Kamila Wasilewska
|
30 czerwca 2021
Spis treści

Przekształcenie jednoosobowej działalności (JDG) w spółkę z o.o. jest logiczną i naturalną konsekwencją rozwoju gospodarczego przedsiębiorstwa. Ustawodawca ograniczył jednak możliwość jej przekształcenia „wprost” do dwóch postaci – jednoosobowej spółki akcyjnej oraz jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Przyjrzyjmy się drugiemu z tych rozwiązań. Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę z o.o. i czy takie działanie się opłaca? 

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – specyfika procedury

Decydując się na przekształcenie firmy w spółkę kapitałową, przedsiębiorca ma do wyboru dwie metody działania. By przekształcić formę prowadzonej działalności może skorzystać wprost z trybu przewidzianego w art. 551§ 5 k.s.h. w zw. z art. 5841 i n. k.s.h. lub założyć nową spółkę kapitałową i wnieść do niej przedsiębiorstwo aportem. 

Już na wstępie warto wskazać, że druga z metod jest prostsza i pozwala na płynne kontynuowanie działalności gospodarczej bez konieczności uciążliwego zakładania spółki kapitałowej i przenoszenia na nią każdego ze składników przedsiębiorstwa. W rezultacie jest znacznie częściej wybierana niż wnoszenie przedsiębiorstwa aportem. 

Jeśli chodzi o prowadzenie działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, to przekształcenie JDG w spółkę z.o.o. znacząco wpływa na dotychczasową sytuacją prawną osoby fizycznej. 

Na nową spółkę przechodzą wszystkie koncesje, licencje, ulgi i inne obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, chyba że decyzja administracyjna stanowi inaczej. Spółka staje się także z mocy prawa stroną wszystkich dotychczasowych umów cywilno-prawnych, które wcześniej zawierał przedsiębiorca. 

Zasada ciągłości rozciąga się również na firmę przedsiębiorcy, która może zachować dotychczasowe brzmienie i wymaga jedynie zmiany oznaczenia formy prawnej na „Sp. z o.o.”. 

Dużym udogodnieniem jest neutralność podatkowa zmiany formy prawnej. Oznacza to, że przedsiębiorca nie tylko nie płaci podatku od nabycia udziałów spółki, ale także nie uiszcza go od wartości składników przedsiębiorstwa, które zostały przekazane do majątku spółki. 

Charakterystycznym elementem przekształceń działalności jednoosobowej jest ciągłość odpowiedzialności. Przedsiębiorca odpowiada solidarnie ze spółką za długi, które powstały w czasie kiedy prowadził indywidualną działalność przez okres 3 lat od dnia przekształcenia. W ten sposób ustawodawca zabezpieczył interesy wierzycieli, którym przysługuje wymagalne roszczenie względem przedsiębiorcy-osoby fizycznej. 

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w sp. z o.o. – procedura i etapy

Zanim przedsiębiorca złoży wniosek o wpis spółki kapitałowej do Krajowego Rejestru Sądowego, musi wykonać w określonym porządku szereg czynności, które doprowadzą do zmiany formy prawnej prowadzonej działalności. By przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w sp. z o.o., zgodnie z treścią art. 5845 k.s.h, do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się: 

 • sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta, 

 • złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, 

 • powołania członków organów spółki przekształconej, 

 • zawarcia umowy spółki z o.o., 

 • dokonania w KRS wpisu spółki przekształcanej oraz wykreślenie z CEIDG przedsiębiorcy przekształcanego. 

Na każdym etapie przedsiębiorca prowadzący jednoosobowa działalność gospodarcza, może skorzystać z pomocy prawnej, aby mieć pewność, że dochowuje niezbędnych formalności. Przyjrzyjmy się każdemu z przytoczonych etapów – jak przebiega przekształcenie działalności gospodarczej w sp. z o.o.? 

Sporządzenie planu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w spółkę z o.o. 

Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać bilans. To wycena składników przedsiębiorstwa. Potrzebne jest również sprawozdanie finansowe. Oba dokumenty należy sporządzić na dzień poprzedzający sporządzenie planu przekształcenia. 

Zarówno bilans, jak i sprawozdanie co do zasady sporządzane są w oparciu o księgi rachunkowe. Jeżeli przedsiębiorca ich nie prowadzi, dokumenty można przygotować, korzystając z KPiR, ewidencji do celów podatkowych, spisu z natury lub innych dokumentów, które pozwalają na ustalenie wartości poszczególnych składników majątku. 

