Kamila Wasilewska
|
14 grudnia 2020
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ (SP.K.) W SPÓŁKĘ Z Z O.O. KROK PO KROKU

  Spółka komandytowa od 2021 r. została objęta podatkiem CIT. W związku z tym przedsiębiorcy prowadzący działalność w tej formie, poszukują różnych sposobów na optymalizację. W tym celu wielu z nich decyduje się na zmianę formy prowadzenia działalności najczęściej poprzez przekształcenie swojej spółki.

  Najpopularniejszym sposobem na optymalizację kosztów prowadzenia firmy, jest zdecydowanie przekształcenie swojej spółki w inną formę prawną prowadzenia działalności. Oprócz przekształceń w spółkę jawną, drugim najpopularniejszym rozwiązaniem jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. Co prawda, sp. z o.o. nie chroni nad przed tzw. podwójnym opodatkowaniem, ale ma szereg innych plusów polegających na ograniczeniu odpowiedzialności.

  Proces przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. składa się z kilku etapów i pominięcie któregokolwiek z nich bądź wadliwe jego wykonanie może skutkować odmową rejestracji przekształcenia przez KRS.

  PLAN PRZEKSZTAŁCENIA

  Pierwszym etapem jest sporządzenie planu przekształcenia wraz załącznikami. Sporządzany jest on przez wszystkich wspólników, którzy prowadzą sprawy spółki przekształcanej w formie pisemnej. Do jego najważniejszego i zarazem koniecznego elementu zaliczamy określenie wartości bilansowej majątku spółki w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone w celu przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, a przygotowane tak samo jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

  PLAN PRZEKSZTAŁCENIA – WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

  Do planu przekształcenia musimy dołączyć następujące dokumenty:

  • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
  • projekt umowy spółki przekształconej,
  • sprawozdanie finansowe, na podstawie którego określiliśmy wartość bilansową majątku spółki.

  ZAWIADOMIENIE O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z O.O.

  Gdy już skompletujemy powyższe dokumenty następnym etapem jest zawiadomienie wspólników o przekształceniu. Co do zasady dokonujemy tego w sposób przyjęty w naszej spółce, pamiętając przy tym, że należy to zrobić dwa razy oraz, że pierwsze zawiadomienie musi nastąpić nie później niż na jeden miesiąc przed dniem powzięcia uchwały, a drugie nie wcześniej niż dwa tygodnie po pierwszym.

  W zawiadomieniu powinniśmy zawrzeć istotne elementy planu przekształcenia (najlepiej w formie punktów) i dołączyć projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy. Ponadto powinniśmy w zawiadomieniu wyznaczyć miejsce i termin, które umożliwią wspólnikom zapoznanie się z pełną dokumentacją dotyczącą przekształcenia. Choć może się to wydawać złożone i skomplikowane ze względu na ściśle określone terminy, to jednak w praktyce zawiadomienia wspólników, którzy są zaangażowani w proces przekształcenia można zorganizować i przeprowadzić bardzo sprawnie lub nawet z części tego procesu zawiadamiania zrezygnować.

  UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z O.O.

  Gdy już uda nam się skutecznie zawiadomić wszystkich wspólników oraz udało nam się zebrać całą wymaganą dokumentację możemy w końcu przystąpić do ostatniej formalnej czynności związanej z przekształceniem jaką jest podjęcie uchwały w przedmiocie przekształcenia. W tym celu udajemy się do notariusza celem przeprowadzenia zgromadzenia wspólników. Podczas tego zgromadzenia podejmujemy uchwałę o przekształceniu, a notariusz sporządza protokół z czynności.

  Co powinna w sobie zawierać taka uchwała? Zgodnie z przepisami minimalny zakres treści uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o. obejmuje:

  • wskazanie typu spółki, w jaki chcemy się przekształcić (czyli w omawianym przypadku spółka z o.o.),
  • informację o tym, jaka będzie wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej,
  • informację o wysokości kwoty, która zostanie przeznaczona na wypłaty dla wspólników, którzy nie będą uczestniczyć w spółce przekształconej przy czym nie może ona jednak przekroczyć 10% wartości bilansowej majątku spółki,
  • zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przewiduje się przyznanie takich,
  • imiona i nazwiska członków nowego zarządu spółki przekształconej oraz
  • zgodę na treść i brzmienie umowy spółki przekształconej.

  Co bardzo istotne za przekształceniem spółki osobowej w kapitałową muszą wypowiedzieć się w naszym przypadku wszyscy komplementariusze oraz tylu komandytariuszy, by razem stanowili przynajmniej dwie trzecie sumy komandytowej (chyba, że umowa spółki przewiduje surowsze warunki).

  Na całe szczęście po nowelizacji kodeksu spółek handlowych z marca 2020 r. wszyscy wspólnicy spółki automatycznie stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. W konsekwencji, zniknęła  konieczność ewentualnego rozliczenia się ze wspólnikami nieuczestniczącymi w przekształceniu. Jednakże i tu zachodzi wyjątek, mianowicie istnieje możliwość żądania odkupu udziałów przez wspólnika, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, złożonego w terminie jednego tygodnia od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu. Cena odkupu ustalana będzie wtedy w oparciu o wartość godziwą i nabywana jest na własny rachunek spółki lub wspólników w niej pozostających. Ponadto jeżeli cena nie zostanie uiszczona żądającemu odkupu bądź wpłacona do depozytu sądowego albo nie dojdzie do odkupu wszystkich akcji i udziałów objętych żądaniem, odkup nie dojdzie do skutku. Uchwała podejmowana jest większością, zależną od formy spółki przekształconej i przekształcanej.

  Na tym zmiany się jednak nie kończą, bowiem na skutek marcowej nowelizacji zmienił się też tryb zawierania umowy czy statutu spółki. Dotychczas trzeba było osobno podjąć uchwałę o przekształceniu (pierwsza czynność), a następnie osobno zawrzeć nową umowę spółki lub statut (druga czynność). Nie jest to już jednak konieczne bo prawo przewiduje, że wystarczy samo podjęcie uchwały o przekształceniu, które zastępuje zawarcie umowy spółki (art. 563 ust. 2 k.s.h.). Chroni to przed sytuacją, w której wspólnicy po podjęciu uchwały o przekształceniu uchylaliby się od zawarcia umowy spółki, tym samym uniemożliwiając jej przekształcenie.

  Co ważne tak jak zawarcie nowej umowy spółki czy statutu dzieje się niejako automatycznie, przy okazji podjęcia uchwały o przekształceniu, tak powołanie członków zarządu spółki z o.o. już nie. Należy zdecydowanie podkreślić, że choć w uchwale o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o. wskazaliśmy członków zarządu, to należy ich jeszcze powołać do pełnienia tej funkcji.

  WNIOSEK O REJESTRACJĘ PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z O.O. W KRS

  Mając wszystkie potrzebne dokumenty, oświadczenia oraz podjęte wszystkie stosowne uchwały, możemy w końcu przystąpić do ostatniego etapu przekształcenia, jakim jest jego rejestracja. W tym celu wnosimy do właściwego sądu rejestrowego o dokonanie wpisu przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. do rejestru KRS.

  Wniosek ten od 1 lipca 2021 roku wniesiemy przy tym jedynie zdalnie za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych. W tym celu logujemy się do systemu za pomocą profilu zaufanego, przez bank czy za pomocą innej metody dostępnej w systemie, wybieramy opcję “Nowy Wniosek” i postępujemy zgodnie ze wskazaniami formularza. Pamiętajmy o tym, by do wniosku dołączyć następujące dokumenty bo niestety tylko niektóre z nich wskazane są wprost w formularzu wniosku a wszystkie z nich (!) są wymagane:

  • umowę spółki z o.o.,
  • uchwałę o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • oświadczenie wszystkich członków zarządu spółki, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. zostały w całości wniesione przez wszystkich wspólników,
  • listę wspólników spółki z o.o. podpisaną przez wszystkich członków zarządu,
  • adresy do doręczeń członków zarządu spółki z o.o.,
  • listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu spółki z o.o.,
  • dowód uiszczenia opłat urzędowych od wniosku o wpis przekształcenia w KRS.

  CZYNNOŚCI PO REJESTRACJI PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ Z O.O.

  Wydawać by się mogło, że po dokonaniu wpisu do KRS wszystko jest już gotowe do tego, by podjąć działalność w nowej formie. Nie wolno nam jednak zapomnieć o obowiązku zmiany formy prowadzenia działalności w brzmieniu naszej firmy. Choć wydaje się to oczywiste i proste, tak może za sobą pociągać konieczność wymiany szaty graficznej, czy ponownego przygotowania np. banerów reklamowych. Co więcej pamiętajmy, że w przypadku gdy dokonaliśmy zmiany nazwy przy okazji przekształcenia, sama zmiana nie polega jedynie na zmianie dodatkowego oznaczenia (końcówki nazwy) wskazującego na charakter spółki (tj. „sp.k.” na „sp. z o.o.”) ale też na tym, że spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu ,,dawniej”, przez okres przynajmniej roku od dnia przekształcenia tak by klienci mogli się “przyzwyczaić” do zmiany.

  Co ciekawe z uwagi na obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości, a związane z przekształceniem spółek i w swej istocie polegające na zamknięciu ksiąg rachunkowych spółki przekształcanej, na dzień poprzedzający dzień wpisu przekształcenia do KRS oraz otwarciu nowych ksiąg rachunkowych spółki przekształconej, na dzień wpisu przekształcania do rejestru, by uprościć rozliczenia księgowe – rejestracja przekształcenia sp. k. w sp. z o.o. w KRS zazwyczaj planowana jest na pierwszy roboczy dzień miesiąca. Z drugiej strony sądy w znacznej większości przychylają się do wniosku o wpis przekształcenia na konkretny dzień, przy czym należy pamiętać, że wniosek o rejestrację wraz ze stosownymi dokumentami, powinien trafić do sądu z możliwie największym wyprzedzeniem, najlepiej około 3-4 tygodniowym przed dniem, jaki wskazujemy za dzień oczekiwanego wpisu.

  SKUTKI PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z O.O.

  No dobrze, ale co się stanie po przekształceniu mojej spółki? Czy będę musiał coś na nowo rejestrować? Absolutnie nie. Niejako „urokiem” procesu przekształcenia w porównaniu do rozwiązania i zawiązania nowej spółki jest fakt, że:

  1. Przekształconej spółce będą przysługiwały wszystkie te same prawa i obowiązki, które przysługiwały spółce przekształcanej. Niemniej należy dochować należytej staranności i sprawdzić wszystkie zawarte umowy, czy przypadkiem zmiana formy prawnej nie wymaga powiadomienia kontrahenta, czy też nie może stanowić podstawy do wypowiedzenia przez niego umowy (takie postanowienia często znajdują się w umowach kredytowych, leasingowych czy umowach o dofinansowanie).
  2. Przekształcona spółka pozostanie podmiotem wszelkich przyznanych jej wcześniej zezwoleń, koncesji oraz ulg sprzed przekształcenia, chyba że ustawa lub decyzja, na mocy której takiego zezwolenia, koncesji czy ulgi udzielono stanowi inaczej.
  3. Wspólnicy staną się automatycznie wspólnikami nowej spółki z dniem przekształcenia.
  4. Wspólnicy nowej spółki będą solidarnie ze spółką przekształconą albo samodzielnie (w zależności od formy prawnej spółki przekształconej) odpowiadać za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od tego dnia.
  5. Zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem będzie polegała na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na formę prowadzenia działalności spółki oraz na obowiązku podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia tak by wszyscy mogli się przyzwyczaić do nowej nazwy.

  Dodatkowo w związku z przekształceniem automatycznie nastąpi przejęcie obecnych pracowników, a więc umów z pracownikami nie trzeba aneksować (choć warto zastanowić się nad aktualizacją danych w umowie), a spółka zachowa też dotychczasowy NIP i REGON (w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz §12 ust. 7 pkt. 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2015 roku w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń). Nowy będzie jedynie numer KRS.

  KOSZTY PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z O.O.

  Pod kątem kosztów przekształcenia w sp. z o.o. należy wskazać, że nie będzie ono podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku, gdy ustalony kapitał zakładowy nowej spółki (czyli minimalnie 5 tys. zł dla sp. z o.o.) nie będzie po przekształceniu większy niż wartość poprzednio opodatkowanych tym podatkiem wkładów wspólników do spółki.

  Oprócz tego dochodzą koszty notarialne, ze względu na konieczność notarialnego sporządzenia uchwały o przekształceniu, opłata sądowa za złożenie wniosku o przekształcenie w KRS i ogłoszenie w MSiG. Dodatkowo dochodzą ewentualne koszty wynagrodzenia kancelarii prawnej przeprowadzającej i nadzorującej proces.

  PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI A PODATEK PCC

  Spółka z o.o. niesie ze sobą unikalną możliwość dofinansowania spółki pożyczkami od wspólników. W przeciwieństwie do spółek osobowych, w spółce z o.o. nie są one bowiem opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Również samo przekształcenie nie jest nim opodatkowane tak długo, jak ustalony kapitał zakładowy nowej spółki nie będzie po przekształceniu większy niż wartość poprzednio opodatkowanych tym podatkiem wkładów wspólników do spółki, przy minimalnej wysokości kapitału zakładowego jakim jest 5 tys. zł.

  PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI A PODATEK CIT

  Jedną z niewątpliwych zalet spółki z o.o. jest jej korzystniejsze opodatkowanie podatkiem CIT. Po pierwsze od początku 2019 roku istnieje możliwość zastosowania w ramach tej formy prowadzenia działalności stawki 9% podatku CIT. Stawkę 9% stosuje się w oparciu o wyniki przychodów w bieżącym i poprzednim roku podatkowym, a uzyskać ją mogą te podmioty, które mają status małego podatnika, a więc wartość ich przychodów nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro brutto przeliczanej według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego.

  PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI A PODATEK PIT

  W oparciu o interpretacje podatkowe należy wskazać, że w myśl art. 552 ksh, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru w dniu przekształcenia – jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną, a w związku z art. 553 § 3 ksh, wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. Dojdzie zatem do  przekształcenia ogółu praw i obowiązków składających się na udział spółki przekształcanej  (będącej Spółką komandytową) w udziały w spółce przekształconej (będącej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością). W wyniku tego zdarzenia, spółka przekształcana (a zatem pośrednio również wspólnik) nie uzyska więc żadnego przysporzenia, ponieważ jeden składnik jej majątku zmieniony zostanie w inny.

  Co więcej spółka przekształcona wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki poprzedniej spółki i to w formie bez likwidacji, a jedynie zmiany formy prawnej prowadzenia działalności. Majątek spółki przekształcanej nie ulega tym samym likwidacji i nie podlega zwrotowi podatnikom, lecz staje się majątkiem spółki przekształconej, tym samym nie powodując uzyskania przysporzenia majątkowego podlegającego opodatkowaniu przez wspólników spółki przekształcanej.

  Powyższe potwierdził sam Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 22 września 2014 r., Nr IPPB1/415-743/14-4/EC, stwierdzającej iż ”Organ zauważa, że wspólnicy spółki przekształcanej nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu, ponieważ majątek spółki przekształcanej (wyodrębniony majątek jej wspólników) nie ulega likwidacji i zwrotowi do majątku osobistego podatnika, lecz jest majątkiem przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. […] Tym samym u wspólnika przekształcanej spółki […] nie powstaje w chwili przekształcenia zobowiązanie podatkowe od dochodów (przychodów) ze zbycia majątku przekazanego do majątku spółki przekształconej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), ani dochodów (przychodów) z tytułu nabycia udziałów spółki przekształconej.”

  ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH PRZY PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z O.O.

  W przypadku spółki z o.o. przekształcenie jest skuteczne jest dopiero z dniem wpisania spółki przekształconej w KRS-ie. Obowiązek otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych z kolei przypada na dzień, w którym spółka przekształcona rozpoczęła formalnie działalność. W związku z tym w dniu wpisu przekształcenia należy zamknąć księgi spółki przekształcanej i otworzyć księgi spółki przekształconej. Problem w tym, że choć zazwyczaj wpisy dokonywane są na 1 dzień miesiąca to nie sposób przewidzieć, kiedy sąd rozpatrzy nasz wniosek. W związku z powyższym w naszej praktyce wraz z dokumentami i wnioskiem wysyłamy do sądu pismo z prośbą o dokonanie wpisu na określony dzień miesiąca.

  Co do zasady sądy przychylają się do takich wniosków co umożliwia wskazanie naszej księgowości dokładnego terminu i daje jej czas na przygotowanie się szczególnie jeśli dobrze zaplanujemy cały proces przekształcenia

  CZY PRZY OKAZJI PRZEKSZTAŁCENIA WSPÓLNIK MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z UDZIAŁU W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCONEJ?

  Wspólnik nie ma obowiązku uczestnictwa w spółce przekształconej. By to osiągnąć wystarczy, że złoży on sprzeciw od uczestnictwa w spółce przekształcanej bądź nie złoży oświadczenia o uczestnictwie w niej. W takim jednak wypadku otrzymuje on ochronę prawną i następujące roszczenia: roszczenie o wypłatę równowartości jego udziału kapitałowego, prawo żądania ponownej jego wyceny i prawo wytoczenia powództwa o ustalenie jego wartości.

  Tak jak roszczenie o wypłatę równowartości udziałów jest raczej klarowne, tak należy objaśnić prawo do ponownej wyceny wartości udziałów. Wartość udziałów lub akcji ustala się w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia. W związku z tym jest to w istocie roszczenie o ponowne sporządzenie sprawozdania finansowego.

  Zgodnie z art. 566 k.s.h. w przypadku gdy wspólnik ma zastrzeżenia do rzetelności wyceny wartości udziałów albo akcji, przyjętej w planie przekształcenia, może zgłosić żądanie ponownej wyceny wartości bilansowej jego udziałów albo akcji do czasu podjęcia uchwały o przekształceniu spółki. komandytowej w spółkę z o.o. Z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wynika, że wycena jest wtedy nierzetelna, jeżeli nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu operacji gospodarczych, to jest na przykład sporządzono ją z pominięciem pewnych danych finansowych. W razie nieuwzględnienia żądania w ciągu 2 miesięcy przez spółkę, wspólnik może wystąpić do sądu z odpowiednim powództwem. 

  Należy zatem zadbać o to, by już przed procedurą przekształcenia dowiedzieć się czy wszyscy wspólnicy wyrażają wolę uczestnictwa w spółce przekształconej i odpowiednio dogadać się w tej kwestii przed przekształceniem.

  CZY PRZEKSZTAŁCAJĄC SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W SPÓŁKĘ Z O.O. MOŻNA WPROWADZIĆ NOWEGO WSPÓLNIKA?

  Jeżeli planujemy powiększenie składu podmiotowego naszej spółki przekształconej (sp. z o.o.) przez wprowadzenie nowych wspólników względem spółki przekształcanej (sp. k.), to zdecydowanie najszybszą drogą do ich wprowadzenia będzie wprowadzenie ich do spółki najpierw przed przekształceniem a dopiero potem jego dokonywanie.

  Ogólnie wszystkich zmian w składzie powinno się ze względów proceduralnych dokonywać przed przekształceniem. Dodatkowo należy pamiętać, że wprowadzenie nowego wspólnika do spółki komandytowej będzie wymagało zmiany umowy spółki, a możliwość przystąpienia wynikać z treści umowy. W przeciwnym razie taka zmiana będzie, co do zasady nieskuteczna.

  Co prawda zmiany w składzie można oczywiście dokonać także po dokonaniu przekształcenia, a więc już w spółce z o.o. jednakże będzie to wymagało spełnienia większych formalności. Dodatkowo nie wolno nam zapominać, że jeżeli planujemy na przykład zastąpienie wspólnika będącego osobą prawną, która jest komplementariuszem w sp. k. na osobę fizyczną to dokonanie tego przed przekształceniem spowoduje, iż do czasu jego ukończenia, taka osoba fizyczna będzie ponosiła – jako komplementariusz – nieograniczoną odpowiedzialność majątkową, także majątkiem osobistym.

  Do tego dochodzi jeszcze zakaz z art. 200 § 1 zd. 1 i 2 KSH, zabraniający m.in. nabywania udziałów danej spółki przez jej spółkę zależną. Ponadto należy wskazać na art. 4 § 1 pkt 1 lit. d KSH, który wprowadza kwestię spółki dominującej. Za spółkę dominującą uważa się m.in. spółkę, w przypadku której członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej).

  Ma to o tyle znaczenie w przypadku przekształcenia, że choć sądy rejestrowe w praktyce nie badają w tym kontekście ważności przeniesienia praw udziałowych i spółka przekształcona prawdopodobnie zostanie zarejestrowana, to jednak z uwagi na treść art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego po pewnym czasie może się okazać, że umowa o przeniesieniu własności udziałów zostanie uznana za nieważną, co z kolei doprowadzi do unieważnienia całej procedury przekształcenia oraz wszystkich czynności prawnych podejmowanych przez spółkę wadliwie przekształconą.

  PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z O.O. – PODSUMOWANIE

  RPMS Kancelaria Prawna
  Kancelaria Prawna RPMS

  W związku ze zmianami w prawie podatkowym przekształcenie formy prowadzenia działalności ze spółki komandytowej może okazać się niezbędne, a jednocześnie może pozwolić naszej działalności na rozwinięcie skrzydeł ze względu na nowe możliwości oferowane w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Mamy w związku z tym nadzieję, że udało nam się choć trochę objaśnić, jak wygląda proces przekształcenia w obecnie najpopularniejszą formę prowadzenia działalności w Polsce, jaką jest spółka z o.o.

  FAQ

  Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. to szereg czynności, które muszą po sobie podjąć wspólnicy. Tradycyjnie dzielimy je na etap menedżerski, właścicielski i sądowy, a kolejne czynności szczegółowo opisywaliśmy w tekście powyżej. Warto nadmienić, że na każdym etapie spółka może korzystać z pomocy prawnej profesjonalnego pełnomocnika.

  Spółka z o.o. spółka komandytowa to nic innego, jak spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Może się zatem Należy pamiętać jednak, że wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. nie może być inna jednoosobowa spółka z o.o. W związku z powyższym, co do zasady po przekształceniu sp. k w sp. z o.o. powstanie inna spółka z o.o.

  Co do zasady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uznawana za bezpieczną (dla zarządu i wspólników) formę prowadzenia działalności. Jeżeli zatem dług powstanie po przekształceniu i dłużnikiem będzie spółka z o.o., to co do zasady wspólnicy będą mogli spać spokojnie. Jeżeli jednak długi już spoczywają na sp.k., to przekształcenie w sp. z o.o. w zasadzie nic nie zmieni pod kątem odpowiedzialności za zobowiązania – sp. z o.o. będzie ponosiła odpowiedzialność solidarnie ze spółką przekształcana.


  Może Ciebie również zainteresować:


  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 22)