Branża modowa w przeważającej mierze bazuje na know-how i innowacyjnym designie. Kluczowe jest dotarcie do docelowego odbiorcy wcześniej niż konkurencja i z pomysłem, który zostanie pozytywnie przyjęty i przyniesie zysk. Uzyskanie formalnej ochrony poprzez rejestrację towaru jako określonego aktywa IP daje przewagę w postaci możliwości aktywnego dochodzenia ochrony swych praw. Niekiedy nie jest do tego potrzebna nawet rejestracja, ponieważ wybrane przejawy ochrony obowiązują od momentu stworzenia projektu modowego.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Szkolenie z zakresu ochrony praw w branży fashion kierujemy do wszystkich podmiotów, które na co dzień działają w branży modowej, w tym:

  • domów mody;
  • designerów, projektantów;
  • podmiotów współpracujących z sektorem mody – modele, fotografowie, graficy;
  • agencje marketingowe prowadzące kampanie reklamowe dla branży modowej;
  • pracowników działów IP zajmujących się monitorowaniem działań konkurencji.

  Szkolenie organizowane przez naszą Kancelarię ma na celu przekazanie podstaw z zakresu funkcjonowania mechanizmów ochronnych, z których może skorzystać branża kreatywna. Dzięki temu podmioty funkcjonujące w sektorze fashion będą mogły rozwijać swój potencjał bardziej świadomie, monitorując nieuczciwe działania konkurencji i przeciwdziałając im z wyprzedzeniem.

  Dlaczego warto wybrać naszą Kancelarię?

  Własność intelektualna i przemysłowa stanowi jeden z głównych obszarów naszej działalności od momentu powstania Kancelarii. Nasi prawnicy na co dzień obsługują firmy działające w szeroko pojętej branży kreatywnej – modowej, artystycznej, fotograficznej, designerskiej, filmowej. Oprócz bieżącej obsługi oferujemy również wsparcie na płaszczyźnie sporów sądowych, postępowań rejestracyjnych i sprzeciwowych przed UPRP oraz organami międzynarodowymi.

  Łącząc doskonałą znajomość przepisów prawa oraz praktyki administracyjnej i sądowniczej ze zrozumieniem specyfiki procesu twórczego i wieloletnią praktyką przekazujemy uczestnikom szkolenia kompleksową wiedzę z zakresu skutecznej obrony swoich praw przed działaniami konkurencji.

  Doświadczenie dydaktyczne pozwala nam przekazywać wiedzę w sposób zrozumiały, przystępny i wzbudzający zainteresowanie. Oprócz wykładu sięgamy po różnego rodzaju pomoce naukowe, jak prezentacje i case studies, które pomogą lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia.

  Jakie obszary tematyczne poruszamy podczas spotkania?

  Postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

  Zabezpieczenie unikalnych wzorów, towarów, rozwiązań technologicznych i innych praw IP wymaga zgłoszenia ich do urzędu patentowego. Po przeprowadzeniu analizy zgłoszenia urząd udziela formalnej ochrony. Zanim to nastąpi każdy uczestnik obrotu, który uzna, że rejestracja naruszałaby jego uprawnienia, ma możliwość wniesienia sprzeciwu, wskazując, że zgłoszenie narusza jego prawa.

  Procedura sprzeciwowa przypomina postępowanie sądowe. Strony mogą zgłaszać wnioski, przedstawiać dowody i wyjaśnienia, które mogą przyczynić się do uwzględnienia lub odrzucenia sprzeciwu. Zrozumienie procedury sprzeciwowej oraz funkcjonowania międzynarodowych baz danych jest kluczowe dla efektywnego przeprowadzenia procedury zgłoszeniowej. Bez tego uzyskanie formalnej ochrony IP będzie bardzo trudne.

  Omawiając postępowanie przed UPRP, poruszamy takie zagadnienia, jak:

  • przebieg procedury sprzeciwowej;
  • „analiza czystości” znaków towarowych w dostępnych bazach danych – eSearch Plus, TM View.;
  • przedłużanie ochrony na poszczególne prawa IP;
  • strategie ochrony własności intelektualnej.

  Naruszenie praw do znaku towarowego

  Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które pozwala na odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od konkurencji w obrocie handlowym. W ustawie prawo własności przemysłowej ustawodawca wskazał, że znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, litera, kolor, cyfra, forma przestrzenna, a nawet dźwięk. W branży modowej znakiem towarowym zwykle będzie zarejestrowane logo marki, seria akcesoriów lub kolekcja odzieży.

  Na znak towarowy przysługuje prawo ochronne, które daje wyłączne prawo do używania zarejestrowanego oznaczenia w obrocie komercyjnym. Naruszenie tego prawa poprzez wprowadzenie do obrotu towarów identycznych lub podobnych pozwala uprawnionemu z prawa ochronnego na dochodzenie roszczeń, w tym odszkodowania, żądanie zaniechania wprowadzenia do obrotu lub oznaczania towarów w określony sposób.

  W panelu szkolenia poświęconemu naruszeniu prawa do znaku towarowego omawiamy następujące zagadnienia:

  • przesłanki rejestracji znak towarowego;
  • korzyści z otrzymania prawa ochronnego na znak towarowy;
  • roszczenia przysługujące w razie naruszenia prawa do znaku towarowego i ich realizacja;
  • sposób wyliczania odszkodowania przy naruszeniu prawa do znaku towarowego.

  Naruszenie praw do wzoru przemysłowego

  Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części. Na wygląd utworu (jego design) składa się wiele elementów, w tym kontury, kształty, kolorystyka lub faktura. To właśnie niepowtarzalny design często bywa elementem, który przyciąga kupujących, dlatego warto zadbać o jego ochronę.

  Prawo z rejestracji przyznawane jest na następujące po sobie 5-letni okresy (maksymalnie 25 lat). W okresie ochrony uprawniony może wyłącznie korzystać z zarejestrowanego wzoru przemysłowego w celu zawodowym lub zarobkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz domagać się zakazania, wprowadzania do obrotu, eksportu, importu, a nawet używania towarów zawierających zarejestrowane oznaczenie. W ramach omawiania uprawnień wynikających z zastrzeżenia wzoru przemysłowego omawiamy:

  • procedurę rejestracji wzoru przemysłowego;
  • roszczenia przysługujące uprawnionemu z rejestracji;
  • pojęcie zorientowanego użytkownika na gruncie orzecznictwa sądów oraz stanowisk UPRP.

  Naruszenie praw do wzoru użytkowego

  Wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie techniczne, które dotyczy kształtu lub budowy danego przedmiotu. W branży fashion wzorem użytkowym może być np. innowacyjny wieszak na ubrania lub biżuterię. Potencjał twórczy służy nie tylko odpowiedzi na rosnące wymagania odbiorców, ale przede wszystkim pomaga odróżnić się od konkurencji jako samodzielny i kreatywny brand, który nie kopiuje gotowych pomysłów.

  Ochrona wzoru użytkowego następuje poprzez udzielenie prawa ochronnego, które – tak jak inne prawa IP przyznaje wyłączność na komercyjne korzystanie ze wzoru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo ochronne na wzór użytkowy trwa 10 lat od momentu jej udzielenia i może być przedłużone na kolejne okresy 10-letnie. Szkolenie z zakresu ochrony wzorów użytkowych poświęcamy następującym zagadnieniom:

  • przesłanki udzielenia ochrony na wzór użytkowy – nowość, charakter techniczny i przemysłowa zastosowalność;
  • procedura rejestrowa wzoru użytkowego;
  • roszczenia przysługujące z tytułu rejestracji wzoru przemysłowego.

  Pozycja twórcy w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  Designerskie akcesoria, dodatki odzieżowe lub sama odzież mogą również stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przeciwieństwie do praw IP, których ustalenie wymaga co do zasady rejestracji we właściwym urzędzie patentowym, ochrona prawnoautorska powstaje z mocy samego prawa. Twórca może się na nią powołać niezależnie od faktu ukończenia samego dzieła. Wystarczy sam fakt jego ustalenia i okazania potencjalnym odbiorcom.

  Naruszenie praw na gruncie ustawy o prawie autorskim może dotyczyć dwóch sfer działalności twórcy – praw autorskich osobistych i majątkowych. W obu przypadkach katalog przysługujących roszczeń będzie prezentował się inaczej. Zrozumienie specyfiki ochrony prawnoautorskiej umożliwi twórcom skuteczną ochronę swojej pozycji. Podczas konwersatorium poruszamy m.in. następujące zagadnienia:

  • czym są prawa autorskie majątkowe i jak je chronić;
  • zakres i ochrona autorskich praw osobistych;
  • plagiat, inspiracja i prawo cytatu – czy pojawiają się w branży fashion i jak je zidentyfikować;
  • na co zwrócić uwagę w umowie licencji i przeniesienia praw autorskich?

  Ochrona praw w branży modowej na gruncie prawa o nieuczciwej konkurencji

  Podmioty działające w branży fashion do pewnego stopnia mogą korzystać z ochrony swojego biznesu bez rejestracji praw IP. Jest to możliwe dzięki ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przewidzianym w niej mechanizmom.

  Typowe czyny nieuczciwej konkurencji, które mogą pojawić się w sektorze mody, dotyczą naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, wprowadzenia odbiorców w błąd co do oznaczeń firmy lub próby przekupienia pracowników, np. projektantów lub modeli. W bloku szkolenia o nieuczciwej konkurencji prezentujemy następujące grupy zagadnień:

  • pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji;
  • czyny nieuczciwej konkurencji a funkcjonowanie firm z sektora mody;
  • jak zadbać o tajemnicę przedsiębiorstwa w biznesie (umowy NDA, o zakazie konkurencji);
  • dochodzenie praw na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  Umiejętność identyfikacji przysługujących roszczeń i wiedza na temat działań, jakie należy podjąć, aby chronić swój biznes, jest kluczowa dla każdego przedsiębiorcy. Wszystkie podmioty zainteresowane przeprowadzeniem szkolenia zapraszamy do kontaktu. Niezwłocznie prześlemy niezbędne informacje.

  Pytania i odpowiedzi

  W wybranych przypadkach ustawodawca wprowadził obok odpowiedzialności cywilnej również sankcje karne. Dotyczy to m.in. rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o przedsiębiorstwie, które jest zagrożone karą aresztu albo grzywny. Oprócz pokrzywdzonego z żądaniem wszczęcia postępowania karnego może wystąpić również krajowa lub regionalna organizacja, której statutowym celem jest ochrona przedsiębiorców.

  Tak, jest to np. prawo do oznaczania autorstwa lub integralności utworu. Możliwe jest jednak zawarcie w umowie licencji klauzuli, która wprowadzi zakaz korzystania z autorskich praw osobistych pod rygorem kary umownej.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam