Kompleksowe Wsparcie prawne

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu stałej, kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) we wszystkich dziedzinach prawa, w tym również w dziedzinie podatków oraz procesów windykacyjnych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz podmiotów funkcjonujących na rynku IT, także tych zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych, przetwarzaniem danych, w tym danych osobowych, oraz z branżą e-commerce.

Zapewniamy również pełne, merytoryczne wsparcie start-up`ów zmierzających do rozpoczęcia lub zoptymalizowania procesów związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu, zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Jestem zainteresowany

Zaufali nam

W ramach świadczonej usługi kancelaria oferuje:

 1. sporządzanie, opiniowanie i zabezpieczanie wykonania umów z kontrahentami, jak również kompleksową obsługę prawną, zależną od bieżących potrzeb klienta,
 2. przygotowanie dokumentacji regulującej funkcjonowanie danego podmiotu, w tym regulaminów, ogólnych warunków sprzedaży, polityk bezpieczeństwa i innych,
 3. pomoc w procesie negocjacyjnym z kontrahentami, w tym udział w spotkaniach i konferencjach.
 4. prowadzenie szkoleń dla kadr zarządzających oraz pracowników,
 5. obsługa prawna formalnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wsparcie merytoryczne poszczególnych organów (Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników), jak i również reprezentacja przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 6. wdrażanie oraz bieżące monitorowanie stosowanych u Klienta procedur dotyczących ochrony danych osobowych, zabezpieczania przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz zapewnienie przestrzegania zasad dotyczących konkurencji i konsumentów,
 7. kompleksowa pomoc prawna w sprawach dotyczących prawa pracy, a w tym zawierania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami oraz sporządzania regulaminów,
 8. reprezentacja przed Państwową Inspekcją Pracy i sądem pracy, jak również udział w trakcie kontroli organów nadzoru, w tym kontroli skarbowych,
 9. pomoc prawna w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń.

Windykacja

Kancelaria w ramach specjalizacji świadczy usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego, obejmującego w szczególności:

 • weryfikację, monitoring i optymalizację stosowanych przez Klienta procedur związanych z procesem windykacyjnym, zmierzających do poprawy oraz zapewnienia maksymalnej efektywności pozyskiwania należności,
 • świadczenie usług z zakresu miękkiej (przedsądowej) i twardej (sądowej) windykacji, w ramach której prowadzone są negocjacje z dłużnikami w celu polubownego odzyskania należności, a w przypadku braku współpracy – pełna obsługa w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym,
 • elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy z tytułu świadczonych usług windykacyjnych.
Skontaktuj się Więcej

Tworzenie i rejestracja spółek

Kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, ich oddziałów, fundacji i stowarzyszeń.

Prawnicy Kancelarii przygotowują umowy oraz innego rodzaju akty założycielskie podmiotów gospodarczych oraz reprezentują Klientów w trakcie czynności prawnych, tworzących te podmioty (np. przy zawieraniu umowy przed notariuszem), a także w postępowaniach rejestrowych oraz przez internet (w trybie S24). Doradzamy również w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę w szczególności kwestie organizacyjne, prawne oraz podatkowe.

Kancelaria na bieżąco współpracuje z notariuszami oraz doradcami w celu zapewnienia wdrożenia optymalnych rozwiązań dotyczących nowo utworzonych lub przejętych podmiotów.

Obsługa spółek Więcej

Obsługa fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną fuzji, przejęć oraz przekształceń podmiotów gospodarczych, w tym również transakcji obejmujących przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Usługa obejmuje w szczególności pełny audyt formalnoprawny funkcjonowania podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a następnie przedstawia możliwe rozwiązania ze wskazaniem najbardziej optymalnego sposobu przejęcia kontroli nad wyznaczonym przez Klienta podmiotem. Obsługa obejmuje proces od rozpoczęcia audytu do jego zakończenia – w ramach reprezentacji w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Fuzje i przejęcia Więcej

Restrukturyzacja i optymalizacja

Klienci zainteresowani zoptymalizowaniem procesów funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa, jak i również inwestorów zamierzających nabyć udziały oraz akcje innego podmiotu gospodarczego lub jego zorganizowanej części, mogą skorzystać z usługi prowadzenia kompleksowych audytów prawnych, zmierzających do wykrycia potencjalnych nieprawidłowości czy też ewentualnych ścieżek rozwoju wynikających z działalności tych podmiotów.

Dodatkowo Kancelaria na bieżąco współpracuje z kancelariami podatkowymi, biurami księgowymi, doradcami inwestycyjnymi oraz doświadczonymi menedżerami w celu wsparcia merytorycznego Klienta w zainicjowanym procesie inwestycyjnym.

Audyt dopasowany jest do potrzeb danego Klienta i uwzględnia specyfikę branży, w której prowadzi działalność. Usługa audytu prawnego obejmuje między innymi zagadnienia korporacyjne, umowy handlowe, sprawy pracownicze, kwestie administracyjnoprawne, prawa własności intelektualnej, postępowania sądowe itd.

Due dilligence Więcej

Zastępstwo procesowe

Kancelaria świadczy usługi z zakresu pełnej i bieżącej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i administracyjnych, obejmującej prowadzenie postępowania sądowego lub przed organami administracji publicznej w charakterze pełnomocnika strony, a w szczególności:

 • we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • w postępowaniu mediacyjnym,
 • organami administracji publicznej;
 • sądami administracyjnymi,
 • sądami arbitrażowymi,
 • Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W ramach świadczonej usługi zastępstwa procesowego profesjonalny pełnomocnik bierze czynny udział w postępowaniach sądowych, sporządza pisma procesowe oraz prowadzi w imieniu strony rozmowy i negocjacje, zmierzające do szybkiego i polubownego rozstrzygnięcia danego sporu.

SPRAWY SPORNE I SĄDOWE Więcej

Specjalizacje

Dlaczego warto?

Kancelaria oferuje pełną i bieżącą obsługę zmierzającą do zapewnienia przestrzegania przez Klienta procedur związanych z ochroną danych przetwarzanych w systemach informatycznych, w szczególności ochroną danych osobowych uwzględniających aktualne normy prawne (RODO 2018). Merytoryczne wsparcie ze strony pracowników Kancelarii pozwala poznać, zrozumieć, a następnie wdrożyć procedury zmierzające do pełnej ochrony przetwarzanych danych. W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje w szczególności:

 • prowadzenie audytów w zakresie weryfikacji przestrzegania obowiązujących procedur i norm, w tym uwzględniające zmiany wynikające z wejścia w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”,
 • przygotowanie kompletnej procedury wraz z dokumentacją obejmującą m.in. Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, jak i również wszelkie wzory upoważnień, regulaminów oraz wytycznych zmierzających do zachowania niezbędnych procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania danego podmiotu,
 • wsparcie merytoryczne ADO lub IODO.
Więcej

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności z branży IT, e-commerce oraz nowoczesnych technologii. Specjalizuje się w przygotowaniu formalnego zaplecza funkcjonowania podmiotów gospodarczych świadczących usługi poprzez sieć internetową, w tym regulaminów, polityk bezpieczeństwa, ogólnych warunków, formularzy i innych.

Więcej

Kancelaria w ramach świadczonych usług w sposób szczególny wspiera przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju, dając im możliwość zrozumienia mechanizmów prawnych obowiązujących w obrocie gospodarczym, jak również zapewnia przygotowanie i wdrożenie wszelkich procedur zmierzających do zabezpieczenia interesów Klienta – zarówno w ramach relacji z partnerami, jak i wynikających z powszechnie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania w danej branży.

Więcej

W celu zapoznania się z pełną ofertą Kancelarii zapraszamy do kontaktu telefonicznego, wizyty w siedzibie kancelarii, bądź poprzez formularz kontaktowy.

Co musisz wiedzieć o usługach prawnych (FAQ)

Koszt obsługi prawnej zależy od kilku czynników – m.in. od wielkości przedsiębiorstwa, stopnia zaangażowania kancelarii, charakteru i kalibru prowadzonych spraw. Do wyboru są działania doraźne (np. pomoc w negocjacjach) i stała obsługa prawna (np. sporządzanie, opiniowanie i zabezpieczanie umów). Ceny jednej usługi mogą więc wahać się np. od 2 do 20 tys. zł.

Stała obsługa prawna polega na podpisaniu stałej umowy na świadczenie usług prawnych. Może opierać się np. na wdrażaniu i bieżącym monitorowaniu procedur ochrony danych osobowych. Jest korzystną formą współpracy dla tych przedsiębiorców, którzy potrzebują pełnego i profesjonalnego wsparcia prawnego.

Nasze Aktualności prawne