Firmy, które zatrudniają pracowników na co dzień, muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania nowych pracowników, obsługi BHP, ale także procesu zwolnień indywidualnych i grupowych. Szkolenie z zakresu prawa pracy prowadzone przez naszą Kancelarię:

 • ułatwi rozwiązywanie bieżących sporów i problemów w zakładzie pracy;
 • przyczyni się do redukcji kosztów prowadzenia działalności;
 • zwiększy zaufanie pracowników do pracodawcy, co przyczynia się do wzrostu produktywności całego zakładu.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Dla kogo przeznaczone jest szkolenie z zakresu prawa pracy?

  Organizujemy spotkania zarówno dla firm, które zatrudniają zaledwie kilku pracowników, jak i tych objętych szczególnymi obowiązkami wynikającymi z wolumenu zatrudnienia albo przepisów prawa. Szkolenia kierujemy do przedsiębiorców z każdej branży, w tym:

  • IT;
  • kreatywnej;
  • budowlanej;
  • TSL;
  • finansowej;
  • marketingowej.

  Specyfikę omawianego materiału zawsze dopasowujemy do przedmiotu działalności klienta i wynikających z niej potrzeb.

  Wszystkie szkolenia są prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Podczas spotkań dzielimy się nie tylko naszym doświadczeniem, ale też aktualnymi poglądami doktryny oraz najnowszym orzecznictwem. Przede wszystkim omawiamy praktyczny aspekt relacji pracownik-pracodawca i wszystkie aspekty stosunków pracowniczych. Zagadnienia popieramy wieloma przykładami, kładziemy nacisk na omówienie case studies, a także problematyki istotnej dla naszych słuchaczy. Jakie zagadnienia obejmuje nasze szkolenie?

  Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej

  Pracownicy współpracujący z firmą mogą wykonywać swoje obowiązki na różnej podstawie, np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, kontraktu managerskiego. Każda podstawa zatrudnienia wyróżnia się swoją specyfikę, jeśli chodzi o konstrukcję konkretnych klauzul. Dotyczy to nie tylko wynagrodzenia i opisu wykonywanych obowiązków, ale też okresu wypowiedzenia, wymiaru czasu oraz miejsca świadczenia pracy. Warto pamiętać, że nie wszystkie umowy o współpracę muszą być regulowane kodeksem pracy. W niektórych przypadkach zastosowanie znajdzie również kodeks cywilny.

  Niekiedy bardzo ważne staje się objęcie pracy wykonywanej przez pracownika klauzulą NDA lub o zakazie konkurencji. Warto wiedzieć, w jaki sposób sformułować takie postanowienie, aby w praktyce było ono skuteczne. Ten moduł szkolenia obejmuje:

  • sporządzanie umowy o pracę, kontraktów managerskich oraz umów o współpracę z pracodawcą;
  • praktyczne wykorzystanie i zasady konstruowania klauzul i umów NDA, o zakazie konkurencji;
  • zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (z uwzględnieniem zatrudniania obcokrajowców);
  • rodzaje umów o pracę;
  • sporządzanie pragmatyk wewnętrznych, regulaminów (np. pracy, pracy zdalnej oraz wynagradzania);
  • obowiązki pracodawcy względem ZUS i NFZ.

  Prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika

  Znajomość praw i obowiązków pracowniczych pozwala na efektywną współpracę stron umowy i bardzo często zapobiega przerodzeniu się nieporozumienia w spór sądowy. Pozwala też na świadomą analizę sytuacji i ocenę, czy niezbędne jest podjęcie bardziej radykalnych kroków przez jedną ze stron.

  Wiele przywilejów i obligacji to pojęcia nieostre, które wymagają dalszego doprecyzowania w kontekście danego stosunku prawnego. Dlatego znajomość najnowszego orzecznictwa doskonale ułatwia sprawne podejmowanie decyzji przez pracodawcę. Do typowych praw i obowiązków pracodawcy można zaliczyć m.in.:

  • obowiązek terminowej i prawidłowej wypłaty wynagrodzenia;
  • obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakładzie;
  • prawo do egzekwowania wypełnienia obowiązków pracowniczych;
  • prawo do rozliczania pracowników z efektów pracy.

  Z kolei prawami i obowiązkami pracownika są np.:

  • prawo do wypoczynku;
  • prawo do godności;
  • obowiązek przestrzegania regulaminu zakładu pracy;
  • obowiązek dbania o dobro zakładu pracy

  Zagadnienia są niezwykle istotne zarówno dla początkujących pracodawców i pracowników, jak i osób, które na rynku pracy funkcjonują od lat. Szkolenie w tym zakresie edukuje w przedmiocie:

  • praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika;
  • efektywnego sygnalizowania naruszenia praw jednej ze stron oraz podejmowania środków zaradczych;
  • rozumienia poszczególnych praw i obowiązków w świetle nauki prawa pracy;
  • uprawnienia pracowników w związku z macierzyństwem;
  • ochrona pracy i szczególna ochrona pracy

  Mobbing i dyskryminacja

  Wielu pracodawców myli ze sobą pojęcia mobbingu i dyskryminacji, ale są to konstrukcje odmienne. Przede wszystkim mobbing charakteryzuje się uporczywością i długotrwałością działań szkodzących i ma charakter intencjonalny. Z kolei dyskryminacja może być nawet jednorazowa i zawsze odnosi się do cechy prawnie chronionej, np. płci lub wieku pracownika. Podczas szkolenia omawiamy następujące zagadnienia związane z dyskryminacją i mobbingiem:

  • mobbing i dyskryminacja. Przesłanki, różnice i podobieństwa;
  • uprawnienia pracownika i obowiązki pracodawcy w związku z mobbingiem i dyskryminację;
  • sposoby radzenia sobie z problemami naruszenia sytuacji pracownika w zakładzie pracy;
  • tworzenie kanału do anonimowego zgłaszania naruszeń (ang. Whistleblowing)
  • sankcje cywilne i karne w przypadku mobbingu i dyskryminacji.

  Czas pracy

  Kodeks pracy przewiduje kilka różnych systemów rozliczania czasu pracy w jakim osoby zatrudnione wykonują swoje obowiązki. Jest to:

  • podstawowy system czasu pracy;
  • równoważny system czasu pracy;
  • praca w ruchu ciągłym;
  • przerywany system czasu pracy;
  • zadaniowy system czasu pracy;
  • skrócony tydzień pracy;
  • weekendowy system czasu pracy.

  Wybór odpowiedniego sposoby rozliczania czasu wykonywania obowiązków zawsze powinien być dobrany do specyfiki danej branży. Inne rozwiązanie będzie optymalne w przypadku branży TSL, a inne w pracy software house’u, którego pracownicy realizują polecenia służbowe, pracując stacjonarnie, a nierzadko nawet zdalnie.

  Wybór właściwego system czasu pozwala na zwiększenie produktywności pracowników i ułatwia pracodawcy skoordynowanie wysiłków całego zespołu. W ramach szkolenia omawiamy:

  • poszczególne systemy czasu pracy;
  • jak dobrać system czasu pracy do specyfiki danej branży;
  • uprawnienia pracownika w razie pozostania w gotowości do wykonywania obowiązków;
  • przerwę i odpoczynek w kontekście czasu pracy;
  • możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy.

  Urlopy pracownicze

  Prawo do urlopu jest jednym z elementarnych przywilejów pracownika. Uprawnienia tego nie można się zrzec, a jego wymiar zwykle jest powiązany z wymiarem czasu pracy oraz stażem zatrudnienia. Przedsiębiorca powinien nie tylko wiedzieć, w jakim wymiarze zatrudnieni pracownicy mogą skorzystać z urlopu, ale także czy i w jakich okolicznościach ma on prawo odwołać wypoczynek. Podczas szkolenia zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

  • wyliczanie wymiaru urlopu z uwzględnienie specyfiki pracy m.in. pracowników naukowych;
  • urlop okolicznościowy;
  • urlop bezpłatny;
  • urlop na żądanie;
  • urlop szkoleniowy;
  • urlopy związane z macierzyństwem;
  • odbiór zaległego urlopu i ekwiwalent pieniężny za urlop niewykorzystany.

  Praca zdalna

  Praca zdalna jest coraz popularniejszym modelem wykonywania obowiązków. Korzystają z niej m.in. pracownicy branży IT, kreatywnej i agencji marketingowych. Rozważając wprowadzenie takiej możliwości, pracodawca powinien uwzględnić kwestie związane z rozdziałem obowiązków i weryfikacją ich wykonania, kontrolę czasu pracy, przestrzeganie zasad BHP i wiele innych okoliczności. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom pracodawców, podczas spotkania omówimy pracę zdalną m.in. w kontekście:

  • sposobu wdrożenia pracy zdalnej (okazjonalnie, na wniosek pracownika, przymusowa praca zdalna);
  • regulaminu pracy zdalnej;
  • zasad pokrywania przez pracodawcę kosztów związanych z pracą zdalną;
  • porozumiewania się pracodawcy i pracowników w celu potwierdzenia obecności w pracy;
  • zasad kontroli wykonywania pracy zdalnej;
  • zasad kontroli w zakresie BHP;
  • instalacji, konserwacji, inwentaryzacji i serwisu przekazanego sprzętu;
  • obowiązków pracodawcy w związku z wdrożeniem pracy zdalnej;
  • przestrzegania równości zatrudnienia w pracy zdalnej;
  • oceny ryzyka zawodowego pracownika.

  Procesowe aspekty prawa pracy

  Rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy powinno przebiegać w drodze polubownego porozumienia, ale nie zawsze jest to możliwe. Niekiedy konieczne okazuje się włączenie czynnika sądowego i dochodzenie swoich praw przed wymiarem sprawiedliwości. Każdy pracodawca, który chce sprawnie poruszać się w gąszczu przepisów, powinien posiadać elementarną wiedzę z zakresu:

  • możliwego przedmiotu sporu sądowego;
  • ustalenia sądu pracy właściwego do rozstrzygania sporów;
  • przepisów odrębnych postępowań z zakresu prawa pracy na gruncie k.p.c.;
  • przebiegu postępowania sądowego;
  • sporządzania pism procesowych;
  • możliwości polubownego zakończenia sporu.

  Szkolenie organizowane przez naszą Kancelarię jest prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w sporach sądowych z zakresu prawa pracy. Omówienie zagadnień teoretycznych uzupełniamy o prezentację licznych przykładów z praktyki.

  Problematyka sporów zbiorowych

  Spory zbiorowe mogą pojawić się w firmach, w których działają organizacje związkowe reprezentujące interesy pracowników. Ochrona zbiorowego interesu pracowników wymaga zastosowania innych norm niż wynikające z kodeksu pracy i specjalnych procedur.

  Aby zwiększyć świadomość pracodawców zakresie sporów zbiorowych i zwolnień grupowych w toku szkolenia omawiamy m.in.:

  • przedmiot sporu zbiorowego;
  • rokowania pracodawcy z pracowniczą organizacją związkową;
  • mediację i arbitraż na gruncie zbiorowego prawa pracy;
  • dopuszczalność i przesłanki strajku.

  Obowiązki pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników

  Przedsiębiorstwa, które zatrudniają 20 lub więcej pracowników są zobligowane do stosowania szczególnych rozwiązań w zakresie:

  • wypłaty zasiłków i wpłat na PFRON;
  • zwolnień grupowych;
  • wprowadzenia regulaminu pracy, wynagradzania i FGŚS;
  • BHP.

  Aby ułatwić pracodawcom wdrażanie odpowiednich rozwiązań w zakładzie pracy, omawiamy takie zagadnienia jak:

  • obowiązek wyliczenia i wypłaty zasiłków oraz wpłat na PFRON;
  • warunki zwolnienia grupowego;
  • dobór pracowników do zwolnień grupowych;
  • konsultacja zwolnienia z organizacją związkową;
  • zwolnienia grupowe a odprawa pieniężna;
  • określenie treści regulaminu pracy, wynagradzania i FGŚS oraz sposób ich wprowadzenia w zakładzie pracy;
  • obowiązki pracodawcy w zakresie BHP.

  Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych przeprowadzeniem szkolenia z zakresu prawa pracy zapraszamy do kontaktu. Niezwłocznie prześlemy ofertę zawierającą wszystkie niezbędne informacje

  Pytania i odpowiedzi

  Oczywiście, szkolenie może być dopasowane do potrzeb klienta i specyfiki prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Spotkanie ma na celu przekazanie wiedzy przydatnej w praktyce, dlatego skupiamy się na problematyce interesującej uczestników.

  Te kompetencje zostały przyznane Państwowej Inspekcji Pracy, która zgodnie z art. 10 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy jest zobligowana m.in. do:

  • nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy;
  • kontroli legalności zatrudnienia;
  • kontroli przestrzegania zasad BHP w miejscu pracy.

  Pracodawca, który dopuszcza się naruszenia praw pracowniczych naraża się na sankcję cywilną (wytoczenie powództwa przez pracownika), administracyjną (kara nałożona przez PIP), a niekiedy również karną (m.in. za uporczywe naruszanie praw pracowniczych).

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam