Sprawy sporne i postępowanie sądowe

Pomoc w sprawach spornych oraz reprezentacja w postępowaniach sądowych – w były kluczowym obszarem działalności od początku funkcjonowania kancelarii. Nasze doświadczenie opiera się na wieloletniej obsłudze

Wybierając Kancelarię RPMS, skorzystasz nie tylko z tradycyjnej reprezentacji profesjonalnego pełnomocnika, ale również z innych, rozbudowanych usług w zakresie rozwiązywania spraw spornych, dochodzenia należności (windykacji długów) czy reprezentacji przed organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami.

Zajmujemy się zarówno postępowaniem polubownym, przygotowywaniem pism procesowych jak i reprezentowaniem klientów w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji, a także Trybunałem Konstytucyjnym.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie wynikające z obsługi klientów korporacyjnych i przedsiębiorców, posiadamy rozbudowany dział windykacji obejmujący zarówno działania z zakresu windykacji przedsądowej (miękkiej) jak i sądowej (twarda windykacja). Każdemu klientowi zapewniamy na bieżąco dostęp do aktualnego statusu sprawy, monitorujemy jej przebieg, a także informujemy o dodatkowych możliwościach jego zakończenia.

Nasze wsparcie ma charakter kompleksowy – od postępowania przedsądowego, po reprezentację w procesie oraz obsługę na etapie egzekucji.

Na bieżąco współpracujemy ze stałymi i sprawdzonymi komornikami z całej Polski czego efektem jest wysoka skuteczność działań windykacyjnych.

Zakres naszych działań w sprawach spornych:

Postępowania gospodarcze (przedsiębiorcy) 

 • reprezentacja i doradztwo na etapie przedsądowym (polubownym);
 • prowadzenie spraw w postępowaniu gospodarczym;
 • przygotowywanie strategii procesowej
 • tworzenie pism procesowych, w tym w szczególności pozwów i apelacji

Dochodzenie wierzytelności (windykacja należności i długów)

 • przygotowywanie przedsądowych wezwań do zapłaty;
 • wniosek o udzielenie zabezpieczenia majątkowego (roszczenia pieniężnego);
 • wniosek o uchylenie zabezpieczenia majątkowego;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym;
 • wsparcie na etapie egzekucji komorniczej;
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;

Spory cywilne

 • dochodzenie wierzytelności (pożyczki, czynsz najmu, kaucje itd.)
 • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości i prawa budowlanego;
 • przygotowanie wniosków o udzielenie zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych
 • usuwanie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • reprezentacja z zakresu uprawnień z gwarancji i rękojmii;
 • sprawy konsumenckie
 • unieważnianie umów oraz skargi pauliańska
 • wniosek o zniesienie współwłasności

Kredyty frankowe (frankowicze)

 • analiza zawartej umowy oraz
 • reprezentacja w negocjacjach z bankami
 • reprezentacja w postępowaniu o unieważnienie umowy oraz uznanie postanowień za bezskuteczne;
 • prowadzenie postępowania na etapie przedsądowym i sądowym

Postępowania administracyjne i sądowo administracyjne

 • analiza decyzji administracyjnej;
 • odwołanie od decyzji administracyjnej;
 • postępowania przed organami nadzoru budowlanego
 • przygotowywanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • reprezentacja w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Negocjacje, mediacja, arbitraż

 • pomoc w negocjacjach
 • udział w posiedzeniach mediacyjnych
 • prowadzenie korespondencji w imieniu Klienta
 • reprezentacja w arbitrażu

Pisma procesowe

Ważnym elementem naszej działalności w sprawach spornych jest kompleksowa pomoc przy sporządzaniu pism procesowych. Oferujemy pełne wsparcie w tworzeniu pozwów (w tym pozwów wzajemnych), dotyczących m.in. uchylenia uchwały, wyłączenia wspólnika, rozwiązania spółki jawnej, ochrony praw autorskich, czy ustalenia rozdzielności majątkowej.

Oprócz tego przygotujemy dla Ciebie:

 • Wniosek o wpis do księgi wieczystej (i/lub jego wykreślenie),
 • Zażalenie i apelację,
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego,
 • Zarzuty od nakazu zapłaty,
 • Skargi, m.in. kasacyjne, o zabezpieczenie dowodu, uchylenie wyroku sądu polubownego, o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wznowienie postępowania i na czynności komornicze,
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • Wniosek o wpis w KRS (a także o wprowadzenie zmian w tych wpisach lub ich wykreślenie),
 • Wniosek o wpis w rejestrze zastawów (a także o wprowadzenie zmian w tych wpisach lub ich wykreślenie),
 • Wniosek o wznowienie postępowania lub przeprowadzenie postępowania pojednawczego.

RPMS – doświadczony zespół i 100% zaangażowania

Gwarantujemy profesjonalną reprezentację klientów na drodze spraw spornych w ramach postępowań sądowo-administracyjnych, sądowych, arbitrażowych, oraz związanych z prowadzeniem mediacji i negocjacji między stronami.

KOSZTY ZASTEPSTWA PROCESOWEGO 2020 r.

Koszty pomocy prawnej, w tym zastępstwa procesowego są każdorazowo ustalane z w oparciu o przygotowaną, indywidualną ofertę dla klienta, po wstępnej analizie danej sprawy. Uwzględnia ona nakład pracy, liczbę rozpraw i spotkań oraz konieczne zasoby niezbędne do przejęcia i pełnego prowadzenia sprawy w imieniu klienta.

Stawki minimalne zastępstwa procesowego w 2020 r. w sprawach o zapłatę są aktualnie uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. i stanowią minimum wynagrodzenia wynikające z przepisów. Oznacza to, że sąd nie może zasądzić kosztów niższych niż wynikające z aktualnego rozporządzenia.

Koszty zastępstwa zasądzane są od strony przegrywającej sprawę na rzecz drugiej strony i tylko w przypadku reprezentowania jej przez profesjonalnego pełnomocnika.

Kwoty zastępstwa procesowego są uzależnione od kwoty roszczenia i wynoszą odpowiednio:

 1. do 500 zł – 90 zł;
 2. od 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 3. od 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 4. od 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 5. od 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 6. od 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 7. od 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 8. od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 9. od 5 000 000 zł – 25 000 zł.

Stawki te są niższe w przypadku prowadzenia postępowania w następujących trybach zakończonych wydaniem nakazem zapłaty:

 • w postępowaniu upominawczym,
 • w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
 • w postępowaniu nakazowym,
 • w europejskim postępowaniu nakazowym

W takim przypadku minimalne stawki są niższe i wynoszą odpowiednio do wartości przedmiotu sporu:

 1. do 500 zł – 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 7. powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

W przypadku osób zainteresowanych dokonaniem wyceny w sprawach windykacyjnych zapraszamy do skorzystania z uproszczonego formularza przekazania spraw windykacyjnych, które odnaleźć można TUTAJ

Nasze artykuły blogowe

Translate »