Wolny rynek i ciągła konkurencja, a także różnego rodzaju nieprzewidziane zdarzenia powodują, że wielu przedsiębiorców spotyka się z problemem w utrzymaniu płynności finansowej swojego biznesu. Na bieżące wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nakładają się też problemy z niewypłacalnymi kontrahentami, zatory płatnicze oraz inne przeszkody, które zmuszają firmę do rozważenia restrukturyzacji, a niekiedy nawet upadłości.

Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wspólnicy w sposób kompleksowy wspiera wszystkich przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji uzasadniającej złożenie wniosku o upadłość lub restrukturyzację przedsiębiorstwa. Zajmujemy się świadczeniem usług prawnych na rzecz firm, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i szukają sposobu na porozumienie się z wierzycielami.

W szczególności specjalizujemy się w bieżącym doradztwie prawnym w zakresie postępowań insolwencyjnych. Wspieramy naszych klientów na etapie przedsądowym oraz w postępowaniach przed sądem upadłościowym. W przypadku restrukturyzacji pomagamy także zoptymalizować działalność tak, aby zminimalizować straty i maksymalizować zyski.. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że budowana przez lata firma to dla wielu przedsiębiorców powód do dumy i jedno z największych osiągnięć zawodowych, dlatego dokładamy najwyższej staranności aby restrukturyzacja przebiegła pomyślnie, a jeżeli będzie to niemożliwe z powagą i profesjonalizmem pomożemy przejść przez proces upadłości.

Dla kogo jest restrukturyzacja a dla kogo upadłość?

Pojęcie restrukturyzacji i upadłości odnoszą się do dwóch, różnych procedur regulowanych przez dwa akty prawne – prawo upadłościowe oraz prawo restrukturyzacyjne – i nie mogą być używane zamiennie.

Upadłość można ogłosić wobec podmiotu, który stał się niewypłacalny. Niewypłacalność jest stanem, w którym niemożliwe staje się wykonywanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ustawa prawo upadłościowe wprowadza w tym zakresie system domniemań, który zakłada, że utrata wykonywania zobowiązań następuje z momentem:

 • kiedy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące;
 • jeżeli pasywa dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną przekraczają wartość jego aktywów i stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Z kolei z restrukturyzacji mogą korzystać zarówno podmioty niewypłacalne, jak i te, które są zagrożone niewypłacalnością, a ich sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może pojawić się stan niewypłacalności.

Różnica między upadłością a restrukturyzacją jest zasadnicza. Postępowanie upadłościowe wiąże się zazwyczaj z zakończeniem prowadzonej działalności gospodarczej. Składniki firmy są stopniowo spieniężane, aby zaspokoić roszczenia wierzycieli.

Restrukturyzacja nie pociąga za sobą likwidacji firmy. Przedsiębiorca nadal ją prowadzi, ale optymalizuje prowadzoną działalność, w tym restrukturyzuje portfel zadłużeń, aby móc spłacić wierzycieli z bieżących dochodów firmy zgodnie z zawartymi układami.

Wszczęcia postępowania upadłościowego może żądać zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciele. Restrukturyzacja wszczynana jest przede wszystkim na żądanie dłużnika.

Jakie można osiągnąć korzyści decydując się na upadłość lub restrukturyzację?

Do głównych korzyści płynących z upadłości lub restrukturyzacji zalicza się przede wszystkim:

 • umorzenie lub przebudowę zobowiązań dłużnika;
 • ochronę przed postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi;
 • możliwość wynegocjowania indywidualnych warunków spłaty wierzycieli.

Zarówno upadłość, jak i restrukturyzacja stanowią sposób na uniknięcie postępowań sądowych zmierzających do wyegzekwowania wierzytelności. Dłużnik może liczyć na przynajmniej częściowe oddłużenie, rozłożenie zobowiązań na raty i wypracowanie porozumienia z wierzycielami. W przypadku upadłości konsumenckiej możliwe jest nawet całkowite umorzenie zobowiązań. Postępowanie upadłościowe umożliwia umorzenie nie tylko zobowiązań firm prywatnych, ale także obligacji publicznoprawnych, jak podatki czy składki na ubezpieczenia społeczne.

Kolejną korzyścią jest ochrona przed postępowaniami sądowymi oraz egzekucją komorniczą. Postępowania będące w toku są co do zasady zawieszane, a prawomocne orzeczenia tracą walor wykonalności. Niedopuszczalne jest też wszczynanie nowych postępowań w okresie trwania postępowania upadłościowego.

Dłużnik, który decyduje się na upadłość lub restrukturyzację, ma szansę wynegocjować plan spłaty lub warunki układu dostosowane do swoich indywidualnych możliwości.

Warto pamiętać, że zakończenie postępowania upadłościowego nie jest równoznaczne z zakazem dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

Etapy postępowania

Zarówno postępowanie upadłościowe, jak i restrukturyzacyjne składają się z kilku etapów, które następują bezpośrednio po sobie. Procedura upadłościowa dzieli się na dwa zasadnicze etapy – postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości oraz właściwe postępowanie upadłościowe. Podczas pierwszej fazy badane są przede wszystkim przesłanki ogłoszenia upadłości, zdolność upadłościowa dłużnika oraz wymagania formalne względem wniosku. Po zakończeniu tego etapu sąd upadłościowy wydaje postanowienie o ogłoszenie upadłości albo jego oddaleniu lub odrzuceniu. Z kolei właściwe postępowanie upadłościowe składa się z:

 • zgłoszenia wierzytelności oraz sporządzenia ich listy;
 • ustalenia stanu masy upadłości;
 • likwidacji masy upadłości;
 • zaspokojenia wierzycieli poprzez podział masy upadłości;
 • zakończenia postępowania upadłościowego.

W przypadku restrukturyzacji ustawodawca wyodrębnia cztery tryby postępowania i jego przebieg będzie uzależniony od wyboru dokonanego przez dłużnika. Wśród rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych można wskazać:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu;
 • przyspieszone postępowanie układowe;
 • postępowanie układowe;
 • postępowanie sanacyjne.

Poszczególne rodzaje restrukturyzacji różnią się między sobą między innymi stopniem sformalizowania. O ile postępowanie o zatwierdzenie układu odbywa się w przeważającej mierze bez ingerencji sądu, sanacja przedsiębiorstwa podlega ścisłej kontroli. Wybór konkretnego postępowania zależny jest przede wszystkim od struktury zadłużenia i wierzycieli.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Nasze wsparcie obejmuje wszystkie etapy postępowania insolwencyjnego niezależnie od tego, czy przedsiębiorca decyduje się na upadłość, czy wybiera restrukturyzację. Wspieramy zarówno niewielkie firmy działające na lokalnym rynku, jak i grupy kapitałowe o zasięgu transgranicznym. W ramach upadłości oferujemy szeroki wachlarz usług, który obejmuje przede wszystkim:

 • przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • ustalanie i zgłaszanie wierzytelności;
 • kontrolę planów podziału;
 • kontakt z uczestnikami postępowania;
 • przygotowywanie pism procesowych i środków zaskarżenia.

Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia restrukturyzacji – zarówno tych prostych, jak i złożonych, uwzględniających pomoc publiczną czy zmiany w zatrudnieniu. Obsługując restrukturyzację, wspieramy naszych klientów m.in. w:

 • wyborze właściwego trybu postępowania oraz złożeniu wniosku;
 • restrukturyzacji uproszczonej;
 • opracowywaniu planów restrukturyzacji;
 • utrzymywaniu kontaktu z wierzycielami, sądem upadłościowym, nadzorcą lub zarządcą;
 • reprezentacji klienta w postępowaniu przed sądem upadłościowym;
 • przygotowywaniu dokumentacji na potrzeby postępowania.

Każde postępowanie insolwencyjne wygląda nieco inaczej. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest indywidualna struktura zadłużenia, a także konieczność wynegocjowania warunków na potrzeby porozumienia z wierzycielami. Naszym atutem jest elastyczność – zajmujemy się bieżącą obsługą prawną, której wymiar jest dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Ile czasu potrwa postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne?

Przedsiębiorcy planujący upadłość lub restrukturyzację muszą liczyć się z dosyć długim czasem oczekiwania na zakończenie postępowania. Choć zgodnie z przepisami prawa upadłościowego sąd rozpoznaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (a w przypadku wniosku o upadłość konsumencką w terminie 30 dni), samo postępowanie potrafi trwać nawet kilkanaście miesięcy.

W przypadku postępowań restrukturyzacyjnych należy liczyć się z czasem oczekiwania rzędu 6 do 9 miesięcy, jeżeli chodzi o najmniej sformalizowane postępowanie o zatwierdzenie układu. Postępowania sanacyjne trwają znacznie dłużej. Czynniki, które mają wpływ na czas trwania postępowania, obejmują przede wszystkim:

 • rodzaj wybranego postępowania;
 • stopień skomplikowania sytuacji dłużnika (liczba i charakter wierzytelności);
 • liczba wierzycieli;
 • możliwość wypracowania wspólnej strategii działania oraz współpraca między dłużnikiem a wierzycielami;
 • stopień obłożenia sądu upadłościowego.

Wsparcie prawne, które oferujemy, pozwoli na maksymalne skrócenie czasu trwania postępowania z zachowaniem optymalnego rezultatu.

Jakie są koszty postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego?

Wszczęcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego wiążą się z koniecznością uiszczenia opłat. Należy do nich zaliczyć:

 • opłatę od wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego (co do zasady jest to kwota 1000 zł);
 • zaliczkę na koszty postępowania (jej wysokość jest ustalana na podstawie aktualnego, przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw)
 • wydatki związane z ustaleniem, zabezpieczeniem, bieżącym zarządem i likwidacją masy majątkowej, która zostanie przeznaczona do podziału.

Do poniesienia kosztów może być również zobowiązany wierzyciel, który zgłosi swoją wierzytelność po terminie wyznaczonym do zgłaszania wierzytelności.

Niezależnie od kosztów związanych z samym postępowaniem należy uwzględnić wynagrodzenie kancelarii prawnej w zamian za świadczone usługi. Jego wysokość jest uzależniona od szeregu zmiennych, w tym zakresu oraz czasu trwania wsparcia. Wprawdzie koszty zastępstwa prawnego są fakultatywne, ustawodawca nie wymaga, aby przedsiębiorcę w postępowaniach insolwencyjnych reprezentował radca prawny lub adwokat. W praktyce jednak pomoc profesjonalisty istotnie zwiększa szansę na wydanie rozstrzygnięcia zgodnego z oczekiwaniami wnioskodawcy.

Co warto wiedzieć o postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (FAQ):

Wybór poszczególnych typów postępowań restrukturyzacyjnych jest uzależniony od spełnienia przesłanek ustawowych i okoliczności. Dla przykładu postępowanie o zatwierdzenie układu może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15%.

Prawo restrukturyzacyjne posługuje się jedynie przykładowymi metodami restrukturyzacji (np. konwersja wierzytelności na udziały lub akcje). Strony postępowania mogą jednak przyjąć inne rozwiązania, np. odroczyć termin spłaty zobowiązania czy rozłożyć je na raty.

Za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości członkowie zarządu mogą ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą, karną (według przepisów k.s.h) oraz podatkową (na podstawie ordynacji podatkowej).

Nasze Aktualności prawne

Zaufali nam