Potencjał gospodarczy Wielkiej Brytanii sprawia, że wielu zagranicznych przedsiębiorców usiłuje rozpocząć tam prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wyjście Anglii z Unii Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej spowodowało zmiany w obowiązujących wcześniej procedurach rejestracji IP. Jak obecnie wygląda procedura rejestracji znaku towarowego i co należy o niej wiedzieć?

  Krok 1 z 3
  Zweryfikuj bezpłatnie znak towarowy
  Lub

  Wybierz dokument z dysku

  albo przeciągnij i upuść tutaj

  Rozpocznij weryfikację
  Krok 2 z 3
  Na jakim obszarze chcesz zabezpieczyć prawa?
  Wróć
  Dalej
  Krok 3 z 3
  Na jaki adres wysłać wyniki weryfikacji?
  Wróć
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Dziękujemy za zgłoszenie.

  W ciągu 24 godzin przekażemy wynik weryfikacji na wskazany adres e-mail lub skontaktujemy się telefonicznie.

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy w UK?

  Rejestracja znaku towarowego na terenie Wielkiej Brytanii to szereg korzyści gospodarczych i brandingowych:

  • możliwość wytoczenia powództwa przeciwko naruszycielowi oznaczenia wykorzystanego do odróżniania dóbr i usług, w tym także przeciwko próbom sfałszowania znaku;
  • prawo do wykorzystania oznaczenia ® w kontekście chronionych towarów i usług;
  • możliwość zarabiania na marce poprzez jej sprzedaż lub udzielenie licencji;
  • możliwość uzyskania zabezpieczenia poprzez ustanowienie hipoteki na znaku towarowym.

  Ochrona znaku towarowego w UK trwa 10 lat. Po tym czasie należy przedłużyć zgłoszenie, aby móc nadal korzystać z przywilejów. Znak towarowy rejestrowany w UK może składać się ze słów, dźwięków, grafik, kolorów albo połączenia tych wyróżników.

  Warto pamiętać, że podstawowa procedura rejestracji obowiązuje na terenie Wielkiej Brytanii oraz na Wyspie Man. Odrębności administracyjne dotyczą terytoriów zależnych:

  • Guernsey;
  • Jersey (w pierwszej kolejności zgłaszający musi uzyskać ochronę na terenie UK).

  Czego nie można zarejestrować jako znak towarowy?

  Przepisy obowiązujące w UK przewidują również negatywne przesłanki rejestrowe, które wyklucza możliwość uzyskania formalnej ochrony. Oznaczenie nie zostanie zarejestrowane jeżeli:

  • jest obraźliwe w społecznym odbiorze (np. zawiera słowa powszechnie uznane za obelżywe albo obraźliwe);
  • ma charakter generyczny (odnosi się wyłącznie do towarów lub usług, które opisuje, np. bawełna na określenie marki sprzedającej wyroby bawełniane);
  • wprowadza odbiorców w błąd co do właściwości towaru lub usługi (np. wykorzystanie określenia „organiczny” w odniesieniu do żywności, która taka nie jest);
  • jest zbyt powszechne i nie ma zdolności odróżniającej (np. składa się ze słów używanych na co dzień);
  • stanowi wyłącznie kształt, który odnosi się do danego produktu lub usługi (np. symbol książki na oznaczenie księgarni);
  • wykorzystuje flagi narodowe, oznaczenia organizacji i inne formalne symbole, których zgłaszający nie ma prawa wykorzystywać.

  Ochrony nie uzyska również znak, który jest tożsamy lub bardzo podobny do już zarejestrowanego. W przypadku wątpliwości co do tego, czy znak towarowy posiada zdolność rejestrową kancelaria prawna z doświadczeniem w prawie IP pomoże dokonać niezbędnych modyfikacji oznaczenia, a także przeprowadzi badanie dostępności znaku w dostępnych bazach danych.

  Znaki certyfikowane (ang. certification trademark) i zbiorowe (ang. collective trademark)

  Obok zwykłych znaków towarowych prawo angielskie wyróżnia także znaki certyfikowane i zbiorowe, które pełnią nieco inną funkcję. Znaki certyfikowane stanowią gwarancję, że dany towar lub usługa cechuje się określonymi walorami, które wskazuje zgłaszający. Ten model rejestracji wybierają m.in. instytuty techniczne i stowarzyszenia handlowe.

  Z kolei znaki zbiorowe zaświadczają, że oznaczenie pochodzi od grupy podmiotów, a nie pojedynczej firmy.

  Skontaktuj się z nami

   Kontakt
   Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności.

   Jak przebiega proces rejestracji?

   Pierwszym etapem, poprzedzającym złożenie wniosku o rejestrację jest sprawdzenie, czy nie został zgłoszony znak taki sam lub podobny oraz wybranie przynajmniej jednej klasy i produktu dla wybranego znaku towarowego (ang. classes and terms). Klasa określa ogólną kategorię, termin „produkty” jest bardziej szczegółowy. Tylko dany zakres będzie objęty ochroną i nie można rozszerzyć go po złożeniu wniosku.

   Odradza się wskazywanie klas i produktów, które nie będą wykorzystane w ciągu najbliższych 5 lat. Taka rejestracja może zostać zakwestionowana przez konkurencję, a zgłaszający może być zobligowany do zapłaty dodatkowych kosztów. W celu ustalenia, czy nie został zgłoszony podobny znak, wnioskodawca powinien przejrzeć zasoby bazy danych znak (odrębnie dla UK, Jersey i Guernsey).

   Prawo obowiązujące w UK upoważnia IPO (ang. Intelectual Property Office) o wystąpienia z informacją do właścicieli tożsamych i podobnych znaków. Dlatego prawidłowa analiza konkurencji jest bardzo ważna. Jeżeli masz wątpliwość co do zakresu przysługujących Ci uprawnień, rozważ skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

   Kolejnym etapem jest złożenie wniosku. Należy do niego dołączyć:

   • dokładne informacje o znaku mającym być przedmiotem rejestracji;
   • dane zgłaszającego, który stanie się właścicielem znaku;
   • klasyfikację tj. wybrane klasy towarów i / lub usług.

   W przypadku rejestracji kilku wariantów znaku można objąć do 6 wersji aplikacją seryjną. Jest to tańsze niż zgłaszanie każdego znaku osobno.

   Po otrzymaniu wniosku IPO w ciągu 2-3 tygodni bada zgłoszenie i przysyła wnioskodawcy raport. Jeżeli w toku analizy wykryto przeszkody rejestracyjne, w raporcie będą widniały odpowiednie zastrzeżenia, a zgłaszający ma 2 miesiące, aby się do nich ustosunkować. W przypadku braku zastrzeżeń znak towarowy zostanie opublikowany w oficjalnym dzienniku (ang. trade mark journal) na okres 2 miesięcy. W tym czasie konkurencja ma prawo zgłosić sprzeciw.

   Zgłoszenie sprzeciwu uniemożliwia zarejestrowanie znaku dla wybranych klas i towarów, dopóki spór nie zostanie rozstrzygnięty. Wnioskodawca ma prawo:

   • podjąć próbę ugodowego załatwienia sporu;
   • wycofać swoje zgłoszenie;
   • wdać się w spór co do istoty sprawy.

   W angielskim systemie precedensowym przed podjęciem decyzji co do dalszych działań zaleca się analizę orzeczeń, które zapadły w podobnych stanach faktycznych. Zwiększy to prawdopodobieństwo skutecznej ochrony znaku.

   Warto pamiętać, że spór sądowy przed sądami brytyjskimi wymaga nie tylko znajomości obowiązujących przepisów, ale także orzecznictwa oraz praktyki sądowej.

   Kiedy znak zostanie zarejestrowany?

   Zgłoszony znak uzyskuje ochronę po około 10 tygodniach, jeżeli nie został względem niego złożony żaden sprzeciw. Zgłaszający otrzymuje certyfikat potwierdzający otrzymanie formalnej ochrony i może egzekwować do niego swoje prawa, a także zarabiać na aktywach IP. Procedura sprzeciwowa wydłuży cały proces.
   Wszelkie zmiany do znaku towarowego powinny zostać niezwłocznie zgłoszone do IPO. Dotyczy to danych zgłaszającego (np. siedziba, adres e-mail, wyznaczenie pełnomocnika lub zrzeczenia się praw do znaku).

   Koszty rejestracji znaku towarowego w UK

   Koszty standardowej rejestracji online to 170£ za rejestrację znaku towarowego dla pierwszej klasy towarów lub usług. Każda kolejna klasa to 50£ jeżeli płatność jest dokonywana z góry. W przypadku rejestracji w formie papierowej koszty wynoszą 200£ za pierwszą klasę i 50£ za każdą kolejną.

   Procedura rejestracji znaku towarowego w UK przewiduje również tryb Right Start. W tym przypadku pierwsza opłata wynosi 100£ za pierwsze zgłoszenie i 25£ za każde kolejne. Po uiszczeniu opłaty zgłaszający otrzyma zawiadomienie, czy spełnia wymagania i będzie miał 28 dni na podjęcie decyzji o kontynuowaniu procesu. Jeżeli się na to zdecyduje kolejne opłaty to kolejne 100£ i 25£ za każdą klasę.

   Przedłużenie ochrony na znak towarowy

   Aby korzystać z ochrony po upływie 10-letniego okresu, formalna ochrona musi zostać przedłużona na kolejne 10 lat. Wniosek o przedłużenie powinien zostać złożony online w terminie do 6 miesięcy przed końcem okresu ochronnego lub do 6 miesięcy po jego ustaniu. Po tym czasie wniosek może zostać złożony wyłącznie w tradycyjnej formie papierowej. Musi też zostać uzupełniony o pisemne wyjaśnienie opóźnienia.

   Przedłużenie ochrony kosztuje 200£ za pierwszą klasę oraz 50£ za każdą pozostałą, ale wnioskodawca ma możliwość ograniczyć zakres ochrony za każdym razem kiedy składa wniosek o przedłużenie. W przypadku odnawiania zgłoszenia po upływie 6 miesięcy od jego wygaśnięcia należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 50£, która nie zostanie zwrócona nawet wtedy, gdy IPO nie uzna wyjaśnienia i odmówi wznowienia ochrony.

   Pytania i odpowiedzi

   Rejestracja znaku towarowego na obszarze Guernsey również wymaga przeprowadzenia badania jego dostępności. Poszukiwanie powinno być przeprowadzone z wykorzystaniem serwisu Guernsey Registry of Trademark dostępnego pod adresem: https://www.greg.gg/webLogin.aspx. Do korzystania ze wszystkich funkcji portalu niezbędne jest dokonanie rejestracji profilu użytkownika.

   Badanie dostępności znaku towarowego, który ma być zarejestrowany w Jersey odbywa się w oparciu o dane dostępne w bazie danych Judicial Greffe Trademarks Database dostępnej pod adresem: http://www.jgreffe-online.gov.je/trademarksdb/searchform.asp. Analiza dostępnych zasobów nie wymaga zakładania konta przez użytkownika.

   Angielski IPO przestrzega zgłaszających przed rosnącą liczbą faktur wystawianych przez organizacje niezrzeszone z IPO, które oferują usługi związane z IP, głównie z zakresie rejestracji, przedłużania ochrony oraz wznawiania znaków towarowych. Organizacje to np. Easy Marca, EIPA, EUIP, World Intellectual Property Office for Trademark (WIPOT) i World Patent&Trademark Agency. Ich nazwy mogą ulegać zmianie. W przypadku wątpliwości co do tożsamości podmiotu żądającego płatności należy go dokładnie zweryfikować lub skontaktować się ze swoim pełnomocnikiem. Istnieje wysokie ryzyko, że jest to próba wyłudzenia pieniędzy.

   Prawo Wielkiej Brytanii wyróżnia dwa rodzaje argumentów mających na celu zniweczenie żądania powoda – twierdzenia obronne (ang. defences) oraz twierdzenia przeciwne (ang. counterclaims). Pierwsza kategoria argumentów to ustawowe mechanizmy gwarantujące ochronę (np. rejestracja znaku towarowego, jego wykorzystanie lub przyzwolenie na wykorzystanie udzielone przez wcześniej uprawniony podmiot).
   Twierdzenia przeciwne z kolei mają na celu unicestwienie argumentacji powoda poprzez atak. Będzie to np. wykazywanie nieprawidłowego zarejestrowania znaku towarowego lub utraty ochrony z biegiem czasu.

   Warto wiedzieć

   Nasze Aktualności prawne

   Zaufali nam