Kamila Wasilewska
|
24 sierpnia 2020
Spis treści

PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI W SPÓŁKĘ – WYBÓR OPTYMALNEJ FORMY PRZEKSZTAŁCENIA

Jedną z najprostszych organizacyjnie form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest działalność gospodarcza prowadzona bezpośrednio przez osoby fizyczne – tego typu działalność stanowi około 84% wszystkich firm rejestrowanych w Polsce w skali roku. Prowadzenie firmy w postaci działalności gospodarczej rejestrowanej w CEIDG jest najchętniej wybieraną formą prowadzenia działalności, a decyduje o tym w szczególności: mało skomplikowana procedura rejestracyjna, przejrzysty system podatkowy i stosunkowa łatwość jej prowadzenia. Nie budzi zatem wątpliwości, że jest to rozwiązanie najbardziej optymalne zwłaszcza dla młodych, początkujących biznesów, jednak wraz z rozwojem firmy ta z gruntu mało skomplikowana forma może nieść za sobą większe ryzyko w zakresie jej prowadzenia, w szczególności w zakresie braku ochrony majątku prywatnego przedsiębiorcy.

Gdy firma osiąga coraz większe dochody zmiana formy prowadzenia działalności jest nieunikniona, w celu dywersyfikacji ryzyka gospodarczego i ochrony majątku prywatnego przedsiębiorcy. W takiej sytuacji wielu przedsiębiorców bierze pod uwagę przekształcenie prowadzonej przez siebie działalności w odpowiadającą ich założeniom spółkę prawa handlowego. Wśród nich najchętniej wybierana jest spółka jawna, spółka komandytowa i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wybór konkretnej formy podyktowany jest w szczególności przez charakter prowadzonego przedsiębiorstwa oraz strategię jego dalszego rozwoju.Wyrażam zgodę na kontakt oraz akceptuję Politykę Prywatności

Istnieją trzy formy dokonania przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne (które w większości nadmiernie nie dotykają członków organów spółki przekształconej) a są to:

Wniesienie jednorazowym aportem jednoosobową działalność gospodarczą do nowoutworzonej spółki prawa handlowego;

Stopniowe przejmowanie działalności gospodarczej przez nowoutworzoną spółkę prawa handlowego;

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego na podstawie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

WNIESIENIE JEDNORAZOWYM APORTEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO NOWOUTWORZONEJ SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych (nieruchomości, urządzenia, maszyny, koncesje, wierzytelności etc.) używane do prowadzenia działalności gospodarczej może być wniesione w całości zarówno do spółki osobowej, jak i kapitałowej jako wkład niepieniężny, czyli aport. W tej formie przekształcenia przedsiębiorstwo jako całość wchodzi do nowoutworzonej spółki prawa handlowego, poprzez jedną czynność prawną, nie ma zatem wymogu przenoszenia oddzielnie każdego jego składnika. Istotna w tym zakresie jest forma dokonania niniejszego aportu, który musi być wykonany w formie szczególnej, którą jest forma pisemna z podpisami poświadczonymi notarialnie. Wyjątek od tej reguły stanowi wniesienie aportem przedsiębiorstwa, w którego majątku znajdują się nieruchomości, w takim przypadku aport następuje w formie aktu notarialnego.

Niniejsze rozwiązanie jest stosunkowo proste, dlatego jest ono w pierwszej kolejności brane pod uwagę przy zmianie formy prowadzenia działalności. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne przede wszystkim ze względu na dużą praco- i czasochłonność w zakresie jego przeprowadzenia. Przede wszystkim nie mamy tutaj kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, tylko tworzymy nowy, odrębny od niej podmiot, który w konsekwencji nie przejmuje automatycznie praw i obowiązków, które przysługiwały poprzedniemu przedsiębiorcy. Z tego też względu konieczne jest przeanalizowanie wiążących przedsiębiorcę umów z kontrahentami w celu ustalenia, czy w zawartych umowach nie znajduje się zastrzeżenie o konieczności uzyskania ich zgody na przejście praw i obowiązków z zawartej umowy na inny (nowy) podmiot. Ponadto, w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę ulg, koncesji, czy zezwoleń w celu ich przeniesienia na nową, utworzoną w tym celu spółkę, niezbędne będzie uzyskanie zgody właściwego urzędu administracyjnego, czy też innej instytucji, która je wydała, z uwagi na fakt, że nie przechodzą one na spółkę, do której wniesione zostało przedsiębiorstwo.

Niniejsza forma przekształcenia nie wymaga również uzyskiwania jakichkolwiek zgód pracowników na dokonanie aportu, konieczne jest jednak zawiadomienie pracowników o planowanym aporcie. W takiej sytuacji pracownikom przysługuje prawo do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Tego typu rozwiązanie powoduje dla pracownika skutki tożsame z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Wniesienie działalności aportem do nowoutworzonej w tym celu spółki jest jednak korzystne z punktu podatkowego, ponieważ aport całości przedsiębiorstwa nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponadto spółka osobowa lub kapitałowa nie będzie miała przychodu podatkowego, jak również sam wnoszący aport nie osiągnie w tym zakresie przychodu.

STOPNIOWE PRZEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ NOWOUTWORZONĄ SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

Kancelaria Prawna przekształcenie

Jest to druga możliwa forma dokonania przekształcenia działalności gospodarczej i najdłuższa do przeprowadzenia, ponieważ polega ona na założeniu nowej spółki prawa handlowego, która będzie stopniowo przejmowała działalność gospodarczą przedsiębiorcy. Jest to zupełnie odrębna forma przekształcenia, która finalizuje się w chwili przeniesienia ostatniego składnika majątkowego na nowo utworzoną spółkę (najczęściej będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Nowa spółka wejdzie we wszystkie stosunki gospodarcze i prawne, w których dotychczas uczestniczył przedsiębiorca stopniowo, a więc nie mamy tutaj do czynienia z żadnym automatyzmem.

Niniejsza forma przekształcenia działalności z uwagi na fakt, że następuje etapami wymaga największych nakładów, choćby z tego względu, że przeniesienie poszczególnych składników będzie wymagało przeprowadzenia odrębnych czynności prawnych w tym zakresie (odrębnie również opodatkowanych), natomiast wszystkie zezwolenia, koncesje i inne decyzje administracyjne z uwagi na fakt, że nie przechodzą na nowo utworzoną spółkę będą musiały być przez nią uzyskane od nowa, co wiąże się z ponownym poniesieniem kosztów w tym zakresie.

Ponadto przedsiębiorca będzie musiał dokonać cesji zawartych z kontrahentami umów w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na nową spółkę, bądź też rozwiązać je po czym zawrzeć nowe umowy, których stroną będzie spółka. Zarówno dla pierwszego, jak i dla drugiego rozwiązania konieczne będzie uzyskanie zgody na ich zastosowanie dotychczasowych kontrahentów, z którymi były zawierane umowy w ramach JDG. Nierzadko jednak mogą się oni na to nie zgodzić choćby z uwagi na fakt, że forma nowo utworzonej spółki będzie utrudniała egzekucję wierzytelności z majątku przedsiębiorcy, z czym nie ma problemu w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio przez osobę fizyczną.

W przypadku pracowników zatrudnionych przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, konieczne będzie stopniowe rozwiązywanie z nimi stosunków pracy i nawiązywanie nowych w nowoutworzonej spółce, która staje się wtedy nowym pracodawcą. Z punktu widzenia pracowników takie przejęcie nie jest jednak korzystne, między innymi z uwagi na nowy bieg stażu pracy u nowego pracodawcy – spółki, co ma wpływ m.in. na długość okresu wypowiedzenia.

W zakresie kwestii podatkowych, jak to już zostało wspomniane powyżej, każda z czynności przenoszenia majątku z prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej na nowoutworzoną spółkę będzie odrębnie opodatkowana.  Przy tej formie przekształcenia nie mamy również do czynienia z sukcesją podatkową.

PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

Windykacja należności Warszawa

W przypadku zastosowania tradycyjnego – kodeksowego przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, możliwość wyboru spółki prawa handlowego jest mocno ograniczona. Bezpośrednio działalność gospodarczą można przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkę akcyjną). Możliwe jest natomiast dalsze przekształcenie przekształconej spółki kapitałowej w spółkę osobową (np. spółkę komandytową).

Ta forma przekształcenia zawiera elementy sukcesji uniwersalnej, ponieważ w jej konsekwencji jednoosobowa spółka kapitałowa wstępuje w ogół praw i obowiązków, które posiadał przedsiębiorca przed przekształceniem i polega w większości na odpowiednim skonstruowaniu nowej umowy spółki i właściwym przekształceniu przedsiębiorcy, a także na określeniu jak najkorzystniej przekształcić formę prowadzonej działalności.

Co istotne w wyniku tego przekształcenia w miejsce przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, jako strony zawartych przez niego umów, z mocy prawa wchodzi spółka kapitałowa, w którą prowadzona przez niego działalność została przekształcona. Nie ma tutaj zatem konieczności zawierania umów z kontrahentami na nowo, przekształcenie nie zmienia treści stosunków prawnych zawartych pomiędzy przedsiębiorcą a osobami trzecimi, nie ma również potrzeby ich aneksowania ani konieczności wyrażania zgody przez drugą stronę umowy na wejście spółki przekształconej w prawa przekształconej działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, że cały majątek wchodzący w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną staje się majątkiem przekształconej spółki, nie ma tutaj konieczności sporządzania dodatkowych umów, czy aneksów ponieważ wszelkie nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne itd. wchodzą automatycznie w skład majątku spółki przekształconej. Co ważne wszelkie dotychczas uzyskane przez przedsiębiorcę koncesje, zezwolenia, ulgi oraz uprawnienia z decyzji administracyjnych przechodzą na przekształconą spółkę. Nie ma zatem potrzeby ponownego występowania o ich wydanie do określonych urzędów, czy instytucji.

Ponadto w niniejszej formie przekształcenia nie ma konieczności zawiadamiania o nim pracowników, ani uzyskiwania ich zgody na przekształcenie. Z mocy prawa w chwili przekształcenia stają się pracownikami przekształconej spółki.

Przy tej formie przekształcenia sukcesja podatkowa nie następuje w pełnym wymiarze, następuje sukcesja praw, a nie obowiązków, przedsiębiorca jako osoba fizyczna musi się zatem rozliczyć ze wszystkich zobowiązań, w szczególności zobowiązań pieniężnych. Na przekształconą spółkę nie przechodzą również ulgi podatkowe, do których przedsiębiorca miał prawo przed przekształceniem.

PODSUMOWANIE – PRZEKSZTAŁCENIE JDG W SPÓŁKĘ– CZY WARTO ?

RPMS Kancelaria Prawna

Najmniej korzystnym rozwiązaniem dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest przekształcenie, w którym zakładana jest nowa spółka w celu stopniowego przejmowania prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej. Nie zmienia to jednak faktu, że w dalszym ciągu jest to najchętniej wybierana forma przekształcenia, pomimo, że jest najbardziej problematyczna i najmniej opłacalna.

O wiele lepszym rozwiązaniem jest typowe (kodeksowe) przekształcenie prowadzonej działalności gospodarczej, bądź też jednorazowy aport działalności gospodarczej do nowo utworzonej w tym celu spółki.

Biorąc jednak te dwa rozwiązania pod uwagę, przekształcenie kodeksowe umożliwia kontynuację działalności w formie spółki w zasadzie bezproblemowo, brak konieczności zawierania nowych umów, bądź aneksowania starych, kontynuacja zatrudnienia, ciągłość zezwoleń i koncesji, przemawia za tym, że jest to opcja, którą przy wyborze formy przekształcenia działalności gospodarczej w szczególności należy rozważyć, szczególnie jeśli po przekształceniu przedsiębiorcy i jego działalności gospodarczej w spółkę, miałaby powstać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

DAJ NAM ZNAĆ W SEKCJI KOMENTARZ PONIŻEJ LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Może Ciebie również zainteresować:


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 8)