PRAWO AUTORSKIE TO NASZA SPECJALNOŚĆ!

Kancelaria Prawna RPMS zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zabezpieczaniu i zarządzaniu autorskimi prawami majątkowymi, osobistymi oraz w sferze praw pokrewnych w tym w szczególności jeśli chodzi o eliminację skutków naruszenia. Specjalizujemy się w obsłudze branży związanej z nowoczesnymi technologiami, branży internetowej, kreatywnej i marketingowej, a w szczególności:

 • branży programistycznej i IT
 • agencji marketingowych i content marketing`owych
 • agencji brandingowych
 • studiów graficznych i projektowych
 • branży modowej

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Jak możemy Ci pomóc:

  • Przygotowujemy, negocjujemy i poddajemy analizie umowy licencyjne oraz umowy o przeniesienie praw autorskich,
  • Zapewniamy pełne wsparcie w procesie rejestracji znaku towarowegowzorów przemysłowych czy patentów,
  • Zajmujemy się ochroną autorskich praw osobistych i majątkowych – zapewniamy fachowe, specjalistyczne doradztwo w tym zakresie,
  • Reprezentujemy Klientów w sporach przedsądowych i sądowych, dochodzeniu roszczeń o pomówienie, a także w dochodzeniu należności autorskich,
  • Wspomagamy Klientów w walce z nieuczciwą konkurencją, w tym z niezgodnymi z prawem reklamami (również internetowymi) czy pomówieniami,
  • Prowadzimy postępowanie o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu naruszenia praw osobistych.

  Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

  Zagadnienia związane z prawem autorskim budzą bezpośrednie skojarzenia z branżą kreatywną i bardzo słusznie gdyż to jej wytwory są najczęściej przedmiotem prawa autorskiego. Jednakże w rozumieniu przepisów, niemal każdy utwór stanowiący przejaw twórczej działalności człowieka może zostać objęty taką formą ochrony prawnej i być podstawą do skutecznego dochodzenia nawet trzykrotności stosownego wynagrodzenia. Dlatego korzystają z niej nie tylko artyści i osoby z branży kreatywnej, ale również przedsiębiorcy, którzy skutecznie zabezpieczają w ten sposób swoje dobre imię, markę, prywatność i autorskie pomysły. Wiedzą bowiem, że w przypadku naruszenia będą mogli dochodzić odszkodowania poprzez zapłatę sumy pieniężnej lub usunięcie skutków naruszenia czy też wydania oświadczenia odpowiedniej treści.

  Autorskie prawa majątkowe

  Autorskie prawa majątkowe mogą być przedmiotem umów sprzedaży, są zbywalne i mogą być dziedziczone. Dotyczące ich klauzule niejednokrotnie znajdują się w umowach cywilnych i handlowych. Widać zatem, że kwestia ochrony praw autorskich jest szalenie istotna z perspektywy praktyki rynkowej i to za równo jeśli chodzi o autorskie prawa majątkowe jak i autorskie prawa osobiste i to od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu bo to właśnie od wtedy przysługuje praw autorskich.

  Autorskie prawa osobiste

  Za to w przypadku autorskich praw osobistych mamy do czynienia z ochroną nieograniczoną czasowo, której nie można się zrzec ani jej zbyć. Ich podstawą są m.in. prawa do autorstwa utworu, możliwość jego anonimowego udostępnienia albo oznaczenia go nazwiskiem czy pseudonimem, zastrzeżenie nienaruszalności jego formy, uczciwego wykorzystywania itd. W tym przypadku ochrona praw autorskich skupia się na dochodzeniu roszczeń na zasadach ogólnych.

  Czym jest utwór według prawa autorskiego?

  Z perspektywy ochrony praw autorskich nie ma znaczenia nośnik, na którym go utrwalono, dlatego samo pojęcie utworu jest bardzo rozległe i może dotyczyć wielu zróżnicowanych dziedzin. Chodzi tutaj zarówno o to, co od razu przychodzi nam go głowy na myśl o utworze (muzyczny, literacki, plastyczny, filmowy, choreograficzny) co stanowi klasyczny przedmiot praw autorskich, jak i dzieła z branż czy tematyk mniej lub bardziej odległych od typowej działalności artystycznej, np. projekty architektoniczne, mapy geograficzne, plany, wzory przemysłowe i programy komputerowe. Na wszystkie powyższe przysługują prawa autorskie.

  Lista ta nie jest zamknięta, a ustalenie, że coś jest utworem, wymaga spełnienia określonych warunków, m.in. zachowania indywidualnego charakteru danej działalności i konieczności jej utrwalenia (w jakiejkolwiek postaci). Od tego zależeć bowiem będzie czy będą mogły przysługiwać na tą rzecz prawa autorskie a w związku z tym na ich podstawie twórcy przysługują roszczenia w tym kluczowo jeśli chodzi o zaniechanie naruszania. Nasza Kancelaria pomaga przygotowywać pisma w tej sprawie oraz kompleksowo pomaga zobowiązać sprawcę na drodze sądowej nie tylko by uiścił odpowiednią sumę pieniężną celem naprawienia wyrządzonej szkody lecz także by zblokował dalsze nielegalne rozpowszechnianie utworu i to niezależnie od formy utworu. Warto tu też zaznaczyć, że również niedokończone utwory podlegają ochronie jako przejaw działalności twórczej i to nawet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności tak długo jak jest w stanie wykazać, że to jemu przysługują autorskie prawa majątkowe i to on dysponuje przez to prawami autorskimi do dzieła. Jednakże nie wolno przy tym zapominać, że istnieje możliwość wykorzystania dzieła będącego przedmiotem praw autorskich i prawach pokrewnych jeśli są one używane w zakresie własnego użytku osobistego. Wtedy mamy do czynienia z tzw. zasadą „Fair Use”, która pozwala na to by korzystać z dzieła będącego przedmiotem praw autorskich nawet bez zgody autora dzieła tak długo jak jest to robione w zakresie własnego użytku osobistego lub w na przykład w celach edukacyjnych i nie prowadzi to do naruszenia praw autorskich czy innych prawach pokrewnych tak długo jak wskazany zostanie oryginalny autor dzieła. Każde inne działa nie wymaga jednak zgody autora by nie naruszyć jego prawach pokrewnych.

  Postaw na zespół doświadczonych prawników, specjalizujących się w przepisach prawa autorskiego majątkowego i osobistego. Nasza obsługa prawna to gwarancja pełnej zgodności z obowiązującymi regulacjami i brak ryzyka przy podpisywaniu umów licencyjnych oraz o przeniesienie praw autorskich. Z powodzeniem chronimy interesy naszych Klientów w postępowaniach przedsądowych, na etapie negocjacji, jak i w sporach sądowych, uzyskując pozytywne wyniki – zawsze z korzyścią i satysfakcją dla Klienta. Bo prawo autorskie naszych klientów jest najważniejsze.

  Prawo autorskie to obszerna dziedzina prawa, która ma na celu regulację sytuacji prawnej artystów i twórców oraz ich następców prawnych. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych służy także do unormowaniu ochrony praw autorskich.

  Dowiedz się, kiedy i dlaczego warto zainwestować w ochronę prawnoautorską.

  Czym jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego?

  Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej ustawą) utwór to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania.

  Zakresem przedmiotowym ustawy objęte są przede wszystkim utwory:

  • literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe,
  • plastyczne,
  • fotograficzne,
  • lutnicze,
  • wzornictwo przemysłowe,
  • architektoniczne, urbanistyczne, architektoniczno-urbanistyczne,
  • muzyczne i słowno-muzyczne,
  • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
  • audiowizualne (w tym filmowe).

  Oczywiście lista ma charakter przykładowy, dlatego w każdym przypadku należy indywidualnie analizować dokonania twórcy, aby stwierdzić, czy noszą one cechy charakterystyczne utworu.

  W doktrynie wskazuje się na trzy przesłanki, które muszą być spełnione kumulatywnie, aby dane dzieło zyskało ustawową ochronę: Utwór musi być:

  • Rezultatem pracy człowieka

  Pierwsza przesłanka wyklucza objęcie ochroną prawnoautorską m.in. dzieła natury lub wykonane w wyniku automatyzacji procesu maszynowego.

  • Możliwy do ustalenia

  Ustalenie utworu polega na uzewnętrznieniu go w takiej postaci, aby mogła się z nim zapoznać przynajmniej jedna osoba inna niż twórca. Z momentem ustalenia ochrona zaczyna obowiązywać z mocy samego prawa.

  Nie ma przy tym znaczenia, czy ustalenie będzie miało charakter trwały (np. namalowany obraz), czy chwilowy (np. wizualizacje świetlne). Należy podkreślić, że ochronie polega także utwór nieukończony, jego etap wstępny (np. wersja beta oprogramowania), a nawet taki, który nie został w żaden sposób utrwalony.

  • Twórczością o indywidualnym charakterze.

  Indywidualizacja pracy danego twórcy może nastręczać sporo trudności. Nie chodzi bowiem wyłącznie o sam fakt kreacji i urzeczywistnienia się koncepcji autora, ale o uchwycenie charakterystycznych dla niego umiejętności, wiedzy i wrażliwości. Utwory powinny wyróżniać się „piętnem twórcy” i charakterystycznym rysem.

  Dlatego ochronie prawnoautorskiej zasadniczo nie podlegają utwory banalne i rutynowe (należy jednak podkreślić niestałość linii orzeczniczej sądów w tym przedmiocie i brak jednolitego stanowiska co do tego, jak bardzo dzieło musi być „inne” niż utwory konkurencyjne).

  Programujesz? A może planujesz kampanie reklamowe? Jeżeli masz wątpliwości, czy tworzone przez Ciebie dzieła mogą być objęte ochroną prawnoautorską, skontaktuj się z kancelarią prawną mającą wieloletnie doświadczenie w ochronie twórców.

  Jakie branże są regulowane przez prawo autorskie?

  Zgodnie z ustawą, prawo autorskie do utworu przysługuje twórcy (lub twórcom, jeżeli było ich kilku). Ustawa wprowadza jednak szereg domniemań, które mogą modyfikować zakres ustawowej ochrony. Zmiany dotyczą zwłaszcza:

  • utworów powstałych w ramach obowiązków pracowniczych,
  • programów komputerowych,
  • utworów naukowych.

  Z ochrony prawnoautorskiej korzysta szeroki krąg samodzielnych twórców. Zaliczają się do nich m.in.:

  • plastycy (np. malarze, rzeźbiarze),
  • muzycy i kompozytorzy,
  • pisarze i poeci,
  • programiści,
  • tancerze,
  • copywriterzy,
  • projektanci,
  • naukowcy,
  • fotografowie.

  W miarę, jak ewolucja rynku wymusza powstawanie nowych zawodów, ustawa będzie rozszerzała swoje działanie.

  Rodzaje praw autorskich

  Ustawa chroni twórców na dwóch płaszczyznach:

  • autorskich praw osobistych,
  • autorskich praw majątkowych.

  Czym różnią się między sobą te pojęcia i w jakim zakresie możesz rozporządzać poszczególnymi typami praw?

  Autorskie prawa osobiste

  Prawa osobiste określają więź twórcy z utworem, czyli pozaekonomiczny aspekt twórczości. Jest to więź nieograniczona w czasie, której nie można się zrzec, zbyć lub przenieść w inny sposób na osobę trzecią. Emanacje osobistych praw autorskich to:

  • autorstwo utworu,
  • oznaczanie utworu swoim nazwiskiem, pseudonimem albo udostępnianie go anonimowo,
  • nienaruszalność treści i formy oraz należyte wykorzystanie,
  • decydowanie o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
  • nadzór nad sposobem korzystania z utworu.

  W doktrynie wskazuje się na jeszcze szersze uprawnienia twórcy, wśród których warto wymienić prawo do wycofania utworu z obiegu czy też możliwość wyrażenia sprzeciwu przeciwko zniszczeniu dzieła, które powstało wyłącznie w jednej sztuce.

  Autorskie prawa majątkowe

  W praktyce więcej kontrowersji niż osobiste prawa autorskie budzą prawa majątkowe. Te bowiem można przenosić na inne osoby, umożliwiając im w określonym zakresie realizację praw przynależnych twórcy.

  Jeżeli twórca nie przeniósł na inną osobę majątkowych praw autorskich (w drodze umowy przeniesienia lub licencji) przyjmuje się, że może on korzystać ze wszystkich pól eksploatacji dotyczących utworu. Pola eksploatacji to sprecyzowany sposób, w jaki utwór może być wykorzystany bez naruszania innej osoby.

  W przypadku majątkowych praw autorskich ustawodawca dopuszcza dozwolony użytek utworu na potrzeby własne oraz prawo cytatu – wyjątki od zasady konieczności uzyskania zgody twórcy na korzystania ze stworzonego dzieła.

  Należy pamiętać, że rozporządzenie autorskimi prawami majątkowymi może nastąpić także w wyniku:

  • ustawowego ustania ochrony spowodowane upływem czasu,
  • przejściem praw na następców prawnych w drodze dziedziczenia.

  Decydując się na przeniesienia praw na inne osoby w drodze umowy, twórca może zastrzec, że nabywca nie ma możliwości przeniesienia praw na kolejne osoby (jest to tzw. zakaz sublicencji).

  Zawierając umowę przenoszącą autorskie prawa majątkowe, strony powinny zwrócić szczególną uwagę na pola eksploatacji. Zgodnie z ustawą nie można ich domniemywać. Przyjmuje się też, że prawo do korzystania z utworu może dotyczyć wyłącznie sposobów rozpowszechniania utworu, które były znane w chwili jej zawarcia.

  W praktyce oznacza to, że opracowanie nowatorskiej metody przesyłu sygnału audio/video przez licencjobiorcę nie upoważnia go do rozpowszechniania w ten sposób utworu objętego umową. Konieczne będzie zawarcie aneksu, w którym strony dodadzą nowe pola eksploatacji.

  Kancelaria prawna z doświadczeniem w konstruowaniu i opiniowaniu umów może przygotować dla Ciebie umowę o korzystanie z praw autorskich, w której zostaną uwzględnione interesy obu stron oraz niezbędne elementy takie jak:

  • pola eksploatacji,
  • czas trwania umowy i jej zasięg,
  • wynagrodzenie,
  • przesłanki odstąpienia i wypowiedzenia kontraktu.

  Czas ochrony autorskich praw majątkowych

  To, jak długo twórca może korzystać z ustawowej ochrony, zależy przede wszystkim od typu utworu. Wprawdzie okres ochronny zawsze wynosi 70 lat, ale sposób liczenia terminu może się różnić.

  1. Co do zasady prawa wygasają po upływie 70 lat od śmierci twórcy (lub ostatniego ze współtwórców).
  2. Jeżeli autor utworu nie jest znany, termin liczony jest od dnia pierwszego udostępnienia utworu publiczności za zezwoleniem twórcy chyba, że pseudonim autora nie budzi wątpliwości lub wcześniej ujawnił on swoją tożsamość.
  3. Jeżeli autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca, termin liczony jest od daty rozpowszechnienia lub ustalenia utworu.
  4. W przypadku utworów audiowizualnych termin liczony jest od śmierci ostatniego spośród: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów i kompozytora ścieżki dźwiękowej skomponowanej do filmu.
  5. W przypadku utworów słowno-muzycznych, jeżeli warstwa słowna i muzyczna zostały stworzone specjalnie na potrzeby danego utworu, termin liczony jest od dnia śmierci autora utworu słownego lub utworu muzycznego, zależnie od tego, który zgon nastąpił jako ostatni.

  Ustalenia granicy ochrony nie ułatwia fakt, że dla utworów rozpowszechnianego w częściach, odcinkach lub fragmentach, bieg terminu liczony jest dla każdej partii osobno.

  Jeżeli chcesz mieć pewność, że swoim działaniem nie naruszasz cudzych praw do utworu (lub wręcz przeciwnie, uważasz, że ktoś naruszył Twoje prawa autorskie), rozważ skorzystanie z pomocy wykwalifikowanych prawników.

  Dlaczego warto chronić własność intelektualną?

  Wartość pozamaterialna utworów objętych prawem autorskim jest bardzo trudna do oszacowania. Z pewnością jednak bezprawne wykorzystanie efektu cudzej pracy, to dla każdego autora wymierne i dotkliwe straty finansowe.

  Pamiętaj, że kiedy dochodzisz ochrony swoich praw, możesz skorzystać z szeregu różnych roszczeń. W przypadku ochrony autorskich praw majątkowych należy do nich żądanie:

  • zaniechania naruszeń,
  • usunięcia skutków naruszenia,
  • naprawienia wyrządzonej szkody.

  Oprócz podstawowego katalogu roszczeń, ustawa przewiduje także możliwość:

  • domagania się opublikowania stosownego komunikatu w prasie,
  • wycofania z obrotu, przekazania uprawnionemu lub zniszczenia przedmiotów, środków i materiałów wykorzystywanych przez osobę naruszającą prawo.

  Katalog roszczeń w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych twórca może domagać się:

  • zaniechania działania,
  • usunięcia skutków naruszenia (np. przez złożenie odpowiedniego oświadczenia),
  • zasądzenia zadośćuczynienia lub odpowiedniej kwoty na wskazany cel społeczny.

  Zawsze upewnij się, że korzystasz ze wszystkich przysługujących Ci roszczeń!

  W jaki sposób kancelaria prawna może Ci pomóc?

  Korzystając z pomocy kancelarii prawnej, która ma wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznego stosowaniu przepisów regulujących prawo autorskie, możesz liczyć m.in. na:

  • profesjonalne sporządzenie umowy przenoszącej prawa autorskie majątkowe,
  • reprezentację przed sądem w przypadku wystąpienia sporu o naruszenie praw autorskich,
  • zweryfikowanie, czy stworzone przez Ciebie dzieło będzie objęte ochroną prawnoautorską,
  • ustalenie, czy w związku z tworzonymi przez Ciebie utworami możesz liczyć na preferencyjne traktowanie ustawodawcy (np. programy komputerowe),
  • pomoc w ustaleniu, czy prawa autorskie do danego utworu wygasły i możesz z niego bezpiecznie korzystać bez zgody twórcy.

  Zadbaj o sferę przysługujących Ci praw autorskich. W ten sposób zabezpieczasz swój dorobek i renomę jako twórca!

  Zaufali nam

  Zobacz wszystkie

  Co musisz wiedzieć o znakach towarowych (FAQ)

  Prawo autorskie to jedna z dyscyplin prawa cywilnego. Chroni utwory jako takie, ich twórców oraz uprawnionych z praw majątkowych. Prawa autorskie przysługujące twórcy dzieli się na 2 rodzaje: osobiste prawa autorskie oraz majątkowe prawa autorskie. Pierwsze z nich są niezbywalne, zaś drugie mogą być przeniesione na inny podmiot.

  Prawo autorskie reguluje między innymi przedmiot i podmiot oraz ogólne pojęcie prawa autorskiego, wyjątki i ograniczenia praw autorskich, okres obowiązywania takich praw, a także ochronę przedmiotu prawa autorskiego.

  Nie funkcjonuje żaden rejestr przedmiotów chronionych prawem autorskim. Trzeba pamiętać, że ochrona prawa autorskiego powstaje automatycznie w chwili stworzenia/ustalenia dzieła. Co więcej, autorskie prawa osobiste są niezbywalne i zawsze przysługują twórcy.

  Autorskie prawa majątkowe do utworu wygasają po upływie 70 lat okresu ochrony. Utwór przechodzi wówczas do tzw. domeny publicznej. W rezultacie, po upływie 70 lat od śmierci twórcy, każdy ma prawo do swobodnego korzystania z jego dzieła.

  Źródłem prawa autorskiego w Polsce jest przyjęta w 1994 roku ustawa O prawie autorskim i prawach pokrewnych. Szczególne znaczenie dla istnienia praw autorskich ma konwencja berneńska z 1886 roku oraz genewska konwencja powszechna z 1952 roku, których Polska jest sygnatariuszem.

  Tak, plagiat naraża naruszyciela na odpowiedź cywilną i karną. Odpowiedzialność cywilna prowadzi do zaniechania naruszenia lub wydania bezprawnie osiągniętych korzyści. Autor może domagać się też zadośćuczynienia finansowego. Poza tym plagiat to czyn kwalifikowany jako występek, zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

  Naruszenie praw autorskich grozi sporem i postępowaniem sądowym. Z tego względu warto korzystać z domeny publicznej, wykorzystywać elementy, które nie kwalifikują się jako utwór, pozyskiwać zgody autorów lub dysponentów praw, a także korzystać z utworów udostępnionych na wolnej licencji CC.

  Prawo autorskie osobiste przysługuje zawsze twórcy i ma charakter niezbywalny. Z kolei prawa majątkowe pozwalają rozporządzać utworem oraz czerpać korzyści majątkowe z powstałego dzieła, np. w ramach sprzedaży. Wiążą się więc z materialną eksploatacją utworu i mogą zostać przeniesione na inną osobę.

  Prawa autorskie w Internecie są takie same, jak te obowiązuje poza światem wirtualnym. Przedmiotem ochrony jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (muzyka, tekst, zdjęcie), ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od sposobu wyrażenia czy wartości. W sieci istnieją też utwory na licencji CC0, czyli przeznaczone do swobodnego wykorzystywania bez podawania autora.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam