Korea Południowa jest znaczącym partnerem zarówno dla Polski, jak i Unii Europejskiej. W 2018 roku na terenie RP funkcjonowało ponad 200 podmiotów z kapitałem koreańskim. Wraz z upływem czasu ich liczba rośnie. Dane NBP wskazują na rosnącą zażyłość gospodarczą między Polską a państwem azjatyckim. Napływ kapitału z Korei Południowej do Polski na koniec 2019 roku wyniósł ponad 2 miliardy USD. Zacieśniająca się współpraca gospodarcza sprawia, że coraz więcej polskich firm inwestuje za granicą również w ochronę marki. Jak wygląda rejestracja znaku towarowego w Korei Południowej?

  Krok 1 z 3
  Zweryfikuj bezpłatnie znak towarowy
  Lub

  Wybierz dokument z dysku

  albo przeciągnij i upuść tutaj

  Rozpocznij weryfikację
  Krok 2 z 3
  Na jakim obszarze chcesz zabezpieczyć prawa?
  Wróć
  Dalej
  Krok 3 z 3
  Na jaki adres wysłać wyniki weryfikacji?
  Wróć
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Dziękujemy za zgłoszenie.

  W ciągu 24 godzin przekażemy wynik weryfikacji na wskazany adres e-mail lub skontaktujemy się telefonicznie.

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Co może być znakiem towarowym według koreańskiego prawa?

  Znaki towarowe podlegają ochronie na mocy ustawy o znakach towarowych (ang. Trademark Act). W tym celu oznaczenia powinny być zgłoszone do KIPO (ang. Korean Intelectual Property Office). Fakt używania znaku nie jest niezbędny do otrzymania formalnej ochrony. Choć koreańskie prawo nie chroni znaków niezarejestrowanych, zabezpiecza w ograniczonym zakresie znaki renomowane poprzez odmowę rejestracji oznaczeń tożsamych lub podobnych. W przypadku naruszenia znaków renomowanych lub powszechnie znanych, działania prawne mogą być również wszczęte na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji (ang. Unfair Competition Protection Act).

  Znakiem towarowym według prawa koreańskiego jest każde oznaczenie, które może być powielone graficznie i przedstawione wizualnie w celu odróżnienia dóbr lub usług. W szczególności będą to:

  • nazwy, slogany i słowa;
  • dotyk, smak, zapach i kolor;
  • hologram lub trójwymiarowy kształt;
  • ruch;
  • zapach.

  Zdolności odróżniającej nie mają następujące kategorie oznaczeń:

  • nazwy lub terminy generyczne, które odnoszą się wyłącznie do typu danego produktu lub usługi;
  • znaki składające się z określeń używanych w mowie potocznej;
  • nazwiska;
  • nazwy lokalizacji geograficznych;
  • nazwy flag narodowych, narodów, symboli organizacji międzynarodowych, stanów i regionów.

  Zaleca się, aby rejestracja znak towarowego w Korei Południowej została dokonana z wykorzystaniem narodowego pisma hangul (alfabet hancha). Gwarantuje to szerszą i silniejszą ochronę, ponieważ umożliwia dokładne odwzorowanie nazwy znaku towarowego.

  Ograniczenie się wyłącznie do alfabetu łacińskiego oznacza, że osoba trzecia nadal ma prawo zarejestrować taki sam lub podobny znak towarowy z wykorzystaniem alfabetu lokalnego. Dodatkową zaletą takiego zabiegu jest większa rozpoznawalność marki przez odbiorców. Rozwiązaniem zapewniającym największe bezpieczeństwo jest dokonanie podwójnej rejestracji – w języku angielskim oraz w języku lokalnym.

  Rejestracja znaku towarowego na terenie Korei Południowej nie obowiązuje na innych terytoriach. Skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika zwiększa szansę na skrócenie procedury rejestracyjnej i otrzymanie pozytywnej decyzji KIPO.

  Obok zwykłych znaków towarowych prawo koreańskie wyróżnia znaki zbiorowe, znaki certyfikowane oraz tzw. business emblems (czyli oznaczenia używane przez podmioty z sektora non-profit).

  Jak wygląda proces rejestracji znaku towarowego w Korei Południowej?

