Dane publikowane przez serwis FashionUnited pokazują, że szacowana wartość przedsiębiorstw z branży fashion w okresie 2021/2022 wyniosła prawie 2 miliardy USD z wyraźnym trendem rosnącym. Jednocześnie wiele firm prowadzi działalność gospodarczą na skalę globalną obejmującą operacje na terytorium wielu krajów. Tak szeroko zakrojone przedsięwzięcia finansowe, logistyczne i pracownicze wymagają stałej obsługi prawnej, która doskonale zna nie tylko obowiązujące przepisy prawa, ale również specyfikę procesu twórczego i potrafi skutecznie zabezpieczyć markę.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Nasza kancelaria świadczy kompleksowe usługi na rzecz wszystkich podmiotów, które partycypują w procesie projektowania, wytwarzania oraz dystrybucji artykułów związanych z modą. Wspieramy:

  • domy mody;
  • indywidualnych projektantów, grafików i designerów;
  • agencje marketingowe tworzące reklamy dla branży fashion;
  • software house’y współpracujące przy wdrażaniu rozwiązań z zakresu fashion-tech;
  • importerów, dystrybutorów oraz indywidualnych sprzedawców.

  Obsługa prawna podmiotów z branży modowej musi uwzględniać wiele różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kluczowe znaczenie mają zagadnienia związane z ochroną marki, projektu oraz tworzonych wzorów i rozwiązań kreatywnych, które decydują o przewadze biznesowej i wyróżniają przedsiębiorcę spośród konkurencji.

  Co moda ma wspólnego z prawami autorskimi?

  Ochrona prawnoautorska bardzo często występuje w kontekście sektora fashion. Przysługuje ona z mocy samego prawa bez potrzeby rejestrowania stworzonych dzieł. Może z niej skorzystać twórca oraz każda inna osoba uprawniona do wykorzystania praw autorskich na mocy ustawy, umowy licencji albo przeniesienia praw.

  Prawa autorskie zabezpieczają przed nieuprawnionym posługiwaniem się utworem, ingerowaniem w niego i pozwalają na bezpieczne generowanie zysku z prowadzonej działalności. Dzielą się na:

  • autorskie prawa osobiste, które odzwierciedlają więź twórcy z utworem;
  • autorskie prawa majątkowe, które pozwalają na wykorzystanie utworu na określonych polach eksploatacji.

  Świadome zarządzanie przysługującymi firmie prawami autorskimi pozwala nie tylko na ochronę swojego interesu, ale również zwiększenie dochodów poprzez udzielanie licencji, franczyz, czy też tworzenie sub-brandów.

  Egzekwowanie praw autorskich jest znacznie łatwiejsze, jeżeli firma zdecyduje się na korzystanie z usług kancelarii prawnej z doświadczeniem w branży kreatywnej.

  Jak zadbać o ochronę prawa mody na gruncie prawa IP?

  Ochrona prawnoautorska niekiedy jest niewystarczająca do zabezpieczenia interesów firmy. Niezbędne okazuje się zaplanowanie i realizacja strategii z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej. Rejestracja znaku towarowego, wzoru przemysłowego, a coraz częściej również patentu to w branży modowej codzienność. Dobierając środki ochrony do swoich potrzeb, przedsiębiorca może chronić:

  • nazwę brandu lub kolekcji;
  • wygląd tworzonych produktów;
  • innowacyjne rozwiązania tekstylne lub skład materiału;
  • claimy reklamowe.

  Podstawowym sposobem ochrony IP jest znak towarowy. To oznaczenie, które służy do odróżniania towarów lub usług jednego producenta od oferty konkurencji. Z kolei wzory przemysłowe zabezpiecza design, rozumiany jako zewnętrzny wygląd nadany m.in. przez kolory, kształty lub fakturę materiału. Wreszcie patenty służą do zabezpieczania wynalazków. Ma to szczególnie duże znaczenie w branży fashion tech, która łączy sektor modowy z IT.

  Przed ubieganiem się o udzielenie prawa ochronnego na określone prawa IP warto zastanowić się nie tylko nad tym, co mają zabezpieczać prawa ochronne, ale także, na jakim obszarze geograficznym mają obowiązywać i przez jak długi czas. Opracowanie strategii, która w praktyce będzie skuteczna, wymaga konsultacji ze specjalistami. Nie bez przyczyny największe firmy na świecie rejestrują spółki, których wyłącznym celem jest świadczenie usług z zakresu zarządzania prawami własności intelektualnej.

  Prawo mody a nowe technologie

  Nowoczesne technologie coraz częściej stanowią obiekt zainteresowania domów mody. Najlepiej rozpoznawalni producenci na świecie inwestują ogromne kwoty w rozwiązania technologiczne, które zapewnią im przewagę konkurencyjną poprzez wdrożenie takich rozwiązań, jak:

  • blockchain;
  • komunikacja NFC;
  • tokeny niewymienialne NFT;
  • kryptowaluty;
  • sztuczna inteligencja.

  Wszystkie działania służą dotarciu do konsumenta szybciej niż konkurencja i zapewnieniu większego komfortu poprzez sprzedaż usług towarzyszących. Współpraca firm z sektora mody z software house’ami ma na celu implementację informatycznych rozwiązań do oferty producenta odzieży lub obuwia.

  Wykorzystanie innowacyjnych technologii pozwala na monitorowanie z wysoką precyzją każdego etapu procesu sprzedażowego, spedycji i logistyki, a także mądrzejsze zaplanowanie działań marketingowych oraz rozpoznanie potrzeb konsumenta. Wszystko to przekłada się na wzrost zysków z prowadzonej działalności.

  Wdrożenie przełomowych rozwiązań wymaga dopasowania formalnoprawnego aspektu prowadzonej działalności. Należy zadbać o regulaminy usług i aplikacji, przygotowanie materiałów dla konsumentów, polityk prywatności oraz wielu innych dokumentów.

  Branża modowa a nieuczciwa konkurencja

  Ochrona brandu może przebiegać również na postawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która penalizuje zachowania polegające m.in. na:

  • wprowadzeniu odbiorców w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa, wykorzystywanych przez nie symboli i oznaczeń;
  • naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • nakłanianiu osób zatrudnionych w firmie do niewłaściwego wykonywania swoich obowiązków, rozwiązania umowy albo działania na szkodę przedsiębiorcy;
  • rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji na temat przedsiębiorstwa.

  Skorzystanie z reżimu ochrony prawnej gwarantowanej przez ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji nie wymaga objęcia przedsiębiorstwa lub jego fragmentów wcześniej uzyskanym świadectwem ochronnym. Jest to atrakcyjna, tańsza i szybsza alternatywa dla ochrony aktywów firmy na podstawie przepisów regulujących własność przemysłową

  Działając w imieniu naszych klientów, monitorujemy bezpieczeństwo marki korzystając z nowoczesnych narzędzi, które pozwalają na przeglądanie zasobów sieciowych. Analizujemy zachowania konkurencji w świetle przepisów antykonkurencyjnych, a w razie potrzeby podejmujemy zdecydowane działania mające na celu zabezpieczenie interesu reprezentowanego podmiotu.

  Dlaczego oznaczanie produktów z branży modowej jest tak istotne?

  W branży modowej istotną rolę odgrywają metki i etykiety umieszczane na produktach odzieżowych i tekstylnych. Pozwalają one ustalić konsumentom dokładny skład kupowanych towarów i dokonać świadomego wyboru, dlatego etykietowanie zostało precyzyjnie uregulowane w przepisach prawa wspólnotowego.

  Obowiązek oznaczania za pomocą metki dotyczy wszystkich towarów składających się w minimum 80% włókien tekstylnych, które wprowadzane są na rynek unijny.

  Etykietowanie wyrobów jest szczególnie istotne w obrocie B2C, przedsiębiorcy mogą zastąpić klasyczne wszywki specyfikacją techniczną sprzedawanych produktów. Odpowiedzialność za umieszczenie metek i etykiet spoczywa na każdym uczestniku obrotu, który oferuje towar konsumentowi końcowemu. Nie ma znaczenia, czy jest to:

  • producent;
  • importer;
  • dystrybutor;
  • sprzedawca.

  Skład wyrobu włókienniczego powinien odpowiadać rzeczywistości, w przeciwnym razie podmiot, który umieszcza na nim etykietę, ryzykuje otrzymanie wysokiej kary finansowej nakładanej mocą decyzji administracyjnej przez Prezesa UOKiK.

  Należy zaznaczyć, że oznakowanie składu tekstyliów nie może przebiegać w sposób dowolny. Poszczególne składniki powinny wymienione na etykiecie według procentowego udziału w składzie od największej do najmniejszej. Sam tekst powinien być umieszczony w sposób wyraźny i czytelny, a także wyraźnie oddzielony od innych informacji, np. dotyczących sposobów pielęgnacji.

  Przedsiębiorcy, którzy znakują produkty odzieżowe, mają obowiązek stosować wyłącznie nazwy tkanin wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1007/2011 w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych.

  W sytuacji, kiedy przedsiębiorca chce zastosować w odzieży całkowicie nowe włókno, ma obowiązek złożyć wniosek o jego wpisanie do treści załącznika. W razie potrzeby warto również rozważyć objęcie innowacyjnego zgłoszenia ochroną patentową, aby zablokować ewentualne nieuczciwe działania konkurencji.

  Czy sektor modowy potrzebuje pomocy prawnej?

  Podmioty operujące w branży fashion opierają swoje działania przede wszystkim na prawidłowo skonstruowanych umowach chroniących ich interesy. Chodzi nie tylko o kontrakty handlowe, ale też umowy o współpracę, kontrakty ze specjalistami (projektantami, modelami, influencerami). Branża modowa rozwija się na tyle intensywnie, że w doktrynie prawa wyróżnia się już szereg umów charakterystycznych dla tego sektora, np. showroom contract, umowa konsygnacyjna, czy kontrakt produkcyjny typu white label. W praktyce wiele z nich zabezpieczanych jest przez:

  • umowy NDA;
  • umowy o współpracy na wyłączność;
  • umowy typu non-poaching

  Pomoc doświadczonej kancelarii prawnej jest niezastąpiona na każdym etapie prowadzenia biznesu, od wyboru formy organizacyjnoprawnej, przez bieżące doradztwo podatkowe i tworzenie oraz negocjowanie kontraktów, aż po wsparcie na etapie procesu sądowego.

  Pytania i odpowiedzi

  Proces certyfikacji ekologicznej jest siedmioetapowy. Wymaga również uiszczenia jednorazowej opłaty za złożenie wniosku (w wysokości od 200 do 2 000 euro w zależności od skali działania podmiotu) oraz regularne regulowanie opłaty rocznej (w ryczałtowej wysokości lub jako ułamek wartości rocznej sprzedaż na terenie UE towarów oznaczonych EU Ecolabel).
  Podmioty, które są zarejestrowane w systemie EMAS albo wdrożyły normę ISO 14001, mogą skorzystać ze zniżki w wysokości odpowiednio 30 lub 15%.

  W branży modowej i odzieżowej co do zasady nie stosuje się oznaczenia CE w odniesieniu do ubrań, obuwia, czy dodatków odzieżowych. Wyjątkiem jest odzież robocza przeznaczona do zabezpieczenia osoby noszącej w toku wykonywania niebezpiecznej pracy. Szczegóły w tym zakresie reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam