Kancelaria oferuje specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa mediów, w tym prawa reklamy. Z powodzeniem wprowadzam naszych Klientów w istotne zagadnienia prawne związane z ich działalnością. Prowadzimy szkolenia prawne związane z zatrudnianiem oraz działalnością influencerów (w tym kwestie umów oraz praw autorskich) oraz reklamą w serwisie YouTube oraz sieciach społecznościowych. Podczas szkoleń zapewniamy pełne wsparcie prawne, dostarczamy szerokiej wiedzy merytorycznej w przystępny sposób, uświadamiając klientów o przepisach z zakresu prawa mediów na podstawie życiowych przykładów.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  W ramach usług kancelarii obejmujących prawo mediów usługi świadczą specjaliści od prawa mediów i prawa reklamy – prawnicy (radcowie prawni) posiadający wieloletnie doświadczenie w świadczeniu wsparcia prawnego oraz prowadzenia szkoleń, dedykowanych dla dużych przedsiębiorstw, małych i średnich firm, influencerów oraz osób fizycznych. Kancelaria zapewnia kompleksową organizację szkoleń, w ramach których Klienci zostają zapoznani z najważniejszymi aspektami prawa mediów i prawa reklamy w mediach społecznościowych, co jest podstawą do prowadzenia nie tylko skutecznej, ale także zgodnej z przepisami kampanii marketingowej. Szkolenie z zakresu prawa mediów oraz najnowszych regulacji może się okazać szczególnie pomocne, zwłaszcza w świetle nowych rekomendacji dotyczących reklamy w social media, ogłoszonych przez Prezesa UOKiK, w październiku 2022 roku.

  Usługi Kancelarii w zakresie organizacji szkoleń z prawa mediów i prawa reklamy w mediach społecznościowych z zakresu prawa mediów i najnowszych rekomendacji, skierowane jest w szczególności do:

  • Dużych przedsiębiorstw inwestujących spore środki w reklamę medialną (w szczególności kampanie w social media);
  • Agencji marketingowych świadczących usługi w zakresie reklamy w Internecie i szeroko pojętych mediach społecznościowych;
  • Małych i średnich firm, które planują rozszerzyć swoje działania marketingowe o kampanię social media;
  • Influencerów;
  • Osób fizycznych zainteresowanych tematem.

  Prawo mediów – prawnik od reklamy w mediach społecznościowych

  W ramach szkolenia nasi eksperci – radcowie prawni – specjalizujący się w prawie reklamy (ze szczególnym naciskiem na reklamę w sieciach społecznościowych) kompleksowo zapoznają Słuchaczy z najważniejszymi i kluczowymi zagadnieniami prawnymi, dotyczącymi ich działalności.

  Zgodnie z zapisami ustawy o radiofonii i telewizji, za reklamę uważa się każdy przekaz handlowy pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, związany z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, którego celem jest promocja sprzedaży lub też odpłatnego korzystania z towarów i usług. Wedle ustawy, za reklamę uznawana jest także autopromocja. Jako że definicja reklamy nie ma charakteru katalogu zamkniętego, nie jest możliwe wyczerpujące wyliczenie rodzajów reklam. Z tego względu, znajomość przepisów prawa obejmujących reklamę i działania reklamowe w mediach społecznościowych, jest niezwykle istotna. Niektóre przepisy obowiązują każdy podmiot podejmujący się działań marketingowych, inne mają zastosowanie tylko do konkretnych branż (np. prawo farmaceutyczne a reklama leków i suplementów lub tez przepisy ustawy o ochronie zdrowia a reklama z branży alkoholowej).

  Nasza kancelaria przygotowuje szkolenia dostosowane do potrzeb klienta. Prawnicy prowadzący szkolenie w sposób przejrzysty zapoznają Słuchaczy z przepisami dotyczącymi prawa reklamy, zawartymi m.in. w ustawach:

  • o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
  • o prawie konsumenckim
  • o prawie prasowym
  • o radiofonii i telewizji
  • o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
  • o prawie farmaceutycznym.

  Znajomość przepisów ogólnych, jak i przepisów związanych z daną branżą jest istotna do określenia, czy planowana reklama będzie zgodna z obowiązującym prawem. Tylko w ten sposób przedsiębiorca lub influencer uniknie zagrożenia związanego z karą administracyjną.

  Szkolenia z zakresu prawa reklamy w mediach społecznościowych

  Jako Kancelaria świadczymy kompleksowe usługi z zakresu szkoleń z prawa reklamy. Zawsze dostosujemy zakres merytoryczny szkolenia do profilu oraz oczekiwań klienta i dokładamy wszelkich starań, aby w kompleksowy i przejrzysty sposób zapoznać słuchaczy z istotnymi zagadnieniami prawnymi związanymi z prowadzoną przez nich działalnością reklamową.

  Najważniejsze aspekty poruszane podczas szkoleń to między innymi:

  NAJNOWSZE REKOMENDACJE PREZESA UOKiK

  • Omówienie oczekiwań prawnych w zakresie reklamy social media;
  • Wyjaśnienie najnowszych rekomendacji w zakresie znakowania treści reklamowych w mediach społecznościowych,
  • Zwiększenie świadomości prawnej wśród przedsiębiorców, pracowników działu marketingu oraz influence rów;
  • Omówienie przykładów nieuczciwych praktyk marketingowych stosowanych w mediach społecznościowych przed przedsiębiorców i influence rów.

  Kryptoreklama a konsekwencje prawne

  • Omówienie i analiza kwestii kryptoreklamy (tzw. reklamy ukrytej) stanowiącej częstą praktykę marketingową w mediach społecznościowych;
  • Reklama ukryta sprawia wrażenie neutralnego przekazy informacji, choć w rzeczywistości o jej podstaw leży korzyść materialna podmiotu/influenc era płynąca z promocji określonej usługi lub produktu;
  • Prawne ograniczenia kryptoreklamy wynikają z przepisów Ustaw o zwalczaniu niewłaściwej konkurencji oraz regulacjom ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

  Reklama a zasady nieuczciwej konkurencji

  • Ustawa o zwalczaniu niewłaściwej konkurencji oraz ustawa przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym to akty prawne ściśle określające zasady działań marketingowych;
  • Odpowiednia wiedza pozwoli zapoznać się z najważniejszymi przepisami oraz pozwoli przedsiębiorcom i influencerom na takie formułowanie kampanii marketingowej w social media, aby była zgodna z prawem przy maksymalnym zachowaniu skuteczności reklamowej przekazu;
  • Omówienie takich zakazanych działań jak: reklama porównawcza (może być legalna po spełnieniu kilku dodatkowych warunków), reklama wprowadzająca klienta w błąd, kryptoreklama, reklama sprzeczna z przepisami prawa (m.in. reklama towarów i usług, których komercyjne promowanie jest zabronione lub ograniczone określonymi przepisami prawa), reklama naruszająca prywatność (prowadzona w sposób natarczywy dla konsumentów).

  Lokowanie produktu a przepisyw prawa

  • Lokowanie produktu (ang. product placement), czyli umieszczanie w sposób rozpoznawalny towarów, usług lub znaków w danym materiale marketingowym w zamian za opłatę, lub wynagrodzenie, lub dostęp (dla Influencera) w postaci darmowego dostępu do danej usługi lub produktu;
  • Lokowanie produktu od 2011 roku jest dozwolone wyłącznie w określonych przypadkach, ściśle ustalonych w ustawie o radiofonii i telewizji;
  • Aby product placement mógł być legalny, konsumenci, będący odbiorcami przekazu, muszą zostać o tym poinformowani w sposób właściwy.

  Umowa z influencerem lub agencją marketingową

  • Dlaczego zawsze warto zawrzeć umowę pisemną z influencerem lub kampanią marketingową;
  • Zagrożenia wynikające z ustnej formy umowy;
  • Forma i rodzaj umowy z Influencerem lub agencją marketingową mogą mieć różną formę i treść – zależą od danego przypadku, oczekiwań oraz skali planowanej promocji. Wyróżnić jednak można konkretne aspekty, które powinny być sprecyzowane w każdej umowie (m.in. dokładny zakres działań agencji lub influenc era, wydźwięk planowanego przekazu marketingowego, termin publikacji, kanał dystrybucji treści reklamy social media, określenie wynagrodzenia oraz prawa do wizerunku i prawa do przeniesienia praw autorskich);
  • Możliwe umowy do zawarcia z Agencją lub Influencerem to nie tylko umowa zlecenie, lub umowa o dzieli – istnieją także inne, mniej oczywiste formy (jak np. umowa najmu powierzchni reklamowej).

  Wykonawca reklamy w sieciach społecznościowych a klauzula poufności ii klauzula o zasadach konkurencji

  • Klauzula poufności to jeden z najważniejszych elementów współpracy w influencer marketingu – każda firma angażująca się w reklamę w social media powinna wiedzieć, jak zabezpieczyć swój interes, a każdy influencer podejmujący współpracę powinien być świadom, w jaki sposób nie naruszyć wynikającej z umowy klauzuli poufności;
  • Dla influencera istotna jest rozpoznawalność, autentyczność i zdolność wywierania wpływu na swoich odbiorców, z kolei w interesie przedsiębiorstwa niekorzystna jest współpraca danego influenc era z konkurencyjną marką;
  • Określenie zasad poufności powinno mieć na celu zabezpieczenie wrażliwcy informacji na temat przedsiębiorstwa oraz zasad współpracy;
  • Klauzula poufności nie może zawierać postanowień umownych niezgodnych z obowiązującymi przepisami;
  • Określenie zasad konkurencji powinno mieć na celu odpowiednie zabezpieczenie interesów współpracujących podmiotów.

  Reklama w mediach społecznościowych a znaki towarowe

  • Znak towarowy to oznaczenie stosowane w handlu. Takim znakiem może być każde oznaczenie, które umożliwia konsumentom zidentyfikować markę jako dostawcę określonych towarów lub usług;
  • Wedle zasad ogólnych korzystanie z cudzego znaku towarowego wymaga zgody właściciela znaku, istnieją jednak pewne sytuacje stanowiące wyjątek od tej zasady;
  • Istotne jest zadbanie, aby wykonawca reklamy w social media (influencer, agencja marketingowa) posiadał odpowiednią zgodę na korzystanie ze znaku towarowego;

  Reklama w social media a autopromocja

  • Autopromocja, czyli reklama marki własnej, stanowi szczególny rodzaj reklamy;
  • Za autopromocję uznaje się reklamę własnej osoby, własnych usług lub produktów
  • Autopromocja to częsta forma reklamy stosowana, mniej lub bardziej świadomie, przed Influencerów;
  • Aby autopromocja była zgodna z prawem, wymaga spełnienia określonych wymogów regulowanych przez przepisy.

  Odpowiedzialność i kara za naruszenie przepisów dot. reklamy w mediach społecznościowych

  • Omówienie zagrożeń i konsekwencji wynikających z naruszenia przepisów dot. reklamy w mediach społecznościowych;
  • Ocena potencjalnych skutków naruszeń zawsze jest ściśle związana z aktem prawnym, z którego naruszenie wynika;
  • Złamanie zakazów dot. reklamy może się wiązać z karą, najczęściej mającą formę kary pieniężnej, możliwe jest także nałożenie przez UOKiK na przedsiębiorcę zobowiązania do usunięcia reklamy z obrotu;
  • W niektórych przypadkach naruszenie przepisów reklamy i wprowadzonych zakazów może skutkować nie tylko wysokimi karami finansowymi (od kilkudziesięciu to kilkuset tysięcy złotych), ale nawet karą pozbawienia wolności.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam