Kamila Wasilewska
|
27 czerwca 2023
Spis treści

Pierwsze kryptowaluty powstały w 2008 r. i przez niespełna dwie dekady przebyły bardzo długą drogę, a obecnie można ich nabyć kilkaset rodzajów. Popularność cyfrowych aktywów wykorzystują przedsiębiorcy, prowadząc działalność w zakresie obrotu kryptoaktywami jako kantory lub giełdy. Czy taki biznes podlega nadzorowi KNF i czy firma z branży kryptowalut musi ubiegać się o przyznanie jej statusu Małej Instytucji Płatniczej?

v

Czym jest Mała Instytucja Płatnicza?

Mała Instytucja Płatnicza (MIP) pojawia się w ustawie o usługach płatniczych w art. 2 pkt 17b i jest definiowana, jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie usług płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 do 6, tj.:

 • przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz realizacja wszelkich działań niezbędnych do prowadzenia rachunku;
 • wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub innego dostawcy:
  • przez wykonywanie usług polecenia zapłaty;
  • przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego;
  • przez wykonywanie usług polecenia przelewu;
 • wykonywanie transakcji płatniczych, wymienionych powyżej, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu;
 • wydawanie instrumentów płatniczych;
 • usługę acquiringu;
 • świadczenie przekazu pieniężnego.

Profil działania MIP jest niemal równoważny z tym, jaki może wdrożyć KIP z tą zasadniczą różnicą, że Małe Instytucje Płatnicze nie mogą świadczyć usługi inicjowania transakcji płatniczej (PIS) oraz usługi dostępu do informacji o rachunku (AISP). Oprócz ograniczenia w zakresie usług ustawodawca nakłada na MIP również zakaz świadczenia usług płatniczych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz limit transakcji, który nie może przekroczyć 1 500 000 euro miesięcznie (art. 117f ust. 2 i 3 ustawy o usługach płatniczych).

Aby uzyskać status MIP przedsiębiorca nie musi ubiegać się o licencję KNF. Wystarczający będzie wpis do właściwego rejestru e-RUP (rejestr dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego). Cała procedura trwa również krócej niż w przypadku KIP, dlatego MIP bywa często etapem przejściowym, wykorzystywanym przez przedsiębiorców do oceny sprawności modelu biznesowego, stosowanych rozwiązań technologicznych czy aspektów związanych z bezpieczeństwem cyfrowym.

Oczywiście Małe Instytucje Płatnicze mają też swoje ograniczenia. Ich średnia całkowitej kwoty z transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy nie może przekroczyć równowartości kwoty 1 500 000 euro miesięcznie. Dodatkowym limitem objęta jest łączna wysokość środków przyjętych dla jednego użytkownika w ramach prowadzonego rachunku płatniczego, która nie może przekroczyć równowartości 2 000 euro.

Na czym polega obrót kryptowalutami?

Obrót kryptowalut w najprostszej formie działa na zasadzie kantoru. Klient wymienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży stacjonarnej lub on-line jedną kryptowalutę na inną lub pieniądz fiducjarny wirtualny. Przykładem takich kantorów jest np. sieć Flyingatom, Cashify, Kangakantor czy Bitcan. Wiele firm oferuje swoje usługi również w formie aplikacji mobilnych, a pieniądz wirtualny jest nabywany lub wymieniany bezpośrednio z poziomu aplikacji zainstalowanej na smartfonie.

Waluty wirtualne zwykle wymykają się nadzorowi organów regulacyjnych. Wystarczy zresztą sprawdzić dowolny regulamin kantoru krypto, aby zobaczyć, że firmy często celowo limitują zakres swoich usług, aby nie musieć spełniać złożonych i surowych wymagań stawianych przez KNF. Większość z kantorów internetowych wprost wskazuje, że waluty wirtualne, którymi obracają nie są:

 • prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej;
 • międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanowioną przez międzynarodową organizację i akceptowane przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące;
 • pieniądzem elektronicznym, o którym mowa w ustawie o usługach płatniczych;
 • instrumentem finansowym, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi;
 • wekslem lub czekiem.

Brak regulacji formalnej kryptowalut, na który zwraca uwagę nie tylko KNF, ale również podmioty o zasięgu międzynarodowym, jak unijne European Banking Authority oraz European Securities and Markets Authority sprawia, że prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie nie musi odpowiadać surowym wymaganiom rynku regulowanego. W rzeczywistości jednak jest to uproszczenie pozorne, ponieważ brak regulacji obszaru sprawia, że w sektorze krypto brakuje ujednoliconych praktyk, a samo prowadzenie działalności rodzi wiele wątpliwości.

Z drugiej jednak strony użytkownicy muszą zdawać sobie sprawę, że brak regulacji oznacza więcej zagrożeń. Obecnie trwają pracę nad ujednoliconymi przepisami dotyczącymi kryptowalut. Dotychczas obejmowały one jedynie rozporządzenie MiCA. Niedawno opublikowano też dyrektywę dotyczącą sprawozdawczości podatkowej w zakresie kryptowalut, tzw. DAC8.

Czy rzeczywiście obrót kryptowalutami nigdy nie będzie podlegał regulacji, a kantor nie potrzebuje ubiegać się o status MIP lub KIP? Okazuje się, że sprawa tylko pozornie jest prosta.

Obrót krytowalutami a MIP a stanowisko KNF

Na kwestię konieczności uzyskiwania przez giełdy oraz kantory kryptowalut statusu MIP zwróciła uwagę również Komisja Nadzoru Finansowego, publikując w dniu 6 czerwca 2018 r. oświadczenie w tym zakresie.

Przede wszystkim KNF wskazała na zasadę swobody działalności gospodarczej wyartykułowaną w art. 8 ustawy prawo przedsiębiorców. Polskie prawo nie zabrania prowadzenia biznesu w zakresie giełd lub kantorów kryptowalut, a taka działalność jest legalna. Przedsiębiorca może być zobowiązany wyłącznie do spełnienia wymagań określonych przepisami prawa. Tak długo, jak działalność w zakresie kryptoaktywów nie zazębia się z wymaganiami stawianymi dla rynku regulowanego, żaden organ administracji publicznej, a także inni uczestnicy rynku nie mogą domagać się, aby firma takie standardy lub kryteria spełniała.

W swoim wystąpieniu KNF zwróciła uwagę, że o ile sama działalność w zakresie giełd i kantorów kryptowalut rozumiana jako wymiana jednych aktywów krypto na inne nie podlega kognicji Komisji, ani wymaganiom wskazanym w ustawie o usługach płatniczych, może to dotyczyć niektórych jej przejawów takich, jak np.:

 • prowadzenia rachunków płatniczych;
 • wykonywania transakcji płatniczych.

Obie kategorie czynności stanowią rodzaje usług płatniczych, o których mowa w ustawie o usługach płatniczych. W takiej sytuacji niezbędne będzie ubieganie się o wpis na listę MIP lub wpis i zezwolenie na prowadzenie KIP.

W przypadku powzięcia podejrzenia, że dany podmiot powinien spełnić wymagania właściwe dla rynku regulowanego, ale funkcjonuje bez odpowiedniego wpisu lub zezwolenia spółka, może zostać wpisana na listę ostrzeżeń publicznych KNF. Ryzykuje również otrzymanie wysokiej kary finansowej.

Czy trzeba ubiegać się o wpis do rejestru MIP, aby obracać walutami wirtualnymi?

O konieczności ubiegania się o przyznania giełdzie lub kantorowi kryptowalut statusu MIP decyduje profil działalności. Wejście na rynek regulowany następuje z momentem rozpoczęcia świadczenia usług płatniczych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. W praktyce najczęściej będzie to pośredniczenie w wymianie waluty fiat (pieniądza fiducjarnego, emitowanego przez bank centralny danego państwa) w zamian za kryptowaluty lub prowadzenie wirtualnych portmonetek, z których środki mogą być wypłacane przez użytkownika w celu wymiany na kryptoaktywa.

Nie ma przy tym znaczenia, czy dostawca takich usług jedynie przyjmuje wpłaty gotówki, dokonuje jej wypłat, prowadzi rachunek czy też realizuje każdą z tych czynności. Każda z nich odpowiada definicji usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ustawy tak długo, jak w łańcuchu operacji finansowych pojawia się waluta fiat.

Na pytanie o konieczność uzyskania decyzji o wpisie na listę MIP można więc odpowiedzieć – to zależy. Z pewnością wpis będzie niezbędny, kiedy firma realizuje czynności będące usługami płatniczymi. Jeśli jednak jej działalność pozostaje wyłącznie w sferze wirtualnej, np. wymianie poszczególnych aktywów krypto między sobą, status MIP nie będzie potrzebny.

Otrzymanie statusu MIP (lub KIP) nie oznacza jednak, że przedsiębiorca może już działać w sposób całkowicie dowolny. Wprawdzie nie ryzykuje on otrzymania kary za prowadzenie działalności bez zezwolenia, ale musi spełnić inne wymagania wskazane w ustawie (szczególnie ustawie AML regulującej procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu). W tym celu warto stworzyć dział compliance lub przynajmniej powołać Compliance Officera, który zadba o zgodność funkcjonowania firmy z prawem.

Czy bank może odmówić nawiązania relacji z kantorem lub giełdą kryptowalut?

Mając na względzie powyższe rozważania, należy podkreślić, że bank ma prawo odmówić nawiązania relacji z kantorem lub giełdą kryptowalut nieposiadających statusu MIP wyłącznie wtedy, kiedy taki status jest wymagany przez przepisy.

Niezależnie od regulacji ustawy o usługach płatniczych warto pamiętać, że banki – jako instytucje obowiązane – które nawiązują relacje gospodarcze z klientem, np. podmiotem działającym w branży krypto w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, ma obowiązek stosowania wobec niego środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ustawy AML. W praktyce banki zwykle traktują instytucje z branży krypto bez statusu MIP jako klienta wysokiego ryzyka (a niekiedy nawet ryzyka nieakceptowalnego), co stwarza ryzyko odmowy współpracy. Uzyskanie statusu MIP lub KIP zwiększa szansę na nawiązanie stosunków gospodarczych z polskim bankiem.

W razie stwierdzenia, że zastosowanie tych środków jest niemożliwe, instytucja obowiązana ma obowiązek zastosować art. 41 ustawy AML i odmówić nawiązania stosunków gospodarczych. Ma również możliwość zgłoszenia takiej niemożności do GIIF.

W interesie podmiotu działającego w branży krypto leży więc zachowanie pełnej transparentności w zakresie struktury, pochodzenia środków czy celu oraz charakteru stosunków gospodarczych niezależnie od tego, czy będzie instytucją płatniczą.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kryptowalutami to skomplikowany rodzaj biznesu, który może wymagać zaangażowania się w wiele czasochłonnych, złożonych oraz kosztownych procedur. Prawnicy z doświadczeniem w obsłudze spółek z branży nowych technologii pomogą ustalić, które z nich są obligatoryjne i przeprowadzą firmę przez wszystkie procedury.

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych kara w tym przypadku to grzywna do 5 milionów złotych lub pozbawienie wolności do 2 lat albo obu tym karom łącznie.

Zgodnie z art. 117q ust. 1 ustawy o usługach płatniczych w przypadku przekroczenia średniej całkowitej kwoty transakcji MIP zgłasza ten fakt do KNF. W terminie 30 dni dostosowuje też rozmiar prowadzonej działalności, a także składa wniosek o wydanie zezwolenia na przyznanie jej statusu KIP.

Zgodnie z art. 41 ustawy AML instytucja obowiązana, która nie jest w stanie zastosować środków bezpieczeństwa finansowego względem MIP odmawia nawiązania relacji albo przerywa je. Jednocześnie powinna ocenić, czy niemożność uzasadnia zgłoszenie tego faktu do GIIF na podstawie art. 74 AML (jako okoliczność mogąca wskazywać na popełnienie przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu) albo art. 86 AML (związek transakcji z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu).


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 2)