Antonina Schneider
|
15 marca 2023
Spis treści

Safety first! Przygotowując się do przewozu jakiegokolwiek towaru kluczową kwestią jest należyte zapewnienie bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno wiezionego ładunku jak i przebiegu transportu. Bardzo ważne jest więc prawidłowe rozmieszczenie oraz zabezpieczenie przewożonego towaru. Kto w trakcie załadunku jest odpowiedzialny za kwestie związane z czynnościami ładunkowymi, rozmieszczającymi, a także zabezpieczającymi, odpowiadając tym samym za utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa?

Czynności ładunkowe

Czynności ładunkowe to niezwykle istotny element całego procesu transportu. Od właściwego ich przeprowadzenia zależy bowiem, czy przewóz przebiegnie w bezpieczny sposób, a transportowany ładunek nie ulegnie uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu. Warto wiedzieć, że za czynności ładunkowe uznaje się nie tylko działania początkowe, tj. związane z załadunkiem towaru. Obejmują one swoim zakresem również czynności przeładunkowe dokonywane w trakcie przewożenia (jeśli zachodzi takowa konieczność) oraz proces rozładunku.

Czynności ładunkowe – co należy wziąć pod uwagę?

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe, podmiot dokonujący czynności ładunkowych zobligowany jest do zapewnienia transportu ładunku zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, jak również przepisami o drogach publicznych. Szczególnie dbać należy o to, by przewożona przesyłka towarowa nie powodowała przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów lub dopuszczalnych nacisków osi.

Ponadto, podmiot odpowiedzialny za wykonanie czynności ładunkowych powinien wziąć pod uwagę takie aspekty jak:

– komfort kierowania pojazdem – ładunek nie może utrudniać kierowania oraz ograniczać widoczności;- odpowiednia widoczność istotnych elementów pojazdu – towar nie może zasłaniać świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych i innych znaków, w które został wyposażony wybrany środek transportu.

Kto odpowiada za należyte przeprowadzenie czynności ładunkowych?

Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. – Prawo przewozowe: „Jeżeli umowa lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, czynności ładunkowe należą odpowiednio do obowiązków nadawcy lub odbiorcy”. W praktyce oznacza to tyle, iż jeżeli z przepisu szczególnego nie wynika nic innego, to strony mogą umownie ustalić, kto będzie odpowiedzialny za należyte przeprowadzenie czynności ładunkowych. W przeciwnym wypadku zadania z tym związane spoczywają zarówno na nadawcy, jak i odbiorcy.

Najczęściej stosowaną praktyką jest przyjęcie postanowienia, według którego za należyty załadunek odpowiedzialność ponosi nadawca, natomiast już po dotarciu transportu do miejsca docelowego, w procesie rozładunku towaru, obowiązki przejmuje odbiorca.

Czynności rozmieszczające i zabezpieczające

Dla zachowania bezpieczeństwa transportu oraz przewożonej przesyłki kluczową kwestią podczas załadunku jest właściwe rozmieszczenie oraz – co najważniejsze – zabezpieczenie towaru w pojeździe. Dzięki temu transport przebiegnie sprawnie, a ładunek dotrze na miejsce docelowe bez uszkodzeń lub zniszczeń.

Czynności te regulowane są przez odpowiednie akty prawne, które jasno wskazują jak prawidłowo powinny one przebiegać.

Czynności rozmieszczające – jak prawidłowo rozmieścić ładunek?

Ustawodawca precyzyjnie określa wiele norm, jakie powinny zostać zachowane w trakcie rozmieszczenia ładunku. Dotyczy to np. odpowiedniego dostosowania nacisku na osie pojazdu, czy położenie środka ciężkości.Jeśli towar wypełnia całą powierzchnię załadunkową to zasadniczo nie ma większych problemów z jego rozmieszczeniem. Sprawa komplikuje się w momencie, gdy ładunek zajmuje tylko część wolnej przestrzeni. Wtedy istotną kwestią staje się rozlokowanie go w sposób równomierny, na całej dostępnej przestrzeni, tak aby ciężar się rozłożył. Ponadto, ważne jest, aby ładunek został umieszczony na podłożu w taki sposób, który zagwarantuje jego stabilność. Ma to niebagatelny wpływ zarówno na sam komfort jazdy, jak i przede wszystkim bezpieczeństwo.

Czynności zabezpieczające – na co zwrócić uwagę?

Podobnie jak w przypadku czynności rozmieszczających, kwestie prawidłowego zabezpieczenia ładunku są również uregulowane prawnie. W tym przypadku warto wiedzieć, że:- towar umieszczony na podłodze winien być zabezpieczony w taki sposób, aby uniemożliwić jego przechylenie, przemieszczenie lub całkowite wywrócenie; – Wykonane zabezpieczenie powinno zrównoważyć siły wynikające z przyśpieszenia oraz hamowania pojazdu;

– ładunek musi zostać zabezpieczony tak, by nie mógł spowodować wywrócenia pojazdu na skutek przemieszczania się wewnątrz.

Ważną kwestią jest dokładne sprawdzenie zarówno rozmieszczenia jak i zabezpieczenia transportowanego towaru podczas każdej czynności – załadunku, przeładunku oraz częściowego rozładunku, a także po gwałtownym hamowaniu lub innym, nieprzewidzianym zdarzeniu, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć negatywnie na mocowanie towaru.

Kto ponosi odpowiedzialność za należyte rozmieszczenie oraz zabezpieczenie przewożonego towaru?

Prawo nie określa w sposób jednoznaczny kto ponosi odpowiedzialność za właściwe rozmieszczenie i zabezpieczenie transportowanego ładunku. Jeśli więc umowa przewozu nie stanowi inaczej, stosowane są przepisy prawa dotyczące załadunku. Oznacza to, iż za prawidłowe rozmieszczenie i zabezpieczenie odpowiada najczęściej nadawca. Powszechnie przyjmuje się, iż za właściwe mocowanie ładunku w środku transportowym odpowiedzialność ponosi przewoźnik. To on bowiem zajmuje się zabezpieczaniem towaru w pojeździe przy wykorzystaniu odpowiednich pasów, lin, klinów i innych niezbędnych materiałów, czemu wtóruje zasada, że to przewoźnik sprawuje pieczę nad przesyłką w trakcie jej transportu.Tymczasem nadawca najczęściej zabezpiecza rzeczy przygotowane do przewozu pakując je w kontenery, skrzynie lub inne pojemniki, przeznaczone do przewozu towarów.

Odpowiedzialność przewoźnika

Prawo przewozowe głównie opiera się na tezie, iż osobami odpowiedzialnymi za należyte przeprowadzenie czynności ładunkowych, rozmieszczających i zabezpieczających są nadawca oraz odbiorca przesyłki transportowej, chyba że strony przyjęły umowę, która stanowi inaczej. Co jednakże z odpowiedzialnością przewoźnika?

Choć nie jest to jednoznacznie określone w krajowym ustawodawstwie, w doktrynie przyjęło się przekonanie, iż to przewoźnik sprawuje pieczę nad transportowanymi przez niego rzeczami. Warto powyższe rozwiązanie wyraźnie zaznaczyć w umowie dotyczącej przewozu. W przeciwnym wypadku, z pewnością podejmie próbę uwolnienia się od ponoszenia odpowiedzialności, , jeżeli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, uszkodzenia lub zniszczenia mienia. Choć przewoźnik działający jako podmiot profesjonalny powinien kooperować w trakcie przeprowadzania czynności załadunkowych i reagować na jakiekolwiek odstępstwa, mogące spowodować szkody, to jednak warto precyzyjnie określić zakres jego zadań oraz ponoszonej odpowiedzialności w umowie przewozu. W przeciwnym razie, jeżeli np. będzie on transportować rzeczy, które w sposób wadliwy zostały zapakowane lub zabezpieczone przez nadawcę, przewoźnik może łatwo uwolnić się od odpowiedzialności, wskazując na ewidentne zaniedbania właśnie ze strony nadawcy. Co do zasady, przewoźnik powinien jednak odpowiadać za wszelkie czynności przeładunkowe, dokonywane w trakcie transportu. Jest to bowiem niezbędny element właściwego wywiązania się z podjętych zobowiązań. Natomiast zgodnie z brzmieniem ustawy – Prawo przewozowe, przedsiębiorstwo transportowe zwolnione jest od ponoszenia odpowiedzialności za transportowany ładunek, którego uszkodzenie lub utrata wynika z nienależytego ładowania, rozładunku, tudzież zabezpieczenia przez nadawcę lub odbiorcę.

Odpowiedzialność za czynności ładunkowe, rozmieszczające i zabezpieczające – podsumowanie

Reasumując, aby w trakcie transportu ładunku każda z zainteresowanych stron miała jasno określone zadania, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności, najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie umowy, która precyzyjnie będzie określać te kwestie. W przeciwnym wypadku może okazać się, że przewoźnik nie poniesie żadnej odpowiedzialności za transportowany ładunek, a cała odpowiedzialność spocznie na nadawcy i odbiorcy przesyłki. 


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 1)