Gospodarka chińska jest jedną z wiodących na całym świecie. Dane udostępnione przez urząd celny Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) wskazują, że w 2021 roku sumaryczna wartość wymiany handlowej z zagranicą przekroczyła 6 bilionów dolarów, a chińskie firmy są głównymi kontrahentami przedsiębiorców z UE.
Nic więc dziwnego w tym, że i polskie firmy dopatrują się w ChRL partnera handlowego z ogromnym potencjałem. Prowadzenie działalności gospodarczej powinno być jednak poprzedzone odpowiednimi działaniami z zakresu IP, w tym rejestracją znaku towarowego. Dlaczego warto to zrobić i jak przebiega procedura rejestracyjna znaku towarowego w Chinach?

  Krok 1 z 3
  Zweryfikuj bezpłatnie znak towarowy
  Lub

  Wybierz dokument z dysku

  albo przeciągnij i upuść tutaj

  Rozpocznij weryfikację
  Krok 2 z 3
  Na jakim obszarze chcesz zabezpieczyć prawa?
  Wróć
  Dalej
  Krok 3 z 3
  Na jaki adres wysłać wyniki weryfikacji?
  Wróć
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Dziękujemy za zgłoszenie.

  W ciągu 24 godzin przekażemy wynik weryfikacji na wskazany adres e-mail lub skontaktujemy się telefonicznie.

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy w Chinach?

  Znak towarowy służy do odróżniania towarów i usług firmy od oferty konkurencji. Jego funkcja odróżniająca to jednak nie wszystko. Rejestracja znaku towarowego:

  • podnosi prestiż przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów;
  • pozwala zarabiać na umowach licencyjnych poprzez stworzenie sieci franczyzobiorców;
  • ułatwia wejście na nowe rynki i dotarcie do kolejnych klientów;
  • stanowi składnik majątku o realnej wartości finansowej, który w razie potrzeby może służyć jako rękojmia zdolności kredytowej lub leasingowej albo zabezpieczenie dla wierzycieli.

  Rejestracja znaku towarowego ułatwia również obronę przed nieuczciwą konkurencją i próbą przejęcia renomy i rozpoznawalności znaku towarowego, podszywania się pod cudzą markę albo wykorzystania cudzego oznaczenia w inny sposób.

  Co może być znakiem według chińskich przepisów?

  W ChRL znaki towarowe regulowane są aktem z 23 sierpnia 1982 r. Prawo znaków towarowych Chińskiej Republiki Ludowej. Zgodnie z tą ustawą, znakiem towarowym może być m.in.:

  • słowo lub rysunek;
  • forma przestrzenna lub kombinacja kolorów;
  • melodia;

  Oznaczenie nie może wypełniać żadnej z negatywnych przesłanek rejestrowych do których ustawa zalicza:

  • tożsamość lub podobieństwo do chińskiej flagi albo oznaczenia chińskiej agencji rządowej, armii, hymnu. Podobieństwo nie może również zachodzić w stosunku do flag innych państw i oznaczeń organizacji międzynarodowych;
  • elementy dyskryminujące inne narodowości, stanowiące oszustwo reklamowe lub szkodliwe dla socjalistycznej moralności i zwyczajów;
  • brak charakteru odróżniającego – znak musi pozwalać na odróżnienie towarów przedsiębiorcy od innych i nie może sprowadzać się do funkcji opisowej ani wprowadzać odbiorców w błąd;
  • funkcjonalność znaku towarowego – znak towarowy nie może być zarejestrowany, jeżeli wynika bezpośrednio z natury danego towaru lub usługi, stanowi konkretne rozwiązanie techniczne lub wartość samą w sobie oderwaną od reprezentowanego produktu;
  • kolizję z innymi prawami własności intelektualnej – znak nie może być tożsamy lub podobny do innego zgłoszenia, które już zostało zarejestrowane w Chinach, oczekuje na rejestracją albo było już używane wcześniej w obrocie bez rejestracji;
  • próbę rejestracji znaku analogicznego z powszechnie znanym dla tych samych lub podobnych klas;
  • znak zgłaszany w złej wierze.

  W ChRL wszystkie zarejestrowane znaki towarowe dostępne są w bazie CNIPA (ang. China National Intellectual Property Administration).

  Skontaktuj się z nami

   Kontakt
   Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności.

   Jeżeli potrzebujesz pomocy w rejestracji znaku towarowego w ChRL, skorzystaj z pomocy kancelarii prawnej z doświadczeniem w zakresie prawa IP. Pomożemy Ci ochronić Twój biznes poprzez weryfikację dostępnych baz danych, przeprowadzenie postępowania i ewentualną walkę z nieuczciwą konkurencją.

   Jak przebiega procedura rejestracji znaku towarowego w Chinach?

   Uzyskanie skutecznej ochrony nie zaczyna się od złożenia wniosku rejestracyjnego, ale znacznie wcześniej. Przedsiębiorca, który planuje realizować ekspansję na rynku chińskim powinien rozważyć, w stosunku do jakich klas towarów lub usług oczekuje ochrony. Procedura rejestracyjna w Chinach potrafi trwać nawet kilka lat, dlatego warto strategię działania zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem. Ochrona znaku towarowego w Chinach może nastąpić poprzez skorzystanie z systemu krajowego lub międzynarodowego.

   Rejestracja krajowa

   Odbywa się poprzez złożenie wniosku (online lub pisemnie) bezpośrednio do CNIPA. Przedsiębiorca, który nie ma siedziby w Chinach musi skorzystać ze wsparcia lokalnego pełnomocnika. Zgłoszenie musi być dokonane w języku chińskim. Urząd bada znak na dwóch płaszczyznach:

   • formalnej – pod kątem spełnienia bezwzględnych przesłanek rejestracyjnych, ewentualne braki mogą być uzupełnione w terminie 30 dni;
   • materialnej – konflikt na tym etapie daje zgłaszającemu prawo do zajęcia swojego stanowiska.

   Zakończenie etapu merytorycznej weryfikacji powoduje, że znak towarowy uzyskuje wstępną rejestrację i jest publikowany w China Trademark Gazette. Etap wstępnej rejestracji powoduje równocześnie otwarcie 3-miesięcznego terminu do złożenia sprzeciwu przez innych uczestników rynku. Brak takich sprzeciwów lub ich oddalenie powoduje ostateczną rejestrację znaku. Procedura kończy się wydaniem certyfikatu o uzyskaniu prawa ochronnego. Certyfikat wydawany jest z urzędu.
   Ochrona znaku towarowego w Chinach nie działa wstecz – jest przyznawana dopiero od momentu uzyskania ostatecznej ochrony.

   Rejestracja międzynarodowa

   Ochrona międzynarodowa znaku jest realizowana poprzez rozszerzenie zgłoszenia poprzez złożenie wniosku do WIPO w systemie madryckim za pośrednictwem krajowego urzędu patentowego. Wniosek musi być złożony w jednym z języków:

   • angielski;
   • francuski;
   • hiszpański.

   Jednocześnie zgłaszający musi wcześniej zarejestrować znak w jednym z krajów uczestniczących w systemie madryckim (procedura przed krajowym urzędem patentowym lub EUIPO).

   Dla zachowania pierwotnego terminu rejestracji oba zgłoszenia (np. EUIPO i na terenie Chin) powinny być dokonane w terminie nie bardziej odległym niż 6 miesięcy. Należy podkreślić, że skorzystanie z procedury międzynarodowej uniemożliwia wskazanie przez zgłaszającego podklas wyodrębnionych przez system chiński. Może to doprowadzić do zawężenia zakresu ochrony.

   Po otrzymaniu zgłoszenia WIPO:

   • wystawia certyfikat potwierdzający zgłoszenie;
   • zawiadamia CNIPA;
   • dokonuje publikacji znaku w WIPO Gazette of International Marks.

   Rejestracja następuje maksymalnie w terminie 18 miesięcy od dnia przekazania wniosku do CNIPA (po tym czasie automatycznie uznaje się ją za skuteczną). O wydanie certyfikatu w języku chińskim przez CNIPA wnioskodawca musi jednak wystąpić we własnym zakresie.

   Warto pamiętać, że prawo chińskie wyróżnia zarówno klasy, jak i podklasy towarów i usług, które mogą zostać zgłoszone do w ramach żądanej ochrony. Zbyt wąsko zakreślone wniosek sprawi, że przedsiębiorca sam ograniczy swoje pole do działania. Z kolei wniosek za szeroki sprawi, że wyjściowe koszty postępowania nie będą zoptymalizowane.

   Podklasy są corocznie aktualizowane, ale pomiędzy poszczególnymi klasami nie ma równowagi. Jedne klasy mogą mieć kilka podklas, inne nawet kilkanaście.

   W jakim języku dokonywać zgłoszenia?

   Jest bardzo ważne, aby w Chinach znaki towarowe rejestrować dwujęzycznie – odwzorowane alfabetem łacińskim oraz chińskim pismem logograficznym. Ograniczenie się tylko do np. nazwy anglojęzycznej nie blokuje próby zarejestrowania analogicznego znaku, ale zarejestrowanego w języku chińskim.

   Czym jest baza GACC?

   Po uzyskaniu prawa z rejestracji przedsiębiorca może zarejestrować znak w administracji celnej i zgłosić żądanie podjęcia interwencji do GACC (ang. General Administration of Customs of the People’s Republic of China), jeżeli konkurencja dopuszcza się importu lub eksportu dobra naruszającego prawa do znaku towarowego.

   Rejestracja w GACC jest płatna, ale upoważnia organy celne do zatrzymania i zniszczenia towarów oraz nałożenia kary administracyjnej na konkurencję w wysokości nawet 250 tysięcy RMB. W przypadku przedłożenia świadectwa ochronnego reakcja administracji jest bardzo szybka.

   Czas trwania ochrony i koszty rejestracji znaku towarowego w Chinach

   Bez względu na wybrany przez zgłaszającego tryb rejestracji ochrona trwa 10 lat. Na 6 miesięcy przed wygaśnięciem ochrony możliwe jest złożenie wniosku o przedłużenie jej na kolejne 6 miesięcy. Niedochowanie terminu do złożenia wniosku powoduje wygaśnięcie prawa ochronnego.

   Opłaty w toku procedury rejestracyjnej uiszczane są w chińskiej walucie RMB i są naliczane za:

   • zgłoszenie towaru w 1 klasie – 300 RMB (maks. 10 towarów lub usług);
   • zgłoszenie towaru do każdej kolejnej klasy – 300 RMB (maks. 10 towarów lub usług);
   • dodanie kolejnych towarów lub usług w danej klasie ponad 10– 30 RMB za każdy element;
   • wniesienie sprzeciwu– 500 RMB (odpowiedź na sprzeciw jest darmowa);
   • przedłużenie ochrony – 500 RMB.

   Skorzystanie z międzynarodowego trybu rejestracji wiąże się z dodatkowymi opłatami pobieranymi przez:

   • krajowy urząd patentowy za przekazanie wniosku do WIPO;
   • WIPO (opłaty podstawowe, dodatkowe i uzupełniające.

   Badanie dostępności znaku jest darmowe, ale dla każdej z usług należy doliczyć również koszty lokalnej pomocy prawnej.

   Za skuteczniejszą procedurę rejestracji znaku powszechnie uważa się model krajowy, nie międzynarodowy. Sytuacja każdego przedsiębiorcy powinna być jednak analizowana odrębnie, z uwzględnieniem specyfiki jego działalności. Przed rozpoczęciem procedury rejestracyjnej warto skorzystać ze wsparcia prawników, którzy pomogą w stworzeniu optymalnego modelu ochrony marki.

   Pytania i odpowiedzi

   Tak, ale jest to bardzo trudne. Nie ma także oficjalnego wykazu znaków powszechnie znanych. Wytyczne w tym zakresie regularnie aktualizuje Centralny Urząd ds. Regulacji Rynku (SAMR)

   W zależności od wybranego trybu czas procedowania może wynosić około 12 miesięcy dla systemu krajowego oraz około 18 miesięcy dla systemu międzynarodowego. Dodatkowo czas trwania może być wydłużony w przypadku wystąpienia braków formalnych, konieczności ustosunkowania się do uwag merytorycznych urzędu albo sprzeciwu złożonego przez konkurencję.

   W tym celu zostały powołane sądy ds. prawa IP (w Pekinie, Shanghaiu, Guangzhou) oraz sądy internetowe (w Pekinie, Guangzhou oraz Hangzhou).

   Warto wiedzieć

   Nasze Aktualności prawne

   Zaufali nam