|
28 marca 2024 | Czas na przeczytanie: 8 minut

Jesteś przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność gospodarczą i chcesz zacząć legalnie działać również w Polsce? Oczywiście możesz to zrobić – koniecznym do tego będzie jednak wybór formy działalności na terenie Polski oraz spełnienie szczegółowych warunków z tym wyborem związanych (czyli jak założyć oddział firmy zagranicznej w Polsce). W niniejszym artykule przedstawione zostaną wszystkie możliwe formy działalności przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem utworzenia oddziału.

Co do zasady, przedsiębiorcy zagraniczni, którzy chcą rozszerzyć zakres terytorialny swojej działalności również na Polskę, mogą zrobić to na trzy sposoby:

 1. założyć w Polsce nową spółkę,
 2. utworzyć oddział spółki zagranicznej w Polsce,
 3. utworzyć przedstawicielstwo spółki zagranicznej w Polsce.

Zaznaczyć trzeba jednak, że zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 470; dalej: „Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych”), do wykonywania działalności gospodarczej na terenie naszego kraju (oddział przedsiębiorcy zagranicznego), na takich samych zasadach jak obywatele polscy uprawnione są osoby zagraniczne z państw członkowskich (czyli innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (są to poza państwami członkowskimi UE: Norwegia, Islandia i Liechtenstein) – przedsiębiorcę zagranicznego i rejestracja oddziału zagranicznej). Dodatkowo wspomniana już Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych rozszerza ten krąg również o osoby:

 1. posiadające w Polsce zezwolenie na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub pobyt czasowy udzielony w związku ze szczególnymi, wymienionymi dokładnie w ustawie okolicznościami,
 2. posiadające w Polsce status uchodźcy,
 3. posiadające w Polsce ochronę uzupełniającą,
 4. posiadające w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 5. posiadające w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy w połączeniu z pozostawaniem w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. posiadające w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 7. korzystające w Polsce z ochrony czasowej,
 8. posiadające ważną Kartę Polaka,
 9. które są członkami rodziny, w której skład wchodzą obywatele państw członkowskich i do której dołączają,
 10. które są uczestnikami programów wsparcia dla cudzoziemców w zakresie podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to więc, że osoby z państw należących do Unii Europejskiej, a także osoby z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz osoby należące do jednej z ww. grup, działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą prowadzić zarówno zakładając nową spółkę (w każdej możliwej organizacyjno-prawnej formie), jak i tworząc oddział lub przedstawicielstwo (jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej zagranicznej firmy w Polsce). Osoby spoza Unii Europejskiej oraz EFTA, a także niemieszczące się w żadnej z ww. grup, natomiast, w zakresie działania na terenie Polski mają bardziej ograniczone możliwości. Mogą jednak wciąż korzystać w pełni z dwóch z trzech wspomnianych już sposobów prowadzenia działalności, a więc z utworzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału spółki zagranicznej oraz przedstawicielstwa spółki zagranicznej, o ile tylko ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Co do założenia zupełnie nowej spółki mogą to jednak zrobić wyłącznie w formie spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej (zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych). Do spółek o ww. organizacyjno-prawnej formie mogą również przystępować oraz obejmować bądź nabywać udziały i akcje, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Całkowicie więc wyłączone dla tych przedsiębiorców są możliwości, jakie niosą ze sobą: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna oraz spółka partnerska.

Pomimo że niniejszy artykuł skupia się na założeniu oddziału firmy zagranicznej w Polsce, to przynajmniej skrótowo należy powiedzieć również o opcji założenia przedstawicielstwa firmy zagranicznej w Polsce oraz nakreśleniu wyraźnych różnic między oddziałem a przedstawicielstwem.


Marcin Staniszewski
RADCA PRAWNY
Specjalizacja: Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw, w tym reorganizacja fuzje i przejęcia. Sprawy...
Więcej artykułów tego autora

Pozostałe ArtykułyDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *