Polityka prywatno艣ci

POLITYKA OCHRONY PRYWATNO艢CI

RPMS.PL

 

Ochrona prywatno艣ci u偶ytkownik贸w witryny RPMS.pl ma dla nas bardzo du偶e znaczenie. Poni偶ej wyja艣niamy, jakie dane gromadzimy oraz jakie stosujemy zasady dla ich przetwarzania i wykorzystywania. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o u偶ytkownikach do niezb臋dnego minimum wymaganego do 艣wiadczenia us艂ug na najwy偶szym poziomie, stosownie do art. 18 Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮. 

 

搂 1 Postanowienia og贸lne

 

 1. Administratorem danych osobowych u偶ytkownik贸w serwisu internetowego znajduj膮cego si臋 pod domen膮 www.rpms.pl w rozumieniu Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: Og贸lnym Rozporz膮dzeniem o Ochronie Danych Osobowych) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm. 鈥 zwan膮 dalej Ustaw膮 o ochronie danych osobowych), jest Kancelaria PRAWNA RPMS Staniszewski & Wsp贸lnicy z siedzib膮 w Poznaniu, przy ul. D膮browskiego 267, 60-406 Pozna艅 (dalej: 鈥濺PMS鈥)
 2. Kontakt z RPMS mo偶liwy jest: (i)na adres e-mail: kancelaria@rpms.pl (ii)za pomoc膮 formularza dost臋pnego na stronie www.rpms.pl (iii) pisemnie, na adres: RPMS ul. D膮browskiego 267, 60-406 Pozna艅
 3. Celem Polityki Prywatno艣ci jest okre艣lenie dzia艂a艅 podejmowanych w zakresie danych osobowych gromadzonych za po艣rednictwem strony internetowej www.rpms.pl oraz powi膮zanych z nimi us艂ug i narz臋dzi wykorzystywanych przez jej u偶ytkownik贸w.
 4. W celu zapoznania si臋 z zasadami ochrony prywatno艣ci i danych osobowych obowi膮zuj膮cymi w ramach innych serwis贸w internetowych, do kt贸rych u偶ytkownik mo偶e zosta膰 przekierowany poprzez klikni臋cie w zamieszczone w serwisie 艂膮cza (鈥瀕inki鈥), prosimy o zapoznanie si臋 z Politykami Prywatno艣ci obowi膮zuj膮cymi w ramach tych serwis贸w.
 5. U偶ytkownik, kt贸ry korzysta z serwisu, potwierdza zapoznanie si臋 z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatno艣ci i Polityk膮 Plik贸w 鈥濩ookies鈥 (zawart膮 w osobnym dokumencie) oraz zrozumienie ich tre艣ci.
 6. W razie konieczno艣ci, postanowienia niniejszej Polityki Prywatno艣ci mog膮 ulec zmianie.

 

搂 2 Pozyskiwanie, gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe u偶ytkownik贸w s膮 przetwarzane zgodnie z Og贸lnym Rozporz膮dzeniem o Ochronie Danych Osobowych, Ustaw膮 o ochronie danych osobowych oraz Ustaw膮 o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z p贸藕n. zm.).
 2. U偶ytkownicy nie maj膮 obowi膮zku podawania swoich danych osobowych, aby m贸c skorzysta膰 z serwisu. Za jego po艣rednictwem mog膮 by膰 jednak gromadzone dane osobowe, specyficznie i dobrowolnie udost臋pniane przez u偶ytkownik贸w. W takim przypadku zgoda u偶ytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zostanie pozyskana zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami o ochronie danych osobowych przez administratora danych, kt贸ry poinformuje u偶ytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed ich pozyskaniem i rozpocz臋ciem przetwarzania.
  1. W zwi膮zku z powy偶szym, przetwarzanie danych osobowych u偶ytkownik贸w odbywa si臋 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Og贸lnego Rozporz膮dzenia o Ochronie Danych, zgodnie z kt贸rym przetwarzanie jest zgodne z prawem wtedy, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wyrazi艂a zgod臋 na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi臋kszej liczbie okre艣lonych cel贸w.
  2. Wyra偶enie zgody na przetwarzanie danych osobowych u偶ytkownik贸w polega na zaznaczeniu okienka wyboru w serwisie internetowym.
  3. U偶ytkownik ma prawo do cofni臋cia wyra偶onej zgody w dowolnym momencie, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
 3. W przypadku uzyskania odr臋bnej zgody u偶ytkownika, jego dane osobowe mog膮 by膰 przetwarzane przez administratora r贸wnie偶 w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drog膮 elektroniczn膮 na wskazany przez u偶ytkownika adres e-mail. W przypadku wyra偶enia przez u偶ytkownika dobrowolnej zgody jego dane osobowe b臋d膮 r贸wnie偶 przetwarzane dla cel贸w marketingowych przez podmioty wsp贸艂pracuj膮ce z administratorem.
 4. Witryna nie s艂u偶y pozyskiwaniu i przetwarzaniu specjalnych kategorii danych osobowych (danych wra偶liwych).
 5. Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci zapewnia, 偶e pozyskiwane przez niego dane s膮 przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel贸w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮.
 6. Dane osobowe u偶ytkownik贸w przechowywane s膮 nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania.

 

搂 3 Cele przetwarzania pozyskiwanych danych osobowych

 

 1. RPMS jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w nast臋puj膮cych celach:
  1. zapewnianie obs艂ugi u偶ytkownik贸w,
  2. zawierania i realizacji us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮,
  3. dostosowywanie oferty do zainteresowa艅 u偶ytkownik贸w, w tym reklam i informacji handlowych,
  4. kontaktowanie si臋 z u偶ytkownikami, w tym w celach zwi膮zanych ze 艣wiadczeniem us艂ug, obs艂ug膮 u偶ytkownik贸w, dozwolonymi dzia艂aniami marketingowymi, poprzez dost臋pne kana艂y komunikacji, w szczeg贸lno艣ci e-mail oraz telefon,
  5. przeprowadzanie bada艅 i analiz w celu poprawy dzia艂ania dost臋pnych us艂ug.
 2. RPMS jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych danych wy艂膮cznie w zakresie realizacji powy偶ej okre艣lonych cel贸w w okresie nie d艂u偶szym ni偶 jest to niezb臋dne w zwi膮zku z korzystaniem z serwisu i do osi膮gni臋cia celu przetwarzania.

 

搂 4 Udost臋pnianie danych

 

 1. RPMS zapewnia, 偶e wszelkie zebrane dane osobowe s艂u偶膮 do realizacji zobowi膮za艅 wobec u偶ytkownik贸w (np. us艂ugi dostarczania subskrybowanych wiadomo艣ci lub obs艂ugi panelu klienta). Informacje te nie b臋d膮 udost臋pniane osobom trzecim za wyj膮tkiem sytuacji, gdy:
  1. uprzednio zostanie wyra偶ona wyra藕na zgoda os贸b, kt贸rych one dotycz膮, na takie dzia艂anie, lub
  2. je偶eli obowi膮zek przekazania tych danych wynika lub b臋dzie wynika膰 z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
 2. RPMS jako administrator danych w rozumieniu przepis贸w ustawy o ochronie danych mo偶e umownie powierza膰 przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom z zastrze偶eniem art. 28 RODO.
 3. W ramach przyj臋tej Polityki Prywatno艣ci RPMS zobowi膮zuje si臋 nie wypo偶ycza膰 ani nie sprzedawa膰 danych osobowych u偶ytkownik贸w. W przypadku restrukturyzacji lub sprzeda偶y prowadzonej dzia艂alno艣ci lub jego cz臋艣ci oraz przeniesienia ca艂ego maj膮tku lub znacz膮cej jego cz臋艣ci na nowego w艂a艣ciciela dane osobowe u偶ytkownik贸w mog膮 zosta膰 przeniesione na kupuj膮cego, w celu zapewnienia kontynuacji 艣wiadczenia us艂ugi.
 4. RPMS mo偶e udost臋pnia膰 dane zanonimizowane (tj. takie, kt贸re nie identyfikuj膮 konkretnych U偶ytkownik贸w) zewn臋trznym us艂ugodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjno艣ci reklam i us艂ug dla U偶ytkownik贸w, poprawy og贸lnej jako艣ci i efektywno艣ci 艣wiadczonych us艂ug lub udzia艂u w badaniach naukowych przynosz膮cych szeroko rozumian膮 korzy艣膰 spo艂eczn膮.

 

搂 5 Metody kontroli przez U偶ytkownika

 

 1. U偶ytkownik, kt贸rego dane osobowe s膮 przetwarzane ma prawo wgl膮du do swoich danych, ich uzupe艂nienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub sta艂ego ograniczenia ich przetwarzania, 偶膮dania ich usuni臋cia lub przeniesienia. Wgl膮d, uzupe艂nienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenie przetwarzania, usuni臋cie danych lub ich przeniesienie odbywa si臋 na podstawie 偶膮dania u偶ytkownika przes艂anego na adres poczty elektronicznej kancelaria@rpms.pl. 呕膮danie takie powinno zawiera膰 imi臋 i nazwisko u偶ytkownika.
 2. U偶ytkownik zapewnia, 偶e podawane lub publikowane przez niego w serwisie dane s膮 poprawne.

 

搂 6 Prawo do wniesienia skargi

 

Dok艂adamy wszelkich stara艅, aby przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych odbywa艂o si臋 w spos贸b zgodny z przepisami prawa. Je偶eli jednak uznaj膮 Pa艅stwo, i偶 dopu艣cili艣my si臋 naruszenia, maj膮 Pa艅stwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub nast臋pnie Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych).

 

搂 7 Bezpiecze艅stwo

 

Wszystkie zbierane dane chronione s膮 z u偶yciem odpowiednich 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpiecze艅stwa w celu zabezpieczenia ich przed przypadkowym zniszczeniem, utrat膮, dost臋pem os贸b nieupowa偶nionych lub ich nieupowa偶nionym wykorzystaniem.