Nasza kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie postępowań odszkodowawczych.

Pomagamy zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom na etapie postępowania likwidacyjnego przed zakładem ubezpieczeń, a także później – na etapie postępowania przed sądem powszechnym. Wieloletnia praktyka w prowadzeniu spraw sądowych oraz doskonała znajomość przepisów i orzecznictwa pozwala nam działać skutecznie i uzyskiwać dla naszych klientów odszkodowanie odpowiadające rzeczywistej wysokości szkody i wysokie zadośćuczynienia.Nasze wsparcie obejmuje w szczególności sprawy:

 • odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela
 • zaniżonego odszkodowania
 • odszkodowania z oc sprawcy
 • odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu i innych

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Jaką funkcję pełnią odszkodowania i jak wygląda odpowiedzialność odszkodowawcza?

W polskim systemie prawnym wypłaty odszkodowania pełnią przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Odszkodowania powypadkowe mają na celu finansowe wsparcie poszkodowanego i możliwie szybkie przywrócenie stanu, jaki istniał przed wyrządzeniem szkody.

Naprawienie szkody jest także związane z funkcją represyjną, ponieważ obliguje sprawcę szkody (a częściej zakład ubezpieczeń, który objął dany podmiot ochroną wynikającą z umowy ubezpieczenia) do pokrycia stosownych wydatków. Odpowiedzialność odszkodowawcza może opierać się na jednej z kilku zasad. Ze względu na doniosłe różnice w rozłożeniu ciężaru dowodu samodzielne dochodzenie ochrony swoich interesów jest trudne i wymaga skorzystania z usług kancelarii oferującej profesjonalną pomoc. Kodeks cywilny przewiduje trzy zasady odpowiedzialności odszkodowawczej:

 • odpowiedzialność na zasadzie winy – podstawowy model odpowiedzialności wymagający wykazania winy sprawcy, szkody oraz związku przyczynowego;
 • odpowiedzialność na zasada ryzyka – w tym modelu odpowiedzialność sprawcy jest znacznie szersza, ponieważ wina nie ma dla niej znaczenia. Sprawca może uwolnić się od odpowiedzialności wyłącznie poprzez wykazanie jednej z enumeratywnych przesłanek: jeżeli szkoda wynika z wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej albo siły wyższej;
 • odpowiedzialność na zasadzie słuszności – znajduje zastosowanie, jeżeli za przyznaniem odszkodowania przemawiają zasady współżycia społecznego, a nie ma możliwości przypisania innej podstawy odpowiedzialności.

 

Dochodzenie odszkodowań. Oferta dla przedsiębiorców

Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z bardzo wysokimi nakładami finansowymi ponoszonymi na zakup specjalistycznych maszyn, środków transportu czy materiałów. Wystarczy jednak chwila nieuwagi, aby w zakładzie doszło do wypadku, którego konsekwencje finansowe mogą być liczone w milionach złotych. Oczywiście wielu przedsiębiorców działa profilaktycznie. Wykupują oni polisę ubezpieczeniową, kierując się ryzykiem związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Niestety w praktyce nie zawsze zakład ubezpieczeń podziela zdanie ubezpieczonego w kwestii swojej odpowiedzialności. Niekiedy też trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy dana szkoda znajduje pokrycie w ochronie ubezpieczeniowej. W przypadku otrzymania decyzji odmownej niezbędne okazuje się wniesienie odwołania od wydanej decyzji lub skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.. Doświadczeni prawnicy potrafią wykazać przesłanki odpowiedzialności ubezpieczyciela, a także wskazać, w jaki sposób można oszacować, czy proponowana przez niego rekompensata nie została zaniżona. Kiedy możesz na nas liczyć?

Odszkodowanie z OC sprawcy

Odszkodowanie z OC sprawcy pozwala na zrekompensowanie szkód wyrządzonych przez osobę trzecią. Obejmuje ono zarówno uszczuplenie majątku, jak i utracone korzyści, a także ewentualne zadośćuczynienie i koszt związany z wynajmem pojazdu zastępczego. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zwykle kojarzona jest z kierowcami i rzeczywiście dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ono obowiązkowe, a za jego brak grożą surowe kary. Warto jednak pamiętać, że zakłady ubezpieczeń oferują polisę OC dla przedsiębiorców np. firm audytorskich lub biur rachunkowych. W razie popełnienia błędu będą one odpowiadały w pierwszej kolejności właśnie z polisy. Dla szeregu zawodów posiadanie polisy OC jest obligatoryjne.

W praktyce naprawienie uszczerbku poprzez likwidację szkody z OC sprawcy wypadku często trwa długo, a zakłady ubezpieczeń dokładają starań, aby zaniżyć odszkodowanie powypadkowe. Aby skutecznie dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody, warto skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnej z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Wsparcie prawników jest istotne na każdym etapie postępowania odszkodowawczego – począwszy od postępowania likwidacyjnego, aż po postępowanie przed sądem powszechnym.

W przypadku posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników zasady wykonywania umów OC reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W stosunku do innych zawodów obowiązek posiadania OC wynika z przepisów szczególnych.

Odszkodowanie z AC za naprawę pojazdu

Odszkodowanie AC obejmuje szkody powstałe w ruchu drogowym, ale także podczas parkowania lub garażowania auta. Ubezpieczenie autocasco obejmuje szkody wyrządzone przez samego ubezpieczonego oraz osoby trzecie, nawet jeżeli nie udało się ustalić ich tożsamości. Polisa AC pokrywa też koszt naprawy uszkodzeń o charakterze losowym, np. gradobicie, zalanie lub pożar. Na wysokość odszkodowania z AC wpływa szereg czynników, w tym rozmiar szkody, wariant rozliczenia (gotówkowe lub bezgotówkowe), stopień amortyzacji związany z wiekiem pojazdu i udział własny w szkodzie.

Odszkodowanie z AC może pokryć zarówno szkodę częściową, jak i całkowitą. Za szkodę całkowitą uważa się uszkodzenie pojazdu w takim stopniu, że nie nadaje się on już do naprawy (zwykle koszty naprawy muszą wynosić minimum 70% wartości auta w dniu wyrządzenia szkody). W tym przypadku wykazanie dokładnej wysokości poniesionych strat również jest bardzo istotne, ponieważ pozwala określić rodzaj wyrządzonej szkody, a w rezultacie precyzyjnie określić kwotę odszkodowania.

Najem pojazdu zastępczego na czas likwidacji szkody

Dla wielu przedsiębiorców samochód jest niezbędny, aby mogli oni wykonywać swoją działalność. W razie uszkodzenia środka transportu konieczne staje się jak najszybsze wynajęcie pojazdu zastępczego, żeby zminimalizować straty biznesowe. Odszkodowanie obejmuje w tej sytuacji koszty, jakie najemca poniósł w związku z koniecznością korzystania z alternatywnego środka transportu.

Warto pamiętać, że długość najmu jest uzależniona przede wszystkim od czasu trwania postępowania likwidacyjnego, dlatego im dłużej zakład ubezpieczeń będzie likwidował szkodę, tym wyższe będzie odszkodowanie. O wysokości odszkodowania decyduje także poszkodowany, ponieważ to on wybiera auto zastępcze. W orzecznictwie sądów wskazuje się, że uszkodzenie pojazdu na skutek wypadku uprawnia właściciela pojazdu do skorzystania z oferty rynkowej wypożyczalni samochodów, ale uzyskanie odszkodowania w maksymalnej wysokości rekompensaty, odpowiadającej poniesionym wydatkom, nie zawsze będzie proste.

Szkoda powstała w wyniku kradzieży

Odszkodowanie w razie kradzieży jest szczególnie istotne dla tych przedsiębiorców, którzy w bieżącej działalności gospodarczej posługują się własną flotą pojazdów lub przewożą różnego rodzaju surowce lub komponenty. Ich utrata to nie tylko realna szkoda majątkowa, ale także ograniczenie możliwości produkcyjnych zakładu, którego infrastruktura i zasoby zostają uszczuplone.

Wspierając naszych klientów dokonujemy oceny stanu faktycznego oraz zbieramy materiał na potrzeby postępowania likwidacyjnego. Jeżeli okoliczności wskazują na popełnienie czynu zabronionego, składamy zawiadomienie do organów ścigania i pomagamy również na etapie postępowania karnego, biorąc udział w postępowaniu z udziałem podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody.

Szkoda przepięciowa i uszkodzenie sprzętu

Przepięcie w sieci zwykle jest wynikiem gwałtownego skoku napięcia, zwarcia lub wyładowania elektrycznego. W starszym budownictwie może je spowodować nawet uderzenie pioruna. Szkody przepięciowe są szczególnie dotkliwe w przedsiębiorstwach i jednostkach, które na co dzień bazują na urządzeniach elektronicznych, jak zakłady produkcyjne, szpitale, software house’y. Do prowadzenia działalności wykorzystują one zaawansowany, a często bardzo kosztowny sprzęt, którego naprawa lub wymiana naraża przedsiębiorcę na dodatkowe, nieplanowane koszty.

Dodatkowo w wyniku przepięcia może dojść do uszkodzenia całej instalacji elektrycznej. W takiej sytuacji konieczna będzie jej wymiana i przeprowadzenie kolejnych prac naprawczych.

