Nasza kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną Krajowych Instytucji Płatniczych funkcjonujących na mocy przepisów o usługach płatniczych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej dla podmiotów działających na rynku usług regulowanych. Zapewniamy wsparcie na najwyższym poziomie merytorycznym obejmujące wszystkie aspekty funkcjonowania KIP, każdorazowo dopasowując zakres usług do indywidualnych potrzeb klienta

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Czym jest Krajowa Instytucja Płatnicza?

  Pod pojęciem krajowej instytucji płatniczej rozumie się osobę prawną z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która świadczy wszystkie lub wybrane usługi płatnicze, o których mowa w art. 3 ustawy o usługach płatniczych, a po spełnieniu określonych warunków również usługi w zakresie emisji pieniądza elektronicznego. Do usług płatniczych zalicza się m.in.:

  • przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz realizowanie wszelkich działań niezbędnych do prowadzenia rachunku;
  • wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub innego dostawcy:
  • przez wykonywanie poleceń zapłaty;
  • przez użycie karty płatniczej lub innego podobnego instrumentu;
  • przez wykonywanie usług poleceń przelewu, w tym zleceń stałych;
  • wydawanie instrumentów płatniczych;
  • umożliwienie akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem (tzw. acquiring);
  • usługę przekazu pieniężnego;
  • usługę inicjowania transakcji płatniczej (ang. payment initiation service, PIS);
  • usługę dostępu do rachunku (ang. account initiation service, AIS).

  Krajowe instytucje płatnicze mogą wykonywać też inne usługi niż finansowe. Może być to np.:

  • wymiana walut;
  • przechowanie środków pieniężnych przekazanych w celu wykonania transakcji płatniczej;
  • prowadzenie systemów płatności.

  Jeśli KIP prowadzi inną działalność gospodarczą niepowiązaną z usługami finansowymi, określa się ją mianem hybrydowej instytucji płatniczej. Usługi KIP mogą być świadczone w kraju oraz transgranicznie po złożeniu zawiadomienia wraz z wnioskiem o wpis do rejestru, oraz opłaceniu działalności.

  Warto wskazać, że jedną z kluczowych różnic, jakie oddzielają krajowe instytucje płatnicze od małych instytucji płatniczych (MIP) jest to, że druga grupa podmiotów nie może świadczyć wszystkich usług finansowych, w tym PIS oraz AIS.

  Działalność KIP ma charakter koncesjonowany. Jej prowadzenie nie tylko wymaga uzyskania zezwolenia od Prezesa KNF, ale także wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych. KIP musi posiadać kapitał dostosowany do rodzaju prowadzonej działalności (20, 50 lub 125 tysięcy euro).

  Działalność KIP jest szczególnie popularna w sektorze nowych technologii. Podmioty działające w branży fintech, które otrzymają status krajowej instytucji płatniczej, mogą znacząco poszerzyć wachlarz swoich usług.

  Przyznanie statusu krajowej instytucji płatniczej przesądza o tym, że podmiot podlega Prezesowi KNF jako organowi regulacyjnemu. Wiąże się to z koniecznością realizowania wielu obowiązków natury formalnoprawnej. Pomagamy naszym klientom nie tylko w uzyskaniu statusu KIP, ale przede wszystkim w wypełnieniu wszystkich niezbędnych powinności względem organów regulacyjnych przewidzianych przepisami prawa.

  Podstawy prawne funkcjonowania Krajowych Instytucji Płatniczych

  Formalne podstawy działalności KIP są rozproszone w wielu aktach prawnych należących zarówno do krajowego, jak i europejskiego porządku prawnego. Z tego względu zapewnienie zgodności ich działań z prawem nie jest proste i wymaga nieustannego monitorowania zmieniających się przepisów.

  Do najważniejszych źródeł prawa krajowego regulujących funkcjonowanie KIP zalicza się m.in.:

  • ustawę o usługach płatniczych;
  • ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
  • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączonych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej;
  • rozporządzenie ministra Finansów w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje płatnicze.

  Niezależnie od aktów prawa krajowego funkcjonowanie krajowych instytucji płatniczych jest regulowane przez szereg aktów unijnych, w tym:

  • dyrektywę PSD2;
  • dyrektywa w sprawie pieniądza elektronicznego;
  • rozporządzenie RTS;
  • rozporządzenie w sprawie płatności transgranicznych w Unii.

  Obszerna regulacja rynku usług płatniczych uzasadnia sprawowanie bieżącego nadzoru prawnego nad KIP, który nasza kancelaria może zapewnić.

  Skontaktuj się z nami

   Kontakt
   Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności.

   Obszary wsparcia Krajowych Instytucji Płatniczych

   Krajowym instytucjom płatniczym, które skorzystają ze wsparcia naszych prawników, gwarantujemy następujący zakres usług.

   Prowadzenie postępowania licencyjnego

   Aby uzyskać status krajowej instytucji płatniczej, osoba prawna musi spełnić szereg wymagań formalnych określonych w ustawie o usługach płatniczych. Informacje, jakie należy przedłożyć, obejmują m.in.:

   • adres siedziby;
   • statut, akt założycielski lub umowę spółki;
   • program działania i plan finansowy;
   • dokumenty potwierdzające posiadanie funduszy własnych w wymaganej wysokości;
   • opis systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej;
   • dane osób posiadające większościowe pakiety udziałów lub akcji;
   • informacje potwierdzające kompetencje wnioskodawców oraz osób zarządzających, a także dane biegłych rewidentów i firm audytorskich;
   • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia OC lub gwarancji;
   • opinię Prezesa NBP (w wybranych przypadkach).

   Zezwolenie jest wydawane wyłącznie we wnioskowanym zakresie i może być zmienione w trybie decyzji administracyjnej. Dla naszych klientów przygotowujemy kompleksowe wnioski oraz reprezentujemy podmioty w postępowaniach licencyjnych przed KNF.

   Usługi compliance

   Wysoka dynamika zmian legislacyjnych zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej wymaga nieustannego nadzoru nad zgodnością działalności krajowej instytucji płatniczej z przepisami. W ramach bieżącej obsługi prawnej zapewniamy:

   • monitorowanie zmian w przepisach prawa;
   • sugerowanie wdrożenia odpowiednich rozwiązań lub adaptację już istniejących procesów;
   • przekazywanie aktualnych wytycznych KNF w zakresie regulacji rynku finansowego.

   W ramach usługi compliance nadzorujemy zgodność wewnętrznych procedur i dokumentacji. Dzięki naszym działaniom firma ma czas, aby przygotować się do zmian z wyprzedzeniem i zapewnić wysoką wydajność świadczonych usług.

   Doradztwo w zakresie obliczenia opłat rocznych na nadzór oraz składanie deklaracji do KNF

   Zgodnie z art. 113 ustawy o usługach płatniczych krajowe instytucje płatnicze są obowiązane do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów nadzoru. Wpłata nie może przekroczyć 1% kwoty zysku pomniejszonego o obciążenia i dywidendy obliczonej na ostatni dzień roku, za który jest należna wpłata na pokrycie kosztów nadzoru.

   Deklarację w przedmiocie wniesionej opłaty należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego.

   Koszty nadzoru określane są każdego roku do dnia 30 września i będą ulegały cyklicznej zmianie, ponieważ do ich wyliczenia KNF stosuje wzór uwzględniający szereg zmiennych. Nieuiszczone opłaty podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

   Wspieramy naszych klientów w wyliczaniu opłat z tytułu nadzoru oraz składania deklaracji do KNF.

   Realizacja obowiązków w zakresie sprawozdawczości i raportowania

   Krajowe Instytucje Płatnicze na podstawie art. 83 ustawy o usługach płatniczych oraz art. 33 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym są zobligowane do cyklicznego składania sprawozdań ze swojej działalności zarówno do KNF, jak i Rzecznika Finansowego

   Sprawozdanie finansowe i statystyczne dla KNF powinno zawierać informacje m.in. o wartości posiadanych środków finansowych, wartości, liczbie oraz strukturze transakcji płatniczych, a także zestawienie funduszy własnych. Z kolei w raporcie dla Rzecznika Finansowego należy uwzględnić liczbę reklamacji, uznanych i nieuwzględnionych roszczeń oraz ich wartości.

   Oba sprawozdania powinny być złożone w terminach określonych ustawowo. W ramach bieżącego wsparcia KIP oferujemy:

   • przygotowywanie i składanie sprawozdań i raportów;
   • wyjaśnianie rozbieżności przed właściwym organem;
   • analizę i opiniowanie dokumentacji przygotowanej przez pracowników firmy

   Aktualizacja treści w mediach

   Działając w imieniu naszych klientów, na bieżąco monitorujemy treści publikowane przez krajową instytucję płatniczą na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz innych kanałach komunikacyjnych (radio, telewizja) pod kątem ich kompletności, rzetelności oraz przejrzystości.

   Przepisy ustawy o usługach płatniczych nakazują formułować wszystkie komunikaty umieszczane przez instytucję płatniczą, na jej zlecenie lub rzecz w sposób uczciwy i zrozumiały, uwzględniający stopień ryzyka finansowego potencjalnego odbiorcy.

   Zgodność publikowanych informacji dotyczy nie tylko KIP, ale także agentów, za pośrednictwem których świadczą one swoje usługi. W zależności od zakresu naruszenia KNF jest uprawniona do:

   • wydania zalecenia dotyczącego zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji;
   • nakazania ogłoszenie sprostowania;
   • nałożenia kary pieniężnej;
   • cofnąć udzielone zezwolenie.

   Kompleksowe usługi z zakresu AMLSzkolenie specjalisty z zakresu AML

   Instytucja płatnicza stanowi instytucję obowiązaną w myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi. Wiąże się to z koniecznością wdrożenia wielu wewnętrznych procedur, w tym oceny ryzyka, identyfikacji klientów oraz beneficjentów rzeczywistych, a także stworzeniem kanału dla anonimowego zgłaszania naruszeń (ang. whistleblowing channel). Instytucje obowiązane są ponadto zobligowane do stałego współdziałania z GIIF oraz organami ścigania w zakresie określonym przepisami ustawy.

   W ramach bieżącej obsługi prawnej KIP nasza kancelaria może pełnić funkcję AML Officera w firmie realizując wszystkie niezbędne obowiązki. Działając w interesie naszych klientów przygotowujemy wewnętrzną dokumentację i procedury, w tym:

   • zapewniamy zgodność działań firmy z wymaganiami w zakresie AML;
   • opracowujemy ocenę ryzyka z uwzględnieniem specyfiki działalności danej firmy;
   • przygotowujemy algorytmy działań pozwalających na zidentyfikowanie wrażliwych obszarów działalności podmiotu;
   • doradzamy w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
   • gromadzimy informacje o których mowa w ustawie, niezbędne do współpracy z GIIF;
   • realizujemy obowiązki raportowania i współpracujemy z GIIF oraz organami ścigania;
   • opracowujemy wewnętrzne procedury AML oraz whistleblowingu;
   • reprezentujemy klientów w postępowaniach kontrolnych prowadzonych na podstawie ustawy o AML.

   Prowadzimy również szkolenie dla osób wykonujących obowiązki AML określone ustawą. W toku spotkania (w wymiarze do 4 godzin) przekazujemy wiedzę dotyczącą obowiązków przedsiębiorcy w tym zakresie, dotyczących m.in.:

   • identyfikowania oraz oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz kryteria tworzenia oceny ryzyka;
   • wdrażania i stosowania środków bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie funkcjonowania KIP w zgodzie z prawem;
   • obowiązku współpracy z GIIF oraz organami ścigania;
   • przebiegu postępowania kontrolnego;
   • systemu kar i sankcji za naruszenie regulacji AML.

   Warto pamiętać, że niedochowanie obowiązków określonych w ustawie AML wiąże się z ryzykiem nałożenia kary administracyjnej. Może być to m.in. cofnięcie koncesji lub zezwolenia, zakaz pełnienia funkcji kierowniczej oraz wysoka kara pieniężna.

   Bieżące doradztwo prawne w działalności KIP

   Krajowym instytucjom płatniczym oferujemy stałą obsługę prawną, która pomaga stworzyć warunki do bezpiecznego i stabilnego rozwoju działalności gospodarczej. Pomoc naszych specjalistów obejmuje:

   • sporządzanie i opiniowanie umów;
   • reprezentowanie KIP przed KNF, GIIF oraz innymi organami administracyjnymi i sądami powszechnymi;
   • obsługę spraw pracowniczych (m.in. sporządzanie umów o pracę, reprezentowanie w sporach pracowniczych, obsługa zwolnień grupowych oraz postępowań przed PIP);
   • wsparcie w działania biznesowych mających na celu rozwój przedsiębiorstwa (m.in. M&A, carving out, przejęcia odwrotne);
   • wsparcie w podatkowym aspekcie działalności (optymalizacja podatkowa, reprezentacja przed organami podatkowymi oraz sądami, ocena podatkowych skutków transakcji, występowanie o opinie zabezpieczające oraz interpretacje indywidualne).

   Audyt działalności KIP

   Na życzenie klienta przeprowadzamy kompleksowy audyt działalności krajowej instytucji płatniczej. Obejmuje on nie tylko analizę i ocenę dokumentacji, ale też zasoby sprzętowe i informatyczne, biznesplan oraz ocenę poszczególnych KPI. Wyniki audytu wraz z zaleceniami przekazywane są w pisemnym raporcie.

   W razie potrzeby przeprowadzamy cykliczne audyty działalności, które służą optymalizacji bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

   Audyty prowadzone przez naszą kancelarię są realizowane przez interdyscyplinarne zespoły prawników, księgowych, specjalistów od IT, marketingu oraz zarządzania tak, aby poddać ocenie każdy aspekt biznesu.

   Odpowiadanie na pisma sektorowe organu nadzorczego

   Jednym z zadań realizowanych przez KNF jest prewencyjne wysyłanie pism sektorowych (tzw. listów pasterskich). Ich zadaniem jest ujednolicenie poziomu świadczonych usług w danej branży. To także metoda dyscyplinowania podmiotów, które swoją działalnością mogą zagrażać integralności nadzorowanego sektora.

   W ramach bieżącej obsługi odpowiadamy na listy pasterskie kierowane przez KNF do obsługiwanych podmiotów.

   Zapraszamy do kontaktu podmioty posiadające status krajowej instytucji płatniczej. W razie zainteresowania prześlemy ofertę usług kancelarii w tym zakresie.

   Pytania i odpowiedzi

   Wydanie zezwolenia na świadczenie usług podlega opłacie w wysokości równowartości 1250 euro. Zmiana zezwolenia kosztuje równowartość 400 euro (nie dotyczy to wniosków o ograniczenie zakresu działalności). Dodanie informacji do rejestru również kosztuje równowartość 400 euro.

   Tak, ale przed rozpoczęciem świadczenia usług za pośrednictwem agenta KIP powinna złożyć do KNF zawiadomienie o korzystaniu z usług agenta wraz z wnioskiem o wpis agenta do rejestru dostawców usług płatniczych i pieniądza elektronicznego.

   Nasze Aktualności prawne

   Zaufali nam