Media prasowe to część „czwartej władzy” działającej w państwach demokratycznych. Do ich zadań należy m.in. kontrolowanie i komentowanie bieżących działań rządu oraz świadome kształtowanie opinii publicznej. Dopuszczalny zakres działania i kompetencje prasy powinny być regulowane na poziomie legislacyjnym. W Polsce taką funkcję pełni ustawa prawo prasowe.
Prawo prasowe jest podstawowym aktem, na podstawie którego działają dziennikarze, korespondenci i spółki publikujące dzienniki. Jego znajomość pozwala zgodnie z prawem wykonywać zawód dziennikarski, ale także skutecznie dochodzić swoich uprawnień w razie ich naruszenia.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Nasze usługi w zakresie prawa prasowego kierujemy do przedstawicieli każdej prasy bez względu na medium, w tym do:

  • wydawnictw prasowych;
  • dziennikarzy i rzeczników prasowych;
  • właścicieli serwisów internetowych zajmujących się publikacją prasy w wydaniu elektronicznym;
  • podmiotów publikujących blogi objęte regulacjami prawa prasowego;
  • osób współpracujących z podmiotami działającymi na podstawie prawa prasowego.

  Oprócz świadczenia bieżącej obsługi prawnej organizujemy szkolenia z zakresu prawa prasowego przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

  Dlaczego warto wybrać naszą Kancelarię?

  Od lat działamy na rynku usług prawniczych, specjalizując się w obsłudze sektorów takich jak prawo mediów i reklamy, branża kreatywna, IT, prawo autorskie oraz własność przemysłowa. Nasi prawnicy mają doświadczenie nie tylko w obsłudze korporacyjnej, ale również w prowadzeniu sporów sądowych. Dbamy o to, aby nasze usługi były świadczone na jak najwyższym poziomie z uwzględnieniem interesu reprezentowanego klienta, jego potrzeb i sytuacji prawnej.

  Szkolenia z zakresu prawa prasowego realizowane są przez nas z zachowaniem wysokich standardów edukacyjnych. Program spotkania obejmuje podstawowe kwestie z zakresu prawa prasowego i może być indywidualnie dostosowany do oczekiwań słuchaczy.

  Spotkania uzupełniamy o liczne materiały, w tym analizę konkretnych case studies, które pozwolą uczestnikom w większym stopniu zrozumieć istotę konkretnych zagadnień.

  Jakie usługi w zakresie prawa prasowego świadczy Kancelaria?

  Rejestracja prasy
  Wspieramy wydawnictwa w procesie rejestracji tytułów prasowych. Zgodnie z art. 20 ustawy prawo prasowe wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie okręgowym właściwym dla siedziby wydawcy. Procedura jest realizowana według kodeksu postępowania cywilnego z odrębnościami wynikającymi z prawa prasowego.
  Zgłoszenie tytułu prasowego powinno zawierać następujące informacje:
  tytuł dziennika lub czasopisma wraz z adresem redakcji;
  dane osobowe redaktora naczelnego;
  określenie wydawcy, jego siedzibę i adres;
  częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.
  Wydawanie prasy bez rejestracji lub takiej, która została zawieszona, podlega karze grzywny.
  W ramach świadczonych usług:

  zgłaszamy prasę do właściwego sądu okręgowego;
  składamy wnioski o zawieszenie i wznowienie tytułu prasowego;
  występujemy o zachowanie rejestracji;
  zgłaszamy zmiany danych dotyczących danego tytułu prasowego;
  rejestrujemy blogi internetowe jako prasę.

  Tworzenie i obsługa prawna wydawnictw

  Ustawa bardzo szeroko zakreśla pojęcie wydawcy. Może nim być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna, w tym m.in. związki zawodowe, spółdzielnie i związki wyznaniowe. Utworzenie przedsiębiorstwa zajmującego się publikacją prasy wymaga starannego zaplanowania strategii biznesowej, wyboru formy organizacyjnoprawnej, nawiązania umów z podwykonawcami (np. firmą poligraficzną, agencją marketingową) oraz autorami zewnętrznymi, którzy będą dostarczali materiały prasowe.

  Bieżąca obsługa wydawnictw obejmuje również wewnętrzne sprawy pracownicze, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie umów, zgłaszanie pracowników do organu rentowego, spory pracownicze, sprawy z zakresu mobbingu i dyskryminacji oraz wiele innych zagadnień.

  W ramach wsparcia prawnego wydawnictw oferujemy następujące usługi:

  • pomoc w wyborze optymalnej formy organizacyjno-prawnej oraz rejestrację działalności gospodarczej wydawnictwa;
  • nadzór nad formalnoprawnym aspektem umów zawieranych z podwykonawcami;
  • bieżącą obsługę spraw pracowniczych;
  • monitorowanie zgodności działalności wydawnictwa z przepisami prawa;
  • doradztwo w zakresie obrotu prawami wydawniczymi;
  • optymalizacja podatkowa działalności wydawniczej;
  • identyfikacja wymagań w zakresie publikacji tytułu prasowego za granicą;
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa prasowego oraz powiązanych zagadnień;
  • analizę umów oraz sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa prasowego.

  Pomoc prawna w zakresie autoryzacji i sprostowań

  Prawo prasowe wprowadza pojęcie autoryzacji. Zgodnie z art. 14a ustawy jest to zgoda na publikację przez osobę udzielającą informacji danej treści. Każdej osobie udzielającej wywiadu przysługuje prawo do autoryzacji, które powinno być wykonane w ciągu 6 lub 24 godzin w zależności od miejsca publikacji treści (dziennik lub czasopismo).

  W praktyce obowiązujące przepisy budzą wiele kontrowersji. Trudno ustalić termin, od którego biegnie czas na autoryzację lub właściwy sposób przekazania tekstu.

  Sprostowania dotyczą korekty nieprawdziwych lub nieścisłych informacji publikowanych w mediach. Prawo prasowe nakłada na redaktora naczelnego obowiązek ustosunkowania się do każdego sprostowania przesłanego do wydawnictwa. W zależności od sytuacji publikacja sprostowania, a także odmowa takiej publikacji może być obligatoryjna lub fakultatywna.

  Świadczymy kompleksową pomoc w zakresie prawnych aspektów autoryzacji i sprostowań:

  • ustalamy początek biegu terminu do autoryzacji;
  • nadzorujemy proces autoryzacji;
  • pomagamy w sporach dotyczących publikacji nieautoryzowanych informacji;
  • pomagamy rozwiązywać bieżące problemy, jak wycofanie autoryzacji, udokumentowanie autoryzacji, poprawność pełnomocnictwa do autoryzacji, nagrywanie wywiadów;
  • opiniujemy sprostowania i pomagamy w podjęciu decyzji o jego publikacji lub odmowie publikacji;
  • ustalamy objętość i czas publikacji sprostowania w oparciu o przepisy prawa prasowego;
  • reprezentujemy podmiot w sprawie z powództwa o opublikowanie sprostowania.

  Analiza komunikatów i reklam

  Redaktor naczelny jest odpowiedzialny za dobór materiałów publikowanych w prasie. Niekiedy jednak ta wolność może być ograniczona poprzez obowiązek zamieszczenia komunikatu określonej treści, np. komunikatu rządowego.

  Z kolei w sytuacji, kiedy dziennik lub czasopismo decyduje się na umieszczanie materiału reklamowego, jego treść powinna być poddana określonym zabiegom, np. oznaczona jako niestanowiąca materiału prasowego oraz ocenie z punktu widzenia sprzeczności z prawem, oraz zasadami współżycia społecznego. W obu przypadkach pomoc prawnika może okazać się nieodzowna, aby zapewnić zgodność funkcjonowania prasy z prawem.

  Naszym klientom oferujemy pomoc w zakresie:

  • analizy konkretnego przekazu reklamowego oraz identyfikacji potencjalnych zagrożeń i naruszeń;
  • tworzenia komunikatów reklamowych zgodnych z obowiązującymi przepisami;
  • bieżącego doradztwa w zakresie formułowania komunikatów reklamowany z zakresu branż objętych szczególnymi ograniczeniami (np. sprzedaż alkoholu lub tytoniu, leków, usług turystycznych).

  Reprezentacja w sporach sądowych

  Nasza kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Znajomość obowiązujących przepisów oraz skutecznej taktyki procesowej nie tylko zwiększa szansę na sukces, ale pozwala sprawnie poruszać się w zagadnieniach procesowych dotyczących prawa prasowego, które wprowadzają szereg odrębności, m.in. właściwość sądu okręgowego, skrócony termin na wniesienie odpowiedzi na pozew.

  Ustalenie osoby odpowiedzialnej za publikację materiału prasowego nie zawsze będzie proste. Ustawa prawo prasowe wymienia zarówno autora, redaktora oraz wydawcę, jak i związuje ich odpowiedzialnością solidarną za naruszenie.

  Oferujemy kompleksowe wsparcie w sprawach sądowych, udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych oraz środków odwoławczych. Gwarantujemy prowadzenie m.in. spraw:

  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
  • o naruszenie dóbr osobistych;
  • o zapłatę wynagrodzenia;
  • pracowniczych;
  • o wykroczenia z zakresu prawa prasowego;
  • o odmowę udzielenia informacji dziennikarskiej.

  Reprezentacja w sporach sądowych

  Nasza kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Znajomość obowiązujących przepisów oraz skutecznej taktyki procesowej nie tylko zwiększa szansę na sukces, ale pozwala sprawnie poruszać się w zagadnieniach procesowych dotyczących prawa prasowego, które wprowadzają szereg odrębności, m.in. właściwość sądu okręgowego, skrócony termin na wniesienie odpowiedzi na pozew.

  Ustalenie osoby odpowiedzialnej za publikację materiału prasowego nie zawsze będzie proste. Ustawa prawo prasowe wymienia zarówno autora, redaktora oraz wydawcę, jak i związuje ich odpowiedzialnością solidarną za naruszenie.

  Oferujemy kompleksowe wsparcie w sprawach sądowych, udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych oraz środków odwoławczych. Gwarantujemy prowadzenie m.in. spraw:

  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
  • o naruszenie dóbr osobistych;
  • o zapłatę wynagrodzenia;
  • pracowniczych;
  • o wykroczenia z zakresu prawa prasowego;
  • o odmowę udzielenia informacji dziennikarskiej.

  Szkolenia z zakresu prawa prasowego

  Organizujemy również kompleksowe szkolenia z zakresu prawa prasowego dla wszystkich podmiotów, które chcą zwiększyć świadomość swoich pracowników w tym zakresie, a także dla indywidualnych dziennikarzy chcących wykonywać swój zawód na najwyższym poziomie etycznym.

  Gwarantujemy wysoki poziom dydaktyczny, starannie wybrane i przygotowane materiały oraz dobór zagadnień, który odpowiada potrzebom słuchaczy i specyfice działalności wydawnictwa. Zakres merytoryczny spotkania projektujemy w taki sposób, aby zdobyta w jego toku wiedza mogła być wykorzystana w praktyce. Jakie zagadnienia mogą być objęte programem szkolenia?

  • prawa i obowiązki dziennikarzy (w tym prawo do informacji prasowej i krytyki, publikacja sprostowań, ochrona informatorów prasowych);
  • ochrona prawa autorskiego w kontekście działalności prasowej (m.in. przedruk, prawo cytatu);
  • pozycja, prawa i obowiązki redaktora naczelnego na gruncie prawa prasowego;
  • obowiązki prasy względem organów państwowych;
  • warunki zamieszczania reklam w prasie oraz lokowanie produktu;
  • ograniczenia dotyczące reklamy wybranych towarów;
  • reklama jako narzędzie nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwej praktyki rynkowej;
  • zakres ochrony wybranych dóbr osobistych oraz skutki ich naruszenia.

  Wszystkie podmioty zainteresowane skorzystaniem z bieżącej obsługi prawnej lub organizacją szkolenia z zakresu prawa prasowego zapraszamy do kontaktu. Niezwłocznie prześlemy niezbędne informacje.

  Pytania i odpowiedzi

  Dziennikarz, który publikuje dosłownie cytowaną wypowiedź bez udzielenia osobie udzielającej informacji prawa do autoryzacji podlega karze grzywny. Nie dotyczy to przypadków publikacji wypowiedzi identycznej z udzieloną. Należy jednak zadbać o możliwość udowodnienia tożsamości treści komunikatu.

  Zgodnie z art. 16 ust. 1 prawa prasowego dziennikarz jest zwolniony z tajemnicy w sytuacji, gdy osoba przekazująca informacje zgodzi się na przekazanie jej nazwiska albo materiał dotyczy jednego z przestępstw, o których mowa w art. 240 k.k., m.in. udział w masowym zamachu, przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, zabójstwo, akt o charakterze terrorystycznym.

  Przepisy wymagają, aby redaktorem naczelnym była osoba posiadająca polskie obywatelstwo, pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawa publiczne. Nie może być też karana za przestępstwa wymienione w prawie prasowym co najmniej 3-krotnie oraz za przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej z rozdziału XVII k.k. Opcjonalnie organ rejestrowy w porozumieniu z Ministrem MSZ może zwolnić redaktora naczelnego z obowiązku posiadania obywatelstwa polskiego.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam