Kamila Wasilewska
|
26 maja 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Świadczenie usług płatniczych wymaga nie tylko zezwolenia wydawanego przez KNF oraz wpisu do rejestru (w przypadku KIP) lub wyłącznie wpisu w rejestrze (w przypadku MIP), ale niekiedy również dostępu do rozbudowanej infrastruktury oraz wykwalifikowanych specjalistów. Obowiązujące przepisy pozwalają na outsourcowanie obowiązków na podmiot zewnętrzny pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w ustawie o usługach płatniczych. Co to za wymagania i czy outsourcing może być dokonany na podmiot zagraniczny?

  Jaka jest podstawa prawna outsourcingu usług płatniczych?

  Na poziomie krajowym outsourcing dokonywany przez krajowe instytucje płatnicze został uregulowany w art. 86 do 87a ustawy o usługach płatniczych. Niezależnie od ustawy krajowej wytyczne w tym zakresie wydał Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. European Banking Authority, EBA) w dokumencie z dnia 25 lutego 2019 r.

  Warto mieć na względzie, że regulacje ustawy o usługach płatniczych odnoszą się expressis verbis do krajowych instytucji płatniczych. Ustawa nie zawiera również normy, która nakazywałaby odpowiednie stosowanie przepisów o outsourcingu do MIP czy BUP (tak jak ma to miejsce np. w relacji do instytucji pieniądza elektronicznego).

  Jak przebiega outsourcing usług płatniczych?

  Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych krajowa instytucja płatnicza może powierzyć innemu przedsiębiorcy wykonywanie określonych czynności operacyjnych związanych ze świadczeniem usług płatniczych lub z działalnością w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego. Powierzenie musi nastąpić na mocy umowy zawartej w formie pisemnej. Wszystkie umowy o powierzenie czynności powinny być ewidencjonowane ze wskazaniem:

  • danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy;

  • zakresu powierzonych czynności i miejsca ich wykonania;

  • okresu obowiązywania umowy.

  Ustawa o usługach płatniczych rozróżnia dwa rodzaje powierzonych czynności – istotne oraz pozostałe, przy czym względem czynności istotnych zostały przewidziane surowsze wymagania.

  Jak rozumieć pojęcie czynności istotnej?

  Ustawodawca w art. 86 ust. 4 zdefiniował czynność operacyjną istotną jako taką, której niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie mogłoby w poważnym stopniu zagrozić:

  • spełnienia przez krajową instytucję płatniczą wymogów, od których było uzależnione wydanie zezwolenia;

  • wykonywania innych obowiązków nałożonych na instytucję płatniczą przez ustawę;

  • wynikom finansowym, rzetelności lub ciągłości świadczonych przez instytucję płatniczą usług płatniczych, lub wykonywania działalności w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.

  Przykładem czynności istotnej dla KIP może być np. przekazanie obowiązków z zakresu audytu i księgowości firmie zewnętrznej lub outsourcowanie kompetencji do sporządzania programów działalności i planów finansowych, a także opisu procedury zarządzania ryzykiem. Od prawidłowej realizacji tych obowiązków uzależnione jest udzielenie udzielenie zezwolenia przez KNF na prowadzenie działalności jako KIP, zgodnie z art. 61 ustawy o usługach płatniczych.

  W przypadku powierzenia istotnej czynności operacyjnej krajowa instytucja płatnicza zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) o każdej zmianie, rozwiązaniu lub wygaśnięciu kontraktu na co najmniej 14 dni przed tym zdarzeniem.

  Ograniczenia w zakresie outsourcingu istotnych czynności operacyjnych

  Należy zaznaczyć, że wykonywanie nie wszystkich istotne czynności operacyjne można przenieść na podmiot zewnętrzny. Będzie to możliwe jedynie w sytuacji, kiedy outsourcing nie wpłynie niekorzystnie na prowadzenie przez krajową instytucję płatniczą działalności zgodnie z prawem i zezwoleniem oraz na ostrożne i stabilne zarządzanie podmiotem. Należy również upewnić się, że:

  • przedsiębiorca posiada uprawnienia do wykonywania czynności objętych umową (jeśli takie uprawnienia są wymagane) albo realizuje je zawodowo;

  • przedsiębiorca ma niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także zapewnia niezbędne warunki techniczne i organizacyjne (np. sprzęt IT, kwalifikacje pracowników);

  • sytuacja finansowa przedsiębiorcy zewnętrznego pozwala na wykonywanie czynności objętych umową;

  • przedsiębiorca umożliwi przeprowadzanie nadzoru wykonywania czynności oraz zarządzanie ryzykiem przez KIP, która posiada odpowiednie kwalifikacje do tego nadzoru i zarządzania;

  • krajowa instytucja płatnicza ma dostęp do informacji i dokumentów dotyczących powierzonych czynności (w tym dostęp na żądanie w razie zwrócenia się o ich udostępnienie przez KNF);

  Zarówno KIP, jak i dostawca usług muszą zadbać też o przygotowanie planów zapewniających ciągłe, bezpieczne i niezakłócone prowadzenie działalności (ang. Business Continuity Plan) oraz planów odzyskiwania danych utraconych w wyniku zdarzenia losowego lub celowego działania (ang. Disaster Recovery Plan).

  Czy w ramach umowy instytucja płatnicza może powierzyć outsourcing każdej czynności?

  Ustawa o usługach płatniczych przewiduje również przedmiotowe ograniczenie outsourcingu. Stosownie do art. 86 ust. 6 aktu prawnego powierzenie:

  • nie może prowadzić do faktycznego zaprzestania wykonywania usług płatniczych lub wykonywania działalności w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego przez KIP – innymi słowy instytucja płatnicza nie może stanowić jedynie „fasady” zarejestrowanej w rejestrze KNF;

  • nie może prowadzić do naruszenia samodzielności instytucji płatniczej np. poprzez przekazanie zarządu innemu podmiotowi.

  W praktyce to na krajowych instytucjach płatniczych spoczywa obowiązek przeprowadzenia „testu ostrożnościowego” i zadecydowania, czy zawarcie umowy nie spowoduje naruszenia integralności świadczonych usług.

  Aby mieć pewność, że outsourcing będzie bezpieczny i nie pociągnie za sobą naruszenia obowiązujących przepisów, warto skorzystać ze wsparcia kancelarii z doświadczeniem w obsłudze prawnej KIP. Kluczowe znaczenie ma właściwe skonstruowanie umowy, która gwarantuje zabezpieczenie prawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot realizujący powierzone czynności.

  Uprawnienia KNF w kontekście powierzenia czynności

  Obowiązujące przepisy uprawniają KNF do żądania od KIP podjęcia określonych działań dotyczących powierzenia czynności operacyjnych. Instytucja płatnicza ma obowiązek:

  • przedstawić kopię zawartej umowy powierzenia;

  • złożyć wyjaśnienia dotyczące wykonywania umowy powierzenia;

  • przedstawić dokumenty określające status przedsiębiorcy, z którym KIP zawarła umowę, a w razie powierzenia istotnych czynności operacyjnych również dokumentów pozwalających na potwierdzenie statusu przedsiębiorcy realizującego outsourcing w rozumieniu art. 86 ust. 5.

  Ustawa nie specyfikuje, o jakie czynności chodzi, dlatego można przypuszczać, że uprawnienie KNF rozciąga się zarówno na czynności istotne, jak i pozostałe.

  W sytuacji, kiedy KNF stwierdzi, że wykonanie umowy przez którąkolwiek ze stron zagraża ostrożnemu i stabilnemu zarządzaniu instytucją płatniczą albo kontrahent KIP utracił wymagane przepisami wymagania, krajowa instytucja płatnicza jest wzywana do zmiany lub rozwiązania umowy w określonym terminie.

  Niezależnie od obowiązku przywrócenia stanu zgodności z prawem KIP powinien informować KNF o zmianach dotyczących korzystania z usług przedsiębiorców w ramach powierzenia wykonania usługi płatniczej.

  Stanowisko EBA w sprawie outsourcingu

  Stanowisko w zakresie outsourcingu usług płatniczych zajęła również instytucja European Banking Authority. W dokumencie można wyróżnić szereg uregulowanych obszarów. Przede wszystkim zaleca się, aby stosować zasadę proporcjonalności. Oznacza ona, że środki bezpieczeństwa oraz oceny ryzyka powinny być dopasowane do skali prowadzonej działalności. Systemy nadzorowania wykonawcy powinny umożliwiać też niezależne monitorowanie wykonywania funkcji istotnych.

  EBA wyklucza z definicji outsourcingu szereg umów, w tym:

  • usług, których nie można przekazać do wykonywania innemu podmiotowi;

  • usług związanych z dostarczaniem informacji rynkowych;

  • infrastruktury globalnej sieci;

  • systemów rozliczeniowych i rozrachunku pomiędzy izbami rozliczeniowymi;

  • infrastruktury nadzorowanej globalnej komunikacji finansowej;

  • nabycie usług, które w innej sytuacji nie zostałyby wykonane przez KIP (np. usługi medyczne lub porady prawne).

  Definicja usług istotnych w dokumencie EBA jest zasadniczo zbieżna z tą, którą przewidział polski ustawodawca. Zaleca się jednak, aby przy ocenie umowy outsourincgu badać również potencjalne skutki długofalowe naruszenia, w tym ryzyko utraty reputacji.

  Powierzenie realizacji usług płatniczych nie może zdaniem EBA zbyt głęboko ingerować w integralność i samodzielność KIP. W szczególności nie powinno prowadzić do utraty odpowiedzialności podmiotu zarządzającego m.in. za spełnianie warunków niezbędnych do uzyskania zezwolenia, wewnętrzną organizację, identyfikację i ocenę konfliktu interesów oraz ustalanie strategii i polityki instytucji płatniczej (w szczególności takich aspektów, jak apetyt na ryzyko czy model biznesowy).

  Sama umowa o powierzenie powinna zostać wdrożona tak, aby była możliwa bieżąca ocena wyników usług świadczonych przez dostawcę, a także monitorowanie zgodności jego pracy z obowiązującymi przepisami.

  Zaleca się, aby KIP rozważająca outsourcing opracowała wewnętrzną politykę w przedmiocie umów powierzenia. Ujednolicone zasady pozwolą spełnić nie tylko minimalne wymagania określone przepisami prawa, ale również zalecenia organizacji międzynarodowych.

  Outsourcing na gruncie ustawy o usługach płatniczych może okazać się wygodnym narzędziem, choć sięgnięcie po nie wymaga przyjrzenia się funkcjonowaniu nie tylko podmiotu trzeciego, ale też krajowej instytucji płatniczej, która dokonuje powierzenia. Wprawdzie z obowiązujących przepisów nie wynika zakaz przejęcia części funkcji KIP przez podmiot zagraniczny, należy pamiętać, że nadal to podmiot powierzający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia. Należy więc zadbać o sporządzenie kompleksowej umowy, uwzględniającej przepisy polskiej ustawy o usługach płatniczych oraz europejskie wytyczne w tym zakresie.

  Prawidłowo przeprowadzone powierzenie czynności powinno obejmować dokładną analizę wielu sektorów działalności, w tym prawnego, finansowego, RODO oraz IT i nowych technologii. Należy też ocenić sprawność działu compliance, którego wsparcie może okazać się nieocenione dla współpracy.

  Przy wdrażaniu powierzenia warto skorzystać ze wsparcia kancelarii prawnej z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze rynku regulacyjnego. Specjaliści przeanalizują aspekt prawny, biznesowy oraz infrastrukturę KIP, doradzą zastosowanie skutecznych rozwiązań oraz zaprojektują niezbędną dokumentację. Zajmą się również bieżącą obsługą instytucji płatniczej.

  Pytania i odpowiedzi

  Zgodnie z art. 87 ust. 3 KIP może odwołać się od decyzji administracyjnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprzez złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Należy jednak pamiętać, że samo wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji, więc instytucja płatnicza nadal musi zrealizować obowiązki nałożone aktem administracyjnym.

  KNF ma możliwość zastosowania środków o których mowa w art. 105 ustawy o usługach płatniczych, w tym wystąpić o odwołanie osoby zarządzającej, zawiesić ją w czynnościach oraz ograniczyć zakres działania KIP. Znacznie surowszą karą jest jednak nałożenie kary na instytucję płatniczą w wysokości do 1 miliona złotych, a także cofnięcie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych, o którym mowa w art. 60 ustawy.  Zaufali nam:  Może Ciebie również zainteresować:

  5/5 - (liczba głosów: 1)