Szkoda powstała w wyniku nieplanowanej przerwy w dostawie energii elektrycznej

Prowadzenie praktycznie każdej działalności gospodarczej jest uzależnione od dostępu do energii elektrycznej. Korzystają z niej placówki medyczne, stacje benzynowe, zakłady produkcyjne czy centra logistyczne. Nieplanowana przerwa w dostawie energii elektrycznej prowadzi do przestoju biznesu, a straty mogą być liczone w dziesiątkach tysięcy złotych za każdą godzinę.

Przepisy wykonawcze prawa energetycznego przewidują maksymalny czas przerwy – zarówno planowanej, jak i nieplanowanej – dla poszczególnych grup przyłączeniowych. Przekroczenie tego limitu uprawnia podmiot do wystąpienia z wnioskiem o odszkodowanie, jeżeli w wyniku braku prądu poniósł szkodę. Warto pamiętać, że obok odszkodowania użytkownik ma prawo wystąpić o przyznanie mu bonifikaty. Jednocześnie warto wskazać, że maksymalny czas przerwy dotyczy wyłącznie roszczeń kontraktowych, wynikających z umowy zawartej z operatorem OSD. Nie ma jednak znaczenia dla roszczeń wynikających z deliktu, np. szkody w postaci uszkodzenia serwera lub utraty danych w wyniku braku energii elektrycznej.

Dochodzenie odszkodowań dla przedsiębiorców

Nasza kancelaria świadczy również pomoc prawną przy dochodzeniu innych odszkodowań, które mogą zdarzyć się w biznesie. Pomagamy otrzymać odszkodowanie za:

 • szkodę całkowitą pojazdu;
 • szkodę w leasingowanym pojeździe lub maszynach i sprzęcie;
 • uszkodzenie pojazdu lub maszyn i sprzętu firmowego;
 • szkodę w wyniku przestoju pojazdu, maszyn i sprzętu;
 • utratę wartości leasingowanego pojazdu po wypadku;
 • pożar w przedsiębiorstwie;
 • szkodę powstałą w wyniku zalania (np. przypadkowe włączenie systemów tryskaczowych);
 • szkodę powstałą w wyniku akcji gaśniczej straży pożarnej (np. zalanie sprzętu, nieruchomości, uszkodzenie stolarki).

Skontaktuj się z nami

  Kontakt
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności.

  Dochodzenie odszkodowań. Oferta dla klientów indywidualnych

  Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się każdemu, dlatego warto wiedzieć, kiedy i od kogo można dochodzić odszkodowania za uszczerbek o charakterze majątkowym i niemajątkowym.

  Zadośćuczynienie za wypadek drogowy

  Charakterystyczne dla osób fizycznych jest dochodzenie zadośćuczynienia w związku z doznaną krzywdą (np. za wypadek drogowy). W przeciwieństwie do odszkodowania, zadośćuczynienia nie da się wyliczyć w sposób precyzyjny, ponieważ zależy ono od subiektywnych doznań pokrzywdzonego, stopnia odczuwanego bólu, negatywnych emocji czy pogorszenia się jakości życia. Ze względu na brak jednoznacznych punktów odniesienia dla wyceny zadośćuczynienia w praktyce tym istotniejsza okazuje się trafna argumentacja prawnicza oraz umiejętne powołanie dowodów.

  Jeżeli w wypadku komunikacyjnym doszło do uszczerbku na zdrowiu, należne świadczenia obejmują m.in. zwrot kosztów leczenia, a w przypadku długotrwałego uszczerbku na zdrowiu zasadne może okazać się dochodzenie renty.

  Jeżeli w wyniku wypadku doszło do śmierci poszkodowanego, roszczenia o zadośćuczynienie za skutki takiego wypadku przysługują członkom najbliższej rodziny zmarłego (np. partnerowi poszkodowanego, jego dzieciom, rodzeństwu, czy rodzicom).

  Nasi prawnicy pomagają w dochodzeniu odszkodowań na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej związanych ze zdarzeniami dnia codziennego takimi, jak:

   

  • odszkodowanie z OC sprawcy (obejmującej zarówno wyrządzoną szkodę, jak i doznaną krzywdę);
  • odszkodowanie z AC za naprawę pojazdu;
  • szkoda całkowita pojazdu;
  • odszkodowanie za uszkodzenie telefonu, komputera lub innego sprzętu w trakcie wypadku;
  • wypadek w drodze z pracy lub do pracy;
  • odszkodowanie za pogryzienie przez zwierzę;
  • najem pojazdu zastępczego na czas likwidacji szkody i naprawy pojazdu;
  • odszkodowanie za wypadek w szkole;
  • odszkodowanie za zalanie mieszkania przez sąsiada;
  • odszkodowanie za utracony dochód w wyniku pobytu na L4;
  • odszkodowanie za wypadek na hulajnodze;
  • odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym;
  • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

   

  Jak wygląda proces dochodzenia odszkodowania?

  Pierwszym krokiem z naszej strony jest zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń. Warto pamiętać, że osoby poszkodowane mają możliwość złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela jeszcze na etapie postępowania likwidacyjnego. Ważne jest, aby w odwołaniu wskazać inną, uzupełniającą argumentację, niż została zgłoszona pierwotnie. Zgłoszenie szkody powinno zawierać dokładny opis zdarzenia, a także:

   

  • opis miejsca zdarzenia;
  • notatki służb z miejsca zdarzenia (np. Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej);
  • historię choroby;
  • dokumentację potwierdzającą koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanego oraz koszty poniesione w celu zapobieżeniu zwiększenia szkody;
  • wyjaśnienia świadków obserwujących zaistniałe zdarzenie.

   

  Jeżeli zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty na rzecz poszkodowanego odszkodowania albo zadośćuczynienia lub wypłacił zaniżoną kwotę, zawsze można posiłkować się drogą sądową. Zwłaszcza z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wypadkach komunikacyjnych zasądzane kwoty potrafią być bardzo wysokie, dlatego warto zadbać o swoje interesy.

  W jaki sposób pomagamy uzyskać odszkodowanie?

  W sprawach dotyczących odszkodowań pomagamy naszym klientom na każdym etapie postępowania.

  Podczas likwidacji dbamy o kompleksowe wyjaśnienie sprawy, a także utrzymujemy kontakt z zakładem ubezpieczeń. W razie otrzymanie decyzji odmownej wnosimy odwołanie, a jeżeli ubezpieczyciel nadmiernie przedłuża procedowanie, składamy wniosek o interwencję do Rzecznika Finansowego.

  Jeżeli sprawy nie udaje się zakończyć w sposób satysfakcjonujący dla klienta na etapie postępowania likwidacyjnego, występujemy z powództwem do sądu powszechnego, dochodząc należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Zapewniamy wsparcie doświadczonych radców prawnych i adwokatów.

  Osobom, które dopiero chcą skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej oferujemy pomoc w zakresie analizy OWU i wyboru najkorzystniejszych warunków.

  Praktyka pokazuje, że profesjonalna pomoc prawników pozwala uzyskać znacznie wyższe odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej niż w przypadku działania samodzielnie bez wsparcia pełnomocnika. Prowadzimy sprawy przeciwko wszystkim zakładom ubezpieczeń, dobierając strategię do indywidualnego celu oraz okoliczności sprawy. Jeżeli stan faktyczny uzasadnia zawarcie ugody, prowadzimy w imieniu naszych klientów skuteczne negocjacje, a kiedy trzeba – walczymy o najwyższe odszkodowanie. Zapewniamy kompleksową pomoc osobom poszkodowanym – począwszy od zgłoszenia szkody, przez całe postępowanie likwidacyjne, aż po etap sądowy.

  Pytania i odpowiedzi

  Obowiązujące przepisy przewidują szereg szkód lotniczych, za które poszkodowany może domagać się odszkodowania. Obejmują one m.in. opóźniony lub odwołany lot, odmowę wejścia na pokład samolotu oraz zagubienie lub zniszczenie bagażu. Warto jednak pamiętać o krótkim terminie przedawnienia takiego roszczenia. W przypadku opóźnionego lub odwołanego lotu wynosi on 1 rok od dnia, kiedy lot miał się odbyć (vide: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r., sygn. III CZP 111/16).

  Odszkodowanie można udokumentować za pomocą rachunków lub faktur np. za usługi medyczne, leki, konsultacje lekarskie lub biletów przejazdu do szpitala. Kwota odszkodowanie nigdy nie może przekroczyć wydatków rzeczywiście poniesionych przez poszkodowanego. Wycena kosztów naprawy samochodu powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowany warsztat samochodowy przy użyciu profesjonalnego oprogramowania, jak Audatex lub Eurotax.

  Powiadomienie powinno nastąpić zgodnie z przepisami właściwego rozporządzenia ministra klimatu i środowiska z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem na adres poczty e-mail, poprzez ogłoszenie z wykorzystaniem środków masowej komunikacji lub zawiadomienie indywidualne. Przerwa planowana, o której odbiorca nie został powiadomiony w ten sposób jest traktowana jako przerwa nieplanowana.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam