Branża IT i nowe technologie to filar dynamicznie rozwijającej się gospodarki. Z nowoczesnych rozwiązań korzystają firmy działające w wielu branżach, od robotyki i automatyki przemysłowej, przez branżę TSL, budownictwo, aż po marketing. Kluczem do udanej współpracy z software housem dostarczającym rozwiązania informatyczne jest zawarcie umowy, która zabezpiecza interesy stron. W tworzeniu i opiniowaniu kontraktów IT może pomóc nasza kancelaria.

W jaki sposób wspieramy podmioty działające w branży IT w zakresie umów?

Nasza kancelaria specjalizuje się w tworzeniu oraz opiniowaniu umów dla podmiotów działających w sektorze IT. Na potrzeby naszych klientów:

 • przygotowujemy umowy dopasowane do biznesowych potrzeb zamawiającego oraz możliwości technicznych wykonawcy;
 • wspieramy strony w opiniowaniu i renegocjacji kontraktów w ramach wznawiania współpracy lub zmiany stosunków gospodarczych;
 • reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz kary umownej;
 • przeprowadzamy kompleksowy audyt kontraktów IT, identyfikując zagrożenia prawne i biznesowe.

Dobrze skonstruowana umowa zabezpiecza często wieloletnią i owocną współpracę, dlatego jej sporządzenie warto powierzyć profesjonalistom. Zawieranie umów z obszaru teleinformatycznego to nie tylko domena startupów inwestujących w nowe technologie. To konieczność dla wszystkich firm, które w bieżącej działalności wykorzystują rozwiązania informatyczne lub takie rozwiązania tworzą.

Jakie umowy może przygotować nasza kancelaria?

Na potrzeby naszych klientów przygotowujemy różnego rodzaju umowy IT, które są dopasowane do indywidualnych wymagań stron. Które rodzaje kontraktów są szczególnie popularne?

 • Umowa o wykonanie projektu umowy IT

Sztandarowy rodzaj umowy IT, która polega na stworzeniu określonego oprogramowania (np. aplikacji mobilnej lub systemu CRM) albo zwiększeniu funkcjonalności i efektywności już istniejących zasobów. Realizacja projektu odbywa się najczęściej na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez zamawiającego.

Polega na implementacji w środowisku informatycznym zamawiającego określonych rozwiązań, które mogą, ale nie muszą być tworzone przez wykonawcę. Najczęściej będą to różnego rodzaju zasoby ułatwiające koordynowanie pracy przedsiębiorstwa (np. w branży TSL). Umowa wdrożeniowa często idzie w parze z audytem przedwdrożeniowym, który pozwala precyzyjnie ustalić zakres ewentualnego długu technologicznego, dostępnej infrastruktury i zakreślić front prac.

 • Umowa o świadczenie usług w zakresie IT

Umawiając się na świadczenie usług, strony mogą zdecydować się na działania jednorazowe, np. audyt długu technologicznego, ale także „stałą obsługę” w postaci przeprowadzania bieżących napraw i konfiguracji oprogramowania i sprzętu lub konsultacje w zakresie optymalizacji płaszczyzny technologicznej firmy.

Typowym modelem wynagrodzenia w ramach świadczenia usług jest time&material, ponieważ zwykle nie da na początku ustalić się, jak wiele pracy pochłonie wysiłek zespołu IT.

 • Umowa utrzymaniowa

Mianem umów utrzymaniowych (ang. Service Level Agreement, SLA) określa się cały segment kontraktów, które mają na celu zapewnienie dostępu do określonej witryny lub aplikacji na odpowiednim poziomie. Strony zwykle ustalają między sobą maksymalny czas reakcji usługodawcy w zależności od kategorii błędu oraz sposób jego działania.

Umowy utrzymaniowe są stałym elementem usług świadczonych w modelu cloud computing, w tym. PaaS (ang. Platform as a Service), SaaS (ang. Software as a Service) lub IaaS (ang. Infrastructure as a Service). Niedotrzymanie warunków dostępności lub naprawy zwykle upoważnia drugą stronę umowy do żądania odszkodowania w postaci zastrzeżonej kary umownej.

Stały rozwój infrastruktury IT jest niezbędny jeśli przedsiębiorca nie chce nawarstwiać długu technologicznego. Często łączy w sobie elementy tworzenia określonej aplikacji lub poprawę jej funkcjonalności oraz umowę serwisową, której celem jest identyfikacja i naprawa błędów.

Uzupełnieniem rozwoju infrastruktury IT może być też integracja, polegająca na połączeniu ze sobą odmiennych programów. Z tej ostatniej opcji często korzystają firmy, które wskutek przeprowadzenia transakcji M&A połączyły się z innym podmiotem i potrzebują ujednolicić stosowaną technologię.

 • Umowa EULA

Umowa EULA (ang. End-User License Agreement) określa warunki dopuszczalnego korzystania z oprogramowania, możliwości modyfikacji software’u, jego dalszego udostępniania, czas trwania licencji, odpłatność, czy też rozstrzyganie sporów. Zwykle akceptacja umowy EULA jest niezbędna, aby oprogramowanie dało się zainstalować.

Często umowy licencyjne są łączone razem polityką prywatności (ang. privacy policy), które określają jakiego rodzaju dane i w jaki sposób będą gromadzone i jakie podmioty będą je przetwarzały.

Oprócz typowych usług informatycznych polegających na stworzeniu określonej aplikacji strony mogą umówić się jedynie na zaprojektowanie jej warstwy graficznej. Często intuicyjny i przyjazny interfejs przyciąga użytkowników bardziej, niż nawet najbardziej rozbudowany, ale skomplikowany w obsłudze software. Częstym elementem umów o zaprojektowanie UX/UI jest również audyt zasobów, które już zostały wykorzystane.

Umowa o stworzenie UX/UI powinna dokładnie określać m.in. przedmiot usług specjalisty i kwestię przekazania autorskich praw majątkowych tak, aby zminimalizować ryzyko sporu sądowego w zakresie ewentualnego niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków.

Umowy o pozycjonowanie są podpisywane zwykle między przedsiębiorcami a agencjami marketingowymi, które zobowiązują się do przeprowadzenia szeregu działań mających zwiększyć widoczność danej witryny w wyszukiwarce internetowej. Szczególnie istotne kwestie dotyczą w tym przypadku zasad rozliczeń (np. za wygenerowany ruch na stronie, sprzedaż, osiągnięte pozycje) oraz raportowanie wyników (najczęściej odbywa się to z wykorzystaniem popularnych narzędzi do SEO). Umowa o pozycjonowanie może być powiązana również z innymi usługami, np. optymalizację kodu źródłowego strony.

Skontaktuj się z nami

  Kontakt
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności.

  Zdecydowana większość umów IT to kontrakty o charakterze nienazwanym, które łączą w sobie wiele elementów, w tym także przeniesienie praw autorskich, NDA lub zasady przetwarzania danych osobowych.

  Warto pamiętać, że na kształt umowy IT wpływ ma nie tylko jej przedmiot, ale często również przyjęcie określonej strategii realizacji prac. Zwinna metodologia (ang. Agile) wymaga daleko idącej elastyczności ze względu na liczne, ale niewielkie sprinty w porównaniu do np. metodologii kaskadowej (ang. Waterfall), która lepiej sprawdzi się w projektach z jasno określonym celem. Uwzględnienie tych niuansów w umowie zwiększy efektywność realizacji projektu.

  Regulaminy w IT

  W branży IT istotną rolę odgrywają też regulaminy. Określają one zasady korzystania np. z aplikacji desktopowej lub mobilnej, strony internetowej. Przygotowując regulamin, strony powinny wziąć pod uwagę przede wszystkim prawa i obowiązki stron, ale nie tylko. Minimalny zakres regulaminu dotyczącego świadczenia usług drogą elektroniczną wynika z obowiązujących przepisów prawa i obejmuje przede wszystkim:

  • rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną (w tym wymagania techniczne i zakaz dostarczania treści bezprawnych);
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • tryb postępowania reklamacyjnego.

  Kancelaria posiada bogate doświadczenie w w przygotowywaniu regulaminu aplikacji mobilnej, regulaminu sklepu internetowego, regulaminu w modelu dropshipping i innych

  Treść regulaminu powinna być zawsze powiązana z rodzajem świadczonej usługi, dlatego jego sporządzenie warto zlecić specjalistom.

  Umowy IT a przepisy RODO

  Zapisy umów dotyczących projektów IT nie powinny ograniczać się jedynie do uregulowania kwestii biznesowych. Należy pamiętać również o konieczności wprowadzenia zapisów określających w sposób precyzyjny standardy ochrony danych osobowych. W kontrakcie warto zwrócić uwagę na takie kwestie, jak:

  • zasady i sposoby przetwarzania danych na każdym etapie realizowanego projektu;
  • określenie podmiotów, które pełnią konkretne funkcje w łańcuchu przetwarzania danych (np. administrator, procesor);
  • powierzenie przetwarzania danych osobom trzecim;
  • precyzyjne określenie obowiązków stron w zakresie ochrony danych;
  • procesy tworzenia dokumentacji na potrzeby RODO.

  Ochrona danych osobowych w branży IT jest szczególnie istotna, ponieważ w procesie tworzenia aplikacji lub np. świadczeniu usług cloud computing często bierze udział cały szereg podmiotów, w tym firmy spoza obszaru obowiązywania RODO.

  Dlaczego sporządzenie umowy IT warto powierzyć prawnikom?

  Umowy dotyczące sektora IT ze względu na wysoki stopień skomplikowania i brak ujednoliconych przepisów oraz ich wykładni często budzą wiele wątpliwości, dotyczących zastosowania poszczególnych rozwiązań.

  Klasycznym przykładem jest rozróżnienie, czy w danym przypadku strony mają do czynienia de facto z umową o dzieło, czy z umową zlecenie. Odpowiedź na to pytanie pozwoli ustalić, do czego tak naprawdę jest zobowiązany wykonawca – starannego działania czy rezultatu.

  Kontrowersje budzi również przekazanie uprawnień do korzystania z programu komputerowego na zamawiającego. Przeniesienie praw i licencja są konstrukcjami o zupełnie innych skutkach.

  Takich wątpliwości jest znacznie więcej, dlatego już na etapie wstępnych negocjacji warto skorzystać ze wsparcia kancelarii doświadczonej w branży IT.

  Pytania i odpowiedzi

  Body leasing to nic innego, jak tymczasowe przekazanie do zespołu zamawiającego specjalistów usługodawcy, np. programistów lub grafików. Takie działanie nowa wykorzystywane jako wsparcie przy konkretnych projektach bez konieczności rekrutacji nowych pracowników. Szczególnie duże znaczenie mają tutaj klauzule ochronne, jak NDA i non-poaching clause.

  Podstawowym instrumentem służącym ochronie jest kara umowna z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Strony mogą przewidzieć inne rozwiązania, jak np. wstrzymanie zapłaty części wynagrodzenia lub prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Warto również odpowiednio zadbać o udzielenie gwarancji na produkt.

  Nasze Aktualności prawne

  Zaufali nam