących nieruchomości oraz udziela porady w powyższym zakresie. Prawo budowlane to nasza specjalność.

  Co musisz wiedzieć o prawie budowlanym (FAQ)

  Według treści paragrafu 12 rozporządzenia, budynek można postawić w odległości nie mniejszej niż 4 metry od granicy działki budowlanej. Jeżeli budynek jest zwrócony ścianą z oknami i drzwiami do granicy działki, odstęp musi wynosić co najmniej 4 metry. Za to fragment ściany bez otworów powinien być usytuowany w odległości minimum 3 metrów od tej granicy.

  Jedną z najważniejszych prawniczych zasad jest lex retro non agit, czyli „prawo nie działa wstecz”. Co do zasady, ustawa nie ma charakteru mocy wstecznej, chyba że wynika to z jej brzmienia lub celu.

  Prace, które nie wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, nadal wymagają zgłoszenia do wskazanych organów. Będzie to konieczne m.in. przy budowie domów jednorodzinnych; ogrodzeń o wysokości pow. 2,2 m; sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, cieplnych, gazowych itd.; parterowych budynków gospodarczych; garaży, wiat, ganków, tarasów naziemnych i oranżerii o pow. zabudowy do 35 m2.

  Pozwolenie na budowę jest bezwzględnie wymagane przez ustawę Prawo budowlane w przypadku przedsięwzięć, które: wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000; wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; oraz dla robót realizowanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

  Temat odpowiedzialności za stan techniczny budynku został poruszony w art. 61 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Według tego artykułu odpowiedzialność jest po stronie właściciela lub zarządcy obiektu. Przykładowo, w przypadku wspólnoty mieszkaniowej za budynek odpowiadają współwłaściciele nieruchomości wspólnej.

  Zazwyczaj dokumenty wymagane do zgłoszenia budowy to: oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych, projekt planowanych robót, projekt zagospodarowania terenu lub działki, opisy techniczne sieci instalacyjnej oraz projekt budowlany.

  Powołanie kierownika budowy to zadanie inwestora. Zgodnie z art. 42 ustawy Prawo budowlane, inwestor powinien zapewnić objęcie kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych, a także nadzór nad robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Z tego obowiązku może zwolnić go wyłącznie właściwy organ.

  Odległość budynku od drogi ekspresowej powinna wynosić 20 m w terenie zabudowy i 40 m poza terenem zabudowy; od drogi ogólnodostępnej – 6, 8 lub 10 m w terenie zabudowy i 15, 20, 25 poza terenem zabudowy. Obiekty przy autostradzie powinny być usytuowane w odległości min. 30 m w terenie zabudowy lub 50 m poza terenem zabudowy.

  Zgodnie z ustawą, od 2022 roku dopuszczalna jest budowa małych budynków mieszkalnych jednorodzinnych bez pozwolenia. Taki budynek musi mieć powierzchnię zabudowy do 70m2 z poddaszem i łączną powierzchnię użytkową nieprzekraczającą 90 m2. Bez pozwolenia można budować też wolnostojące budynki parterowe gospodarcze, np. tarasy, garaże, altany do 35 m2 powierzchni.

  Liczbę miejsc parkingowych dla działki budowlanej lub na budynek mieszkalny jednorodzinny określa Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Zwykle będzie to 1-2 miejsca postojowe na budynek bądź lokal mieszkalny.

  Kwestiami związanymi z budownictwem, gospodarką, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym zajmuje się Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Jego rolą jest spójny rozwój społeczno-gospodarczy kraju.

  Pozwolenie na budowę wymagane jest w przypadku prowadzenia robót budowlanych, które rozumiane są jako budowa, a także przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego. W praktyce pozwolenie na budowę wymagane jest zazwyczaj przy dużych inwestycjach, ale również w przypadku np. budowy ogrodzenia czy garażu.

  Odpowiedzialność wykonawcy po zakończeniu robót budowlanych jest niezwykle istotna i zazwyczaj związana jest z rękojmią i gwarancją. Przy konstruowaniu klauzul umownych w tym zakresie ważna jest nie tylko znajomość przepisów, ale także i orzecznictwa, doktryny oraz praktyk rynkowych.

  Szczególnie przy pracach remontowych (np. elewacji czy pokrycia dachowego) może występować wątpliwość, czy dane prace to roboty budowlane czy też nie. Jednoznaczna ocena jest bardzo trudna, a znaczenie dla kwalifikacji ma mi.in brzmienie umowy i charakter prac. Radca prawny czy adwokat specjalizujący się w prawie budowlanym zazwyczaj będzie w stanie dokonać w tym zakresie analizy i udzielić odpowiedzi.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam