Kamila Wasilewska
|
10 czerwca 2021
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Przekształcenie spółki cywilnej może prowadzić do zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko w spółkę osobową, ale także spółkę kapitałową prawa handlowego. Takim podmiotem jest między innymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  To daleko idąca zmiana, ponieważ spółki kapitałowe są „pełnowymiarowymi” osobami prawnym, a ich prowadzenie pociąga za sobą konieczność zachowania daleko idącego formalizmu. Jak wygląda przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i kiedy może okazać się opłacalne?

  Co sprawia, że spółka z o.o. jest tak popularna?

  O tym, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo popularną formą prowadzenia biznesu, najlepiej świadczy chyba fakt, że stanowi drugi najpopularniejszy model prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce zaraz po jednoosobowej działalności. Jako jedyna forma na rynku oferuje ona konkretny szereg korzyści biznesowych będąc jednocześnie stosunkowo łatwą w prowadzeniu. Wskażmy zatem co dokładnie sprawia, że popyt na tę formę jest tak duży: 

  1) Ograniczona odpowiedzialność wspólnika za długi spółki z o.o.

  Zdecydowanie najbardziej pożądaną cechą spółki z o.o. jest fakt, że jest ona spółką tzw. kapitałową co oznacza, że za wszelkie zobowiązania spółka odpowiada jako odrębny i samodzielny podmiot i swoim własnym majątkiem. Wspólnicy sp. z o.o. nie odpowiadają za długi i dopiero członkowie zarządu są tymi, którzy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności po spółce i to tylko w momencie gdy zostały spełnione określone przesłanki, m.in. nie dopełnili obowiązku złożenia wniosku o upadłość w odpowiednim czasie gdy spółka stała się niewypłacalna. Z kolei w spółce cywilnej to wspólnicy są tymi, którzy odpowiadają za długi prowadzonej działalności i nie mają możliwości ograniczenia swojej odpowiedzialności.

  2) Łatwość przeniesienia praw (udziałów) na osobę trzecią

  Funkcjonując w ramach spółki cywilnej, nie ma możliwości do tego, by przekazać swoją działalność na osoby trzecie. Dzieje się tak dlatego, że spółka cywilna w ogóle nie jest spółką prawa handlowego. Problemu tego nie ma w spółce z o.o. bowiem w łatwy sposób można przenieść udziały na osobę trzecią np. w drodze umowy sprzedaży, darowizny itp. W praktyce spółka z o.o. działa dalej tak samo jedynie z innym składem osobowym. 

  3) Dokapitalizowanie spółki z o.o.

  Kolejnym z problemów, który napotyka spółka cywilna a którego nie ma w spółce z o.o. jest fakt, że chcąc pozyskać finansowanie w celu prowadzenie działalności spółka cywilna musiałby polegać na zawieraniu umów z inwestorami to jest np. pożyczki. Natomiast w spółce z o.o. istnieje możliwość łatwego wprowadzenia inwestora jako wspólnika do spółki na określonych zasadach a finansowanie odbyłoby się np. przez wniesienie przez niego wkładów – pieniężnych lub aportów, tym samym dokapitalizowując jej działalność. Co więcej inwestorzy są zazwyczaj bardziej skorzy na współpracę ze spółką z o.o., aniżeli ze wspólnikami spółki cywilnej, choćby tylko dlatego, że spółka z o.o. może występować jako samodzielny podmiot co znacznie ułatwia m.in. zawieranie umów.

  4) Działalność w przypadku śmierci wspólnika spółki z o.o.

  Spółka z o.o. ma też przewagę jeśli chodzi o ciągłość funkcjonowania w przypadku śmierci jednego ze wspólników, Działa ona bowiem dalej a co więcej wspólnicy mogą zawczasu przewidzieć w umowie jakie następstwa takie wydarzenie przyniesie. Z kolei w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej przejęcie po nim działalności jest dość utrudnione ze względu na konieczność uruchomienia skomplikowanego mechanizmu zarządu sukcesyjnego oraz mierzyć się z potencjalną niechęcią wspólników i spadkobierców zmarłego do kontynuowania działalności. 

  5) Podatki i składki ZUS w spółce z o.o.

  Prawdopodobnie największą wadą spółki z o.o. jest fakt, że niestety doznaje ona tzw. podwójnego opodatkowania. Dzieje się tak dlatego, że dochód spółki opodatkowany jest podatkiem CIT, a przy wypłacie dywidendy udział wspólnika w dywidendzie jest jeszcze opodatkowany podatkiem PIT. Jednakże jak pokazuje praktyka rynkowa skutki podwójnego opodatkowania próbuje się minimalizować przez tworzenie kosztów prowadzące do zmniejszania podstawy opodatkowania lub zmiany osobowe, np. w zakresie mianowania członków zarządu i wypłacania wynagrodzeń w ten sposób. Co więcej pod warunkiem, że nie jest to sp. z o.o. z tylko jednym wspólnikiem, wspólnicy nie są zobowiązani do płatności składek ZUS (choć mogą wyrazić wolę objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem lub być oskładkowanymi z innych tytułów, np. etat, zlecenie).

  6) Wysokość kapitału zakładowego w spółce z o.o.

  Kolejną z zalet spółki z o.o. jest fakt, że bardzo łatwo ją założyć – wymaga się jedynie zgromadzenia pokrycia dla kapitału zakładowego, który jest stosunkowo niewielki i wynosi min. 5.000,00 zł wkładu wspólników na potrzeby działalności spółki.

  7) Przygotowanie do sprzedaży spółki z o.o.

  Choć może się to wydać zaskakującym to właśnie spółka z o.o. jest tą najbardziej optymalną formą działalności w procesie transakcyjnym. Dzieje się tak ze względu na możliwość sprzedaży części udziałów posiadanych przez wspólnika a sama konstrukcja spółki z o.o. zapewnia elastyczność w zakresie jakim pozwala na przejęcie kontroli nad spółką przez inwestora. Dodatkowo sprzedaż udziałów nie wpływa negatywnie na spółkę – wciąż pozostaje ona strona wszystkich zawartych przez siebie umów i udzielonych jej pozwoleń. To z kolei jest bardzo ważne dla potencjalnego inwestora, który może nie być zainteresowany przejęciem spółki gdzie musiałby ponownie występować o pozwolenia i aneksować wszystkie zawarte umowy.

  8) Możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o.

  Inną cechą spółki z o.o. jest fakt, że jako spółka kapitałowa może być podmiotem jednoosobowym. Umożliwia to przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność na ograniczenie swojej odpowiedzialności bez konieczności szukania wspólników.

  9) Możliwość skorzystania z tzw. estońskiego CIT-u

  Atrakcyjną możliwością jaką oferuje spółka z o.o. jest fakt, że w jej ramach można skorzystać z tzw. estońskiego CIT, który zakłada brak powstania obowiązku podatkowego w CIT tak długo jak wypracowany przez spółkę zysk będzie reinwestowany co sprawia, że spółka z o.o. zyskuje spore możliwości na rozwój swojej działalności. 

  Jak przekształcenie w spółkę z o.o. wpływa na obowiązki wspólników spółki cywilnej?

  Na skutek przekształcenia spółki cywilnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przysługują wszystkie prawa i obowiązki, które dotyczyły spółki prowadzonej w formie spółki cywilnej. Wspólnicy nie muszą więc rozwiązywać umów z kontrahentami, ani nawet podpisywać aneksów. Zasada kontynuacji rozciąga się zarówno na aspekty pracownicze (umowy z pracownikami), jak i prawno-podatkowe. Podatkowe prawa i obowiązki spółki cywilnej nie są jednak kontynuowane w przypadku spółki cywilnej, kiedy na gruncie przepisów jest to niemożliwe (np. nie można opodatkować spółki kapitałowej podatkiem PIT, musi być to CIT).

  Sukcesja obejmuje także numery NIP i REGON, jak również wszelkie koncesje, uprawnienia i licencje, chyba że ustawa lub decyzja określająca uprawnienia wskazują inaczej.

  Tryby przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.

  Kodeks spółek handlowych przewidują dwa tryby w sprawie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do zmiany formy prowadzenia działalności może dojść po wdrożeniu uproszczonego lub pełnego trybu przekształcenia.

  Przekształcenie spółki cywilnej w z o.o. – tryb uproszczony

  Podstawowym trybem przekształcenia spółki cywilnej jest tryb uproszczony i to on jest najczęściej stosowany w praktyce. Ma zastosowanie w sytuacji modelowej, kiedy wspólnicy nie zmodyfikowali umowy spółki cywilnej pod kątem podmiotów upoważnionych do reprezentacji i prowadzenia spraw spółki (co do zasady prawo to przysługuje każdemu wspólnikowi). Jakie są charakterystyczne cechy uproszczonego trybu przekształcenia w szczególności jeśli chodzi o majątek spółki cywilnej?

  • Wspólnicy nie sporządzają planu przekształcenia z załącznikami.
  • Nie zawiadamia się wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki (wszyscy wyrazili na nią zgodę).
  • Nie stosuje się procedur dotyczących wglądu wspólników w dokumenty spółki.

  Do uproszczonego trybu stosuje się przepisy o trybie pełnym, z zastrzeżeniem powyższych zmian. Dzięki zastosowaniu wskazanych uproszczeń, dokonanie przekształcenia jest szybsze, a także mniej sformalizowane.

  Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – tryb pełny

  Jeżeli nie wszyscy wspólnicy spółki cywilnej mają prawo do prowadzenia spraw spółki, konieczne staje się wdrożenie trybu pełnego. Występuje on w sytuacji, kiedy umowa spółki cywilnej została zmieniona w stosunku do wzorca kodeksowego. Można więc powiedzieć, że stanowi pewnego rodzaju wyjątek od reguły. Jak przebiega pełny tryb przekształcenia?

  Procedurę należy rozpocząć od przygotowania planu przekształcenia. Jego składniki oraz niezbędne załączniki zostały szczegółowo wymienione w art. 558 k.s.h. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć: określenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej, projekt uchwały w sprawie przekształcenia, projekt umowy spółki z o.o., sprawozdanie finansowe.

  Z dniem 1 marca 2020 roku wszedł w życie przepis, który wyłącza obowiązek sporządzenia opinii przez biegłego rewidenta w przypadku innych przekształceń niż w spółkę akcyjną.

  W dalszej kolejności, wspólnicy muszą podjąć uchwałę w sprawie przekształcenia z zachowaniem formy aktu notarialnego oraz zawrzeć umowę docelowej spółki.

  Ostatnim etapem jest złożenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie nowopowstałej spółki z o.o. do KRS. W dniu wpisu spółka kapitałowa zyskuje osobowość prawną, a jednocześnie spółka cywilna przestaje istnieć. Wspólnicy spółki cywilnej powinni złożyć stosowny wniosek o wykreślenie spółki cywilnej z rejestru.

  Ile kosztuje przekształcenie spółki cywilnej w sp. z o.o.

  Na koszt przekształcenia spółki cywilnej w sp. z o.o. składają się następujące opłaty:

  • opłata sądowa w wysokości 600 zł,
  • taksa notarialna notariusza (zależna od wysokości kapitału zakładowego),
  • podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% kapitału zakładowego (chyba, że kapitał podstawowy spółki z o.o. będzie odpowiadał wkładom wniesionym wcześniej do spółki cywilnej i opodatkowanym PCC),
  • koszt przygotowania przez księgowość sprawozdania finansowego na potrzeby przekształcenia.

  Na szczęście nie ma już potrzeby sporządzania przez biegłego rewidenta opinii, a to spora oszczędność. Czas przekształcenia trwa na ogół około 2 miesiące (1 miesiąc na czynności formalne oraz 1 miesiąc na samo wpisanie podmiotu), przy czym warto wnosić o wpisanie spółki na konkretny dzień dla ułatwienia przekształcenia.

  W przypadku korzystania ze wsparcia kancelarii prawnej pojawia się również koszt obsługi przekształcenia. Jego wysokość jest uzależniona m.in. od stopnia skomplikowania stanu faktycznego, liczby wspólników w spółce oraz trybu przekształcenia.

  Wniosek o wpis przekształcenia należy złożyć za pośrednictwem PRS. Jeżeli po założeniu spółki pojawi się potrzeba dokonania zmiany (np. podwyższenia kapitału zakładowego), również należy zgłosić ją przez PRS.

  Przeszkody do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.

  Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. z reguły nie jest kosztownym ani czasochłonnym procesem. Wspólnicy powinni jednak upewnić się, że nie ma przeciwwskazań do takiej operacji. Przeszkodą w przekształceniu spółki mogą być np. umowy zawarte z kontrahentami, które zastrzegają zgodę kontrahenta na zmianę formy prawnej.

  Warto też pamiętać, że obok podstawowych kosztów związanych z przekształceniem mogą pojawić się opłaty dodatkowe, np. związane ze zmianami danych w księgach wieczystych.

  Kwestie, na które należy zwrócić uwagę w procesie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o. 

  Choć sam proces przekształcenia spółki w spółkę z o.o. jest względnie klarowny, w naszej praktyce obserwujemy występowanie pewnych błędów przy jego przeprowadzaniu:

  a) Brak analizy zawartych umów i kwestii związanych z pozwoleniami i licencjami 

  Jednym z częstych błędów jest fakt braku dogłębnej analizy wszystkich zawartych umów. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych co do zasady umożliwiają nowo przekształconej spółce wejście we wszystkie prawa i stosunki prawne poprzedniczki tak w przypadku niektórych umów zdarza się, że w postanowieniach zawarto konieczność poinformowania kontrahenta o przekształceniu względnie wymagają ich aneksowania. Brak analizy prowadzi do pominięcia tych postanowień, a w rezultacie nawet do możliwości zerwania umowy przez drugą stronę. Szczególną uwagę należy zwrócić na licencje, pozwolenia i koncesje oraz możliwość dalszego korzystania z funduszy unijnych.

  b) Niewłaściwe opisanie wkładów wniesionych do spółki w umowie spółki przekształconej

  W tym aspekcie najczęściej błędy polegają na braku wskazania pochodzenia wkładów. Co więcej bardzo często zapomina się o wskazaniu w umowie kiedy poszczególne wkłady zostały wniesione. Powyższe może w konsekwencji prowadzić do sytuacji gdzie po paru latach funkcjonowania spółki nie będzie jasnym, czy poszczególne wkłady zostały wniesione jeszcze przed czy już po przekształceniu. 

  c) Nieoptymalny wybór dnia przekształcenia lub pozostawienie swobody w wyborze sądowi dokonującemu wpisu

  Kolejnym błędem jest brak wskazania dnia na który ma zostać dokonany wpis. Prowadzi to do wielu problemów natury księgowej i rozliczeń podatkowych szczególnie jeśli okaże się, że dzień wpisu wypadł w środku miesiąca. Należy pamiętać, że dzień wpisu przekształcenia jest dniem w którym powstaje przekształcona spółka z o.o. więc zadbajmy o to by złożyć wniosek o wpis na początek miesiąca.

  d) Brak sprawdzania czy wpis przekształcenia został dokonany

  Choć może się to wydać zaskakujące to wielu przedsiębiorców zapomina o tym, aby sprawdzić czy wpis w KRS został dokonany. Nie wolno zapominać, że od momentu wpisu nowa spółka powinna posługiwać się już nowymi oznaczeniami, zaktualizowanymi danymi oraz prowadzić działalność już w nowej formie. Tymczasem postanowienia o wpisie dostarczane są często z opóźnieniem co może skutkować potencjalnym wprowadzeniem w błąd kontrahenta i rodzić wiele problemów natury biznesowej. W związku z tym należy pamiętać o tym, aby na bieżąco śledzić elektroniczną wersję KRS.

  e) Brak dokładnej analizy skutków przekształcenia w nową formę prawną 

  Przekształcenie rodzi skutki na polu podatkowym i bilansowym. W związku z tym przed podjęciem się przekształcenia koniecznym jest by dokładnie zbadać jaka będzie docelowa sytuacja podmiotu po przekształceniu. Aby ustalić podatkowe konsekwencje transformacji najlepiej skorzystać z pomocy doradcy podatkowego lub kancelarii prawnej doświadczonej w procesach przekształceniowych.

  Dlaczego warto rozważyć przekształcenie spółki cywilną w spółkę z o.o.? Podsumowanie

  Spójrzmy globalnie na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i odpowiedzmy na pytanie, co przemawia za wybraniem akurat tej formy działalności gospodarczej:

  • za zobowiązania spółki odpowiada w pierwszej kolejności spółka, a następnie członkowie zarządu. Wspólnicy są całkowicie bezpieczni,

  • biznes prowadzony w formie spółki z o.o. można łatwo przenieść na osobę trzecią. Wystarczy transferować udziały na inny podmiot (np. w drodze umowy sprzedaży),

  • śmierć wspólnika spółki kapitałowej nie hamuje i nie ogranicza dalszej działalności podmiotu,

  • niski wkład początkowy (5000 zł) ułatwia dopasowanie spółki do niemal każdego profilu działalności.

  Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. pociąga za sobą doniosłe skutki prawne i powinno być poprzedzone sporządzeniem niezbędnych procedur compliance. Pozwolą one na zachowanie zgodności z prawem i dobrymi obyczajami działań spółki, zarówno tych skierowanych na zewnątrz, do kontrahentów, jak i do wewnątrz, w ramach relacji między wspólnikami.

  Wszelkie zmiany należy dobrze przemyśleć, z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomiczno-gospodarczych danego podmiotu i preferowanego sektora rynku.

  FAQ

  Ocena korzyści płynących przekształcenia zawsze powinna odbywać się w oparciu o konkretny stan faktyczny i zamierzone cele. W pewnych sytuacjach spółka z o.o. może być bezpieczniejsza dla wspólników (np. pod kątem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki).

  Tryb przekształcenia zależy od postanowień umowy spółki a w zasadzie od tego, czy wspólnicy dokonywali modyfikacji umowy spółki w stosunku do kodeksowego wzoru. Jeżeli nie (tj. wszyscy wspólnicy mają prawo do prowadzenia spraw spółki) to jest możliwe dokonanie przekształcenia w trybie uproszczonym.

  Z przekształceniem związana jest sukcesja praw i obowiązków. Oznacza to, że wpis w CEIDG spółki cywilnej zostanie wykreślony (ze wzmianką, że spółka cywilna została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), a w KRS zostanie wpisana spółka z o.o. powstała wskutek przekształcenia.  Wniosek o wykreślenie spółki cywilnej z CEIDG należy złożyć w terminie 7 dni od dnia przekształcenia (wpisu spółki przekształconej do KRS). Wykreślenie z CEIDG nie jest realizowane z urzędu.

  Spółka z o.o. to tylko jedna z form prawnych, w którą można przekształcić spółkę cywilną. SC można przekształcić także w spółkę jawną, spółkę partnerską i sp.z o.o. sp.k. (o czym pisaliśmy w tym tekście).


  RPMS Kancelaria Prawna

  Może Ciebie również zainteresować:


  Zaufali nam:


  4.9/5 - (liczba głosów: 33)