Kamila Wasilewska
|
19 maja 2023
Spis treści

Obowiązujące przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML) nakładają na instytucje obowiązane, w tym banki i SKOK-i, obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Jednym z nich jest identyfikacja pochodzenia środków klienta. Kiedy i w jaki należy ją przeprowadzić?

Kiedy instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (ustawa AML) wprowadza pojęcie środków bezpieczeństwa finansowego. To zespół działań, do których stosowania zobligowana jest każda instytucja obowiązana w sytuacjach określonych w art. 35, tj. w razie:

 • nawiązywania stosunków gospodarczych;

 • przeprowadzania transakcji okazjonalnej:

  • o równowartości 15 tysięcy euro lub większej niezależnie od tego, czy jest to jedna czy kilka powiązanych ze sobą operacji;

  • która stanowi transfer środków pieniężnych na kwotę przekraczającą równowartość 1000 euro;

  • z wykorzystaniem waluty wirtualnej o równowartości 1000 euro lub większej w przypadku podmiotów świadczących usługi w zakresie obrotu walutami wirtualnymi;

 • przeprowadzenia gotówkowej transakcji okazjonalnej o równowartości 10 000 euro lub większej niezależnie od tego, czy jest to jedna, czy kilka powiązanych ze sobą operacji w przypadku fundacji, stowarzyszeń posiadających osobowość prawną oraz przedsiębiorców prowadzących JDG o określonym profilu;

 • obstawiania stawek oraz odbioru wygranych o równowartości 2 000 euro lub większej niezależnie od tego, czy jest to jedna, czy kilka powiązanych ze sobą operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier losowych;

 • podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

 • wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności danych otrzymanych od klienta.

Niezależnie od powyższych przesłanek obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego występuje również w sytuacji, kiedy doszło do zmiany charakteru lub okoliczności już realizowanych stosunków gospodarczych, zmiany uprzednio ustalonych danych klienta lub beneficjenta rzeczywistego oraz sytuacji, kiedy instytucja obowiązana musiała kontaktować się z klientem w celu ustalenia tożsamości beneficjentów rzeczywistych na podstawie odrębnych przepisów.

Przepisy ustawy AML wśród wielu środków bezpieczeństwa finansowego przewidują konieczność badania na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 4 lit. b źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta. Ten środek powinien być stosowany wyłącznie w przypadkach uzasadnionych okolicznościami. O jakich okolicznościach mowa?

Kiedy instytucja obowiązana powinna badać pochodzenie środków?

Wskazanie zamkniętego katalogu sytuacji uzasadniających badanie pochodzenia źródeł majątkowych ze względu na różnorodność stanów faktycznych jest niemożliwe. Przepisy ustawy (art. 43 ust. 4) nakazują jedynie podjęcie działań w celu wyjaśnienia okoliczności (w tym poprzez ustalenie pochodzenia środków) oraz zintensyfikowanie bieżącego monitorowania stosunków z klientami w sytuacji, kiedy transakcje:

 • są nietypowe, nienaturalnie złożone lub opiewają na wysokie kwoty;

 • nie mają uzasadnienia prawnego lub gospodarczego

W komunikacie nr 22 GIIF wskazał na przykładowe sytuacji, które uzasadniają takie działanie:

 • przyjmowanie wysokich płatności przez spółki krajowe od zagranicznych kontrahentów w zamian za rzekome świadczeniem usług, kiedy podmioty te nie dysponują wystarczającymi zasobami technologicznymi i ludzkimi do realizowania działalności na tak transgraniczną skalę. Jednocześnie poza siedzibą (często w biurze wirtualnym) spółki nie mają żadnego związku z Polską;

 • obcokrajowiec otrzymuje regularne i wysokie wpłaty od obywateli krajowych lub zagranicznych, a następnie przekazuje środki na rachunki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą za granicą.

Przede wszystkim ustalenie źródła pochodzenia środków należy przeprowadzić w momencie nawiązania stosunków gospodarczych, a także stosunków stałych, jeśli dojdzie do zmiany np. ich zakresu, jeśli relacje te budzą wątpliwości instytucji obowiązanej. Ustawa nie precyzuje w tych przypadkach progu kwotowego tak, jak w przypadku transakcji okazjonalnych.

Zaleca się również odebranie oświadczenie o źródłach majątkowych w sytuacji, kiedy uzasadnione jest stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, np. w sytuacji:

 • nawiązywania stosunków gospodarczych w nietypowych okolicznościach;

 • prowadzenia przez klienta działalności, która obejmuje przeprowadzanie znacznej liczby lub opiewającej na wysokie kwoty transakcji gotówkowych;

 • nietypowej lub nadmiernie złożonej struktury klienta, nieuzasadnionej rodzajem prowadzonej działalności.

Jedynie w określonych sytuacjach, o których mowa w art. 42 ustawy AML możliwe jest stosowanie złagodzonych środków bezpieczeństwa finansowego (np. nawiązanie relacji z jednostką samorządową lub budżetową).

Czy instytucja obowiązana zawsze musi informować GIIF o okolicznościach wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu?

Artykuł 74 ustawy AML nakłada na instytucję obowiązaną obligację do zawiadomienia GIIF o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie realizacji nielegalnych transakcji. Mając jednak na względzie komunikat nr 22 GIIF, a także przepisy ustawy w pierwszej kolejności zaleca się:

 • ustalenie okoliczności mogących wskazywać na naruszenie przepisów ustawy AML;

 • zastosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego lub zintensyfikowanie monitorowania stosunków z klientem i jego sytuacji gospodarczej (np. właśnie poprzez ustalenie źródła pochodzenia środków).

Jeżeli instytucja obowiązana na własną rękę wyjaśni w sposób wyczerpujący okoliczności i stwierdzi, że klient nie dopuścił się naruszenia przepisów, może kontynuować z nim relację gospodarczą bez konieczności zawiadamiania GIIF. Będzie to jednak niezbędne w sytuacji, kiedy klient nie przekaże kompletnych i niebudzących wątpliwości informacji oraz dokumentów. Decyzję o przekazaniu lub nieprzekazaniu informacji do GIIF podejmuje instytucja obowiązana w trybie art. 41 ust. 2 ustawy AML.

Dodatkowo, zgodnie z art. 41 ustawy AML instytucja obowiązana, która nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego:

 • nie nawiązuje stosunków gospodarczych;

 • nie przeprowadza transakcji okazjonalnej;

 • nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego;

 • rozwiązuje stosunki gospodarcze.

Na czym polega badanie źródła pochodzenia środków?

Ustawa AML nie precyzuje, w jaki sposób instytucje obowiązane mają badać pochodzenie środków. Organ regulacyjny (w ślad za FATF) promuje jednak działania proaktywne, co oznacza, że w praktyce nie wystarczy poprzestać na odebraniu od klienta oświadczenia, w którym stwierdzi on, że posiadane przez niego środki nie mają związku z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

W kontekście banków oraz SKOK-ów zaleca się analizę BIK klienta, a także zwrócenie się z prośbą o udostępnienie dokumentacji potwierdzającej zasadność wpływów środków na rachunek.

Jakimi dokumentami powinien posłużyć klient, który otrzymał wezwanie do udzielenia wyjaśnień z banku? Może to być np.:

 • umowa łącząca klienta z pracodawcą lub zleceniodawcą;

 • faktury w przypadku przedsiębiorców

 • zeznanie podatkowe;

 • dokumenty potwierdzające np. zakup nieruchomości (akt notarialny), darowiznę (umowa darowizny);

 • sprawozdanie finansowe spółki;

 • umowa pożyczki lub kredytu;

 • potwierdzenie zapłaty PCC.

Oczywiście możliwość wdrożenia działań wyjaśniających przez instytucję obowiązaną nie oznacza, że kontrolowane będą wszystkie transakcje bez względu na ich wartość. Niemniej jednak szczególnie osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny dochować staranności w dokumentowaniu realizowanych operacji gospodarczych, a także przy analizie biznesowej swojego kontrahenta przed nawiązaniem współpracy. Może się bowiem okazać, że wątpliwość instytucji obowiązanej wzbudzą nie tyle pieniądze przesyłane przez klienta, ile przez niego otrzymywane.

W jaki sposób instytucje obowiązane mają stosować środki bezpieczeństwa finansowego?

Przepisy ustawy AML nie precyzują, w jakich sytuacjach instytucja obowiązana powinna odebrać od klienta oświadczenie o źródle pochodzenia środków. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, kiedy przeprowadzona kontrola GIIF wykaże uchybienia, to podmiot będzie ponosił konsekwencje naruszenia przepisów ustawy, dlatego warto zadbać o skonstruowanie sprawnie działającej i jednoznacznej procedury wewnętrznej.

Przede wszystkim należy stworzyć ocenę ryzyka oraz ustalić wystąpienie jakich przypadków aktualizuje obowiązek ustawowy. Ustawa o AML wprowadza zasadę proporcjonalności, dlatego rozmiar i rodzaj polityki bezpieczeństwa powinien być dopasowany do skali i typu prowadzonej działalności.

Instytucja obowiązana powinna pamiętać o zaprojektowaniu odpowiednich wzorów formularzy i oświadczeń oraz przeszkolenie pracowników w zakresie stosowania przepisów AML. W razie wątpliwości warto rozważyć skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej, która zweryfikuje prawidłowość procesów wewnętrznych, stworzy niezbędne dokumenty, a także oceni sprawność działania działu compliance.

Kontrola instytucji obowiązanych a wykonywanie środków bezpieczeństwa finansowego

Wykonywanie obowiązków z zakresu ustawy AML podlega kontroli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (a dokładniej upoważnionym przez niego kontrolerom) na podstawie art. 130 i nast. ustawy o AML. Zgodnie z art. 137 ustawy AML kontrolowana instytucja obowiązana ma obowiązek zapewnić kontrolerowi warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli poprzez:

 • przedstawienie dokumentów i materiałów;

 • zapewnienie udzielenia niezbędnych informacji;

 • udostępnienie środków łączności oraz inne środków techniczne;

 • umożliwienie archiwizowania dokumentacji (poprzez sporządzanie kopii, filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagrań dźwiękowych);

 • przedłożenie urzędowego tłumaczenia dokumentów w języku obcym istotnych dla kontroli.

Szeroki zakres przedmiotowy kontroli nakłada na instytucje wymienione w ustawie AML obowiązek takiego dokumentowania źródła pochodzenia środków, aby możliwe było odtworzenie informacji zawartych w przedstawionych przez klienta dokumentów na żądanie kontrolerów. Dokumentowanie informacji pozwoli wykazać dochowanie należytej staranności i uniknąć kary finansowej.

Sama kontrola może trwać nawet 48 dni lub dłużej w przypadku jej przedłużenia. Dodatkowo może pojawić się konieczność złożenia zastrzeżeń. Wszystkie te czynności mogą zaburzyć rutynowe procedury i prowadzenie działalności przez instytucję obowiązaną, dlatego w przypadku kontroli, niezbędna może okazać się pomoc profesjonalistów z doświadczeniem w zakresie procedury AML.

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z wytycznymi GIIF takie okoliczności należy uwzględnić w wewnętrznej dokumentacji, zmodyfikować wewnętrzną ocenę ryzyka oraz zintensyfikować ustalanie okoliczności towarzyszących nawiązywaniu stosunków prawnych.

Zgodnie z art. 147 ustawy AML karę administracyjną można nałożyć m.in. w sytuacji niezastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, zaniechania sporządzenia oceny ryzyka lub jej aktualizacji albo nieprzekazania w trybie art. 74 lub 86 ust. 1 ustawy AML GIIF zawiadomienia o ryzyku popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.Może Ciebie również zainteresować:


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 1)