Realizacja produkcji filmowej to długotrwały i skomplikowany proces. Wymaga koordynacji pracy wielu specjalistów, ale także dbałości o aspekty prawne przedsięwzięcia na każdym z etapów. Szkolenie z zakresu prawa filmowego łączy w sobie elementy prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Po jego ukończeniu uczestnicy będą potrafili zadbać o zgodność z przepisami zarówno niewielkiego i kameralnego, jak i rozbudowanego dzieła.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Do kogo kierujemy szkolenie z zakresu prawa filmowego?

  Szkolenie dotyczące aspektów prawnych produkcji filmowej jest skierowane przede wszystkim do:

  • wytwórni zajmujących się komercyjną realizacją produkcji filmowych;
  • serwisów VOD, które oprócz emisji programów zajmują się również ich produkcją;
  • indywidualnych producentów, którzy chcą w sposób kompleksowy zrozumieć regulację tworzenia dzieła od strony prawnej;
  • przedsiębiorstw partycypujących w poszczególnych etapach tworzenia filmu, np. firmy dźwiękowe, odpowiedzialne za tworzenie scenariusza lub efektów specjalnych;
  • agencji interaktywnych specjalizujących się w tworzeniu reklam TV oraz internetowych;
  • sieci kin, które chcą zoptymalizować koszty poprzez efektywniejsze zarządzanie prawami autorskimi.

  Znajomość prawa filmowego pozwoli bezpiecznie poruszać się w przestrzeni prawnej bez ryzyka naruszenia praw przysługujących innych osobom i w sposób zabezpieczający interesy przedsiębiorcy.

  Dlaczego warto wybrać naszą kancelarię?

  Szkolenie z zakresu prawa filmowego jest prowadzone przez praktyków z wieloletnim stażem. Nasi prawnicy specjalizują się w dziedzinach prawa, które bezpośrednio lub pośrednio mają związek z efektem pracy wytwórni filmowej, m.in. prawie umów oraz własności intelektualnej i przemysłowej. Na co dzień zajmujemy się bieżącą obsługą przedsiębiorstw działających w sektorze kreatywnym, IT. Mamy też praktyczne doświadczenie w sporządzaniu kontraktów nienazwanych.

  Wykorzystując doskonałą znajomość prawa szkolenie prowadzimy w oparciu o starannie dobrane materiały edukacyjne, najnowsze orzecznictwo oraz aktualne poglądy doktryny. Poprzez analizę case studies przekazujemy uczestnikom praktyczną wiedzę, gotową do zastosowania w praktyce. W razie potrzeby możemy również dostosować program i poziom merytoryczny szkolenia do stanu wiedzy i oczekiwań słuchaczy.

  Jakie zagadnienia omawiamy podczas szkolenia z zakresu prawa filmowego?

  Pojęcie filmu w kontekście prawa autorskiego

  Większość filmów stanowi utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W tym kontekście można postrzegać go jako utwór audiowizualny i kinematograficzny. Poprzez utwór audiowizualny rozumie się serię powiązanych ze sobą udźwiękowionych lub nieudźwiękowionych ze sobą obrazów przeznaczonych do odtwarzania niezależnie od nośnika, na jakim go ustalono. Z kolei utworem kinematograficznym będzie film przeznaczony do odtwarzania na wielkoformatowych ekranach kina.

  Umiejętność zidentyfikowania przesłanek filmu jako utworu pozwala na przypisanie odpowiednim osobom należnych im uprawnień oraz zidentyfikowanie czynności, które podlegają ochronie prawnoautorskiej (np. reżyseria) oraz tych, które jej nie podlegają (np. czynności logistyczne). W ramach panelu omawiamy takie zagadnienia, jak:

  • rodzaje praw autorskich, ich treść oraz czas trwania;
  • pojęcie filmu na gruncie ustawy o kinematografii;
  • film jako utwór audiowizualny;
  • film jako utwór kinematograficzny;
  • czynności produkcyjne objęte prawami autorskimi;
  • czynności produkcyjne, które nie są objęte prawami autorskimi;
  • krajowe regulacje dotyczące utworów audiowizualnych;
  • dozwolony użytek utworów;
  • ochrona wizerunku na gruncie prawa autorskiego;
  • naruszenie majątkowych oraz osobistych praw autorskich i związane z tym sankcje.

  Film jako dobro publiczne

  W zakresie określonym przepisami państwo sprawuje mecenat nad sztuką filmową m.in. poprzez wspieranie twórczości filmowej oraz innej działalności w dziedzinie kinematografii. Wsparcie dla indywidualnych inicjatyw jest realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF), którego zadaniem jest realizowanie polityki państwa w zakresie kinematografii.

  Podmioty działające w sektorze prywatnym mogą wystąpić do PISF o dofinansowanie projektu filmowego po spełnieniu określonych przesłanek. Dla wielu twórców, zwłaszcza początkujących takie wsparcie może okazać się istotne z punktu widzenia całego przedsięwzięcia. W tym panelu omawiamy takie zagadnienia, jak:

  • definicja filmu polskiego;
  • struktura i zadania PISF;
  • obowiązki podmiotów działających w branży filmowej na rzecz PISF w zakresie odprowadzania składek oraz przekazywania informacji;
  • wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu przygotowania projektu filmowego oraz przesłanki negatywne dla finansowania;
  • kryteria dofinansowania przedsięwzięcia filmowego w świetle art. 22 ust. 3 ustawy o kinematografii.

  Prawa przysługujące producentowi

  Producent filmowy to podmiot, wokół którego obraca się całe przedsięwzięcie stworzenia utworu audiowizualnego. To on jest odpowiedzialny za koordynacje poszczególnych etapów praw, wynajęcie aktorów, specjalistów do realizacji dzieła. Angażuje on własne środki, ale jest także główny beneficjentem przychodów, właścicielem praw autorskich oraz rozpoznawalnym brandem. Rodzajem producenta filmowego jest producent wykonawczy, który działa w imieniu wytwórni filmowej, choć nie angażuje własnych środków. W ramach omówienia praw przysługujących producentowi zajmujemy się następującymi grupami zagadnień:

  • pojęcie producenta filmowego i jego status na gruncie obowiązujących przepisów;
  • prawa i obowiązki producenta filmowego;
  • moment nabycia praw autorskich przez producenta filmowego i ich zakres;
  • umowa o stworzenie oraz wykorzystanie utworu audiowizualnego;
  • dopuszczalność rekonstrukcji utworu audiowizualnego;
  • prawa do utworu a rekonstrukcja cyfrowa dzieła.

  Twórcy utworów wkładowych

  Każdy utwór audiowizualny składa się z wielu mniejszych dzieł (tzw. utwory wkładowe), które również objęte są prawami autorskimi. Mowa o takich utworach jak np. muzyka lub scenariusz. Ustalenie relacji między prawami producenta a prawami przysługującymi twórcom utworów wkładowych jest kluczowe, aby zapobiec naruszeniom praw autorskich w przyszłości. Dlatego podczas spotkania omawiamy:

  • relacja między prawami producenta a prawami twórców utworów wkładowych;
  • prawa reżysera;
  • prawa scenarzysty;
  • prawa kompozytora;
  • pozycja artystów wykonawców;
  • uprawnienia współtwórców do wynagrodzenia.

  Pozycja koproducenta w świetle prawa krajowego i europejskiego

  W przypadku produkcji filmowych, które wymagają zaangażowania znacznych środków finansowych lub specjalistów z wielu branż niekiedy konieczna okazuje się koprodukcja. Polega ona na połączeniu sił dwóch lub większej liczby producentów w celu osiągnięcia określonego efektu artystycznego. W panelu szkolenia poświęconym koprodukcji filmowej prezentujemy:

  • pozycję Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego;
  • Europejską Konwencję o koprodukcji filmowej z 1992 roku;
  • Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. o audiowizualnych usługach medialnych;
  • praktyczne przykłady i zasady koprodukcji.

  Internet w służbie utworów audiowizualnych

  Powszechny dostęp do sieci sprawia, że coraz więcej firm decyduje się na wykorzystanie kanału internetowego do promowania swojej działalności. Produkowane spoty reklamowe również mogą stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego i same często wykorzystują gotowe już utwory innych twórców. Równie dużą popularność zdobywają telewizje VOD, działające na zasadzie cyklicznego abonamentu.

  Aby odnajdywać się w gąszczu zazębiających się praw i obowiązków poszczególnych twórców, ale także efektywnie bronić swojego interesu należy doskonale rozumieć regulację praw autorskich. Ta część szkolenia z zakresu prawa filmowego jest poświęcona następującym zagadnieniom:

  • reklama w internecie a prawo autorskie;
  • reklama zgodna z przepisami, czyli jaka;
  • wykorzystanie istniejącego utworu w reklamie;
  • lokowanie tematu a lokowanie produktu;
  • jak powinien wyglądać regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną VOD;
  • serwisy VOD a prawa autorskie.

  Umowy w prawie filmowym

  Warto pamiętać, że żadna produkcja filmowa nie powstaje w próżni. Relacje między poszczególnymi uczestnikami przedsięwzięcia są regulowane przez umowy nienazwane, które dokładnie określają przedmiot świadczenia, zakres praw i obowiązków, zabezpieczenia oraz wynagrodzenie za wykonane dzieło lub świadczone usługi. Ze względu na stopień skomplikowania umowy filmowe zwykle tworzone są przez kancelarie prawne. W części szkolenia poświęconej prawu kontraktowemu omawiamy takie zagadnienia, jak:

  • umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia przez PISF;
  • umowa o finansowanie przedsięwzięcia filmowego przez podmiot trzeci;
  • umowa o produkcję filmu;
  • umowy koprodukcyjne z producentami wspierającymi;
  • umowa o przeniesienie praw autorskich do utworu wkładowego;
  • umowy z twórcami utworów wkładowych;
  • umowy z członkami ekipy filmowej (np. kaskaderzy, specjaliści od efektów specjalnych);
  • umowy z aktorami;
  • umowy o wykorzystanie istniejącego utworu na potrzeby produkcji filmowej.

  Wykorzystanie znaków towarowych w produkcji filmowej

  Przygotowując spoty reklamowe, czy wreszcie finalną produkcję producent może chcieć wykorzystać w ich treści rozpoznawalne marki, które zwykle są zastrzeżone są jako znaki towarowe. Takie działanie może mieć na celu podniesieniu prestiżu produkcji w świadomości odbiorców. Niekiedy bywa również warunkiem pozyskania strategicznego sponsora. Doskonałym przykładem produkcji filmowych wykorzystujących zarejestrowane marki jest seria filmów o Jamesie Bondzie.

  Zarządzanie aktywami IP należy dobrze zaplanować, aby nie narazić się na roszczenia ze strony osób trzecich, dlatego podczas szkolenia omawiamy:

  • pojęcie znaku towarowego;
  • umowy o wykorzystanie znaku towarowego;
  • wyczerpanie prawa do znaku towarowego;
  • weryfikację ochrony istniejących brandów w oparciu o ogólnodostępne bazy danych (m.in. TMView);
  • sankcje za naruszenie znaku towarowego.

  Piractwo w sieci

  Konsekwencje piractwa komputerowego oraz nieuprawnionego rozpowszechniania utworów dotyczą wielu twórców. Straty z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej potrafią sięgać milionów złotych, dlatego w interesie producentów filmowych jest monitorowanie tego rodzaju przypadków oraz podejmowanie działań zmierzających do ochrony swojego interesu. W panelu szkolenia poświęconym praktycznej stronie ochrony interesu twórców odpowiadamy m.in. na następujące pytania:

  • Na czym polega piractwo?
  • Jak wygląda odpowiedzialność na gruncie ustawy o prawie autorskim?
  • Jak wygląda odpowiedzialność karna za nieuprawnione pobieranie i rozpowszechnianie utworów?
  • Jak dochodzić swoich uprawnień przed sądem powszechnym?

  Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu zapraszamy do kontaktu. Niezwłocznie prześlemy ofertę zawierającą niezbędne szczegóły współpracy.

  Pytania i odpowiedzi

  Pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich ponosi pracodawca. Może on jednak dochodzić naprawienia szkody od pracownika w ramach regresu. W przypadku szkody wyrządzonej umyślnie nie obowiązuje ograniczenie kwotowe do wysokości potrójnego wynagrodzenia – pracownik musi naprawić szkodę w pełnej wysokości.

  Podstawą takiego kontraktu jest zwykle artystyczne wykonanie roli w filmie oraz przeniesienie praw pokrewnych na producenta w zakresie, który umożliwi bezkolizyjną eksploatację utworu w przyszłości. Drugim kluczowym elementem jest wynagrodzenie aktora. Inne elementy umowy mogą obejmować:

  • grafik produkcji, w tym dni pracy;
  • kwestie związane z zakwaterowaniem i transportem;
  • komercyjne wykorzystanie wizerunku aktora, tzw. merchandising;
  • prawo aktora do prowadzania zmian w scenariuszu oraz ograniczenia i wynagrodzenie z tym związane;
  • lokowanie produktu przez aktora.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam