Funkcjonowanie mediów oraz firm z branży reklamowej zostało unormowane w wielu aktach prawnych. Silnie rozproszona regulacja sprawia, że prowadzenie działalności marketingowej albo powiązanej z przekazem medialnym to trudne zadanie, które często wymaga regularnych konsultacji w zakresie obowiązujących przepisów. Nasza kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz wszystkich podmiotów działających w branży medialnej i reklamowej, w tym:

 • agencji reklamowych, marketingowych i copywriterskich;
 • podmiotów specjalizujących się w produkcji dzieł filmowych;
 • firm zarządzających platformami VOD;
 • indywidualnych dziennikarzy oraz specjalistów do spraw marketingu, SEO/SEM oraz kampanii reklamowych.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Jakie akty prawne regulują prawo mediów i reklamy?

  Prawna regulacja branży mediów oraz marketingowej jest bardzo obszerna i obejmuje kilkanaście różnych aktów prawnych. Kluczowe znaczenie mają:

  • ustawa prawo prasowe;
  • ustawa o radiofonii i telewizji;
  • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • kodeks cywilny;
  • prawo własności przemysłowej;
  • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • rozporządzenie RODO.

  Nie można również zapominać, że wiele aspektów nowoczesnych mediów i reklamy to rozwiązania z pogranicza sektora prawnego oraz branży IT. Takie zagadnienia jak pozycjonowanie stron internetowych, kampanie oparte na frazach kluczowych, czy linki sponsorowane nie otrzymały indywidualnej regulacji, dlatego często niezbędne okazuje się innowacyjne podejście do stosowanych przepisów i pomoc ze strony kancelarii prawnej specjalizującej się w prawie mediów i reklamy.

  Prawo reklamy. Kluczowe zagadnienia

  Przekaz reklamowy poddany jest wielu ograniczeniom. Chodzi nie tylko o zakaz stosowania takich technik jak reklama ukryta, lokowanie produktu lub lokowanie tematu. Reklama wielu produktów lub usług jest limitowana przez przepisy szczególne, które nakazują lub zakazują umieszczenie w treści przekazu określonych informacji. Ograniczenia w zakresie reklamy towarowej dotyczą m.in.:

  • alkoholu;
  • wyrobów tytoniowych;
  • żywności;
  • substancji psychotropowych i środków odurzających;
  • leków;
  • środków farmaceutycznych;
  • kosmetyków;
  • wyrobów z metali szlachetnych.

  Ograniczenia pojawiają się również w sektorze usługowym i dotyczą m.in.:

  • usług w zakresie bankowości;
  • ubezpieczeń;
  • usług płatniczych;
  • funduszy inwestycyjnych;
  • kredytów;
  • usług turystycznych.

  Ze względu na ryzyko otrzymania bardzo wysokiej kary finansowej zachowanie rzetelności w reklamie jest niezwykle ważne dla przedsiębiorcy. Dlatego w ramach obsługi prawnej gwarantujemy analizę komunikatów sprzedażowych pod kątem prawnym, doradzamy optymalne rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo podmiotu przy jednoczesnym osiągnięciu efektu marketingowego.

  Prawo reklamy w kontekście własności przemysłowej oraz ochrony praw autorskich

  Działania reklamowe praktycznie zawsze pozostają w ścisłym związku ze sferą własności przemysłowej i intelektualnej. Wiele elementów reklamy takich, jak slogan, logo lub melodia mogą być chronione na gruncie prawa własności przemysłowej jako zarejestrowany znak towarowy. Takie działanie pozwala na zachowanie przewagi konkurencyjnej poprzez uzyskanie wyłącznego prawa na używanie znaku towarowego w sposób zarobkowy na określonym obszarze.

  Uprawniony ze znaku towarowego może skutecznie bronić się przeciwko próbom naruszenia poprzez domaganie się odszkodowania, unieważnienia podobnego oznaczenia, a nawet wycofania oznakowanych towarów z obrotu. Otrzymane z urzędu patentowego świadectwo ochronne stanowi również skuteczny oręż na wypadek wszczęcia procesu sądowego.

  Równie często w prawie reklamy pojawiają się elementy prawa autorskiego. Ochrona prawnoautorska powstaje z mocy samego prawa i przejawia się w dwóch sferach uprawnień:

  • autorskich praw majątkowych;
  • autorskich praw osobistych.

  Twórca poprzez zarządzanie nimi może przenieść na inną osobę uprawnienie do korzystania z utworu, a także podejmować działania mające na celu ochronę swojego interesu.

  Wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów z branży mediów i reklamy pozwala nam również świadczyć kompleksową pomoc z zakresu prawa IP. Zajmujemy się bieżącą ochroną marki, monitorowaniem naruszeń i podejmowaniem działań zaradczych. Przeprowadzamy audyty IP i opracowujemy strategie zarządzania aktywami IP w danej firmie.

  Warto pamiętać, że rozpoznawalne znaki towarowe należące do branży mediów, a nawet pojedyncze utwory tworzone w ramach kampanii reklamowych mogą być warte setki tysięcy złotych i przesądzać o prestiżu oraz renomie firmy. Warto zlecić ich ochronę profesjonalistom.

  Marketing zgodny z prawem, czyli jaki?

  Dobra kampania reklamowa nie tylko musi zawierać silny i odpowiednio ukierunkowany przekaz marketingowy. Należy zadbać, aby treść reklamy pozostawała w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Na szczególną uwagę przedsiębiorcy zasługują oczywiście branże sensytywne, ale nie tylko. Reklama musi uwzględniać też oddziaływanie na konkurencję i konsumentów z punktu widzenia takich aktów prawnych, jak:

  • ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów;
  • ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  • ustawa o prawach konsumenta.

  Prawna analiza nowoczesnego marketingu powinna uwzględniać m.in. takie aspekty działań reklamowych jak sztuczna inteligencja, rzeczywistość rozszerzona, profilowanie klientów oraz wykorzystanie plików cookies. Wiele firm wykorzystuje w ramach działań promocyjnych różnego rodzaju zniżki, kupony, promocje oraz próbki produktów. Takie działania marketingowe również podlegają ocenie z punktu widzenia prawa ochrony konsumentów.

  O zgodność marketingu z przepisami powinny zadbać firmy, które wykorzystują programy partnerskie, lojalnościowe oraz benefity mające na celu zwiększenie zaangażowania konsumenta.

  Dzisiaj w branży marketingowej dominują kampanie organizowanie w sieci. Wykorzystanie narzędzi do e-mail marketingu, serwisów społecznościowych, a także współprac z influencerami, czy nawet linków sponsorowanych powinno być zawsze oceniane od strony formalnoprawnej. W ten sposób przedsiębiorca może zminimalizować ryzyko prawne i biznesowe prowadzonych działań.

  Monitorowanie zmian w przepisach

  Kompleksowa obsługa prawna w zakresie marketingu i reklamy obejmuje nie tylko pomoc w dopasowaniu modelu biznesowego do obowiązujących przepisów, ale także monitorowanie bieżących zmian legislacyjnych.

  Bycie częścią wspólnoty europejskiej nakładana na Polskę obowiązek wdrożenia obowiązujących przepisów unijnych do krajowego porządku prawnego. Dlatego w niedługim czasie można spodziewać się m.in. zacieśnienia ochrony konsumenckiej, czy prób regulacji odpowiedzialności za działania sztucznej inteligencji.

  Śledzenie zmian w prawie przez profesjonalistów daje przedsiębiorcy przewagę w postaci pełnej zgodności biznesu już od pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów oraz pełną transparentność i bezpieczeństwo w przypadku kontroli.

  Marketing internetowy a prawo

  Szeroki zakres marketingu internetowego sprawia, że wiele zagadnień związanych z reklamą jest rozpatrywanych całkowicie w oderwaniu od obowiązujących przepisów. Dla przedsiębiorców zajmujących się e-biznesem takie działanie może pociągać za sobą wysokie ryzyko odpowiedzialności prawnej. W jakich jeszcze kwestiach warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej wykwalifikowanej w prawie marketingu, reklamy oraz IT?

  • Sprzedaż i rozpowszechnianie oprogramowania komputerowego;
  • wysyłanie niezamówionej informacji handlowej i jej prawidłowe konstruowanie;
  • najem i dzierżawa powierzchni stron internetowych;
  • podatkowy aspekt działalności w internecie;
  • legalność wykorzystanie fraz w kampaniach CPC i CPM.

  W przypadku firm działających w przestrzeni międzynarodowej ogromne znaczenie ma również ustalenie prawa właściwego dla umów zawieranych z kontrahentami.

  Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc wszystkim przedsiębiorcom, którzy na co dzień funkcjonują w internecie. Doświadczenie w obsłudze sektora marketingowego pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie merytorycznym, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta.

  Pytania i odpowiedzi

  Użytkownik, który znajdzie w sieci treści, które naruszają dobra osobiste innej osoby (np. w reklamie internetowej), może zgłosić je do administratora serwisu (notice). Administrator nie ma obowiązku bieżącego monitorowania treści zamieszczanych na stronie, ale jest zobowiązany do weryfikacji zgłoszenia.
  Administrator, który wiedział o szkodliwych treściach i nic z nimi nie zrobił, podlega odpowiedzialności za ich umieszczenie na stronie na takich samych zasadach, jak osoba która rzeczywiście dopuściła się takiego działania. To po jego stronie serwisu leży jednak decyzja o usunięciu treści (takedown).
  Jak stwierdził TSUE w wyroku C-682/18, C-683/18 procedurze notice and takedown podlega też administrator platformy, która zajmuje się rozpowszechnianiem plików (w tym pirackich).

  Prawo prasowe, które reguluje również funkcjonowanie internetowych serwisów tematycznych, regularnie umieszczających artykuły nakazuje wyodrębnianie materiału, który nie stanowi treści redakcyjnej, np. postów sponsorowanych. W tym celu należy w sposób niebudzący wątpliwości wskazać, że dana treść nie stanowi materiału redakcyjnego (np. poprzez użycie słowa „reklama”, „informacja handlowa”).
  W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 roku, sygn. XVII Ama 118/04, który wyraźnie wskazał, że działanie zmierzające do wywołania wśród konsumentów przekonania, że dana informacja ma charakter neutralny stanowi naruszenie zbiorowego interesu konsumentów art. 24 i następne ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  Przychód z reklam wyświetlanych dzięki usłudze AdSense kwalifikują się jako przychód z działalności gospodarczej, jeśli strona internetowa jest prowadzona w celu reklamowania tej działalności. W przypadku strony udostępnianej przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej kwotę należy ująć w rocznym zeznaniu podatkowym jako przychód z innych źródeł i opodatkować według zasad ogólnych (skali podatkowej).

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam