|
14 grudnia 2020

Spis treści

WSTĘP – PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ ZOO

Najprawdopodobniej od 2021 r. spółka komandytowa zostanie objęta podatkiem CIT (zmiany planowane są od stycznia albo od maja 2021 r.). W związku z tym przedsiębiorcy prowadzący działalność w tej formie, poszukują różnych sposobów na to, by zoptymalizować działalność.

Najpopularniejszym sposobem jest przekształcenie swojej spółki w inną formę prawną prowadzenia działalności. Oprócz przekształceń w spółkę jawną, drugim najpopularniejszym rozwiązaniem jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. Co prawda, sp. z o.o. nie chroni nad przed tzw. podwójnym opodatkowaniem, ale ma szereg innych plusów polegających na ograniczeniu odpowiedzialności.

Przekonajmy się zatem jak wygląda takie przekształcenie.

PROCES PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z O.O. KROK PO KROKU

Jak każde przekształcenie, także i przekształcenie w spółkę z o.o. wymaga nakładu czasu i ponoszenia kosztów. Sam proces zawiera kilka etapów i pominięcie któregokolwiek z nich bądź wadliwe jego wykonanie może skutkować odmową rejestracji przekształcenia.

Pierwszym etapem jest sporządzenie planu przekształcenia wraz załącznikami. Sporządzany jest on przez wszystkich wspólników, którzy prowadzą sprawy spółki przekształcanej w formie pisemnej. Do jego najważniejszego i zarazem koniecznego elementu zaliczamy określenie wartości bilansowej majątku spółki w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone w celu przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia, a przygotowane tak samo jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Do planu przekształcenia musimy dołączyć następujące dokumenty, a mianowicie:

 • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
 • projekt umowy spółki przekształconej,
 • sprawozdanie finansowe, na podstawie którego określiliśmy wartość bilansową majątku spółki.

Po skompletowaniu powyższych dokumentów następnym etapem jest zawiadomienie wspólników o przekształceniu. Dokonujemy tego w sposób przyjęty w naszej spółce pamiętając, że należy to zrobić dwa razy oraz że pierwsze zawiadomienie musi nastąpić nie później niż na miesiąc przed dniem powzięcia uchwały, a drugie nie wcześniej niż dwa tygodnie po pierwszym. W zawiadomieniu powinniśmy zawrzeć istotne elementy planu przekształcenia i dołączyć projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy. Ponadto powinniśmy w zawiadomieniu wyznaczyć miejsce i termin, w którym będą oni się mogli zapoznać z pełną dokumentacją dotyczącą przekształcenia. W praktyce zawiadomienia wspólników, którzy są zaangażowani w proces przekształcenia można zorganizować sprawnie.

Po spełnieniu powyższych, możemy w końcu przystąpić do powzięcia uchwały o przekształceniu. Robimy to w obecności notariusza, który sporządza protokół z czynności.

Co powinno znaleźć się w takiej uchwale? Minimalny zakres treści obejmuje:

 • typ spółki, w jaki chcemy się przekształcić (czyli w naszym przypadku spółka z o.o.),
 • informację o tym jaka będzie wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej,
 • informację o wysokości kwoty, która zostanie przeznaczona na wypłaty dla wspólników, którzy nie będą uczestniczyć w spółce przekształconej przy czym nie może ona jednak przekroczyć 10% wartości bilansowej majątku spółki,
 • zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przewiduje się przyznanie takich,
 • imiona i nazwiska członków nowego zarządu spółki przekształconej oraz
 • zgodę na treść i brzmienie umowy spółki przekształconej.

Co bardzo istotne za przekształceniem spółki osobowej w kapitałową muszą wypowiedzieć się w naszym przypadku wszyscy komplementariusze oraz tylu komandytariuszy, by razem stanowili przynajmniej dwie trzecie sumy komandytowej (chyba, że umowa spółki przewiduje surowsze warunki).

Obecnie po nowelizacji z marca 2020 roku wszyscy wspólnicy spółki automatycznie stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. W konsekwencji, odpadła konieczność ewentualnej rozliczenia się ze wspólnikami nieuczestniczącymi w przekształceniu. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Mianowicie istnieje możliwość żądania odkupu udziałów przez wspólnika, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, złożonego w terminie jednego tygodnia od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu. Cena odkupu ustalana będzie wtedy w oparciu o wartość godziwą i nabywana jest na własny rachunek spółki lub wspólników w niej pozostających. Ponadto jeżeli cena nie zostanie uiszczona do żądającego odkupu bądź wpłacona do depozytu sądowego albo nie dojdzie do odkupu wszystkich akcji i udziałów objętych żądaniem, odkup nie dojdzie do skutku. Uchwała podejmowana jest większością, zależną od formy spółki przekształconej i przekształcanej.

Na skutek marcowej nowelizacji zmienił się też tryb zawierania umowy czy statutu spółki. Nie jest już koniecznym robienie tego w ramach dodatkowej czynności prawnej, a wystarczy samo podjęcie uchwały o przekształceniu, które zastępuje zawarcie umowy spółki (art. 563 ust. 2 k.s.h.). Będzie to szczególnie istotne bo nasze przekształcenie wymaga zachowania aktu notarialnego i pozwoli to na obniżenie kosztów notarialnych. Dodatkowo chroni to przed sytuacją, w której wspólnicy po podjęciu uchwały o przekształceniu uchylaliby się od zawarcia umowy spółki tym samym uniemożliwiając jej przekształcenie.

Ponadto, nie wolno nam zapomnieć o tym, że choć w uchwale o przekształceniu wskazaliśmy członków zarządu, to należy ich jeszcze powołać do pełnienia tej funkcji, co wymaga albo osobnego ustępu w uchwale o przekształceniu albo powzięcia dodatkowej uchwały.

Teraz gdy mamy już wszystkie potrzebne dokumenty i oświadczenia zgromadzone możemy przystąpić do zakończenia procesu przekształcenia. By to uczynić, wnosimy do właściwego sądu rejestrowego o dokonanie wpisu przekształcenia do rejestru KRS. Pamiętajmy o tym, by do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 • umowę spółki z o.o.,
 • uchwałę o przekształceniu,
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu spółki, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. zostały w całości wniesione przez wszystkich wspólników,
 • listę wspólników spółki z o.o. podpisaną przez wszystkich członków zarządu,
 • adresy do doręczeń członków zarządu,
 • listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu,
 • dowód uiszczenia opłat.

Po dokonaniu wpisu o przekształceniu nie zapomnijmy zmienić formy prowadzenia działalności w brzmieniu naszej firmy. Co więcej pamiętajmy, że sama zmiana nie polega jedynie na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki (tj. „sp.k.” na „sp. z o.o.”) ale też na tym, że spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu ,,dawniej”, przez okres przynajmniej od dnia przekształcenia tak by klienci mogli się “przyzwyczaić” do zmiany (tj. jeżeli nastąpiła zmiana nazwy).

Co ciekawe z uwagi na obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości, a związane z przekształceniem spółek i w swej istocie polegające na zamknięciu ksiąg rachunkowych spółki przekształcanej na dzień poprzedzający dzień wpisu przekształcenia do KRS oraz otwarciu nowych ksiąg rachunkowych spółki przekształconej na dzień wpisu przekształcania do rejestru, by uprościć rozliczenia księgowe, rejestracja przekształcenia sp. k. w sp. z o.o. w KRS zazwyczaj planowana jest na pierwszy roboczy dzień miesiąca. Z drugiej strony sądy w znacznej większości przychylają się do wniosku o wpis przekształcenia na konkretny dzień, przy czym należy pamiętać, że wniosek o rejestrację wraz ze stosownymi dokumentami, powinien trafić do sądu z możliwie największym wyprzedzeniem, najlepiej około 3-4 tygodniowym przed dniem, jaki wskazujemy za dzień oczekiwanego wpisu.

Jak przedstawia się jednak sprawa kosztów takiego przekształcenia? Przede wszystkim należy wskazać, że przekształcenie w spółkę z o.o. nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku gdy ustalony kapitał zakładowy nowej spółki nie będzie po przekształceniu niż wartość poprzednio opodatkowanych tym podatkiem wkładów wspólników do spółki, przy minimalnej wysokości kapitału zakładowego jakim jest 5 tys. zł. Oprócz tego dochodzą koszty notarialne ze względu na konieczność notarialnego sporządzenia uchwały o przekształceniu, opłata sądowa za złożenie wniosku o przekształcenie w KRS i ogłoszenie w MSiG.

SKUTKI PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ Z O.O.

No dobrze ale co się stanie po przekształceniu mojej spółki? Czy będę musiał coś na nowo rejestrować? Absolutnie nie. Niejako „urokiem” procesu przekształcenia w porównaniu do rozwiązania i zawiązania nowej spółki jest fakt, że:

 1. Przekształconej spółce będą przysługiwały wszystkie te same prawa i obowiązki, które przysługiwały spółce przekształcanej. Niemniej należy dochować należytej staranności i sprawdzić wszystkie zawarte umowy czy przypadkiem zmiana formy prawnej nie wymaga powiadomienia kontrahenta czy też nie może stanowić podstawy do wypowiedzenia przez niego umowy (takie postanowienia często znajdują się w umowach kredytowych, leasingowych czy umowach o dofinansowanie).
 2. Przekształcona spółka pozostanie podmiotem wszelkich przyznanej jej wcześniej zezwoleń, koncesji oraz ulg, sprzed przekształcenia, chyba że ustawa lub decyzja, na mocy której takiego zezwolenia, koncesji czy ulgi udzielono stanowi inaczej.
 3. Wspólnicy staną się automatycznie wspólnikami nowej spółki z dniem przekształcenia.
 4. Wspólnicy nowej spółki będą solidarnie ze spółką przekształconą albo samodzielnie (w zależności od formy prawnej spółki przekształconej) odpowiadać za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od tego dnia.
 5. Zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem będzie polegała na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na formę prowadzenia działalności spółki oraz na obowiązku podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia tak by wszyscy mogli się przyzwyczaić do nowej nazwy.
 6. W związku z przekształceniem automatycznie nastąpi przejęcie obecnych pracowników, a więc umów z pracownikami nie trzeba aneksować.
 7. Spółka zachowa też dotychczasowy NIP i REGON (w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz §12 ust. 7 pkt. 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2015 roku w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń), nowy będzie numer KRS.

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ – PODSUMOWANIE

Kamila Wasilewska Radca Prawny

W związku z planowanymi zmianami w prawie podatkowym przekształcenie formy prowadzenia działalności ze spółki komandytowej może okazać się niezbędne. Mamy w związku z tym nadzieję, że udało nam się choć trochę objaśnić jak wygląda proces przekształcenia w obecnie najpopularniejszą formę prowadzenia działalności w Polsce, jaką jest spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Kamila Wasilewska

Radca PrawnyZaufali nam: