Usługi Prawne

Kompleksowe Wsparcie prawne

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu stałej, kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) we wszystkich dziedzinach prawa, w tym również w dziedzinie podatków oraz procesów windykacyjnych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz podmiotów funkcjonujących na rynku IT, także tych zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych, przetwarzaniem danych, w tym danych osobowych, oraz z branżą e-commerce.

Zapewniamy również pełne, merytoryczne wsparcie start-up`ów zmierzających do rozpoczęcia lub zoptymalizowania procesów związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu, zgodnie z bieżącymi potrzebami.

W ramach świadczonej usługi kancelaria oferuje:

 1. sporządzanie, opiniowanie i zabezpieczanie wykonania umów z kontrahentami, jak również kompleksową obsługę prawną, zależną od bieżących potrzeb klienta;
 2. przygotowanie dokumentacji regulującej funkcjonowanie danego podmiotu, w tym regulaminów, ogólnych warunków sprzedaży, polityk bezpieczeństwa i innych,
 3. pomoc w procesie negocjacyjnym z kontrahentami, w tym udział w spotkaniach i konferencjach.
 4. prowadzenie szkoleń dla kadr zarządzających oraz pracowników;
 5. obsługa prawna formalnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wsparcie merytoryczne poszczególnych organów (Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników), jak i również reprezentacja przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
 6. wdrażanie oraz bieżące monitorowanie stosowanych u Klienta procedur dotyczących ochrony danych osobowych, zabezpieczania przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz zapewnienie przestrzegania zasad dotyczących konkurencji i konsumentów;
 7. kompleksowa pomoc prawna w sprawach dotyczących prawa pracy, a w tym zawierania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami oraz sporządzania regulaminów.
 8. reprezentacja przed Państwową Inspekcją Pracy i sądem pracy, jak również udział w trakcie kontroli organów nadzoru, w tym kontroli skarbowych.
 9. pomoc prawna w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń.

Windykacja

Kancelaria w ramach specjalizacji świadczy usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego, obejmującego w szczególności:

 • weryfikację, monitoring i optymalizację stosowanych przez Klienta procedur związanych z procesem windykacyjnym, zmierzających do poprawy oraz zapewnienia maksymalnej efektywności pozyskiwania należności.
 • świadczenie usług z zakresu miękkiej (przedsądowej) i twardej (sądowej) windykacji, w ramach której prowadzone są negocjacje z dłużnikami w celu polubownego odzyskania należności, a w przypadku braku współpracy – pełna obsługa w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.
 • elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy z tytułu świadczonych usług windykacyjnych;

Tworzenie i rejestracja spółek

Kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, ich oddziałów, fundacji i stowarzyszeń.

Prawnicy Kancelarii przygotowują umowy oraz innego rodzaju akty założycielskie podmiotów gospodarczych oraz reprezentują Klientów w trakcie czynności prawnych, tworzących te podmioty (np. przy zawieraniu umowy przed notariuszem), a także w postępowaniach rejestrowych oraz przez internet (w trybie S24). Doradzamy również w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę w szczególności kwestie organizacyjne, prawne oraz podatkowe.

Kancelaria na bieżąco współpracuje z notariuszami oraz doradcami w celu zapewnienia wdrożenia optymalnych rozwiązań dotyczących nowo utworzonych lub przejętych podmiotów.

 

 

OBSŁUGA SPÓŁEK

Obsługa fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną fuzji, przejęć oraz przekształceń podmiotów gospodarczych, w tym również transakcji obejmujących przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Usługa obejmuje w szczególności pełny audyt formalnoprawny funkcjonowania podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a następnie przedstawia możliwe rozwiązania ze wskazaniem najbardziej optymalnego sposobu przejęcia kontroli nad wyznaczonym przez Klienta podmiotem. Obsługa obejmuje proces od rozpoczęcia audytu do jego zakończenia – w ramach reprezentacji w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

 

 

FUZJE I PRZEJĘCIA

Restrukturyzacja i optymalizacja

Klienci zainteresowani zoptymalizowaniem procesów funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa, jak i również inwestorów zamierzających nabyć udziały oraz akcje innego podmiotu gospodarczego lub jego zorganizowanej części, mogą skorzystać z usługi prowadzenia kompleksowych audytów prawnych, zmierzających do wykrycia potencjalnych nieprawidłowości czy też ewentualnych ścieżek rozwoju wynikających z działalności tych podmiotów.

Dodatkowo Kancelaria na bieżąco współpracuje z kancelariami podatkowymi, biurami księgowymi, doradcami inwestycyjnymi oraz doświadczonymi menedżerami w celu wsparcia merytorycznego Klienta w zainicjowanym procesie inwestycyjnym.

Audyt dopasowany jest do potrzeb danego Klienta i uwzględnia specyfikę branży, w której prowadzi działalność. Usługa audytu prawnego obejmuje między innymi zagadnienia korporacyjne, umowy handlowe, sprawy pracownicze, kwestie administracyjnoprawne, prawa własności intelektualnej, postępowania sądowe itd.

Zastępstwo procesowe

Kancelaria świadczy usługi z zakresu pełnej i bieżącej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i administracyjnych, obejmującej prowadzenie postępowania sądowego lub przed organami administracji publicznej w charakterze pełnomocnika strony, a w szczególności:

 • we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • w postępowaniu mediacyjnym.
 • organami administracji publicznej;
 • sądami administracyjnymi;
 • sądami arbitrażowymi;
 • Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;

W ramach świadczonej usługi zastępstwa procesowego profesjonalny pełnomocnik bierze czynny udział w postępowaniach sądowych, sporządza pisma procesowe oraz prowadzi w imieniu strony rozmowy i negocjacje, zmierzające do szybkiego i polubownego rozstrzygnięcia danego sporu.

 

 

SPRAWY SPORNE I SĄDOWE

Specjalizacje

Dlaczego warto?

Kancelaria oferuje pełną i bieżącą obsługę zmierzającą do zapewnienia przestrzegania przez Klienta procedur związanych z ochroną danych przetwarzanych w systemach informatycznych, w szczególności ochroną danych osobowych uwzględniających aktualne normy prawne (RODO 2018). Merytoryczne wsparcie ze strony pracowników Kancelarii pozwala poznać, zrozumieć, a następnie wdrożyć procedury zmierzające do pełnej ochrony przetwarzanych danych.
W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje w szczególności:

 • prowadzenie audytów w zakresie weryfikacji przestrzegania obowiązujących procedur i norm, w tym uwzględniające zmiany wynikające z wejścia w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”;
 • przygotowanie kompletnej procedury wraz z dokumentacją obejmującą m.in. Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, jak i również wszelkie wzory upoważnień, regulaminów oraz wytycznych zmierzających do zachowania niezbędnych procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania danego podmiotu.
 • wsparcie merytoryczne ADO lub IODO

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności z branży IT, e-commerce oraz nowoczesnych technologii. Specjalizuje się w przygotowaniu formalnego zaplecza funkcjonowania podmiotów gospodarczych świadczących usługi poprzez sieć internetową, w tym regulaminów, polityk bezpieczeństwa, ogólnych warunków, formularzy i innych.

Kancelaria w ramach świadczonych usług w sposób szczególny wspiera przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju, dając im możliwość zrozumienia mechanizmów prawnych obowiązujących w obrocie gospodarczym, jak również zapewnia przygotowanie i wdrożenie wszelkich procedur zmierzających do zabezpieczenia interesów Klienta – zarówno w ramach relacji z partnerami, jak i wynikających z powszechnie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania w danej branży.

W celu zapoznania się z pełną ofertą Kancelarii zapraszamy do kontaktu telefonicznego, wizyty w siedzibie kancelarii, bądź poprzez formularz kontaktowy.

Nasze artykuły blogowe

Translate »