Pomoc w sprawach spornych oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych – w były kluczowym obszarem działalności od początku funkcjonowania kancelarii. Nasze doświadczenie opiera się na wieloletniej obsłudze

Wybierając Kancelarię RPMS, skorzystasz nie tylko z tradycyjnej reprezentacji profesjonalnego pełnomocnika, ale również z innych, rozbudowanych usług w zakresie rozwiązywania spraw spornych, dochodzenia należności (windykacji długów) czy reprezentacji przed organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami.

Zajmujemy się zarówno postępowaniem polubownym, przygotowywaniem pism procesowych jak i reprezentowaniem klientów w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji, a także Trybunałem Konstytucyjnym.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Z uwagi na wieloletnie doświadczenie wynikające z obsługi klientów korporacyjnych i przedsiębiorców, posiadamy rozbudowany dział windykacji obejmujący zarówno działania z zakresu windykacji przedsądowej (miękkiej) jak i sądowej (twarda windykacja). Każdemu klientowi zapewniamy na bieżąco dostęp do aktualnego statusu sprawy, monitorujemy jej przebieg, a także informujemy o dodatkowych możliwościach jego zakończenia.

  Nasze wsparcie ma charakter kompleksowy – od postępowania przedsądowego, po reprezentację w procesie oraz obsługę na etapie egzekucji.

  Na bieżąco współpracujemy ze stałymi i sprawdzonymi komornikami z całej Polski czego efektem jest wysoka skuteczność działań windykacyjnych.

  Zaufali nam

  Zakres naszych działań w sprawach spornych:

  Postępowania gospodarcze (przedsiębiorcy) 

  • reprezentacja i doradztwo na etapie przedsądowym (polubownym);
  • prowadzenie spraw w postępowaniu gospodarczym;
  • przygotowywanie strategii procesowej
  • tworzenie pism procesowych, w tym w szczególności pozwów i apelacji

  Dochodzenie wierzytelności (windykacja należności i długów)

  • przygotowywanie przedsądowych wezwań do zapłaty;
  • wniosek o udzielenie zabezpieczenia majątkowego (roszczenia pieniężnego);
  • wniosek o uchylenie zabezpieczenia majątkowego;
  • reprezentacja w postępowaniu sądowym;
  • wsparcie na etapie egzekucji komorniczej;
  • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;

  Spory cywilne

  • dochodzenie wierzytelności (pożyczki, czynsz najmu, kaucje itd.)
  • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości i prawa budowlanego;
  • przygotowanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych
  • usuwanie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • reprezentacja z zakresu uprawnień z gwarancji i rękojmii;
  • sprawy konsumenckie
  • unieważnianie umów oraz skargi pauliańska
  • wniosek o zniesienie współwłasności

  Kredyty frankowe (frankowicze)

  • analiza zawartej umowy oraz
  • reprezentacja w negocjacjach z bankami
  • reprezentacja w postępowaniu o unieważnienie umowy oraz uznanie postanowień za bezskuteczne;
  • prowadzenie postępowania na etapie przedsądowym i sądowym

  Postępowania administracyjne i sądowo administracyjne

  • analiza decyzji administracyjnej;
  • odwołanie od decyzji administracyjnej;
  • postępowania przed organami nadzoru budowlanego
  • przygotowywanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego
  • reprezentacja w postępowaniu sądowo-administracyjnym

  Negocjacje, mediacja, arbitraż

  • pomoc w negocjacjach
  • udział w posiedzeniach mediacyjnych
  • prowadzenie korespondencji w imieniu Klienta
  • reprezentacja w arbitrażu

  Pisma procesowe

  Ważnym elementem naszej działalności w sprawach spornych jest kompleksowa pomoc przy sporządzaniu pism procesowych. Oferujemy pełne wsparcie w tworzeniu pozwów (w tym pozwów wzajemnych), dotyczących m.in. uchylenia uchwały, wyłączenia wspólnika, rozwiązania spółki jawnej, ochrony praw autorskich, czy ustalenia
  rozdzielności majątkowej.

  Oprócz tego przygotujemy dla Ciebie:

  • Wniosek o wpis do księgi wieczystej (i/lub jego wykreślenie),
  • Zażalenie i apelację,
  • Sprzeciw od wyroku zaocznego,
  • Zarzuty od nakazu zapłaty,
  • Skargi, m.in. kasacyjne, o zabezpieczenie dowodu, uchylenie wyroku sądu polubownego, o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wznowienie postępowania i na czynności komornicze,
  • Wniosek o ogłoszenie upadłości,
  • Wniosek o wpis w KRS (a także o wprowadzenie zmian w tych wpisach lub ich wykreślenie),
  • Wniosek o wpis w rejestrze zastawów (atakże o wprowadzenie zmian w tych wpisach lub ich wykreślenie),
  • Wniosek o wznowienie postępowania lub przeprowadzenie postępowania pojednawczego.

  Kancelaria RPMS – doświadczony zespół i 100% zaangażowani

  Gwarantujemy profesjonalną reprezentację klientów na drodze spraw spornych w ramach postępowań sądowo-administracyjnych, sądowych, arbitrażowych, oraz związanych z prowadzeniem mediacji i negocjacji między stronami.

  KOSZTY ZASTEPSTWA PROCESOWEGO 2020 r.

  Koszty pomocy prawnej, w tym zastępstwa procesowego są każdorazowo ustalane z w oparciu o przygotowaną, indywidualną ofertę dla klienta, po wstępnej analizie danej sprawy. Uwzględnia ona nakład pracy, liczbę rozpraw i spotkań oraz konieczne zasoby niezbędne do przejęcia i pełnego prowadzenia sprawy w imieniu klienta.

  Stawki minimalne zastępstwa procesowego w 2020 r. w sprawach o zapłatę są aktualnie uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. i stanowią minimum wynagrodzenia wynikające z przepisów. Oznacza to, że sąd nie może zasądzić kosztów niższych niż wynikające z aktualnego rozporządzenia.

  Koszty zastępstwa zasądzane są od strony przegrywającej sprawę na rzecz drugiej strony i tylko w przypadku reprezentowania jej przez profesjonalnego pełnomocnika.

  Kwoty zastępstwa procesowego są uzależnione od kwoty roszczenia i wynoszą odpowiednio:

  1. do 500 zł – 90 zł;
  2. od 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
  3. od 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
  4. od 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
  5. od 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
  6. od 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
  7. od 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
  8. od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
  9. od 5 000 000 zł – 25 000 zł.

  Stawki te są niższe w przypadku prowadzenia postępowania w następujących trybach zakończonych wydaniem nakazem zapłaty:

  • w postępowaniu upominawczym,
  • w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
  • w postępowaniu nakazowym,
  • w europejskim postępowaniu nakazowym

  W takim przypadku minimalne stawki są niższe i wynoszą odpowiednio do wartości przedmiotu sporu:

  1. do 500 zł – 60 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
  3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
  4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
  5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
  6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
  7. powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

  W przypadku osób zainteresowanych dokonaniem wyceny w sprawach windykacyjnych zapraszamy do skorzystania z uproszczonego formularza przekazania spraw windykacyjnych, które odnaleźć można TUTAJ

  Co musisz wiedzieć o sprawach spornych (FAQ)

  Postępowanie sądowe to inaczej proces sądowy, który odbywa się przed niezawisłym i niezależnym organem. Jest prowadzony w oparciu o przepisy prawa cywilnego, administracyjnego i karnego. Przedmiotem postępowania sądowego może być dochodzenie bądź obrona uprawnień osób, stwierdzenie faktów prawnych, wymierzenie lub deklaracja kary za popełnienie przestępstwa.

  Wyróżniamy kilka rodzajów spraw sądowych: postępowanie cywilne, postępowanie karne, postępowanie egzekucyjne, postępowanie w sprawach o wykroczenia, postępowanie administracyjno-sądowe. Do szczególnych rodzajów postępowań sądowych należą m.in. postępowania dyscyplinarne i polubowne.

  Większość postępowań sądowych rozpoczyna się w chwili wniesienia do sądu aktu oskarżenia, np. w celu windykacji długów. Pierwszym etapem jest wstępna kontrola oskarżenia, podczas której sąd bada czy wniesiony akt spełnia warunki formalne. Następnie oskarżony otrzymuje odpis aktu z wezwaniem do prezentacji wniosków dowodowych.

  Koszt postępowania sądowego zależy od wartości przedmiotu sporu. W postępowaniu nakazowym i upominawczym kwota ta zaczyna się od 60 zł (przy wartości przedmiotu do 500 zł). W postępowaniu zwykłym koszt zaczyna się od 90 zł (przy kwocie roszczenia do 500 zł). Stawki minimalne reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

  Należy złożyć wniosek o wznowienie postępowania do organu, który wydał w I instancji decyzję w danej sprawie. Wniosek musi spełniać wszelkie wymogi formalne przewidziane dla pozwu: oznaczenie sądu, do którego jest przedkładany, oznaczenie rodzaju pisma, stron, przedstawicieli i pełnomocników, oraz listę załączników. Można zrobić to w urzędzie, listownie lub elektronicznie.

  Zgodnie z art. 523 Kodeksu postępowania cywilnego, prawomocne postanowienie orzekające nie może być zmienione ani uchylone. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przepis szczególny stanowi inaczej. Poza tym prawomocne postanowienie oddalające wniosek może zostać zmienione przez sąd, jeżeli w okolicznościach sprawy zaszły jakieś zmiany.

  Nasze Aktualności prawne