Budowa rozpoznawalnego brandu w świecie mody nie jest łatwym zadaniem. Wymaga nie tylko przeprowadzenia dokładnego rozpoznania rynku, zaplanowania działań oraz nawiązania współprac z osobami, które przyczynią się do powstania silnej marki. Kluczem do zabezpieczenia swojego interesu przy współpracy z kontrahentami są odpowiednio zaprojektowane umowy.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Nasze szkolenie z zakresu prawa umów w świecie mody kierujemy przede wszystkim do:

  • przedsiębiorców planujących promować i sprzedawać własny brand modowy;
  • domów mody, które chcą zabezpieczyć swoją pozycję na rynku i zadbać o wszystkie szczegóły współpracy z podwykonawcami;
  • modeli, którzy pracują w charakterze freelancerów dla domów modowych;
  • osób uczestniczących czynnie w kreacji marki, np. fotografowie, projektanci;
  • influencerów, którzy biorą udział w kampaniach reklamowych ze świata mody;
  • sieci handlowych współpracujących z domami mody.

  Tworząc (lub współtworząc) marki rozpoznawalne jako modowe wszystkie te osoby wykonują swoje zadania w oparciu o umowy. Wynika z tego konieczność przestrzegania praw i obowiązków kontraktu, ale także odpowiedzialność za jego naruszenie. Udział w szkoleniu pomoże zrozumieć zasady odpowiedzialności kontraktowej oraz sposoby formułowania poszczególnych postanowień w taki sposób, aby działały zabezpieczająco.

  Dlaczego warto wybrać naszą Kancelarię?

  Nasi prawnicy mają wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży kreatywnej. Łączymy doskonałą znajomość prawa z rozumieniem specyfiki działania podmiotów w sektorze mody.

  Zajmujemy się bieżącą obsługą firm w obrocie gospodarczym oraz dochodzeniem praw swoich klientów przed sądami powszechnymi. Dlatego na branżę modową patrzymy kompleksowo, zarówno od strony sprawnie działającego biznesu, jak w aspekcie procesowym.

  Szkolenie jest prowadzone przez praktyków, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą. Spotkanie zawsze dopasowujemy do poziomu wiedzy i potrzeb odbiorców tak, aby przekazana wiedza nadawała się do zastosowania w praktyce. Część wykładową wzbogacamy licznymi przykładami, a także starannie przygotowanymi materiałami edukacyjnymi oraz analizą case studies. W ten sposób słuchaczom łatwiej jest zrozumieć omawiane zagadnienia.

  Jakie rodzaje umów występujących w świecie mody omawiamy podczas szkolenia?

  Umowa o wytworzenie (ang. manufacturing agreement)

  Umowa o wytworzenie jest zawierana między projektantem (lub zatrudniającym go domem mody) a przedsiębiorstwem, które podejmuje się wytworzenia określonego dobra, np. odzieży, obuwia lub gadżetów. Nacisk w tego rodzaju kontraktach zwykle kładziony jest na ochronę praw własności intelektualnej oraz jakość wytwarzanych przedmiotów. Omawiając tzw. umowy wytworzeniowe poruszamy takie zagadnienia, jak:

  • określenie terminu i sposobu dostawy towarów;
  • specyfikacja produktów;
  • sposoby rozliczenia usługi;
  • dodatkowe zobowiązania stron, które zwiększą prawdopodobieństwo prawidłowego wykonania umowy.

  Umowy produkcyjne typu White Label/Private Label (ang. White Label manufacturing agreement)

  Produkcja typu white label polega na tym, że sprzedawca zamawia od producenta gotowe wyroby, ale brandowane jego firmą. To sposób na obniżenie kosztów, lepsze zarządzanie czasem oraz możliwość wejścia na rynek firm, które nie dysponują rozbudowaną infrastrukturą przemysłową, pozwalającą na samodzielne obsłużenie procesu sprzedażowego. Omawiając kluczowe elementy umów typu white label prezentujemy:

  • zapewnienie jakości produkowanego towaru;
  • zagwarantowanie prawa do sprzedaży produktów oznaczonych określonym znakiem towarowym;
  • przesłanki odpowiedzialności za naruszenie zobowiązania w umowach white label.

  Umowa konsygnacyjna (ang. consignment agreement)

  Umowa konsygnacyjna zawierana jest między producentem towarów a sprzedawcą. Zakłada, że sprzedawca (konsygnatariusz) otrzyma określoną liczbę sztuk przedmiotów określonych w umowie i podejmie określone czynności, aby sprzedać je w założonym czasie. Po upływie umówionego terminu otrzymany towar jest zwracany do producenta. Umowy konsygnacyjne często mogą iść w parze z kontraktami przedstawicielstwa handlowego. Blok szkolenia poświęcony umowie konsygnacyjnej obejmuje m.in.:

  • określenie praw i obowiązków stron umowy;
  • kluczowe elementy umowy konsygnacyjnej – określenie przekazanych przedmiotów, czas i warunki ich sprzedaży
  • prawo konsygnatariusza do kontroli przechowywania towarów;
  • zdefiniowanie wynagrodzenia w umowie konsygnacyjnej;
  • skutek niezrealizowania celu sprzedażowego.

  Umowa salonowa (ang. Showroom agreement)

  Umowy salonowe są zawierane między designerem a punktami sprzedaży. Polegają na przekazaniu określonych produktów (zwykle całej ich kolekcji) do salonu, który zobowiązuje się wyeksponować je w określony sposób, reklamować swoim klientom oraz przekazywać zamówienia bezpośrednio do producenta w zamian za marżę od sprzedanych egzemplarzy. Podczas spotkania omawiamy najważniejsze elementy kontraktów salonowych, w tym:

  • warunki ekspozycji i reklamy towaru;
  • sposób przekazywania zamówień do producenta;
  • zakres obowiązków sprzedającego z uwzględnieniem odszkodowania za utracone lub uszkodzone produkty;
  • sposób wynagrodzenia punktu sprzedaży (ryczałt, prowizja lub model mieszany).

  Umowa licencji (ang. license agreement)

  Umowa licencji jest zawierana między właścicielem znaku towarowego zarejestrowanego dla brandu z podmiotem trzecim. Jej przedmiotem jest umożliwienie wykorzystania aktywów IP przez licencjobiorcę z zachowanie określonego zakresu geograficznego, czasowego oraz przedmiotowego. Umowy licencyjne pozwalają zwiększyć producentowi zasięg rozpoznawalności marki dzięki wykorzystaniu infrastruktury innej firmy. Z drugiej strony podmiot trzeci zyskuje prawo do sprzedaży towarów oznaczonych rozpoznawalnym oznaczeniem bez potrzeby budowania swojej marki od początku. Prezentując umowy licencyjne, omawiamy:

  • czas obowiązywania i rozwiązanie umowy licencyjnej;
  • klauzulę wyłączności;
  • sposób posługiwania się znakiem towarowym oraz kanały promocji i sprzedaży;
  • zakres geograficzny licencji;
  • definiowanie produktów lub kolekcji objętych umową;
  • odpowiedzialność stron za naruszenie umowy.

  Umowa franczyzy (ang. franchise contract)

  Umowa franczyzowa polega na przekazaniu kompleksowego know-how w zakresie prowadzenia biznesu innemu podmiotowi, który będzie sprzedawał towary franczyzodawcy według ściśle określonych reguł. Pozornie franczyza jest bardzo podobna do licencji, ale w praktyce jej zakres jest znacznie szerszy.

  Umowy franczyzowe regulują wszystkie kwestie związane z modelem biznesowym, tj. polityką sprzedaży, szkoleniami pracowników, adaptacją lokalu, dostawą towarów. Stworzenie dobrej umowy franchisingowej często wymaga współpracy specjalistów z zakresu prawa, podatków oraz marketingu. W tej części szkolenia omawiamy m.in.:

  • określenie standardów prowadzenia biznesu;
  • prawo do kontroli przestrzegania warunków przez franczyzodawcę;
  • klauzulę poufności;
  • wynagrodzenie w modelu franczyzowym;
  • wykorzystanie aktywów IP przez franczyzobiorcę.

  Umowa reklamowa (ang. advertising and promotional contract)

  Umowa reklamowa jest zawierana przez producenta, dystrybutora lub lokalnego sprzedawcę z agencją marketingową, która w zamian za wynagrodzenie podejmuje się zaprojektować i przeprowadzić kampanie reklamowe w wybranych kanałach. Może być to internet (w tym social media), prasa, telewizja lub radio. W zależności od miejsca publikacji reklamy umowa powinna uwzględniać nieco inne aspekty, np. frazy kluczowe w reklamie CPC albo czas antenowy przy spotach telewizyjnych. Omawiając umowy reklamowe, poruszamy takie zagadnienia, jak:

  • zakres kampanii reklamowej;
  • budżet i rozliczanie wynagrodzenia;
  • prawa autorskie w reklamie;
  • poufność w umowach reklamowych;
  • klauzula odszkodowawcza;
  • lokowanie produktów reklamie.

  Umowy o współpracę (ang. cooperation agreement)

  Zakres umów o współpracę w świecie mody potrafi być bardzo szeroki i obejmować takie czynności jak pozowanie lub grę aktorską (w przypadku modeli), ale także wiele innych zadań – wykonywanie zdjęć, szycie materiałów, lub projektowanie kolejnych kolekcji i produktów. W praktyce rzadko będzie to umowa o pracę ze względu na różnorodność projektów modowych, dlatego bardzo ważne jest przemyślane skonstruowanie umowy cywilnoprawnej.

  W każdym przypadku należy zadbać o odpowiednie sformułowanie praw i obowiązków stron, terminów realizacji zadań oraz sposobów ich akceptacji, wynagrodzenia i form zabezpieczenia wykonywania umowy. W panelu poświęconym umowom o współpracę omawiamy m.in.:

  • oznaczenie przedmiotu umowy;
  • sposób wykonania przedmiotu umowy;
  • czas trwania umowy i warunki jej wcześniejszego rozwiązania;
  • pojęcie siły wyższej;
  • klauzula poufności i zakazu konkurencji;
  • kwestie związane z dniami wolnymi od pracy;
  • odpowiedzialność za naruszenie umowy;
  • sposób ustalania wynagrodzenia.

  Umowa dystrybucji (ang. distribution agreement)

  Umowy dystrybucji są wykorzystywane do budowania sieci relacji gospodarczych między dystrybutorem a poszczególnymi punktami handlowymi. W praktyce wyróżnia się umowy dystrybucji:

  • wyłączne – dystrybutor nawiązuje współpracę tylko z jedną siecią;
  • niewyłączne – dystrybutor może współpracować z wieloma sieciami;
  • z wybranymi sieciami – dystrybutor może współpracować wyłącznie z sieciami wskazanymi przez producenta (najczęściej dotyczy towarów luksusowych);

  Wariantem umowy dystrybucji jest też jej limitowanie geograficzne – producent nawiązuje współpracę wyłącznie z jednym dystrybutorem na całym obszarze. Blok umowy dystrybucyjnej poświęcamy takim zagadnieniom, jak:

  • rezerwacja kanałów sprzedaży oraz reklamy;
  • odnowienie umowy oraz prawo do jej wcześniejszego rozwiązania;
  • warunki i terminy dostawy towarów;
  • ograniczenia w posługiwaniu się aktywami IP;
  • model wynagrodzenia dystrybutora.

  Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkolenia zapraszamy do kontaktu. Niezwłocznie prześlemy wszystkie potrzebne informacje.

  Pytania i odpowiedzi

  Umowy w świecie mody często mają charakter transgraniczny. Z tego względu, aby ograniczyć koszty, ryzyko i czas poświęcone na dochodzenie swoich praw na drodze sądowej strony powinny zadbać o zaprojektowanie procedury polubownego wyjaśniania sporów. Mogą to być np. mediacje lub renegocjacje warunków umowy. Niezależnie od tego warto wprowadzić do kontraktu klauzule prawa właściwego oraz sądu właściwego, które ułatwią przebieg ewentualnego sporu sądowego.

  Tak, i w wielu przypadkach klauzula lub umowa NDA jest nawet zalecana. Wprowadzając do umowy obowiązek zachowania poufności, designer chroni szczegóły dotyczące swojego biznesu, specyfikację konkretnych produktów oraz proces technologiczny przed ujawnieniem. Sporządzenie umowy NDA warto powierzyć prawnikom, którzy umieszczą w niej wszystkie niezbędne informacje w sposób, który sprawi, że poszkodowany będzie w stanie realnie dochodzić naprawienia szkody.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam