Branża modowa opiera się na unikalnych wzorach, kształtach, barwach i ich niepowtarzalnym połączeniu. W dobie powszechnego dostępu do internetu nietrudno jednak znaleźć towary, które stanowią imitację już wykorzystanego wcześniej pomysłu. Aby zapewnić podmiotom z branży kreatywnej bezpieczeństwo przed bezprawnym kopiowaniem know-how, prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony wzornictwa w świecie mody.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Konwersatorium kierujemy do wszystkich podmiotów, które biorą udział w procesie tworzenia nowych kreacji, w tym:

  • domów mody;
  • projektantów;
  • licencjobiorców;
  • influencerów.

  Podczas spotkania w sposób kompleksowy omawiamy ochronę wzornictwa w kontekście przepisów z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, ochrony prawnoautorskiej oraz przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wyjaśniamy różnice między poszczególnymi modelami ochrony i prezentujemy zagadnienia problemowe, na które uczestnicy szkolenia mogą natknąć się w praktyce.

  Dlaczego warto wybrać naszą Kancelarię?

  Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonych prawników z wieloletnią praktyką w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa IP. Na co dzień zajmujemy się bieżącą obsługą przedsiębiorstw z branży kreatywnej, modowej, artystycznej, a także mediów i reklamy. Nie tylko pomagamy naszym klientom w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych, ale sporządzamy również odpowiednie umowy handlowe oraz reprezentujemy firmy w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

  Łączymy doskonałą znajomość przepisów prawa ze zrozumieniem specyfiki procesu twórczego. Harmonogram szkolenia został stworzony w taki sposób, aby dostarczyć słuchaczom maksimum wiedzy przydatnej w codziennej pracy zawodowej, a co najważniejsze przekazać ją w sposób przystępny i zrozumiały.

  Część wykładową spotkania uzupełniamy o liczne przykłady z praktyki, analizy case studies oraz starannie przygotowane prezentacje i materiały szkoleniowe.

  Jakie grupy zagadnień poruszamy podczas szkolenia?

  Wzory przemysłowe w świecie mody

  Pod pojęciem wzoru przemysłowego rozumie się nową i posiadającą indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadaną mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał. Wzorem przemysłowym może być zarówno ubranie, obuwie, jak i biżuteria. Aby można było uznać wyrób za wzór przemysłowy, musi on:

  • Wyróżniać się elementami zewnętrznymi. Wzory przemysłowe chronią wygląd produktu, ale nie jego funkcje techniczne lub użytkowe;
  • być nowy, co oznacza, że przed datą oznaczenia pierwszeństwa nie udostępniono publicznie takiego samego towaru lub różniącego się jedynie nieistotnymi szczegółami;
  • posiadać indywidualny charakter – ocena indywidualności następuje poprzez odwołanie się do archetypu zorientowanego użytkownika.

  Rejestracja wzoru przemysłowego jest dokonywana na kolejne, 5-letnie okresy (maksymalnie 25 lat) po uiszczeniu stosownej opłaty. Zgłaszający może również wybrać trzy tryby rejestracji – krajową, wspólnotową oraz międzynarodową.

  Przedsiębiorca może skorzystać z ograniczonej ochrony gwarantowanej poprzez odwołanie się do niezarejestrowanego wzoru przemysłowego. Udowodnienie prawa w tym przypadku jest jednak trudniejsze, a zakres korzyści ograniczony. Omawiając zagadnienia związane ze wzorami przemysłowymi poruszamy takie kwestie, jak:

  • przesłanki ochrony wzoru przemysłowego;
  • procedura i tryby rejestracji;
  • roszczenia z tytułu naruszenia prawa do wzoru przemysłowego;
  • ochrona niezarejestrowanego wzoru przemysłowego;
  • strategie ochrony aktywów IP z wykorzystaniem wzoru przemysłowego.

  Wzory użytkowe w modzie

  Moda to nie tylko wzory codziennie używanych przedmiotów lub noszonych ubrań. Często design sięga dalej, a renomowane firmy dbają o ozdobne opakowania, wieszaki lub flakony. Wprawdzie nie wpływają one na właściwości samego towaru, ale zwiększają jego atrakcyjność, siłę przekazu reklamowego i rozpoznawalność. To właśnie są wzory użytkowe.

  Zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej wzorem użytkowym jest nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci.

  Na wzory użytkowe udziela się prawa ochronnego w okresach 10-letnich z możliwością przedłużenia. W okresach objętych ochroną przedsiębiorca zyskuje możliwość zakwestionowania próby rejestracji takich samych lub łudząco podobnych towarów. W toku spotkania wyjaśniamy następujące kwestie:

  • jak skutecznie chronić kreatywne rozwiązania techniczne;
  • warunki udzielenia prawa ochronnego na wzór przemysłowy;
  • korzyści z uzyskania prawa ochronnego;
  • procedura zgłoszeniowa wzoru użytkowego.

  Czy można opatentować modę?

  W ustawie prawo własności przemysłowej występuje również pojęcie patentu. Jest on znacznie mniej popularny niż wzór użytkowy, ale niekiedy może okazać się przydatny. Patent jest przyznawany dla wynalazków, które są:

  • nowe;
  • posiadają poziom wynalazczy;
  • nadają się do przemysłowego zastosowania.

  Musi być to rozwiązanie przełomowe, które nie wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki i nie jest stosowane w procesach przemysłowych. W branży modowej patenty mogą obejmować np. nowe rodzaje materiałów (wodoodporne, wytrzymałe, elastyczne). Domy mody, które partycypują gospodarczo w przemyśle kosmetycznym, mogą patentować też chemiczne formuły kosmetyków, skład perfum. Prezentując zagadnienia związane z ochroną patentową, omawiamy:

  • praktyczne przykłady wynalazków w branży fashion;
  • czas działania i zakres ochrony patentowej;
  • tryby ochrony patentowej (krajowy, wspólnotowy, międzynarodowy).

  Ochrona mody poprzez rejestrację znaku towarowego

  Znaki towarowe są jednym z podstawowych narzędzi ochrony w branży kreatywnej. Prowadząc biznes w branży fashion można w ten sposób zarejestrować np.:

  • nazwę kolekcji modowej;
  • oznaczenie graficzne serii produktów;
  • nazwę całej marki;
  • slogan brandingowy, tzw. marketingowy claim.

  Znak towarowy daje wyłączne prawo do używania zarejestrowanego oznaczenia w sposób komercyjny, dlatego stanowi skuteczną broń w walce z próbami imitacji produktów przez konkurencję. W branży modowej zazwyczaj rejestruje się znaki towarowe graficzne lub słowno-graficzne.

  Zgłaszający, który zarejestrował znak towarowy, otrzymuje świadectwo ochronne, które stanowi formalne potwierdzenie udzielonej ochrony.

  • Funkcje znaku towarowego i przesłanki udzielenia ochrony;
  • ekonomiczne, handlowe i procesowe korzyści płynące z rejestracji znaku towarowego;
  • zgłoszenie znaku towarowego i procedura sprzeciwowa;
  • znaki towarowe a rebranding;
  • znak towarowy krajowy a wspólnotowy;
  • zakres ochrony gwarantowany przez niezarejestrowany znak towarowy.

  Prawo autorskie w modzie

  Bardzo często unikalne kolekcje projektowane w branży modowej będą utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ta ochrona powstaje z mocy samego prawa, nie wymaga rejestracji i istnieje niezależnie od ochrony gwarantowanej przez prawo własności przemysłowej.

  Najważniejszymi przesłankami utworu jest indywidualność oraz jego ustalenie bez względu na postać. Ustawową ochroną prawnoautorską są chronione nawet projektowe szkice i prosty modeling 3D. Panel szkolenia dotyczący prawa autorskiego poświęcamy takim zagadnieniom, jak:

  • przesłanki kwalifikacyjne utworu;
  • zakres autorskich praw majątkowych i osobistych;
  • wykorzystanie prawa cytatu w przemyśle modowym;
  • domena publiczna a autorskie prawa osobiste i majątkowe;
  • roszczenia na gruncie prawa autorskiego;
  • umowa licencji i przeniesienia praw autorskich – jak je wykorzystać?

  Czy ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroni modę?

  Przedsiębiorcy, którzy na co dzień zajmują się projektowaniem designu wiedzą, jak ważne jest zachowanie w tajemnicy swoich pomysłów, koncepcji artystycznych i know-how. Skopiowanie ich przez konkurencję eliminuje efekt nowości i znacząco zmniejsza szansę powodzenia wtórnego produktu na rynku, skraca jego cykl życiowy, a to z kolei przekłada się na niższe zyski z prowadzonej działalności gospodarczej.

  Nieobjęcie towarów kreatywnych ochroną IP znacząco zwiększa ryzyko szkody, ale nie pozbawia designera wszystkich możliwości obrony. Zgodnie z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Pod tym pojęciem należy rozumieć informacje, które mają związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale nie są znane publicznie, np. biznesplany, projekty nowych ubrań, pomysły na nowe tkaniny lub, receptury perfum, kosmetyków, procedury testowe. Aby ułatwić przedsiębiorcom działającym w branży modowej ochronę swoich interesów, omawiamy:

  • czyny nieuczciwej konkurencji w prawie mody;
  • odpowiedzialność za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji;
  • umowy NDA w biznesie – ich budowa i znaczenie.

  Ochrona wzornictwa w branży modowej może przebiegać na kilka różnych sposobów i to od strategii przyjętej przez przedsiębiorcę zależy, czy zapewni mu bezpieczeństwo i możliwość rozwoju. Wszystkie podmioty zainteresowane przeprowadzeniem szkolenia zapraszamy do kontaktu. Niezwłocznie prześlemy niezbędne informacje.

  Pytania i odpowiedzi

  Tak, ale należy podkreślić, że przesłanki udzielenia ochrony oraz jej zakres w obu przypadkach jest inny, dlatego należy dobrać odpowiedni model ochrony dla konkretnego podmiotu.

  Podmiot uprawniony do korzystania ze znaku towarowego na podstawie udzielonego prawa ochronnego może w pełnym lub ograniczonym zakresie przenieść takie prawo na inną osobę. Przykładowe postanowienia, które mogą znaleźć się w takim kontrakcie, dotyczą:

  • zakresu upoważnienia do korzystania znaku towarowego;
  • prawa do udzielania sublicencji;
  • modelu wynagrodzenia;
  • prawa licencjodawcy do kontroli licencjobiorcy;
  • obowiązek używania znaku towarowego w obrocie;
  • naruszenia postanowień umowy licencyjnej (np. jej zakresu geograficznego).

  Umowy licencyjne w prawie IP podlegają zasadzie swobody umów, dlatego warto zlecić ich sformułowanie prawnikom z doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów z branży kreatywnej.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam