Kancelaria oferuje specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa mediów, w tym prawa reklamy. Z powodzeniem wprowadzamy naszych Klientów w istotne zagadnienia prawne związane z ich działalnością. Prowadzimy szkolenia prawne związane z zatrudnianiem oraz działalnością influencerów i vlogerów (w tym kwestie umów oraz praw autorskich), a także reklamą w serwisie YouTube czy sieciach społecznościowych. Podczas szkoleń zapewniamy pełne wsparcie prawne, w przystępny sposób dostarczamy szerokiej wiedzy merytorycznej, uświadamiając klientów o przepisach z zakresu prawa mediów na podstawie życiowych przykładów.

  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  W ramach usług kancelarii obejmujących prawo mediów usługi świadczą specjaliści z tego zakresu – prawnicy (radcowie prawni) posiadający wieloletnie doświadczenie w świadczeniu wsparcia prawnego oraz prowadzenia szkoleń, dedykowanych dla dużych przedsiębiorstw, małych i średnich firm, influencerów, vlogerów oraz osób fizycznych. Kancelaria zapewnia kompleksową organizację szkoleń, w ramach których Klienci zostają zapoznani z najważniejszymi aspektami prawa mediów i prawa reklamy w mediach społecznościowych, co jest podstawą do prowadzenia nie tylko skutecznej, ale także zgodnej z przepisami kampanii marketingowej. Szkolenie z zakresu prawa mediów oraz najnowszych regulacji może się okazać szczególnie pomocne, zwłaszcza w świetle nowych rekomendacji dotyczących reklamy w social media, ogłoszonych przez Prezesa UOKiK, w październiku 2022 roku.

  Usługi Kancelarii w zakresie organizacji szkoleń z prawa reklamy w mediach społecznościowych, prawa mediów i najnowszych rekomendacji, skierowane jest w szczególności do:

  • Vlogerów, blogerów i influencerów – zarówno tych z początkową aktywnością, jak i rozwiniętą działalnością;
  • Dużych przedsiębiorstw inwestujących spore środki w reklamę medialną (w szczególności kampanie w social media);
  • Agencji marketingowych świadczących usługi w zakresie reklamy w Internecie i szeroko pojętych mediach społecznościowych;
  • Małych i średnich firm, które planują rozszerzyć swoje działania marketingowe o kampanię w social media;
  • Osób fizycznych zainteresowanych tematem.

  Prawo mediów – prawnik od reklamy w serwisie Youtube

  W ramach szkolenia, nasi eksperci – radcowie prawni – specjalizujący się w prawie reklamy (ze szczególnym naciskiem na reklamę w Internecie i sieciach społecznościowych) kompleksowo zapoznają Słuchaczy z najważniejszymi i kluczowymi zagadnieniami prawnymi, dotyczącymi ich działalności.

  Zgodnie z zapisami Ustawy o radiofonii i telewizji, za reklamę uważa się każdy przekaz handlowy pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, związany z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, którego celem jest promocja sprzedaży lub też odpłatnego korzystania z towarów i usług. Wedle Ustawy, za reklamę uznawana jest także autopromocja. Jako że definicja reklamy nie ma charakteru katalogu zamkniętego, nie jest możliwe wyczerpujące wyliczenie rodzajów reklam. Z tego względu, znajomość przepisów prawa obejmujących reklamę i działania reklamowe w mediach społecznościowych, jest niezwykle istotna. Niektóre przepisy obowiązują każdy podmiot podejmujący się działań marketingowych, inne mają zastosowanie tylko do konkretnych branż (np. Prawo farmaceutyczne a reklama leków i suplementów lub też przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a reklama z branży alkoholowej).

  Nasza kancelaria przygotowuje szkolenia dostosowane do potrzeb klienta. Prawnicy prowadzący szkolenie w sposób przejrzysty zapoznają Słuchaczy z przepisami dotyczącymi prawa reklamy, zawartymi m.in. w ustawach:

  • o radiofonii i telewizji;
  • o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  • o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  • o prawie konsumenckim;
  • o prawie prasowym;
  • o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu;
  • o prawie farmaceutycznym.

  Znajomość przepisów ogólnych, jak i przepisów związanych z daną branżą jest istotna do określenia, czy planowana reklama będzie zgodna z obowiązującym prawem. Tylko w ten sposób przedsiębiorca lub vloger uniknie zagrożenia związanego z karą administracyjną, lub ograniczeniem praw do swojego kanału.

  Szkolenia z zakresu prawa reklamy w serwisie Youtube

  Jako Kancelaria świadczymy kompleksowe usługi z zakresu szkoleń z prawa reklamy. Zawsze dostosujemy zakres merytoryczny szkolenia do profilu oraz oczekiwań klienta i dokładamy wszelkich starań, aby w kompleksowy i przejrzysty sposób zapoznać słuchaczy z istotnymi zagadnieniami prawnymi związanymi z prowadzoną przez nich działalnością reklamową.

  Najważniejsze aspekty poruszane podczas szkoleń to między innymi:

  Najnowsze rekomendacje prezesa UOKiK

  • Omówienie oczekiwań prawnych w zakresie reklamy w social media, w tym działalności reklamowej w serwisie YouTube;
  • Wyjaśnienie najnowszych rekomendacji w zakresie znakowania treści reklamowych w mediach społecznościowych;
  • Zwiększenie świadomości prawnej wśród przedsiębiorców, pracowników działu marketingu oraz influencerów;
  • Omówienie przykładów nieuczciwych praktyk marketingowych stosowanych w mediach społecznościowych przez przedsiębiorców i influencerów.

  Działalność w serwisie youtube a przepisy dotyczące dostawców telewizyjnych I prasowych

  • Omówienie przepisów Ustawy o radiofonii i telewizji oraz obowiązków nadawców w zakresie reklamy w odniesieniu do działalności w serwisie YouTube;
  • Choć Ustawa o radiofonii i telewizji generalnie nie dotyczy YouTuberów i vlogerów, to inne przepisy prawa mogą narzucać działania zgodne z zapisami tejże Ustawy;
  • Omówienie przepisów Prawa prasowego w kontekście działalności komercyjnej i reklamowej w serwisie YouTube na prawdziwych przykładach i wyrokach sądowych;
  • Przedstawienie przepisów, do których obowiązkowo należy się stosować w twórczości vlogerskiej z ich przełożeniem na praktyczne działania.

  Oznaczenie reklamy w serwisie Youtube

  • Omówienie obowiązku właściwego oznaczenia reklamy zgodnie z zapisami Prawa prasowego;
  • Najważniejszy obowiązek każdego vlogera i blogera to oznaczanie reklamy w sposób, który pozwala odróżnić jej treść od pozostałych treści na kanale – istnieją konkretne metody, które warto stosować, aby nie budziły wątpliwości i zastrzeżeń organów kontroli;
  • Reklama „w tle” a wpis promocyjny – omówienie różnic oraz wynikających z nich obowiązków;
  • Działalność komercyjna w serwisie YouTube a uczciwość w stosunku do własnych odbiorców;
  • Istnieją produkty i usługi, których nie wolno reklamować w serwisie YouTube. Znajomość tych przepisów w niektórych branżach może być kluczowa w procesie planowania skutecznej i zgodnej z prawem kampanii marketingowej.

  Kryptoreklama a konsekwencje prawne

  • Omówienie i analiza kwestii kryptoreklamy (tzw. reklamy ukrytej) stanowiącej częstą praktykę marketingową w mediach społecznościowych i serwisie YouTube;
  • Reklama ukryta sprawia wrażenie neutralnego przekazu informacji, choć w rzeczywistości u jej podstaw leży korzyść materialna YouTubera/influencera płynąca z promocji określonej usługi lub produktu;
  • Prawne ograniczenia kryptoreklamy wynikają z przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz regulacjom Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  • Kryptoreklama w działalności YouTubera to niezwykle istotna kwestia – podczas szkolenia wyjaśniamy, w jaki sposób właściwie działać oraz jak unikać zagrożeń;
  • Wielu YouTuberów i vlogerów nieświadomie wprowadza w swojej twórczości działania mające znamiona reklamy ukrytej – dlatego tak istotna jest znajomość przepisów i rozumienie ich przełożenia na działania praktyczne.

  Reklama a zasady nieuczciwej konkurencji

  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym to akty prawne ściśle określające zasady działań marketingowych;
  • Odpowiednia wiedza pozwoli przedsiębiorcom, influencerom i vlogerom na takie formułowanie kampanii marketingowej w Internecie, aby była zgodna z prawem przy maksymalnym zachowaniu skuteczności reklamowej przekazu;
  • Omówienie takich zakazanych działań jak: reklama porównawcza (może być legalna po spełnieniu kilku dodatkowych warunków), reklama wprowadzająca klienta w błąd, kryptoreklama, reklama sprzeczna z przepisami prawa (m.in. reklama towarów i usług, których komercyjne promowanie jest zabronione lub ograniczone określonymi przepisami prawa), reklama naruszająca prywatność (prowadzona w sposób natarczywy dla konsumentów).

  Lokowanie produktu a przepisy prawa

  • Lokowanie produktu (ang. product placement), czyli umieszczanie w sposób rozpoznawalny towarów, usług lub znaków w danym materiale marketingowym w zamian za opłatę lub wynagrodzenie lub darmowy dostęp do danej usługi lub produktu (dla Influencera/YouTubera);
  • Lokowanie produktu od 2011 roku jest dozwolone wyłącznie w określonych przypadkach, ściśle ustalonych w Ustawie o radiofonii i telewizji;
  • Aby product placement mógł być legalny, konsumenci, będący odbiorcami przekazu, muszą zostać o tym poinformowani w sposób właściwy.

  Umowa z youtuberem – najważniejsze aspekty

  • Forma i charakter umowy z YouTuberem – dlaczego zawsze warto postawić na umowę pisemną;
  • Omówienie kilku typów umowy, jaka może być zawarta z YouTuberem z podkreśleniem konsekwencji wynikających z każdego rodzaju umowy (m.in. umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło, umowa zlecenie);
  • Podczas szkoleń zwracamy szczególną uwagę na to, jakie kwestie obowiązkowo powinny być opisane w umowie, aby uniknąć nieporozumień pomiędzy stronami (m.in. rodzaj pracy reklamowej YouTubera, kanały i sposób dystrybucji dzieła, długość filmu, techniki produkcji);
  • Współpraca z YouTuberem a kwestia uregulowania prawa do korzystania z jego wizerunku przez osoby trzecie.

  Wykonawca reklamy w sieciach społecznościowych a klauzula poufności I klauzula o zasadach konkurencji

  • Klauzula poufności to jeden z najważniejszych elementów współpracy w influencer marketingu – każda firma angażująca się w reklamę zarówno w social media, jak i w serwisie YouTube, powinna wiedzieć, jak zabezpieczyć swój interes, a każdy YouTuber podejmujący współpracę powinien być świadomy, w jaki sposób nie naruszyć wynikającej z umowy klauzuli poufności;
  • Dla vlogera istotna jest rozpoznawalność, autentyczność i zdolność wywierania wpływu na swoich odbiorców, z kolei w interesie przedsiębiorstwa niekorzystna jest współpraca danego influencera z konkurencyjną marką;
  • Określenie zasad poufności powinno mieć na celu zabezpieczenie wrażliwych informacji na temat przedsiębiorstwa oraz zasad współpracy;
  • Klauzula poufności nie może zawierać postanowień umownych niezgodnych z obowiązującymi przepisami;
  • Określenie zasad konkurencji powinno mieć na celu odpowiednie zabezpieczenie interesów współpracujących podmiotów.

  Reklama w mediach społecznościowych a znaki towarowe

  • Znak towarowy to oznaczenie stosowane w handlu. Takim znakiem może być każde oznaczenie, które umożliwia konsumentom zidentyfikowanie marki jako dostawcy określonych towarów lub usług;
  • Wedle zasad ogólnych korzystanie z cudzego znaku towarowego wymaga zgody właściciela znaku, istnieją jednak pewne sytuacje stanowiące wyjątek od tej zasady;
  • Istotne jest zadbanie, aby wykonawca reklamy w serwisie YouTube (influencer, YouTuber, agencja marketingowa) posiadał odpowiednią zgodę na korzystanie ze znaku towarowego.

  Reklama w social media a autopromocja

  • Autopromocja, czyli reklama marki własnej, stanowi szczególny rodzaj reklamy;
  • Za autopromocję uznaje się reklamę własnej osoby, własnych usług lub produktów;
  • Autopromocja to częsta forma reklamy, stosowana mniej lub bardziej świadomie, przez Influencerów;
  • Aby autopromocja była zgodna z prawem, wymaga spełnienia określonych wymogów regulowanych przez przepisy.

  Odpowiedzialność I kara za naruszenie przepisów dot. Reklamy w mediach społecznościowych

  • Omówienie zagrożeń i konsekwencji wynikających z naruszenia przepisów dot. reklamy w serwisie YouTube;
  • Ocena potencjalnych skutków naruszeń zawsze jest ściśle związana z aktem prawnym, z którego naruszenie wynika;
  • Złamanie zakazów dot. reklamy może się wiązać z karą, najczęściej mającą formę kary pieniężnej, możliwe jest także nałożenie przez UOKiK na przedsiębiorcę zobowiązania do usunięcia reklamy z obrotu;
  • W niektórych przypadkach naruszenie przepisów reklamy i wprowadzonych zakazów może skutkować nie tylko wysokimi karami finansowymi (od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych), ale nawet karą pozbawienia wolności.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam