Kamila Wasilewska
|
27 lutego 2023
Spis treści

Pierwotne pojawienie się kryptowalut wywołało nie lada zamieszanie. Przez długi czas ludzie nie wiedzieli nawet czy bitcoin i inne kryptowaluty są w Polsce legalne. Obecnie problematyka handlu wirtualną walutą – choć jeszcze niecałkowicie – to częściowo została unormowana. Przynajmniej w zakresie prowadzenia działalności związanej z obrotem kryptowalutami.

Czym w ogóle jest kryptowaluta?

Żeby w ogóle mówić o działalności związanej z obrotem kryptowalutami, warto na początku zdefiniować, czym jest wirtualna waluta.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego zdefiniował kryptowaluty jako „Cyfrową reprezentację wartości, nieemitowaną przez bank centralny instytucję kredytową ani instytucję pieniądza elektronicznego, która w określonych okolicznościach może zostać użyta jako alternatywa dla tradycyjnych pieniędzy.”

Definicja ta została wprowadzona do Polskiego systemu prawnego nowelizacją z dnia 15 maja 2021 roku ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wskazać też trzeba, że wirtualna waluta to pojęcie znacznie szersze niż kryptowaluta, które oprócz kryptowalut takich jak na przykład bitcoin, zawiera w sobie również „pieniądze” używane w grach komputerowych czy portalach (np. mile lotnicze lub monety allegro), a także tokeny.

Działalność w zakresie handlu kryptowalutami – działalność regulowana

Oprócz wprowadzenia definicji kryptowalut ustawa AML wprowadziła również obowiązek rejestracji działalności polegającej na obrocie kryptowalutami. Przepisy ostatecznie wchodzą w życie wraz z końcem października 2021 roku i wprowadzają szereg restrykcji na podmioty, które chcą zajmować się handlem tym rodzajem wirtualnej waluty.

Podmioty, które zajmują się:

  • Pośrednictwem w obrocie kryptowalut;
  • Wymianą pomiędzy wirtualnymi walutami i środkami płatniczymi;
  • Wymianą wyłącznie pomiędzy wirtualnymi walutami;
  • Prowadzeniem rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z walut wirtualnych.

Będą zmuszone do zarejestrowania się w specjalnym rejestrze. W praktyce oznaczać to będzie koniec anonimowych transakcji i sprzyjać będzie przejrzystości przepływu kryptowalut na rynku walut wirtualnych. Obie strony transakcji będą zidentyfikowane, więc usprawnione zostanie funkcjonowanie organów odpowiedzialnych za wykrywanie środków pochodzących z działalności przestępczej bądź tych, które służą finansowaniu terroryzmu. Wynika to z tego, że już od dłuższego czasu działalność związana z handlem kryptowalutami pozostawała na celowniku zarówno polskich, jak i europejskich prawodawców oraz organów nadzoru.

W jakiej formie prowadzić działalność związaną z kryptowalutami?

Działalność związana z obrotem krytpowalutami, choć regulowana, może być prowadzona w każdej formie przewidzianej przez polskie prawo. Może to być działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną, spółka cywilna czy spółki prawa handlowego.

Bez względu na to, w jakiej formie prowadzony jest handel krytpowalutami, przedsiębiorcy lub organy zarządzające są zmuszone dokonać wpisu do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego ds. finansów publicznych. Wniosek może złożyć zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Działalność powinna zostać zakwalifikowana pod kodem PKD 64.19.Z – pozostałe pośrednictwo pieniężne.

Rejestracja działalności – jak jej dokonać

Aby dokonać rejestracji, trzeba spełnić kilka przesłanek, które mają zagwarantować rzetelność prowadzonego biznesu.

Wymóg niekaralności

W pierwszej kolejności przedsiębiorca, który chce zarejestrować działalność związaną z obrotem kryptowalutami, musi wykazać swoją niekaralność w zakresie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, mieniu, obrotowi pieniędzmi, finansowania terroryzmu, wiarygodności dokumentów czy przestępstw popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także umyślnych przestępstw skarbowych. Jeśli działalność ma być prowadzona w formie spółki, wówczas niekaralność muszą wykazać członkowie organu zarządzającego, a także beneficjenci rzeczywiści tego podmiotu.

Wymóg kompetencji

Ponadto przedsiębiorcy muszą wykazywać się wiedzą lub doświadczeniem związanym z działalnością w zakresie kryptowalut. Ten warunek można uznać za spełniony jeśli osoba ukończyła odpowiednie szkolenie lub kurs, który obejmował prawne i praktyczne zagadnienia związane z działalnością handlu kryptowalutami. Ponadto przedsiębiorcy, którzy wcześniej wykonywali takie czynności przez co najmniej rok, również pozytywnie spełniają wymóg kompetencji.

W jaki sposób dokonać wpisu do Rejestru?

Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek w formie elektronicznej do Ministra właściwego ds. finansów publicznych. Zgodnie z art. 129r ustawy wniosek powinien zawierać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko lub firmę (nazwę) przedsiębiorstwa;
  • Numer KRS i/lub NIP;
  • Wskazanie usług jakie będą świadczone w zakresie kryptowalut;
  • Podpis kwalifikowanym zaufany lub osobisty osoby składającej wniosek.

Oprócz tego, do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie, którego treść zawarta jest bezpośrednio w artykule 129r ustawy AML o treści:

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą. Znane mi są warunki wykonywania działalności w zakresie walut wirtualnych, o której mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W szczególności oświadczam, że spełnione są warunki, o których mowa w art. 129n i art. 129o wymienionej ustawy.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Jeśli wniosek został wypełniony prawidłowo i nie zawierał braków lub błędnych i nieprawdziwych informacji wpis do rejestru powinien zostać dokonany w terminie 14 dni od otrzymania go na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra.

Termin wpisu do rejestru

Termin, w którym przedsiębiorcy zobligowani są do dostosowania swojej działalności, jest dość krótki i wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów (czyli do kwietnia 2022). Dodatkowo każde zmiany powinny zostać zgłoszone w terminie 14 dni od ich zajścia. W tym miejscu warto wspomnieć, że za brak wpisu do rejestru przedsiębiorca zagrożony jest karą.

Co grozi za brak rejestracji?

Niestety, nie będzie możliwości prowadzenia działalności w zakresie handlu kryptowalutami bez wpisu do rejestru. W takim przypadku przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności w postaci kary pieniężnej w wysokości do 100 000 zł. Choć porównując z pozostałymi sankcjami zawartymi w ustawie AML, jest ona stosunkowo niewielka, to jednak stanowi negatywną dolegliwość dla przedsiębiorcy. Karę wymierza minister właściwy ds. finansów publicznych.

Polskie regulacje prawne dotyczące kryptowalut

Chociaż hasło “kryptowaluta” nie jest novum na rynku finansowym, próżno szukać precyzyjnej definicji tego pojęcia w polskim ustawodawstwie. Trudno jednak nie zwrócić uwagi, iż w dynamicznie rozwijającym się sektorze kryptoaktywów brakuje bezpośrednich uregulowań związanych z kryptowalutami i prowadzeniem działalności w tym zakresie. Gdzie zatem w ramach krajowych uregulowań możemy znaleźć informacje związane z działalnością polegającą na obrocie kryptowalutami?

Ustawa AML – przepisy, które musisz znać

Oprócz regulacji dotyczących konieczności rejestracji działalności związanej z obrotem kryptowalutami nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadziła kilka innych zmian. Między innymi przedsiębiorcy prowadzący taką działalność będą instytucją obowiązaną do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w przypadku wykonania również transakcji okazjonalnej o wartości powyżej 1000 EUR. Wcześniej obowiązek dotyczył wyłącznie transakcji o wartości powyżej 15 000 EUR lub 10 000 EUR (gdy była to transakcja gotówkowa).

Co na to KNF?

Należy zauważyć, że KNF od samego początku podchodzi do kwestii kryptowalut z nieukrywaną rezerwą. Jego działania skupiają się wokół ostrzegania uczestników rynku o niebezpieczeństwach związanych z inwestowaniem w kryptowaluty i ryzyku. Dostrzegając popularyzowanie się wirtualnej waluty, pozostaje zdystansowany wobec angażowania się w szerokie regulowanie tego sektora już od 2017 roku, kiedy to wydał pierwszy komunikat w sprawie walut wirtualnych. Było to podejście tożsame z ostrzeżeniami wydanymi także przez organy europejskie związane z nadzorem nad rynkiem finansowym m.in. Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

Na wstępie należy zauważyć, iż Komisja nie nadzoruje ani nie wykonuje żadnych innych uprawnień władczych w odniesieniu do działalności polegającej na obrocie kryptowalutami, a jedynie nadzoruje podmioty działające na rynku kryptowalutowym w zakresie, w jakim świadczą usługi płatnicze. Niemniej, UKNF dostrzegł, że dynamiczny rozwój handlu kryptowalutami wymógł zajęcie stanowiska w kwestii kwalifikacji prawnej oraz obrotu kryptowalutami. W szczególności, z uwagi na transgraniczny charakter operacji na kryptowalutach, występował szereg wątpliwości związanych z tym, jakie prawo należało stosować w przypadku każdej z transakcji. W związku z powyższym w dniu 10 grudnia 2020 roku UKNF opublikował stanowisko w sprawie wydawania i obrotu kryptowalutami.

Ponadto, oprócz próby ujednolicenia rynku handlu kryptowalutami w ustawie AML, wszystkich przedsiębiorców powinno zainteresować również ostrzeżenie KNF związane z ryzykiem nabywania i obrotu kryptoaktywami z dnia 12 stycznia 2021 roku. Urząd KNF jednoznacznie wskazuje w nim, że rynek kryptowalut jest nieregulowany i brak jest szczegółowych i systemowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo inwestorów, a także ułatwiające ewentualne dochodzenie roszczeń od nierzetelnych przedsiębiorców.

KNF sprawuje nadzór wyłącznie nad wycinkiem obrotu kryptowalutami, a mianowicie nad działalnością polegającą na świadczeniu usług płatniczych. Jednocześnie należy pamiętać, e na żadnym etapie KNF bezpośrednio nie nadzoruje emisji i obrotu kryptowalutami ani walutami wirtualnymi.

W związku z tym prowadzenie działalności w obrocie kryptowalutami może być utrudnione, a wielu przedsiębiorców rejestruje swoje działalności handlowe poza Polską, gdzie grunt prawny jest bardziej jednolity i pewny.

Prawo dewizowe

Na podstawie definicji środka płatniczego, zawartej w art. 2 pkt 6 Prawa dewizowego, należy wskazać, że wirtualna waluta nie jest krajowym środkiem płatniczym. To oznacza, że działalność polegająca na wymianie wirtualnych walut nie jest regulowaną działalnością̨ kantorową w rozumieniu Prawa dewizowego. Z tego powodu nie będzie konieczności dokonywania wpisu do rejestru działalności kantorowej prowadzonego przez Prezesa NBP.

Ustawa o usługach płatniczych

Zgodnie z przepisami Ustawy o usługach płatniczych waluta wirtualna nie spełnia przesłanek dla uznania jej za środek płatniczy. Nie jest bowiem zindywidualizowanym urządzeniem lub uzgodnioną przez użytkownika i dostawcę zbiorem procedur, wykorzystywanym przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego. Kryptowaluta nie będzie także pieniądzem elektronicznym. Zgodnie z definicją pieniądza elektronicznego, jest to wartość pieniężna przechowywana elektronicznie, w tym magnetycznie, wydawana, z obowiązkiem jej wykupu, w celu dokonywania transakcji płatniczych, akceptowana przez podmioty inne niż wyłącznie wydawca pieniądza elektronicznego. W obu tych przypadkach, kryptowaluty nie wypełniają znamion powyższych definicji, gdyż nie są ani sposobem na wykonywanie transakcji ani odwzorowaniem wartości pieniężnej, ale same w sobie stanowią formę quasi -pieniądza.

Z uwagi na powyższe, obrót kryptowalutami jako działalność gospodarcza jest wyłączona spod reżimu ustawy o usługach płatniczych, a więc między innymi wyłączona jest z obowiązków raportowych wobec NBP. Działalność podmiotów prowadzących działalność z użyciem kryptowalut nie podlega nadzorowi sprawowanemu przez KNF, a użytkownikom kantorów kryptowalut nie przysługują skargi na działanie tego podmiotu do organów nadzorczych.

Ustawa o Obrocie

Zgodnie z przepisami ustawy o obrocie i zawartymi tam definicjami, nie można uznać aby wirtualna waluta stanowiła instrument finansowy lub papier wartościowy. Dlatego działalność w tym zakresie nie podlega obowiązkom wskazanym w tym akcie prawnym, w tym m.in. kantorów kryptowalut nie dotyczą przepisy określające prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie oraz wykonywanie nadzoru w tym zakresie, a użytkownicy platform wymiany kryptowalut nie korzystają z tych samych praw i warunków transakcji co uczestnicy rynku obrotu instrumentami finansowymi.

Przepisy o rachunkowości

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy o rachunkowości, przez instrument finansowy rozumie „kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy albo warunkowy”. Z uwagi na ten przepis oraz przepis z art. 3 ust. 24 zawierający definicję aktywów finansowych wirtualna waluta nie jest instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Z tego powodu pojawia się wiele wątpliwości dotyczących księgowania kryptowalut w ramach sprawozdań finansowych.

Opodatkowanie handlu kryptowalutami

W Polsce nadal brak jest regulacji dotyczących opodatkowania nabywania i posiadania kryptowalut. Póki co opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest wyłącznie odpłatne zbycie waluty polegające na wymianie jej na prawny środek płatniczy, towar lub usługę. Toteż nie ma wątpliwości, że wymieniając kryptowalutę na inną wirtualną walutę, nie jest utożsamiane z osiągnięciem przychodu.

Opodatkowaniu nie podlegają również czynności związane z pośrednictwem w wymianie kryptowalut czy prowadzeniem rachunków kryptowalutowych.

A co z podatkiem VAT?

Przedsiębiorcy, którzy odpłatnie świadczą usługi elektroniczne, są podatnikami VAT w wysokości 23%. Niewątpliwie taką usługą jest obrót kryptowalutami, jednak ustawa o VAT w art. 43 ust. 1 pkt 7 dopuszcza zwolnienie od podatku VAT obrotu walutą wirtualną.

Aspekt prawny kryptowalut – podsumowanie

Popularność rynku kryptowalut zachęca, lecz prowadzenie działalności opartej na handlu kryptowalutami wiąże się z ryzykiem i koniecznością dokonania szeregu czynności, zanim w ogóle rozpocznie się działalność. Kluczowym elementem jest posiadanie wiedzy lub doświadczenia, które pomoże nie tylko w rejestracji. ale przede wszystkim w rozsądnym i profesjonalnym prowadzeniu przedsiębiorstwa.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 2)