Marcin Staniszewski
|
11 czerwca 2020
Spis treści

Wielu przedsiębiorców prowadzących swoje firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wraz z rozwojem biznesu, zaczyna rozważać przekształcenie formy prawnej. Przedstawiamy dzisiaj opcje przekształcenia w spółkę komandytową, wraz z określeniem czasu realizacji takiego przekształcenia i szacunku kosztów.

ZALETY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ –DLACZEGO WARTO PRZEKSZTAŁCIĆ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ (JDG) W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ

Należy na początku wyjaśnić, że warunkiem istnienia spółki komandytowej jest posiadanie minimum 2 wspólników – 1 komplementariusza i 1 komandytariusza. Nie będzie zatem możliwym przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej wprost w spółkę komandytową, nie dobierając sobie wspólnika (choćby tym wspólnikiem była jednoosobowa sp. z o.o.).

Warto też zdać sobie sprawę z cech spółki komandytowej, co pozwoli nam podjąć decyzję, czy jest to właściwa dla nas forma prawna działalności.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ


Spółka komandytowa jest tzw. spółką osobową, w której za długi w pierwszej kolejności odpowiada spółka jako odrębny podmiot, ale w dalszej kolejności już wspólnicy, czym znacząco różni się od prowadzenia działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Przy czym odpowiedzialność wspólników jest zróżnicowana – komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem, a komandytariusz odpowiada tylko do wysokości zadeklarowanej w umowie sumy komandytowej (np. 1000 zł).

W przypadku jednoosobowej działalności to zawsze ta konkretna osoba fizyczna odpowiada za długi całym swoim majątkiem osobistym.

Działanie w formie spółki komandytowej pod kątem odpowiedzialności jest więc korzystniejsze, szczególnie, że komplementariuszem można uczynić np. sp. z o.o., której odpowiedzialność jest dodatkowo zmniejszona. Stąd często powstają spółki komandytowe, których wspólnikiem – komplementariuszem jest sp. z o.o.


ŁATWOŚĆ PRZENIESIENIA BIZNESU NA OSOBĘ TRZECIĄ


Jednoosobowy przedsiębiorca nie przekaże swojej działalności na osobę trzecią, a w przypadku wspólnika spółki komandytowej ogół praw i obowiązków można przenieść na osobę trzecią, czy to na podstawie umowy sprzedaży czy innej czynności rozporządzającej przysługującymi prawami.

W praktyce oznacza to wyjście ze spółki, a spółka jako taka działa dalej z innym składem osobowym. To właśnie dlatego poleca się przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową.


DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ


Jednoosobowy przedsiębiorca chcąc pozyskać finansowanie na działalność musiałby z inwestorem zawierać umowy, np. pożyczki, a działając w formie spółki komandytowej inwestor na określonych zasadach mógłby wejść do spółki jako jej wspólnik (zwykle komandytariusz) i wnieść wkład – pieniężny lub niepieniężny, a tym samym dokapitalizować jej działalność. Inwestorzy są bardziej skorzy na współpracę ze spółką aniżeli z jednoosobowym przedsiębiorcą, aczkolwiek w tym zakresie, największą swobodę daje przekształcenie w spółkę kapitałową – np. popularną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)


DZIAŁALNOŚĆ NA WYPADEK ŚMIERCI WSPÓLNIKA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ


Jeżeli jeden ze wspólników spółki komandytowej umrze, spółka może z powodzeniem dalej działać, a w umowie spółki komandytowej wspólnicy określą zasady tego działania. Z kolei w przypadku śmierci jednoosobowego przedsiębiorcy przejęcie po nim działalności jest utrudnione (skomplikowany mechanizm zarządu sukcesyjnego – o ile został powołany lub niechęć do kontynuowania działalności przez spadkobierców), w szczególności pod kątem wzięcia odpowiedzialności za zobowiązania spółki.


OPTYMALNE WARIANTY PRZEKSZTAŁCENIA Z JDG W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ

OPCJA 1: APORT PRZEDSIĘBIORSTWA I WSTĄPIENIE DO SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ JAKO WSPÓLNICY

kancelaria poznań RPMS

Jednoosobowy przedsiębiorca jest właścicielem przedsiębiorstwa, czyli zespołu składników majątkowych i niemajątkowych, które tworzą ich firmę. To przedsiębiorstwo może wnieść tzw. aportem do spółki komandytowej jako pokrycie jego wkładu jako wspólnika. Spółka może powstać jako nowa lub przedsiębiorca może przystąpić jako wspólnik do istniejącej sp.k.

Pozostaje jednak pytanie, w miejsce którego wspólnika – komplementariusza czy komandytariusza wstąpi przedsiębiorca i kto będzie tym drugim (czy dobierze sobie wspólnika, czy np. utworzy jednoosobową sp. z o.o. z swoim udziałem jako drugiego wspólnika).

Spółka komandytowa wtenczas stanie się w właścicielem całości przedsiębiorstwa (jego aktywów).

Minusem tej opcji jest fakt, iż powstaje nowy podmiot – spółka komandytowa, a więc umowy, zezwolenia i historia przedsiębiorcy nie przechodzi automatycznie na spółkę (wymaganie cesji umów, z nielicznymi wyjątkami, jak umowy o pracę czy najmu).

Plusem jest to, że wniesienie aportu nie jest opodatkowane podatkiem dochodowym ani VAT.

KOSZT PRZEKSZTAŁCENIA JDG W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ:

Do kosztów należy zaliczyć:

– koszt notariusza (wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi),

– koszt rejestracji spółki przekształconej (komandytowej) (600 zł),

– opodatkowanie PCC wkładu wnoszonego do spółki komandytowej (0,5%) i

– ewentualnie koszty dodatkowe wsparcia księgowego i obsługi kancelarii prawnej.

CZAS REALIZACJI PRZEKSZTAŁCENIA JDG W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ :

Czas realizacji może wynieść 4 tygodnie (w przypadku istniejącej spółki komandytowej, a w razie tworzenia nowej należy wziąć pod uwagę czas jej rejestracji w KRS, ok. 2 miesiące).


OPCJA 2:PRZEKSZTAŁCENIE W JEDNOOSOBOWĄ SP. Z O.O. I STWORZENIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Jak wspomnieliśmy, nie jest możliwe przekształcenie jednoosobowej działalności od razu w spółkę komandytową, z tego prostego względu, że brakować będzie drugiego wspólnika. Stąd można w opcji 2 skonstruować etapy przejściowe, które wyglądają tak:

  • Jednoosobowy przedsiębiorca dokonuje przekształcenia w jednoosobową sp. z o.o., czyli taką, w której to on jest jedynym wspólnikiem; majątek przedsiębiorcy staje się automatycznie majątkiem sp. z o.o. (np. bez potrzeby zmian umów), wymaga to jednak kilku czynności:
  • a) tworzy się plan przekształcenia złożony m.in. z bilansu i wyceny składników majątkowych przedsiębiorcy i wskazuje, którzy wspólnicy spółki komandytowej wejdą do nowej spółki.
  • b) plan przekształcenia podlega badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczanego przez sąd
  • c) sporządza się u notariusza oświadczenie przedsiębiorcy o przekształceniu i zawiera umowę sp. z o.o.
  • d) składa się wniosek do KRS o wpis przekształcenia (z momentem sądowego wpisu dochodzi do przekształcenia)
  • e) przekształcenie jest neutralne podatkowo;
  • drugim etapem jest założenie spółki komandytowej lub wykorzystanie istniejącej, aby jednym wspólnikiem spółki komandytowej uczynić powstałą w pkt 1 sp. z o.o. , a drugim przedsiębiorcę jako osobę fizyczną
  • Ostatecznie powstanie podmiot nazywany ABC Sp. z o.o. Sp.k., który w formie prawnej jest spółką komandytową, ale posiada jako wspólnika sp. z o.o.

KOSZT PRZEKSZTAŁCENIA JDG W SPK

  1. Koszt przekształcenia w sp. z o.o. (w tym opłaty notarialne, wynagrodzenie biegłego rewidenta i opłaty sądowe) to od ok. 5000,00 zł,

2. opodatkowania PCC wkładu wnoszonego do spółki z o.o. i sp.j. (0,5%),

3. rejestracji w KRS (600,00 zł)

4. ewentualnie koszty wsparcia księgowego i obsługi prawnej.

CZAS REALIZACJI PRZEKSZTAŁCENIA JDG W SPK

Ze względu na dość skomplikowany pkt 1 czas realizacji to 3-6 miesięcy.

Pytania i odpowiedzi

Polski ład przyniósł wiele zmian dla spółek prawa handlowego. W zasadzie większość tych zmian jest niekorzystnych dla spółek. Niemniej, spółka komandytowa po Polskim Ładzie może dalej uchodzić za korzystną formę opodatkowania przez brak tzw. podwójnego opodatkowania oraz brak konieczności uiszczania daniny solidarnościowej.

W obrocie gospodarczym możemy spotkać się w szczególności z jednoosobową spółką z o.o. Jest to konstrukcja specyficzna, bowiem samo słowo „spółka” może przywodzić na myśl obecność co najmniej 2 wspólników. Kodeks spółek handlowych dopuszcza jednak istnienie jednoosobowych spółek kapitałowych. Spółka komandytowa jest jednak spółką osobową, co oznacza, że nie można utworzyć jednoosobowej spółki komandytowej.

W zasadzie na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi – możliwych jest wiele sposobów zmiany formy dotychczas prowadzonej działalności na spółkę komandytową. Finalny wybór powinien odbyć się w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego, po przeprowadzeniu dokładnej analizy (np. w obecności radcy prawnego czy adwokata).


Zaufali nam:


Może Ciebie również zainteresować:

5/5 - (liczba głosów: 8)