Plan przekształcenia powinien zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, a następnie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy na wniosek przedsiębiorcy, który może wskazać konkretną osobę. W razie konieczności sąd może powołać dwóch lub więcej rewidentów. 

Na sporządzenie pisemnej opinii, biegły rewident ma 2 miesiące. W tym czasie przedsiębiorca jest zobowiązany udzielać mu niezbędnych informacji, wyjaśnień oraz udostępniać dokumenty. Ponosi on również wszelkie koszty związane z pracą biegłego. Pisemna opinia doręczana jest zarówno do sądu rejestrowego, jak i przedsiębiorcy. 

Do planu przekształcenia przedsiębiorca ma obowiązek załączyć następujące dokumenty: 

 • projekt oświadczenia o przekształceniu, 

 • projekt aktu założycielskiego, 

 • wycenę składników majątku przedsiębiorcy przekształcanego, 

 • sprawozdanie finansowe. 

Sporządzenie oświadczenia o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w spółkę z o.o.

Po sporządzeniu przez biegłego rewidenta pozytywnej opinii (opinia negatywna nie pozwala na dokonanie przekształcenia), przedsiębiorca musi złożyć właściwe oświadczenie o przekształceniu. Stosownie do art. 5849 k.s.h., oświadczenie powinno być złożone w formie aktu notarialnego oraz zawierać przynajmniej następujące elementy: 

 • typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca, 

 • wysokość kapitału zakładowego, 

 • zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu, jako wspólnikowi, o ile przyznanie takich praw zostało przewidziane, 

 • nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej. 

Wraz z oświadczeniem o przekształceniu należy złożyć umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (również z zachowaniem formy aktu notarialnego). Kodeks spółek handlowych określa jedynie podstawowe elementy umowy. Zaliczymy do nich: 

 • firmę i siedzibę spółki, 

 • przedmiot działalności spółki, 

 • wysokość kapitału zakładowego, 

 • prawo wspólnika do posiadania więcej niż jednego udziału, 

 • liczbę i wartość nominalną udziału, 

 • czas trwania spółki, o ile został przewidziany. 

Zaleca się jednak, aby rozbudować umowę spółki tak, aby konstrukcja odpowiadała założeniom gospodarczo-biznesowym wspólników. Umowa spółki podlega opłacie Podatkiem PCC w wysokości 0,5% wysokości kapitału zakładowego, pomniejszonej o opłatę sądową oraz tę, związaną z ogłoszeniem przekształcenia w MSiG. 

Kolejnym elementem jest powołanie członków organu obligatoryjnego – zarządu oraz fakultatywnej rady nadzorczej albo komisji rewizyjnej. Należy jednak pamiętać, że powołanie jednego z tych organów jest obligatoryjne, jeżeli liczba wspólników przekroczy 25, a kapitał zakładowy w spółce przekroczył 500 tysięcy złotych. 

Zgłoszenie przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) w spółkę z o.o.

Wniosek o wpis przekształcenia przedsiębiorcy składa się do KRS za pośrednictwem portalu PRS (Portal Rejestrów Sądowych)do KRS składają wszyscy członkowie zarządu w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. Obok wniosku o rejestrację podmiotu należy uzupełnić informacje Do podstawowego wniosku KRS-W3 należy załączyć szereg dodatkowych dokumentów, jak te, dotyczące wspólników, sposobu powstania spółki czy dane o ustanowionych prokurentach. 

W terminie 7 dni od dnia wpisu przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. 

Skutki przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej (jdg) w spółkę z o.o.

Podstawową konsekwencją przekształcenia jest zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej. Nowa spółka otrzymuje własny numer NIP, REGON oraz KRS. 

Wybierając formę spółki z o.o., przedsiębiorca musi sporządzić wykaz składników majątku bez względu na formę opodatkowania oraz rozliczania się z fiskusem. Na jego podstawie ustala się wartość poszczególnych składników majątku dla celów podatku dochodowego. 

Jak wspomniano wcześniej, na jednoosobową spółkę kapitałową przechodzą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy. W sferze prawa podatkowego mówi się jednak o ograniczonej sukcesji, ponieważ transfer dotyczy jedynie praw, ale nie obowiązków podatkowych. Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że wszelkie zaległości podatkowe pozostają przy osobie fizycznej i to ona będzie podmiotem ewentualnych postępowań i decyzji podatkowych.

Ile kosztuje przekształcenie JDG w spółkę z o.o.?

Na koszty przekształcenia JDG w spółkę z o.o. składa się kilka opłat. Należy do nich zaliczyć:

 • wynagrodzenie biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy – może wahać się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych w zależności od skali i stopnia skomplikowania prowadzonej działalności gospodarczej;

 • obsługę notarialną – składa się na nią sporządzenie planu przekształcenia oraz oświadczenia o przekształceniu, przy czym taksa notarialna waha się od kilkuset do nawet 10 tysięcy złotych w zależności od wysokości kapitału zakładowego spółki;

 • podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% kapitału zakładowego; jest pobierany przez notariusza;

 • koszty sądowe przekształcenia, czyli 300 zł za wniosek do sądu o wyznaczenie rewidenta oraz 600 zł za rejestrację spółki oraz ogłoszenie przekształcenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

 • koszt księgowości, która przygotowuje sprawozdanie finansowe na cele przekształcenia;

 • koszt obsługi kancelarii prawnej; jest on uzależniony od zakresu wsparcia oraz rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej. Na ogół koszty przekształcenia JDG w spółkę z o.o. zamykają się w kilku tysiącach złotych.

Przekształcenie JDG w spółkę z o.o. Jakie dokumenty do KRS są niezbędne? a formularze do KRS

Przekształcając jednoosobową działalność gospodarczą w sp. z o.o. przedsiębiorca składa za pośrednictwem PRS wniosek o rejestrację wraz z wymaganymi załącznikami:

 • umową spółki z o.o.;

 • oświadczeniem o przekształceniu;

 • uchwałą o powołaniu prokurentów (opcjonalnie);

 • listą wspólników wraz z adresami do doręczeń podpisaną przez wszystkich członków zarządu;

 • zgodą członków zarządu na ich powołanie wraz z adresami do doręczeń;

 • oświadczeniem członków zarządu o wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego;

 • dowodami opłat za wniosek o wpis oraz rejestrację.

Jeszcze przed złożeniem wniosku do KRS przedsiębiorca musi przygotować plan przekształcenia (w formie aktu notarialnego), który jest oceniany przez biegłego rewidenta.

 • do PRS wspólnik musi złożyć do sądu rejestrowego szereg formularzy, w tym:

 • KRS-W3 – wniosek o rejestrację spółki;

 • KRS-WH – sposób powstania podmiotu;

 • KRS-WE – wspólnicy spółki z o.o.;

 • KRS-WK – organy spółki z o.o.;

KRS-WM – przedmiot działalności sp. o.o.

Dodatkowo może pojawić się potrzeba zgłoszenia prokurentów lub oddziałów spółki (na odrębnych formularzach). Do formularzy należy załączyć również plan przekształcenia, oświadczenie o przekształceniu, oświadczenia członków zarządu o pokryciu kapitału zakładowego oraz listę wspólników. Dokumentów jest naprawdę sporo, dlatego przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o. najbezpieczniej będzie zlecić profesjonalistom.

Jakie podmioty pojawiają się w wyniku przekształcenia?

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. prowadzi do do wykreślenia indywidualnego przedsiębiorcy z CEIDG oraz wpisaniau spółki z o.o. do KRS. Wniosek o wykreślenie JDG spółki z o.o. należy złożyć w terminie 7 dni od dnia rejestracji spółki kapitałowej (dniem rejestracji jest dzień wpisu podmiotu do KRS). Przedsiębiorca składa wniosek o wykreślenie samodzielnie, nie jest ono dokonywane z urzędu. W wyniku przekształcenia powstaje spółka jednoosobowa. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby po wpisie przekształcenia dodać innych wspólników i stworzyć spółkę wieloosobową.

Czy przedsiębiorca może mieć JDG i spółkę jednocześnie?

Przepisy prawa nie zabraniają prowadzenia kilku rodzajów działalności gospodarczej jednocześnie. Przedsiębiorca, który zarejestrował JDG może również utworzyć spółkę prawa handlowego lub spółkę cywilną. Należy jednak zaznaczyć, że konieczne będzie płacenie składki zdrowotnej od każdej działalności. Wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona od wybranej formy opodatkowania, a także formy prowadzonej działalności. Składki społeczne odprowadzane są od jednego, wybranego rodzaju działalności.

Czy w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. spółka musi przerejestrować pracowników w ZUS? 

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. a ZUS budzi sporo wątpliwości. W doktrynie nie budzi wątpliwości, że Ttaka operacja może być traktowana jak przejście zakładu pracy w myśl przepisów kodeksu pracy. Umowy z pracownikami przechodzą automatycznie na nowego pracodawcę zgodnie z zasadą kontynuacji. Nadal jednak na płatniku składek – czy to przedsiębiorcy indywidualnym czy też spółce – spoczywają określone obowiązki względem ZUS.

Z uwagi na fakt, że JDG ulega wykreśleniu, pracownicy nie będą już dłużej w niej zatrudnieni. Dlatego przedsiębiorca powinien ich wyrejestrować na formularzu ZWUA (z kodem 800). Jednocześnie pracowników należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUA lub ZZA w przypadku objęcia wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym.

Zalety przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej (jdg) w spółkę z o.o

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o. jest często wybieranym rozwiązaniem, które pozwala na lepsze zarządzanie kapitałem firmy. Jakie zalety przemawiają za takim działaniem? 

Główną zaletą zmiany formy działalności jest wstąpienie spółki w ogół praw i zobowiązań przedsiębiorcy. Nie ma również konieczności zawierania nowych umów z kontrahentami i pracownikami. 

W kontekście przekształcenia w doktrynie zwraca się jednak uwagę na zasadność stosowania art. 231 k.p. Z ostrożności procesowej, przedsiębiorca powinien uprzedzić pracowników o planowanym przekształceniu, aby nie ryzykować w ewentualnym postępowaniu sądowym zarzutu niezastosowania tej procedury. 

Konstrukcja spółki kapitałowej pozwala na zwiększenie zasięgu i potencjału poprzez przyjęcie nowych wspólników, którzy poprzez wkłady wkłady zwiększą kapitał zakładowy. 

Ustawodawca pozwala również na zachowania dotychczasowej nazwy przedsiębiorstwa, co wpływa pozytywnie na aspekt brandingowy, ponieważ zostaje zachowana rozpoznawalność przedsiębiorstwa wśród odbiorców produktu lub usługi. 

Dodatkową zaletą wyboru spółki kapitałowej jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników do ryzyka gospodarczego utraty wniesionego wkładu (pomijając solidarną, 3-letnią odpowiedzialność przedsiębiorcy po dniu przekształcenia). 

W przedmiocie sporów sądowych, które były w toku na dzień przekształcenia należy podzielić stanowisko powszechnie akceptowane w doktrynie, że spółka nie staje się z mocy prawa stroną postępowania, choć może wejść do procesu za zgodą wierzyciela. 

Zasadniczo jednak sąd wyda wyrok zasądzający określoną kwotę od przedsiębiorcy, a to wierzyciel będzie mógł wybrać podmiot, od którego będzie dochodził spełnienia świadczenia (takie stanowisko podzielił m.in. Sąd Najwyższy w postanowieniu w sprawie II CZ 94/15). 

Przekształcenie jednoosobowej firmy w sp. z o.o. może stanowić początek dynamicznego rozwoju gospodarczego. Należy jednak dobrze je zaplanować i przeanalizować zarówno na płaszczyźnie prawnej, jak i podatkowej. 

Przekształcenie jednoosobowej firmy w sp. z o.o. może stanowić początek dynamicznego rozwoju gospodarczego. Należy jednak dobrze je zaplanować i przeanalizować zarówno na płaszczyźnie prawnej, jak i podatkowej.

FAQ

Przekształcenie JDG w sp. z o.o. to proces, w którym warto zapewnić sobie pomoc, opiekę i wsparcie profesjonalnego pełnomocnika na każdym etapie procesu. Jest to skomplikowana procedura, wymagająca podjęcia szeregu czynności o charakterze faktycznym i prawnym, a samodzielne i przede wszystkim skuteczne przeprowadzenie tego procesu może okazać się niemożliwe.

Przekształcenie JDG w sp. z o.o. jest ciekawym rozwiązaniem na drodze przedsiębiorstwa do sukcesu. Spółki kapitałowe to forma, w której prowadzonych jest najwięcej największych firm w Polsce. Przekształcenie działalności z długami w spółkę z o.o. nie uchroni jednak od problemów- wynika to z określonej w przepisach solidarnej odpowiedzialności przedsiębiorcy przekształcanego w spółkę przekształconą.

To pytanie zależy od kilku zmiennych, ale przy współpracy podmiotów zaangażowanych proces można sfinalizować w około 3 miesiące.  należy przyjąć, że przekształcenie działalności w spółkę z o.o. to nie jest proces, który można “domknąć” w tydzień lub dwa. Obecność i zastępstwo procesowe profesjonalnego pełnomocnika może ten proces dla bardzo uprościć i w wielu przypadkach także radykalnie skrócić. Zaufali nam:


Może Ciebie również zainteresować:

5/5 - (liczba głosów: 6)