Szwajcaria to jeden z najbogatszych krajów w Europie. Jej gospodarka opiera się głównie na sektorze usług – bankowości oraz ubezpieczeniach. Prężnie rozwija się również przemysł maszynowy i precyzyjny. Istotne znaczenie w rozwoju ekonomicznym odgrywa też turystyka oraz przemysł spożywczy. W 2020 roku PKB Szwajcarii wyniósł niemal 750 miliardów dolarów. Tak zamożna gospodarka przyciąga wielu przedsiębiorców, którzy planują założyć na terytorium Szwajcarii działalność gospodarczą. Jak wygląda ochrona znaków towarowych według szwajcarskiego prawa?

  Krok 1 z 3
  Zweryfikuj bezpłatnie znak towarowy
  Lub

  Wybierz dokument z dysku

  albo przeciągnij i upuść tutaj

  Rozpocznij weryfikację
  Krok 2 z 3
  Na jakim obszarze chcesz zabezpieczyć prawa?
  Wróć
  Dalej
  Krok 3 z 3
  Na jaki adres wysłać wyniki weryfikacji?
  Wróć
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Dziękujemy za zgłoszenie.

  W ciągu 24 godzin przekażemy wynik weryfikacji na wskazany adres e-mail lub skontaktujemy się telefonicznie.

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Czym jest znak towarowy?

  Znak towarowy to oznaczenie, którego główną funkcją jest odróżnianie towarów lub usług przedsiębiorstwa od oferty konkurencji. Za znak towarowy może być uznane każde graficzne przedstawienie oznaczenie takie jak:

  • słowa lub kombinacje liter;
  • cyfry i liczby;
  • logo (graficzny obraz);
  • trójwymiarowe formy przestrzenne;
  • slogany;
  • dźwięki.

  Rejestracji podlegają również połączenia powyższych form. Znaki dzieli się na słowne, graficzne oraz mieszane (słowno-graficzne). Przyznanie formalnej ochrony daje zgłaszającemu wyłączne prawo do posługiwania się oznaczeniem do odróżniania swoich dóbr i usług. To także prawo do umieszczania symbolu „®” w ich sąsiedztwie.

  Wyłącznie zarejestrowane znaki towarowe dają optymalną ochronę przed naruszeniami. Znak stanowi również dobro, które nie tylko buduje zaufanie odbiorców, ale również zwiększa wartość przedsiębiorstwa. Może zostać sprzedany, objęty licencją lub przekazany innemu podmiotowi. Rejestracja znaku ułatwia obronę przed naruszeniami, ponieważ zgłaszający dysponuje świadectwem potwierdzającym prawo ochronne, które często stanowi wystarczający dowód w przypadku sporu sądowego.

  Prawo szwajcarskie wyróżnia kilka kategorii znaków towarowych:

  • znaki indywidualne;
  • znaki zbiorowe;
  • znaki gwarancyjne (ang. guarantee mark), które potwierdzają posiadanie określonych właściwości;
  • znaki geograficzne

  Ochroną praw IP na terenie Szwajcarii zajmuje się IGE IPI (ang. Swiss Federal Institute of Intellectual Property) z siedzibą w Brnie.

  Co nie może być znakiem towarowym?

  Ochronie nie podlegają m.in. następujące kategorie oznaczeń:

  • znaki pozbawione zdolności odróżniającej;
  • skróty;
  • oznaczenia i symbole narodowe, flagi oraz oznaczenia organizacji międzynarodowych, militarnych, do których zgłaszający nie ma prawa;
  • znaki, które wprowadzają odbiorców w błąd co do pochodzenia lub właściwości znaków towarowych;
  • znaki sprzeczne z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami.

  W Szwajcarii sporami z zakresu własności intelektualnej nie zajmuje IPI, ale właściwe sądy powszechne. Ochrona marki należy do obowiązków właściciela, czynności zmierzające do ustalenia lub ukarania naruszycieli nie są podejmowane z urzędu.

  Jak wygląda proces rejestracji znaku towarowego w Szwajcarii?

  Rejestracja znaku towarowego w Szwajcarii odbywa się z wykorzystaniem systemu online – IGE IPI eTrademark. Aplikacja dostępna jest w języku niemieckim, francuskim i włoskim. Wnioskodawca może również wypełnić formularz dostępny na stronie instytutu i wysłać go e-mailem lub tradycyjną pocztą. We wniosku należy podać dane zgłaszającego, odwzorowanie znaków, listę klas i towarów, dla których znak ma gwarantować ochronę oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty.

  Poszukiwanie znaku towarowego

  Przed złożeniem formalnego wniosku należy przeprowadzić poszukiwanie tożsamych i podobnych znaków towarowych. Choć nie jest to niezbędne, pozwala uniknąć naruszenia praw osób trzecich i związanego z tym postępowania sądowego oraz dodatkowych kosztów.

  Poszukiwanie znaku towarowego może być przeprowadzone z wykorzystaniem The Trademark Database. To rejestr wszystkich znaków towarowych zarejestrowanych bezpośrednio w Szwajcarii lub w trybie międzynarodowym z efektem na jej obszarze. Zawiera informacje o znakach objętych ochroną, wykreślonych oraz oczekujących na wpis.

  Korzystanie z bazy danych nie jest jednak wystarczające, ponieważ uwzględnia ona wyłącznie znaki towarowe słowne, pomijając oznaczenia graficzne. W celu uzyskania kompleksowej usługi warto skorzystać z usługi kancelarii prawnej specjalizującej się w ochronie marki, która przeprowadzi dokładne badanie dostępności znaku towarowego.

  Skontaktuj się z nami

   Kontakt
   Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności.

   Analiza listy klas i towarów

   Kolejnym etapem po złożeniu wniosku (online lub w innej formie) jest badanie listy klas i towarów objętych znakiem towarowym i zdefiniowanych zgodnie z Klasyfikacją Nicejską. Ich precyzyjne określenie jest bardzo ważne, ponieważ komercyjne używanie znaku w obrocie pozwala utrzymać formalną ochronę znaku. Zbyt szeroki zakres zgłoszenia to ryzyko, że konkurencje podniesie zarzut nieużywania znaku towarowego, a oznaczenie utraci moc. Od ilości zgłoszonych klas zależy również wysokość opłaty administracyjnej. Szeroki zakrs aplikacji ma sens jedynie wtedy, gdy wnioskodawca planuje wykorzystać znak towarowy do oznaczania towarów lub usług w terminie 5 lat od dnia jego rejestracji.

   Złożenie wniosku rejestracyjnego oznacza utratę prawa do korekty listy klas i towarów. Można tego dokonać dopiero wraz ze składaniem wniosku o przedłużenie ochrony na kolejny okres.

   Precyzyjne określenie klas i towarów jest znacznie prostsze jeżeli zgłaszający skorzysta z narzędzia Classification Tool. Kiedy większość wybranych kategorii zostanie oznaczona kolorem zielonym, wnioskodawca może liczyć na przyspieszenie procesu rejestracji. W przeciwnym razie konieczna będzie pogłębiona analiza znaku.

   Przyjęcie wniosku powoduje jego wprowadzenie do rejestru SWISSREG, gdzie można śledzić przebieg całej procedury. Wnioskodawca otrzymuje też certyfikat potwierdzający złożenie aplikacji.

   Formalne badanie wniosku

   Złożony wniosek podlega badaniu pod kątem spełnienia formalnych kryteriów. Na tym etapie IPI może wezwać zgłaszającego do poprawienia aplikacji np. poprzez doprecyzowanie listy klas i towarów albo modyfikację znaku w taki sposób, aby zyskał zdolność odróżniającą. Wymiana korespondencji oraz szukanie porady telefonicznie są darmowe.

   Jeżeli pomimo korekty znak nie spełnia ustawowych wymagań, aplikacja zostanie odrzucona. Brak zastrzeżeń ze strony IPI skutkuje wydaniem wstępnej decyzji akceptującej i upublicznieniem znaku w SWISSREG. Jest to tzw. National Registration.

   Procedura sprzeciwowa

   Wraz ze wstępną akceptacją znaku otwarciu ulega 3-miesięczny termin do złożenia sprzeciwu przez konkurencję. Podmiot, który uważa, że jego prawo do znaku zostało naruszone poprzez rejestrację, może także wystąpić z powództwem cywilnym i żądać:

   • unieważnienia znaku towarowego;
   • zakazania komercyjnego wykorzystania oznaczenia.

   Sprzeciw musi zostać złożony w języku niemieckim wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty. Sprzeciw jest rozpatrywany przez IGE IPI i przypomina standardową procedurę sądową. Strony mogą zgłaszać wnioski dowodowe, przedstawiać twierdzenia, a także odpowiadać na stanowisko drugiej strony. Przegrana w sporze oznacza konieczność zwrotu kosztów sądowych, ale także wynagrodzenia pełnomocnika jeżeli występował on w sporze.

   Rejestracja znaku towarowego

   Jeśli w ustawowym terminie nie wpłynie żaden sprzeciw albo zostanie on obalony przez zgłaszającego, znak zyskuje formalną ochronę, a IPI wydaje świadectwo, które może być wykorzystane jako dowód potwierdzający przysługujące prawo.

   Przedłużenie ochrony na znak towarowy

   Ochrona udzielona na oznaczenie może zostać przedłużona na kolejne, 10-letnie okresy. W tym celu wnioskodawca musi złożyć stosowny wniosek i uiścić opłatę za odnowienie opłaty w bazowej wysokości 700 CHF.

   IGE IPI wysyła powiadomienia o zbliżającym się końcu okresu ochronnego, ale to do zgłaszającego należy dopełnienie niezbędnych formalności. To także moment na ewentualne rozszerzenie lub wykreślenie klas, dla których pierwotnie został zastrzeżony znak.

   Przedłużanie terminów w procedurze rejestracyjnej znaku towarowego

   Przepisy obowiązujące w Szwajcarii pozwalają na przedłużenie większości terminów przeznaczonych na realizację poszczególnych czynności. Należy jednak pamiętać, że:

   • przedłużeniu nie podlegają terminy ustawowe;
   • przedłużenie danego terminu można nastąpić maksymalnie 3-krotnie;
   • wniosek o przedłużenie trzeba złożyć przed upływem terminu na dokonanie czynności.

   Pierwsze i drugie przedłużenie terminu następuje na okres dwóch miesięcy. Wyjątkiem jest jedynie procedura sprzeciwowa oraz żądanie unieważnienia znaku towarowego poprzez zarzut jego nieużywania. W tych przypadkach prolongata następuje na okresy 1-miesięczne.

   Trzecie przedłużenie, podobnie jak wniosek o odsunięcie w czasie opłat administracyjnych mogą być udzielone wyłącznie z ważnej przyczyny i być dłuższe lub krótsze niż 2 miesiące, w zależności od okoliczności sprawy.

   Przyczyny uzasadniające przedłużenie muszą być niezależne od wnioskodawcy i nie mogą dotyczyć np. złej organizacji pracy, planów urlopowych lub oczywistego błędu.

   W określonych sytuacjach (np. przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy) możliwe jest również żądanie podjęcia działań przez IPI po upływie ustawowego lub wyznaczonego terminu. W tym celu należy złożyć wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o bezskutecznym upływie terminu, ale nie później niż w 6 miesięcy po faktycznym upływie czasu. Wznowienie sprawy wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty.

   Koszty rejestracji znaku towarowego w Szwajcarii

   Koszt ochrony znaku towarowego zależy od ilości zgłoszonych we wniosku klas i towarów:

   • 550 CHF – opłata za złożenie wniosku (dodatkowo 100 CHF za każdą klasę ponad czwartą);
   • 400 CHF – przyspieszona analiza znaku przez IGE IPI;
   • 800 CHF – wniesienie sprzeciwu;
   • 800 CHF – żądanie wykreślenia znaku towarowego (np. w oparciu o zarzut nieużywania);
   • 700 CHF – odnowienie znaku towarowego na kolejne 10 lat (dodatkowo 50 CHF za wniosek złożony do 6 miesięcy po terminie).

   Należy podkreślić, że ochrona udzielona przez IGE IPI może stanowić również podstawę do żądania międzynarodowej ochrony (na terenie wybranych państw) gwarantowanej przez WIPO na podstawie protokołu madryckiego. W tym celu należy złożyć do IPI wniosek, który zostanie przekazany do WIPO. Każde państwo może nakładać dodatkowe opłaty za udzielenie ochrony międzynarodowej.

   Skuteczna ochrona znaku towarowego w Szwajcarii będzie znacznie łatwiejsza jeśli zgłaszający zdecyduje się na skorzystanie z usług profesjonalnych pełnomocników i rzeczników patentowych. Pomogą oni uzyskać formalną ochronę brandu oraz wezmą udział w ewentualnej procedurze sprzeciwowej.

   Pytania i odpowiedzi

   Nie, ale stanowi to ostrzeżenie dla innych uczestników rynku, że dane oznaczenie korzysta z ochrony formalnej. Użycie ® bez prawa z rejestracji stanowi naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 2 pkt. 3 lit b Federal Act on Unfair Competition).

   Tak, ale dotyczy to tylko podmiotów, które nie mają stałego miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Szwajcarii. Zaleca się jednak korzystanie z usług prawnika bez względu na ustawowy obowiązek, ponieważ ochrona marki jest skomplikowanym i sformalizowanym procesem.

   Po udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy zaleca się jego monitorowanie w celu niezwłocznego podjęcia działań zaradczych na wypadek, gdyby konkurencja chciała zarejestrować takie samo lub podobne oznaczenie. Informacje o nowopublikowanych znakach można znaleźć na http://www.swissreg.ch/. Niezależnie od tego warto zlecić badanie rynku IP przez profesjonalistę.

   Warto wiedzieć

   Nasze Aktualności prawne

   Zaufali nam