  Pierwszym etapem jest złożenie wniosku o rejestrację. Powinien on zawierać następujące informacje oraz załączniki:

  • dane zgłaszającego wraz ze wskazaniem osoby uprawnionej do reprezentacji, jeżeli znak rejestruje spółka prawa handlowego;
  • opis znaku towarowego wraz z załączeniem 10 próbek (każda w rozmiarze 8×8 cm lub mniejszym);
  • wskazanie klas i towarów według Klasyfikacji Nicejskiej, które obejmuje znak towarowy;
  • data zgłoszenia;
  • kraj oraz data pierwszeństwa, jeżeli wnioskodawca domaga się prawa z pierwszeństwa (w takim przypadku do wniosku należy dołączyć dowód pierwszeństwa wraz z wnioskiem);
  • pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane).

  Większość dokumentów (poza wnioskiem zawierającym dane zgłaszającego) może zostać uzupełniona na późniejszym etapie postępowania – po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia braków. Dokument potwierdzający pierwszeństwo musi być przedłożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku do KIPO i nie ma możliwości jego przedłużenia, a wniosek o rejestrację w terminie 6 miesięcy od złożenia wniosku o przyznanie pierwszeństwa.

  Skontaktuj się z nami

   Kontakt
   Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności.

   Wskazanie dóbr i klas według Klasyfikacji Nicejskiej jest wiążące na dany okres ochrony. Składając wniosek o odnowienie prawa do znaku, wnioskodawca może uzupełnić go również o żądanie zmiany klasyfikacji (ang. reclassification of goods). Nie złożenie uzupełnionej listy klas w terminie powoduje wygaśnięcie uprawnienia na kolejne 10 lat.

   Przed złożeniem wniosku warto przeprowadzić badanie dostępności znaku towarowego. Służy do tego internetowa baza danych KIPRIS (ang. Korean Intelectual Property Rights Information Service) dostępna pod adresem: http://eng.kipris.or.kr/enghome/main.jsp. Analiza jej zasobów pozwala ustalić, jakie znaki towarowe zostały już zarejestrowane, a które oczekują na rozstrzygnięcie. W zakładce „Today KIPRIS” znajdują się najświeższe informacje ze sfery IP. Za pośrednictwem serwisu KIPRIS wnioskodawca może przeszukać dostępne zasoby i sprawdzić status swojego zgłoszenia dotyczącego wszystkich aktywów własności przemysłowej (nie tylko znaku towarowego).

   Formalna analiza wniosku

   KIPO nada sygnaturę złożonemu wnioskowi jeżeli spełnia on wymagania formalne i nie występuje żadna z przesłanek negatywnych, tj.:

   • złożony wniosek jest niejasny;
   • nie wskazano wnioskodawcy lub jego danych kontaktowych;
   • wniosek nie został sporządzony w języku koreańskim;
   • do wniosku nie załączono odwzorowania znaku towarowego;
   • nie wskazano dóbr lub klas zgodnie z Klasyfikacją Nicejską;
   • wniosek został złożony przez wnioskodawcę, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Korei Południowej i nie działa za pośrednictwem koreańskiego rzecznika patentowego.

   Nieuzupełnienie zgłoszenia przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

   Materialna analiza wniosku

   Znaki towarowe są badane w kolejności ich wpływu. Jedynym wyjątkiem stanowią znaki objęte pierwszeństwem. Badanie znaku towarowego trwa około 5 miesięcy. Na rejestrację mogą liczyć oznaczenia, które:

   • wypełniają definicję znaku towarowego;
   • mają zdolność odróżniającą dla określonych dóbr i usług;
   • nie spełniają żadnej z negatywnych przesłanek rejestrowych.

   Jeżeli wszystkie warunki zostały spełnione (albo zgłaszający zdołał obalić zastrzeżenia KIPO) znak jest publikowany w „Trademark Publication Gazette”. Z tym momentem otwiera się również termin do złożenia sprzeciwu przez konkurencję. Wynosi on 2 miesiące z tym zastrzeżeniem, że sygnalizacja sprzeciwu powinna nastąpić w ciągu pierwszy 30 dni. W ciągu kolejnych 30 dni podmiot składający sprzeciw może uzupełnić ewentualne braki formalne pisma procesowego.

   Upływ terminu do złożenia sprzeciwu skutkuje wydaniem decyzji administracyjnej o przyznaniu wstępnego prawa ochronnego (ang. decision of grant of protection). Po jej otrzymaniu wnioskodawca może wystąpić o wydanie decyzji o ostatecznej rejestracji (ang. establishment registration of the trademark right) oraz opłacić koszty związane z ochroną IP.

   Ochrona prawa do znaku towarowego jest realizowana poprzez korzystanie z dostępnych środków prawnych na drodze cywilnej lub karnej. W Korei Południowej sądy patentowe nie rozstrzygają sporów na tle IP. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową warto rozważyć skorzystanie z usług kancelarii prawnej z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów sądowych, także w oparciu o porządki prawne innych państw.

   Odnowienie prawa do znaku towarowego

   Prawo ochronne na znak towarowy jest udzielane na 10 lat od momentu zarejestrowania znaku towarowego. Przed upływem tego okresu wnioskodawca musi wystąpić do KIPO z żądaniem przedłużenia ochrony na kolejny, 10-letni okres oraz uiścić niezbędne opłaty. Kolejny okres ochronny liczony jest od dnia wygaśnięcia poprzedniego.

   Skorzystanie z usługi ochrony marki to zwiększone bezpieczeństwo zgłaszającego w sferze IP. Kancelaria prawna nie tylko monitoruje upływ okresu ochronnego na znak towarowy, ale także partycypuje w ewentualnych procedurach sprzeciwowych oraz utrzymuje kontakt z KIPO i sądami zajmującymi się prawem IP.

   Koszty rejestracji znaku towarowego w Korei Południowej

   Opłaty rejestracyjne przed KIPO uiszczane są w lokalnej walucie KRW (wony południowokoreańskie). Ich wysokość jest uzależniona od metody zgłoszenia, ilości klas i towarów oraz etapu postępowania:

   • zgłoszenie znaku towarowego – 62000 (przy zgłoszeniach elektronicznych) lub 72000 KRW (przy zgłoszeniach papierowych) oraz 2000 KRW za każdy towar powyżej 20. dla danej klasy (bez względu na formę zgłoszenia);
   • rejestracja znaku towarowego – 211000 KRW oraz 2000 KRW dla każdego dobra powyżej 20 albo 132000 KRW za każdy znak przy wielokrotnej rejestracji (dodatkowy 1000 KRW za każdy towar powyżej 20.);
   • przedłużenie ochrony znaku towarowego – 310000 KRW (dodatkowo 2000 KRW za każdy towar powyżej 20.) albo 194 000 oraz 1000 KRW przy wielokrotnej rejestracji;
   • spóźniony wniosek o przedłużenie ochrony – 340000 albo 213000 KRW oraz dodatkowa opłata za ilość towarów powyżej 20.);
   • złożenie sprzeciwu – 50000 KRW za każdą klasę towarów objętą sprzeciwem.

   Do opłat administracyjnych należy doliczyć koszty pomocy prawnej (porady prawne, sporządzanie pism procesowych, reprezentacja przed KIPO lub sądem).

   Pytania i odpowiedzi

   Tak, osoby trzecie mogą podnieść zarzut nieużywania znaku towarowego jeżeli wnioskodawca nie posługiwał się nim przez 3 kolejne lata kalendarzowe. Jeżeli takie działanie okaże się skuteczne KIPO, może anulować rejestrację znaku. Używanie musi mieć charakter komercyjny i występować na terenie właściwości KIPO.

   Zgłaszający ma prawo do złożenia odwołania do IPTAB (ang. Intelectual Property Trial and Appeal Board) w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej. Sądem drugiej instancji jest sąd patentowy (ang. patent court). Ostatnią instancją, wydającą wyroki, od których nie przysługuje dalsza droga odwoławcza, jest Sąd Najwyższy Korei (ang. The Supreme Court of Korea).

   Tak, dlatego KIPO może zostać wykorzystane jako Office of Origin dla uzyskania ochrony międzynarodowej (na terytorium wybranych państw należących do WIPO). W tym celu należy w pierwszej kolejności uzyskać ochronę znaku towarowego w KIPO, a następnie złożyć za jego pośrednictwem wniosek o rozszerzenie ochrony, który zostanie przekazany do WIPO.

   Warto wiedzieć

   Nasze Aktualności prawne

   Zaufali nam