W ramach usług skierowanych do klientów e-biznesowych oferujemy pełne wsparcie w zakresie ochrony i zwalczania tzw. „czarnego marketingu” – negatywnych treści publikowanych w Internecie, naruszających dobra osobiste Klienta lub stanowiące pomówienie (zniesławienie), publikowanych przez:

  • byłych pracowników;
  • konkurencję;
  • niezadowolonych klientów.

Posiadamy doświadczenie w zwalczaniu negatywnych treści naruszających dobra osobiste naszych Klientów.


Co powinieneś wiedzieć na temat dóbr osobistych

Czym są dobra osobiste? Za artykułem 44 Kodeksu Cywilnego są to: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska oraz inne tu nie wymienione bo jest to katalog otwarty co oznacza, że powyższe wymienienie ma charakter jedynie przykładowy. Dlatego poza powyższymi wartościami, jako dobra osobiste uznawane są też m.in. sfery życia psychicznego, życie rodzinne, życie prywatne, w tym intymne, kult pamięci osoby zmarłej oraz poczucie przynależności do określonej płci. Z powyższego jasno wynika, że naruszenie dóbr osobistych jest bezprawne i wszystkie one pozostają pod ochroną prawa.

Przede wszystkim zachować spokój i dokładnie udokumentować w jaki sposób doszło do naruszenia dóbr osobistych. Następnie skontaktować się ze specjalizującą się w tego typu sprawach kancelarią i po konsultacji nawet wnieść sprawę do sądu. Nawet bo zawsze istnieje możliwość polubownego rozwiązania sporu. Z praktyki jednak wiemy, że w sprawach tego typu mediacja rzadko dochodzi do skutku.

Jakie prawo przewiduje dla mnie środki ochrony dóbr osobistych? Za kodeksem cywilnym (a dokładnie art 24) ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania (art. 24 § 1 k.c.). W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, by osoba, która dopuściła się takiego naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków to jest na przykład by w szczególności złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (art. 24 § 1 k.c). Co więcej w oparciu o zasady zapisane w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub żądać ażeby pozwany dokonał zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny (art. 24 § 2 k.c). Czym jest cel społeczny? Przez cel społeczny najczęściej rozumie się różne fundacje zajmujące się najczęściej niesieniem pomocy różnym osobom. Poszkodowany może więc domagać się by w ramach likwidacji skutków naruszenia pozwany wpłacił określoną sumę na daną fundację. Jak mogliśmy zaobserwować ochrona zapewniana przez art 24 kodeksu cywilnego jest bardzo kompleksowa.

Ponadto jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego, że została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

A to jeszcze nie koniec bowiem odpowiedzialność z Kodeksu Cywilnego nie uchybia uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym. Oznacza to ni mniej nie więcej, że oprócz dochodzenia ochrony dóbr osobistych z KC możemy dochodzić jeszcze odpowiedzialności z innych ustaw szczególnie jeśli naruszono na przykład nasze logo i to niezależnie od ochrony przewidzianej w KC.

Co więcej żądania te jako, że są to środki ochrony dóbr osobistych, nie ulegają przedawnieniu! Koniecznym jest jedynie zadbanie o to by osoba która dopuściła się naruszenia dopełniła wymaganych od niej postanowień wyroku sądowego!

Warto jednak zaznaczyć, że sprawca naruszenia dobra osobistego, będzie zwolniony od odpowiedzialności w sytuacji, gdy jego działanie nie nosiło cech bezprawności, np. zwolniony od odpowiedzialności będzie dziennikarz, który opublikował materiał naruszający dobra osobiste, jeśli działał w obronie uzasadnionego interesu społecznego i zachował szczególną staranność oraz rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu tego materiału. W takim przypadku ochrona dóbr osobistych będzie utrudniona. Należy jednak dodać, że Kodeks cywilny przewiduje zasadę domniemania bezprawności i to pozwany w procesie z naruszenia dóbr osobistych (czyli w powyższym przypadku dziennikarz) ma obowiązek wykazania istnienia okoliczności usprawiedliwiających to działanie, a więc wyłączających bezprawność. Upraszczając to on będzie musiał wykazać, że mógł naruszyć dobra osobiste niejako legalnie kierując się wyższym dobrem. Ba w wielu przypadkach coś co de facto można uznać za naruszenie dóbr osobistych, nim nie będzie. Zobrazujmy to na przykładzie:

Mając dobry wzrok, to gdy ktoś zrobi aluzję do tej cechy wskazując, że czegoś nie zauważyłeś raczej nie będzie to dla Ciebie szczególnie dotkliwe. Ba nawet jeśli ktoś nazwie Cię ślepym, to co do zasady Twoją pierwszą reakcją będzie zainteresowanie się czego istotnego nie zauważyłeś i nie potraktujesz tego jako naruszenia dóbr osobistych. Natomiast zwrócenie się w ten sam sposób do osoby poruszającej się z białą laską może już być interpretowane zupełnie inaczej i prowadzić do naruszenia dóbr osobistych oraz innych konsekwencji, które będą wymagać prawnej reakcji.

Warto wskazać, że istnieje obecnie tendencja do przyznawania coraz większej ilości dóbr charakteru dóbr osobistych, co jest związane z nieustannym rozwojem społeczno-gospodarczym. Kierunek ten należy ocenić dwojako. Z jednej strony należy ocenić pozytywnie fakt, że jest to adekwatna odpowiedź prawa na potrzeby współczesnego świata. Z drugiej strony jednak, twórcza wykładnia przepisów Kodeksu cywilnego zwiększa obawę, że dobra, które nie są na tyle istotne i ważne, będą podlegać mocnej ochronie prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych.

Podsumowując ochrona dóbr osobistych z perspektywy rynkowej jest szalenie istotna. W tym celu by dobrze się zabezpieczyć przydatna jest kancelaria, która nie tylko reprezentuje przed sądem ale też posiada zaplecze techniczne i doświadczenie by móc samodzielnie i proaktywnie wykrywać i zwalczać naruszenia dóbr osobistych klienta. Posiadamy doświadczenie w zwalczaniu negatywnych treści naruszających dobra osobiste naszych Klientów. Ponadto posiadamy środki i zaplecze do tego by w razie korzystnego wyroku zapewnić wykonanie orzeczenia przez pozwanego w szczególności ażeby złożyła oświadczenie jeśli przewiduje to wyrok. Naruszenia dóbr osobistych z nami są niestraszne a potrzeby ochrony dóbr osobistych nigdy nie można przeceniać.

Skutecznie reprezentujemy interesy klientów zarówno w bezpośrednim sporze z osobą dopuszczającą się naruszenia, jak i na portalach udostępniających opinie (na profilu Google Moja Firma, Pracuj.pl, Opineo.pl, CENEO i innych). Ochrona dóbr osobistych to nasza specjalność!

Nasze Aktualności prawne

Zaufali nam