Kancelaria organizuje szkolenia dla członków zarządu spółek kapitałowych – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych. Treść spotkań jest każdorazowo dopasowywana do oczekiwań odbiorców, ich potrzeb oraz aktualnego poziomu wiedzy i ma na celu podwyższenie kwalifikacji w zakresie bieżącego zarządzania działalnością gospodarczą. Wachlarz szkoleń może obejmować wiele kwestii, od ogólnych kompetencji członków organu zarządzającego oraz ich relacji ze wspólnikami lub akcjonariuszami po szczegółowe zagadnienia związane ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Wszystkie spotkania prowadzone są przez wieloletnich praktyków, którzy na co dzień zajmują się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego z wielu różnych branż, w tym sektorów uznawanych za szczególnie wymagające jak branża kreatywna, IT, start-upy technologiczne. Każde szkolenia obejmuje część teoretyczną popartą licznymi przykładami, analizą case studies oraz prezentacją bieżącego orzecznictwa i poglądów doktryny oraz częścią praktyczną, w której omawiane są konkretne zagadnienia problemowe.

  W jaki sposób możemy pomóc naszym klientom?

  Rola zarządu w spółkach kapitałowych

  Podstawowe szkolenie dotyczy ogólnej roli, jaką członkowie zarządu odgrywają w cyklu życia spółki kapitałowej. Jest ono skierowane przede wszystkim do osób, które planują zarejestrować działalność gospodarczą w formie osoby prawnej lub po raz pierwszy obejmują rolę piastuna organu.

  Warto pamiętać, że do zasadniczych obowiązków członków zarządu należy:

  • prowadzenie spraw spółki – podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania osoby prawnej w formie uchwał dotyczących konkretnych zagadnień związanych z działalnością gospodarczą;
  • reprezentowanie spółki – działanie w imieniu osoby prawnej w obrocie handlowym (np. podpisywanie umów), ale także występowanie przed sądami, organami administracji rządowej i samorządowej.

  W toku szkolenia omawiamy m.in. takie zagadnienia jak:

  • prawa i obowiązki członka zarządu;
  • sposób powołania, odwołania i kadencyjność członka zarządu;
  • reprezentowanie członka zarządu przy czynnościach prawnych oraz sporach ze spółką;
  • sposoby reprezentacji spółki i sposób jej uregulowania w umowie;
  • relacje zarządu z innymi organami w spółce;
  • sposoby zatrudniania członków zarządu i ustalanie zasad wynagrodzenia;
  • odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki;
  • rola prokurenta w spółce.

  Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki

  Jedno z najczęściej wybieranych szkoleń przez naszych klientów dotyczy zagadnień poświęconych odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę prawa handlowego. Zgodnie z regulacją kodeksu spółek handlowych w przypadku kiedy spółka okaże się niewypłacalna subsydiarną, solidarną i osobistą odpowiedzialność za jej zobowiązania względem wierzycieli ponoszą członkowie zarządu.

  Warto jednak pamiętać, że odpowiedzialność za długi spółki kapitałowej to nie jedyna sytuacji, kiedy członkowie zarządu mogą stanąć przed sądem. W toku szkolenia omawiamy tę problematykę w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem takich zagadnień jak:

  • moment powstania odpowiedzialności członka zarządu;
  • przesłanki uwolnienia się od odpowiedzialności;
  • strategie obrony w postępowaniu sądowym;
  • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe;
  • odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej w organizacji;
  • odpowiedzialność karna członków zarządu.

  Wymienione wyżej elementy tworzą podstawowy zakres szkolenia, a poruszone w nim zagadnienia dotyczą każdego członka zarządu w spółce kapitałowej. Niezależnie od tego spotkanie możemy urozmaicić o inne zagadnienia, które mogą być także całkowicie odrębnym spotkaniem. Dodatkowe zagadnienia mogą być poświęcone następującym grupom zagadnień.

  Szkolenie z zakresu RODO

  Konieczność wdrożenia nowych rozwiązań z zakresu ochrony danych dotyczy firm z wielu branż, które na co dzień przetwarzają znaczne ilości danych osobowych. Podczas szkolenia dla podmiotu zobowiązanego do wdrożenia RODO omawiamy takie zagadnienia jak:

  • zakres stosowania RODO i obowiązki ciążące na podmiotach przetwarzających dane;
  • uprawnienia osoby, której dane osobowe są przetwarzane;
  • obowiązki IOD;
  • zasada rozliczalności;
  • strategie ochrony danych w różnych branżach;
  • postępowanie na wypadek incydentu;
  • postępowanie w sprawie nałożenia kary przez PUODO;
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

  Szkolenie z zakresu AML

  Procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu muszą być stosowane przez tzw. instytucje obowiązane wymienione w ustawie o AML. Jednocześnie wdrożenie procedur AML nie jest proste i często wymaga konsultacji ze specjalistami. Szkolenia w tym zakresie dotyczą:

  • omówienia obowiązków spoczywających na spółce kapitałowej jako instytucji obowiązanej;
  • wdrożenia obowiązków z zakresu AML spoczywających na członkach zarządu w myśl art. 7 ustawy o AML
  • przygotowania dokumentacji AML;
  • strategii utworzenia wewnętrznych struktur (w tym kanału do whistleblowingu oraz działu compliance);
  • metodologii szkolenia pracowników z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  • obowiązków raportowania przypadków transakcji podejrzanych do GIIF oraz organów ścigania;
  • omówienia kar za naruszenie przepisów AML i zasad ich nakładania oraz odwoływanie się od decyzji GIIF.

  Szkolenie z zakresu prawa podatkowego

  Członkowie zarządu spółek kapitałowych ponoszą odpowiedzialność za zaległości publicznoprawne podmiotu, w którego imieniu działają. Dlatego szkolenia poświęcone prawu podatkowemu dotyczą przede wszystkim strategii postępowań przed organami podatkowymi, a także:

  • zasad odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki;
  • występowania o interpretacje podatkowe i opinie zabezpieczające i praktyczne wykorzystanie tej dokumentacji;
  • omówienia aktualnych regulacji podatkowych jak VAT, CIT, PIT, akcyza i innych zobowiązań publicznoprawnych;
  • postępowań karno-skarbowych;
  • optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie;
  • stosowania przez organy podatkowe klauzuli GAAR i innych mechanizmów dotyczących unikania opodatkowania;
  • tworzenia spółek typu offshore;
  • możliwość skorzystania z ulg podatkowych.

  Poszerzenie wiedzy z zakresu podatków jest istotne dla zarządów spółek, które dążą do optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności i wykorzystania dostępnych mechanizmów w celu zmniejszenia efektywnego opodatkowania.

  Szkolenie z zakresu due diligence

  Procedury due diligence, czyli badania należytej staranności zmierzają do zbadania kondycji spółki, która przygotowuje się do M&A. Obszary analizy mogą dotyczyć wielu aspektów działalności podmiotu, w tym finansowego i biznesowego, prawnego, podatkowego, technologicznego oraz IP.

  Od typowego due diligence należy odróżnić Vendor Due Diligence. to badanie przeprowadzane przez sprzedającego, który chce w możliwie największym stopniu zwiększyć atrakcyjność swojej oferty dla potencjalnych nabywców.

  Wiedza z zakresu badania due diligence może być przydatna dla tych członków zarządu, którzy chcą aktywnie i świadomie partycypować w procesie fuzji lub przejęcia i dążą do zmaksymalizowania zysku z transakcji. Szkolenie z tego zakresu obejmuje m.in.:

  • znaczenie due diligence w procesie M&A;
  • przebieg due diligence i przygotowanie dokumentacji;
  • zasady działania Virtual Data Room;
  • Vendor Due Diligence;
  • identyfikacja ryzyka;
  • przebieg negocjacji i wykorzystanie dostrzeżonych zagrożeń na swoją korzyść.

  Szkolenie z reguł corporate compliance

  Każdy zarząd powinien na bieżąco monitorować, czy spółka realizuje wytyczne zarówno ogóle, jak i sektorowe. Może to dotyczyć procedur AML, obowiązków sprawozdawczości do organu regulacyjnego lub reguł księgowości. Służy do tego prawidłowo funkcjonujący dział compliance, który jest gwarancją działania spółki w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami. W toku szkolenia zajmujemy się takimi zagadnieniami jak:

  • zasady tworzenia działu compliance;
  • sektory compliance;
  • możliwość outsourcingu usług compliance;
  • ocena ryzyka w spółce kapitałowej;
  • zasady odpowiedzialności na gruncie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
  • postępowanie w trybie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz strategie obrony członków zarządu.

  Strategie finansowania spółki

  Większość podmiotów działających na rynku w mniejszym lub większym stopniu uzależnia swój rozwój od uzyskania zewnętrznego finansowania. Od dodatkowego zastrzyku środków zależy modernizacji linii produkcyjnych, robotyzacja parku maszyn lub budowa hali produkcyjnej. Pozyskanie finansowania nie zawsze będzie jednak proste. Szkolenie prowadzone przez naszą kancelarię jest poświęcone takim zagadnieniom jak:

  • wewnętrzne i zewnętrzne formy finansowania;
  • rodzaje leasingu i różnice między nimi;
  • ustalenie zdolności kredytowej i leasingowej spółki;
  • fundusze venture capital;
  • amortyzacja i wpływy ze sprzedaży aktywów;
  • uzyskanie dotacji;
  • emisja akcji;
  • praktyczne wykorzystanie faktoringu;
  • aktywa IP jako źródło finansowania.

  Z wiedzą z zakresu sposobów i strategii pozyskania kapitału rozwój biznesu stanie się łatwiejszy, a członkowie zarządu będą podejmowali trafniejsze decyzje dotyczące przyszłości podmiotu.

  Wprowadzenie spółki na parkiet giełdowy

  Wejście spółki akcyjnej na giełdę do dla zarządu ogromny sukces, ale także niepewność co do dalszych losów spółki. Od podejmowania przemyślanych decyzji będzie zależało, czy podmiot notowany na GPW przyciągnie uwagę inwestorów, którzy zdecydują się na nabycie jego akcji. Nasze szkolenie może ułatwić członkom zarządu debiut giełdowy i przyspieszyć rozpoczęcie działalności jako spółka publiczna. Jakie zagadnienia poruszamy podczas spotkania?

  • Utworzenie spółki akcyjnej lub przekształcenie innego podmiotu w spółkę akcyjną;
  • proces dematerializacji akcji i wnioskowanie o ich dopuszczenie do obrotu;
  • zasady sporządzania prospektu emisyjnego;
  • etapy plasowania oferty publicznej;
  • wnioskowanie o dopuszczenie do obrotu akcji;
  • obowiązki informacyjne spoczywające na emitencie;
  • kodeks dobrych praktyk (ang. corporate governance).

  Członkowie zarządu spółek kapitałowych mogą wybrać wszystkie moduły szkoleń lub ograniczyć się jedynie do tych, które dla danej grupy osób są interesujące.

  Osoby zainteresowane odbyciem szkolenia zapraszamy do kontaktu. Niezwłocznie wyślemy ofertę współpracy w tym zakresie.

  Pytania i odpowiedzi

  Oczywiście, szkolenie jest każdorazowo dopasowywane do potrzeb słuchaczy, problematyki z jaką spotykają się przy wykonywaniu codziennych obowiązków oraz ich doświadczenia. W razie potrzeby nasza kancelaria proponuje kilka wariantów merytorycznych, które pozwolą na efektywne przekazanie wiedzy.

  Tak, jesteśmy w stanie przygotować szkolenie poświęcone zagadnieniom prawniczym dowolnie wybranym przez klienta, które będą w większym stopniu odpowiadały bieżącym potrzebom członków zarządu. Po wstępnym ustaleniu przedmiotu proponujemy ramy czasowe i wstępną treść takiego spotkania, które następnie są modyfikowane tak, aby odpowiadały na potrzeby zamawiającego.

  Nasze Aktualności prawne

  5/5 - (liczba głosów: 1)

  Zaufali nam