Wsparcie w egzekwowaniu przepisów prawa pracy to usługa skierowana zarówno do zatrudniających przedsiębiorców, jak i samych pracowników. Niektóre konflikty i nieporozumienia są na tyle skomplikowane, długotrwałe czy wielopoziomowe, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest zasięgnięcie pomocy profesjonalistów. Czasem wystarczy wyłącznie podjęcie negocjacji, innym razem niezbędne okazuje się wejście na drogę sądową.

W przypadku sporu z organem administracji publicznej (ZUS / Urząd skarbowy) oraz konieczności złożenia stosownego odwołania od decyzji, profesjonalne wsparcie w merytorycznym rozwiązaniu sporu najczęściej okazuje się niezbędne.

Kancelaria RPMS świadczy usługi zarówno w zakresie doradztwa, przygotowywania oraz opiniowania dokumentacji pracowniczej, jak i obsługi negocjacji, oraz spraw sądowych, w tym przygotowania odwołań od decyzji (ZUS) i skarg do sądu. Chronimy interesy pracodawców i pracowników skutecznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, opierając się przy tym na wieloletniej praktyce i doskonałej znajomości prawa.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Prawo pracy –  w czym możemy Ci pomóc:

  • przygotowanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej, m.in. umów o pracę, umów o zachowaniu poufności, zakazie działalności konkurencyjnej, kontraktów menedżerskich, regulaminów i kodeksów,
  • reprezentowanie klienta w sporach dotyczących ustalenia stosunku pracy i jego rozwiązania (klauzul zawartych w umowie, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odwołania od zwolnień dyscyplinarnych itd.),
  • przygotowanie odwołania od decyzji ZUS w przedmiocie zakwestionowania zasiłku / świadczenia rehabilitacyjnego, a także dalsza reprezentacja w postępowaniu;
  • reprezentowanie klienta w sporach mających związek z brakiem wypłaty wynagrodzenia wynikającymi ze stosunku pracy, np. w kwestii wypłaty zaległego wynagrodzenia, ekwiwalentu czy odprawy,
  • przygotowanie odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego oraz dalsza reprezentacja w postępowaniu;
  • reprezentowanie klienta w sporach wynikających z mobbingu, dyskryminacji i wypadków przy pracy,
  • doradztwo w zakresie zwolnień indywidualnych i zbiorowych,
  • uzyskanie odszkodowania za traktowanie niezgodne z prawem (m.in. wspomniane już mobbing, dyskryminacja i wypadki przy pracy, a także choroby zawodowe, czy nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę).

  Pomoc prawna dla pracodawców i pracowników w sprawach spornych

  Nasze usługi w zakresie prawa pracy dzielą się na 2 etapy:

  • W pierwszym z nich staramy się dojść do porozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą na drodze negocjacji, czyli w postępowaniu przedsądowym. To zalecane działanie wstępne, które pozwala na ogromną oszczędność czasu i pieniędzy dla obu stron.
  • Jeżeli jednak negocjacje nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, reprezentujemy klienta w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym w oparciu o opracowaną strategię działania, dostosowaną do jego indywidualnej sytuacji.

  Nasze wsparcie ma charakter kompleksowy – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy w klienta w całym procesie.

  Bieżąca obsługa spraw pracowniczych dla przedsiębiorców

  Wiele spółek prawa handlowego ma styczność z prawem pracy. Mogą one np. zatrudniać pracowników albo zawrzeć umowę o pracę z członkiem zarządu. W każdym z tych przypadków niezbędna okazuje się znajomość przepisów prawa pracy. Naruszenie praw pracowniczych może mieć daleko idące konsekwencje nie tylko finansowe, ale także wizerunkowe, dlatego spółka powinna wiedzieć, jak postępować z pracownikami, aby nie narazić się na zarzut naruszenia prawa.

  Oferujemy doradztwo w zakresie prawa pracy, sporów pracowniczych i postępowania prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy.

  Bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy

  W ramach bieżącego doradztwa świadczymy usługi mające na celu zapewnienie zgodności poczynań spółki z prawem pracy:

  Przygotowanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej

  Zapewniamy kompleksową obsługę dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów uwzględniających zakaz działalności konkurencyjnej, umów z klauzulą poufności, zawieranych z członkami organów spółek, oraz kontraktów menedżerskich, a także kodeksów i regulaminów pracowniczych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym: kodeksów etycznych, polityki antymobbinowej i antydyskryminacyjnej i funduszu świadczeń socjalnych, a także zbiorowych układów pracy.

  Pracownicze sprawy sporne

  Prawo pracy to także spory sądowe, do jakich dochodzi między pracodawcą a pracownikiem. Ich specyfika i uprzywilejowana pozycja osoby zatrudnionej powodują, że do takiego sporu należy się bardzo dobrze przygotować. W jakich sprawach mogą pomóc Ci nasi prawnicy? Zajmujemy się sporami sądowymi dotyczącymi m.in.:

  • wypłaty wynagrodzenia;
  • urlopu wypoczynkowego;
  • czasu pracy;
  • dyskryminacji i mobbingu;
  • rozwiązania umowy o pracę oraz zwolnień dyscyplinarnych;
  • sprostowania świadectwa pracy;
  • odpowiedzialności pracowniczej.

  Co musisz wiedzieć o prawie pracy (FAQ)

  Prawo pracy to ogół regulacji, które dotyczą stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Oprócz tego reguluje organizacje pracodawców i pracowników, kwestie partycypacji pracowniczej, dialogu w zbiorowych stosunkach pracy, oraz układów i sporów zbiorowych. Prawo pracy pełni funkcję ochronną (np. reguluje czas pracy), organizatorską, polubowną i rozdzielczą.

  Jeden pracownik może pracować u jednego pracodawcy w oparciu o umowę na czas określony maksymalnie przez 33 miesiące (art. 251 par. 1 Kodeksu pracy). Co więcej, można podpisać maksymalnie 3 takie umowy. Gdy umowa na czas określony przestaje być przedłużana, powinno dojść do przejścia na umowę na czas nieokreślony.

  W przypadku pracowników, których prawa są łamane, zaleca się zgłoszenie do PIP (Państwowej Inspekcji Pracy), gdzie uzyskają darmową pomoc prawną. Jednak zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy np. w razie konfliktów, sporów, zwolnień indywidualnych i zbiorowych, przy ustalaniu stosunku pracy czy odwołaniach od decyzji ZUS – mogą zgłosić się do profesjonalnej kancelarii prawnej.

  Odprawa pieniężna przysługuje zwolnionemu pracownikowi tylko wtedy, gdy ustanie stosunku pracy nastąpiło na mocy wypowiedzenia wręczonego pracownikowi przez pracodawcę, bądź w wyniku porozumienia stron z przyczyn nieleżących po stronie pracownika. Uwaga: przepis ten stosuje się wyłącznie w przypadku pracodawców zatrudniających min. 20 pracowników.

  Nie istnieje przepis wskazujący termin, w którym trzeba powiadomić pracodawcę o ciąży. Nie ma takiego obowiązku. Dlatego wybór czasu, w którym podać taką informację, należy do ciężarnej. Informowanie dopiero po 12 tyg. ciąży może mieć znaczenie tylko w przypadku umowy na czas określony, której okres trwania kończy się przed rozwiązaniem ciąży.

  Zgodnie z przepisami, każdy pracownik ma prawo do corocznego, płatnego urlopu. Pracownikowi, którego okres zatrudnienia wynosi mniej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu. Z kolei pracownikowi, którego okres zatrudnienia wynosi minimum 10 lat – 26 dni urlopu. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy nauki i zatrudnienia u poprzednich pracodawców.

  Zgodnie z artykułem 18 par. 1, nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Kontroluje małe prywatne firmy, duże korporacje i urzędy.

  Podstawową zasadą polskiego porządku prawnego jest niedziałanie prawa wstecz. Wszystko zależy jednak od brzmienia lub celu danej ustawy – jeżeli więc z samej treści ustawy wynika, iż działa on wstecz, nie realizuje się maksymy lex retro non agit.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam