Reklama to bardzo szerokie zjawisko i nieodłączny element działań marketingowych. Ustawodawca zdefiniował ją w ustawie o radiofonii i telewizji jako przekaz handlowy pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów, lub usług, w tym autopromocja. Dzisiaj znacznie reklamy jest tym większe, że wykorzystując kanały takie jak internet, radio lub telewizja firmy mogą docierać do klientów z całego świata. Aby zapewnić określony poziom etyki reklamy, ustawodawca skodyfikował jej zasady w szeregu aktów prawnych. Ich znajomość oraz zrozumienie jest niezbędne do skutecznej promocji towarów i usług przedsiębiorstwa, które dba o swój wizerunek.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Szkolenie z zakresu prawa reklamy kierujemy do wszystkich podmiotów działających w branży reklamowej, w tym do:

  • agencji marketingowych oraz firm specjalizujących się w kreowaniu wizerunku;
  • przedsiębiorców działających jako spółki lub firmy jednoosobowe, którzy prowadzą na własną rękę kampanie reklamowe;
  • pracowników odpowiedzialnych za kreowanie kampanii marketingowych z wykorzystaniem różnego rodzaju kanałów przekazu;
  • firm działających w sektorach, w których reklama jest poddana szczególnym regulacjom (np. branża farmaceutyczna, żywnościowa, kosmetyczna).

  Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

  Szkolenie z zakresu prawa reklamy jest prowadzone przez praktyków z wieloletnim stażem. Nasi prawnicy od lat świadczą usługi prawne dla branży nowych technologii, agencji reklamowych oraz sklepów działających w sieci. Zajmujemy się ochroną marki, zabezpieczając dobra osobiste przedsiębiorców przed działaniem osób trzecich. Reprezentujemy interesy naszych klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.

  Prowadząc spotkanie, skupiamy się przede wszystkim na przekazaniu praktycznej wiedzy, którą słuchacze będą mogli wykorzystać na co dzień, aby zoptymalizować prowadzoną działalność. Dlatego dbamy nie tylko o jakość przekazu, ale także starannie zaprojektowane materiały edukacyjne oraz liczne case studies, które ułatwiają przekazanie wiedzy.

  Jakie zagadnienia poruszamy podczas szkolenia z zakresu prawa reklamy?

  Reklama na gruncie prawa cywilnego oraz ustawy o radiofonii i telewizji

  Umieszczając w sieci lub innym powszechnie dostępnym miejscu reklamę, przedsiębiorca godzi się z faktem, że dotrze ona do bardzo szerokiego grona adresatów. Nawet w przypadku profilowania reklam ich odsłony często mogą być liczone w setkach tysięcy dziennie. Aby sprawnie realizować kampanie marketingowe umiejętność odróżnienia reklamy od oferty jest kluczowa, ponieważ pozwala reklamodawcy swobodnie kształtować treść komunikatów bez obawy o późniejsze roszczenia ze strony klientów, co do oświadczeń zawartych w reklamie. Pierwszy moduł szkolenia jest poświęcony takim zagadnieniom, jak:

  • odpowiedzialność reklamodawcy za treść reklamy;
  • reklama a oferta, negocjacje lub informacja;
  • uniknięcie związania reklamodawcy postulatami wyrażonymi w reklamie;
  • obowiązki nadawców względem organów państwowych;
  • lokowanie produktu, lokowanie tematu i reklama ukryta;
  • platformy VOD w polskim prawie ;
  • ograniczenia dotyczące umieszczania reklamy w trakcie audycji;
  • reklama a kwalifikacje wiekowe odbiorcy;
  • wytyczne sponsora co do treści reklamy.

  Dobra osobiste a reklama

  Budowanie przekazów reklamowych w każdym przypadku musi uwzględniać ochronę dóbr osobistych osób trzecich. Pod pojęciem dóbr osobistych rozumie się wartości niemajątkowe powiązane z osobowością człowieka, które są akceptowane przez społeczeństwo i system prawny. Sytuacji nie ułatwia fakt, że obowiązujące przepisy nie przewidują definicji legalnej poszczególnych dób osobistych, których granice są zakreślane przez orzecznictwo oraz doktrynę.

  Szczególnie zagrożone w branży reklamowej jest prawo do nazwiska, do wizerunku, do życia prywatnego oraz do firmy. Reklamodawca powinien zachować daleko idącą ostrożność, planując kampanie reklamowe, ponieważ stosunkowo łatwo można doprowadzić do naruszenia sfery dóbr osobistych i narazić się na zarzuty w tym zakresie. W toku spotkania omawiamy takie zagadnienia, jak:

  • zależność między reklamą a dobrami osobistymi;
  • prawo do nazwiska;
  • prawo do wizerunku;
  • prawo do życia prywatnego;
  • prawo do firmy;
  • prawo do godności;
  • reklama a merchandising i jego rodzaje;
  • umowy z influencerami;
  • skutki naruszenia praw autorskich.

  Reklama w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  W określonych przypadkach reklama może zostać uznana za czyn nieuczciwej konkurencji. Chodzi m.in. o komunikaty, które wprowadzają klienta w błąd, mogąc skłonić go do zakupu towaru lub usługi lub treści sprzeczne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiające godności człowieka. W zależności od rodzaju czynu nieuczciwej konkurencji przedsiębiorą, który się go dopuścił, musi się liczyć z odpowiedzialnością cywilną lub karną.

  Warto pamiętać, że czyn nieuczciwej konkurencji może być popełniony zarówno w stosunku do innego przedsiębiorcy, jak i klienta będącego osobą fizyczną. W ramach omówienia nieuczciwej konkurencji w kontekście reklamy poruszamy m.in. następujące zagadnienia:

  • pojęcie nieuczciwej konkurencji;
  • reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji;
  • reklama porównawcza;
  • reklama natywna.

  Reklama a nieuczciwe praktyki rynkowe

  Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym wprowadza ograniczenia w zakresie reklamy, która jest sprzeczna z dobrymi obyczajami lub może zniekształcać zachowania konsumenta. W szczególności chodzi o rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd. Spełnienie wymagań reklamy, która będzie jednocześnie prawdziwa, etyczna i wywrze skutek marketingowy, wymaga precyzyjnego formułowania komunikatów sprzedażowych.

  Sankcje z tytułu naruszenia uczciwych praktyk obejmują zarówno odpowiedzialność cywilną, jak i karną i w skrajnych przypadkach mogą przybrać nawet postać kary pozbawienia wolności. Dodatkową trudnością jest fakt, że w razie sporu to przedsiębiorca musi wykazać, że nie stosuje nieuczciwych praktyk rynkowych. Panel szkolenia dotyczący nieuczciwych praktyk rynkowych obejmuje:

  • reklamę wprowadzającą w błąd;
  • praktyki rynkowe, które zawsze zostaną uznane za wprowadzające w błąd;
  • sankcje z tytułu naruszenia uczciwych praktyk rynkowych;
  • agresywne praktyki rynkowe;
  • kodeks etyki w prawie reklamy. Co z niego wynika?

  Ochrona reklamy w świetle własności przemysłowej

  Poszczególne elementy reklamy, np. graficzne, dźwiękowe lub słowne mogą stanowić aktywa IP regulowane przez przepisy ustawy prawo własności przemysłowej. Z tego względu reklamodawcy mają możliwość uzyskania ochrony poprzez rejestrację elementów reklamy w UPRP lub skorzystanie z procedury wspólnotowej albo międzynarodowej.

  Zwłaszcza w przypadku reklam kreatywnych, niepowtarzalnych uzyskanie ochrony na gruncie własności przemysłowej może zabezpieczyć wartościowe know-how, ale przyczynić się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Znajomość prawa IP pozwala nie tylko lepiej zarządzać aktywami firmy, ale też sprawnie egzekwować ochronę w przypadku naruszenia uprawnień. Blok zagadnień z zakresu własności przemysłowej obejmuje następujące zagadnienia:

  • rodzaj i funkcja znaku towarowego oraz jego rejestracja;
  • ochrona poszczególnych elementów reklamy: logo, dźwięk, kolor, hasło reklamowe;
  • zakres ochrony znaku towarowego i jej przedłużenie;
  • postępowanie sprzeciwowe przed UPRP.

  Prawo autorskie w reklamie

  Reklamy tworzone na potrzeby konkretnych kampanii mogą również stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo autorskie reguluje zakres uprawnień twórców wobec tworzonych utworów oraz możliwość dysponowania nimi poprzez przeniesienie uprawnień lub udzielenie licencji.

  Znajomość podstaw prawa autorskiego pozwala na optymalizację zarządzania tworzonymi utworami, a także działanie z poszanowaniem uprawnień twórców poszczególnych elementów dzieła reklamowego, m.in. grafików, animatorów 3D, twórców scenariusza. Szkolenie z zakresu prawa autorskiego obejmuje takie zagadnienia, jak:

  • przesłanki uznania reklamy za utwór;
  • reklama a dzieło reklamowe i jego elementy;
  • plagiat w prawie autorskim;
  • prawa majątkowe i osobiste twórcy;
  • warunki zastosowania preferencyjnych kosztów uzyskania przychodu;
  • przeniesienie praw do utworu a licencja;
  • skutki naruszenia praw autorskich.

  Szczególne regulacje reklamy

  Wybrane kategorie produktów oraz usług są objęte szczególną regulacją, która narzuca daleko idące ograniczenia w treści reklam. Dzięki temu państwo sprawują pieczę nad przekazem reklamowym i określa jego minimalny standard etyczny. Obostrzenia mogą wymuszać na reklamodawcach przekazywanie określonych komunikatów, ostrzeżeń, grafik, a w ostateczności eliminację określonych elementów, np. cennika.

  Sankcje za naruszenie zakazów reklamowych potrafią być bardzo surowe. Dla przykładu ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przewiduje karę finansową do 200 tysięcy złotych lub karę ograniczenia wolności w przypadku umieszczenia na opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym albo bezpośrednio na wyrobie tytoniowym m.in. komunikatów promocyjnych lub informacji o braku szkodliwe wpływu na organizm. Szkolenie z zakresu prawa reklamy porusza kwestię ograniczeń dotyczących sprzedaży:

  • żywności;
  • tytoniu i alkoholu;
  • środków psychotropowych, substancji odurzających i leków;
  • kosmetyków;
  • środków biobójczych, ochrony roślin oraz substancji niebezpiecznych;
  • wyrobów z metali szlachetnych.

  Dodatkowo możemy rozbudować szkolenie o ograniczenia związane z promocją usług:

  • z zakresu bankowości i ubezpieczeń;
  • płatniczych i funduszy inwestycyjnych;
  • turystycznych;
  • doradztwa podatkowego;
  • gier hazardowych;
  • prawniczych;
  • medycznych i aptekarskich.

  Znajomość prawa reklamy pozwala działać skutecznie i chroni przedsiębiorcę przed ryzykiem naruszenia obowiązujących przepisów. Wszystkie firmy zainteresowane przeprowadzeniem szkolenia zapraszamy do kontaktu. Niezwłocznie prześlemy niezbędne informacje.

  Pytania i odpowiedzi

  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje dwa reżimy odpowiedzialności, cywilny oraz karny. W ramach odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorca może być zobowiązany m.in. do:

  • zaniechania niedozwolonych działań oraz usunięcia ich skutków;
  • złożenia oświadczenia w odpowiedniej treści i formie;
  • naprawienia wyrządzonej szkody;
  • wydania bezprawnie uzyskanych korzyści;
  • zasądzenia sumy na cel społeczny.

  Odpowiedzialność karna występuje m.in. w przypadku organizacji systemu sprzedaży lawinowej oraz oznaczaniu produktów lub usług w sposób wprowadzający w błąd.

  Podmiot, który wykorzystuje cudzy utwór w reklamie musi uszanować prawa osobiste twórcy do integralności dzieła. Oznacza to, że zmiany mogą być wprowadzane za jego zgodą lub w sytuacji, gdy jest to konieczne, a twórca nie miałby słusznej podstawy do sprzeciwu. W sytuacji kiedy modyfikacje są niezbędne, np. ze względu na cele reklamowe warto zadbać o odpowiednio skonstruowaną umowę.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam