Korzystanie z platform VSP/VOD staje się coraz bardziej popularne. Dla konsumentów to ogromna wygoda, ponieważ mogą oni dobrać repertuar medialny zgodnie ze swoimi preferencjami bez konieczności wychodzenia z domu, za pośrednictwem urządzeń Smart. Z tego względu na rynku regularnie pojawiają się firm świadczące usługi w tym zakresie.

Obowiązujące przepisy ustawy o radiofonii i telewizji nakładają na uczestników rynku obowiązek zgłoszeniowy, którego realizacja jest niezbędna do działania zgodnie z prawem, a także szereg obowiązków związanych bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności:

 • podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie (VOD);
 • dostawców platform udostępniania wideo (VSP).

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorstw działających w sektorze mediów i telekomunikacji – zarówno wchodzącym na rynek, jak i już prowadzącym działalność bez względu na zakres oraz skalę świadczonych usług. Dzięki naszej pomocy firmy mogą poświęcić się rozwojowi gospodarczemu, bez obawy o dopełnienie niezbędnych formalności i zapewnienie zgodności z prawem świadczonych usług.

  Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

  Jednym z filarów od początku istnienia naszej kancelarii była obsługa prawna podmiotów z branż IT/Newtech/Media . Lata doświadczenia w korporacyjnej obsłudze tych sektorów pozwoliły nam połączyć świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie z głębokim zrozumieniem procesów leżących u podstaw funkcjonowania nowych technologii.

  Nasi prawnicy mają wieloletnią praktykę zarówno w zakresie bieżącej obsługi prawnej, wsparcia procesowego, jak i pomocy w realizacji obowiązków administracyjnych. Nieustannie śledzimy zmiany zachodzące w polskim porządku prawnym, co pozwala nam stale poszerzać zakres oferowanych usług.

  Czym są usługi VSP/VOD?

  Pojęcia VSP (ang. Video Sharing Platform) i VOD (ang. Video On Demand) zostały zdefiniowane w ustawie o radiofonii i telewizji.

  Zgodnie z art. 4 pkt. 6a audiowizualną usługą medialną na żądanie (VOD) jest usługa:

  • świadczona w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w tym zakresie;
  • polegająca na publicznym udostępnianiu audycji audiowizualnych na podstawie katalogu;
  • zawartość katalogu jest określana przez dostawcę usługi (klasycznym przykładem katalogu są kanały na serwisie YouTube).

  Z kolei platformy udostępniania wideo typu VSP zostały zdefiniowane w art. 4 pkt. 22a ustawy. Pod tym pojęciem rozumie się usługę świadczoną drogą elektroniczną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli:

  • podstawową funkcją tej usługi (lub dającej się oddzielić części w przypadku usług wielosegmentowych) jest dostarczanie ogółowi odbiorców treści stworzonych przez użytkowników lub innych przekazów w celu informacyjnym, rozrywkowym lub edukacyjnym;
  • dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazów stworzonych przez innych użytkowników;
  • dostawca decyduje o sposobie zestawienia treści, w szczególności przez takie zabiegi, jak flagowanie, sekwencjonowanie lub eksponowanie.

  Odróżnienie usług VOD od VSP może być trudne, ponieważ oba pojęcia mają zbliżony zakres pojęciowy. VSP jest jednak pojęciem szerszym niż VOD. O uznaniu podmiotu za świadczący usług VSP decyduje przede wszystkim charakter treści (informacyjny, rozrywkowy, edukacyjny) oraz ich komercyjność. Rozróżnienia nie ułatwia fakt, że w zależności od rodzaju publikowanych treści ten sam serwis może być zaliczony do kategorii VSP albo VOD.

  Warto zwrócić uwagę, że obowiązek rejestracyjny nie dotyczy podmiotów, które odnoszą wprawdzie zyski z tytułu usługi VSP/VOD, ale są to przychody bardzo niewielkie, mieszczące się w dyspozycji art. 5 ustawy prawo przedsiębiorców – przychód osoby, która w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej nieprzekraczający 50% w żadnym miesiącu minimalnego wynagrodzenia za pracę nie stanowi działalności gospodarczej.

  Na czym polegają obowiązki informacyjne i rejestracyjne platform VOD?

  Ustawodawca nakłada na podmioty świadczące usługi medialne VOD lub VSP szereg dodatkowych obowiązków o charakterze głównie informacyjnym oraz rejestracyjnym. Ich spełnienie jest bardzo ważne, ponieważ uchybienia w tym zakresie niosą ze sobą ryzyko wykreślenia firmy z wykazu, a nawet nałożenia dotkliwej kary administracyjnej.

  Skontaktuj się z nami

   Kontakt
   Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności.

   Obowiązek zgłoszenia do rejestru VSP/VOD

   Obowiązkiem podmiotów świadczących usługi w modelu VOD jest zgłoszenie przewodniczącemu KRRiT usługi medialnej na żądanie na podstawie art. 47ca ust. 12 ustawy. Lista podmiotów jest publikowana i regularnie aktualizowana i na dzień 3 listopada 2022 roku liczyła 206 pozycji. Obowiązek dotyczy m.in. takich platform, jak YouTube, TikTok lub Instagram. Zgłoszenie platformy VOD obejmuje:

   • określenie podmiotu świadczącego usługi VOD oraz jego dane kontaktowe;
   • określenie usługi VOD;
   • wskazuje państwa, w których jest możliwy odbiór audiowizualnej usługi VOD.

   Niezależnie od tego zgodnie z art. 47n ustawy każdy dostawca platformy udostępniania wideo (VSP) dokonuje zgłoszenia o wpis do wykazu prowadzonego w systemie teleinformatycznym. Zgłoszenie platformy udostępniania wideo obejmuje:

   • dostawcę platformy i jego dane kontaktowe;
   • platformę udostępniania wideo;
   • państwa, w których jest możliwy odbiór platformy VSP.

   Relatywnie krótki termin na dokonanie zgłoszeń sprawia, że zobligowane podmioty powinny opracować niezbędną dokumentację jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia usług. Zgodnie z przepisami ustawy termin na zgłoszenie wynosi nie mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia udostępniania publicznego audiowizualnej usługi medialnej na żądanie albo dostarczania platformy udostępniania wideo.

   Działając w imieniu naszych klientów przygotowujemy wnioski o wpis do rejestrów VSP/VOD prowadzonych przez KRRiT.

   Obowiązki podmiotów VSP/VOD w zakresie ochrony i dostosowania treści

   Platformy typu VOD zgodnie z art. 47j ustawy są obowiązane do corocznego składania do KRRiT sprawozdania z wykonania obowiązków w zakresie stosowania zabezpieczeń przed dostępem małoletnich do określonych treści, promowania audycji europejskich oraz zapewnienie dostępności treści (w ilości minimum 30% wszystkich publikowanych materiałów) osobom z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu). Sprawozdanie powinno zawierać:

   • dane podmiotu wraz z podaniem sposobu udostępniania usługi VOD;
   • opis rodzajów stosowanych zabezpieczeń technicznych przed dostępem małoletnich;
   • opis sposobów promocji treści europejskich, w tym stworzonych pierwotnie w języku polskim w ujęciu ilościowym i czasowym;
   • udział audycji zawierających udogodnienia dla osób niepełnosprawnych wraz z opisem tych udogodnień.

   Sprawozdanie należy złożyć do 31 marca bieżącego roku za rok poprzedni. Obowiązujące przepisy nie specyfikują minimalnej jakości zabezpieczeń informatycznych, ale nie jest wykluczone, że takie wytyczne pojawią się w przyszłości.

   W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 47j analizujemy treści udostępniane przez platformę VSP/VOD oraz składamy sprawozdania wraz z opisem świadczonych usług.

   Obowiązki księgowo-rachunkowe dostawców usług medialnych

   Zgodnie z art. 37a ustawy dostawcy usług medialnych mają obowiązek składania do KRRiT sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości. W niektórych przypadkach wystarczające jest złożenie kopii zeznania podatkowego. Do dokumentacji podatkowej należy załączyć informację o rocznych przychodach i kosztach dotyczących poszczególnych, dostarczanych usług medialnych. W szczególności informacja obejmuje:

   • przychody z tytułu emisji przekazów handlowych;
   • opłaty pochodzące od poszczególnych odbiorców usług medialnych.

   Opłata od usług VOD na rzecz PISF

   Kolejny obowiązek został nałożony na dostawców usług medialnych na żądanie na podstawie art. 19 ust. 6a ustawy o kinematografii. Zgodnie z tym przepisem podmiot dostarczający usługę VOD dokonuje wpłaty 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług VOD na rzecz Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej albo przychodu uzyskanego z tytułu przekazów reklamowych, jeżeli przychód ten jest wyższy.

   Obowiązek ten nie dotyczy mikroprzedsiębiorców, których liczba użytkowników wszystkich udostępnianych publicznie usług VOD w roku poprzedzającym rok ustalenia obowiązku wpłaty nie przekroczyła 1% abonamentów usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu.

   Ten dodatkowy quasi-podatek wymaga stałego monitorowania zainteresowania usługami VOD i dokonywania regularnych, corocznych rozliczeń z PISF.

   Wsparcie doświadczonych prawników może okazać się niezbędne nie tylko na etapie zgłoszenia podmiotów VSP/VOD do właściwego rejestru oraz realizacji wymagań określonych ustawą, ale także w postępowaniu prowadzonym przez Przewodniczącego KRRiT na mocy przepisów ustawy.

   Pytania i odpowiedzi

   Przewodniczący KRRiT może wykreślić z wykazu podmiot świadczący usługę VOD, jeżeli w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej 2-krotnie na platformie zostały zamieszczone be zabezpieczeń treści zagrażające fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich. Wykreślenie nie jest dokonywane, jeżeli po wezwaniu podmiot skutecznie wdroży zabezpieczenia.

   Tak, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy koncesję cofa się (obligatoryjnie) m.in. w sytuacji, kiedy nadawca rażąco narusza warunki określone w ustawie lub koncesji, wydano prawomocne orzeczenie zakazujące nadawcy rozpowszechnianie programu objętego koncesją lub nadawca nie rozpoczął rozpowszechniania programu w terminie określonym w koncesji.

   Zgodnie z art. 53c ustawy Przewodniczący KRRiT na mocy decyzji administracyjnej nakłada karę pieniężną w wysokości do 20-krotności przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w kwartale poprzedzającym wydanie decyzji. Kara może być nałożona ponownie po upływie 30 dni, jeżeli podmiot nie usunął naruszeń.

   Nasze Aktualności prawne

   Zaufali nam