Według sondaży Forbes’a australijska gospodarka w 2021 roku miała status 13. rynku na świecie z PKB wynoszącym 1,4 biliona dolarów. Australia jest powszechnie uznawana za strategicznego partnera w obrębie APEC (Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku). Szczególnie dynamicznie rozwija się na jej terytorium sektor usług, w którym ulokowane jest ponad 70% PKB. Istotną część gospodarki stanowi również eksport wełny, zbóż oraz kopalin. Stabilna sytuacja ekonomiczna sprawia, że coraz więcej przedsiębiorców zagranicznych usiłuje przenieść swój biznes właśnie do Australii. Jak w tym kraju wygląda ochrona znaków towarowych?

  Krok 1 z 3
  Zweryfikuj bezpłatnie znak towarowy
  Lub

  Wybierz dokument z dysku

  albo przeciągnij i upuść tutaj

  Rozpocznij weryfikację
  Krok 2 z 3
  Na jakim obszarze chcesz zabezpieczyć prawa?
  Wróć
  Dalej
  Krok 3 z 3
  Na jaki adres wysłać wyniki weryfikacji?
  Wróć
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Dziękujemy za zgłoszenie.

  W ciągu 24 godzin przekażemy wynik weryfikacji na wskazany adres e-mail lub skontaktujemy się telefonicznie.

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Czym jest znak towarowy w rozumieniu australijskiego prawa?

  Znak towarowy to oznaczenie, którego główną funkcją jest odróżnianie towarów i usług przedsiębiorstwa zgłaszającego od konkurencji. Znakiem towarowym może być:

  • litera, cyfra, słowo lub fraza;
  • zapach;
  • kształt;
  • logo;
  • obraz lub ruch;
  • cecha opakowania (ang. aspect of packaging).

  Rejestracja znaku towarowego daje zgłaszającemu wyłączne prawo do użycia, licencjonowania lub sprzedaży oznaczenia. Wpływa również na renomę przedsiębiorstwa, ponieważ staje się ono lepiej rozpoznawalne wśród potencjalnych odbiorców. Na terenie Australii rejestracją i ochroną aktywów IP zajmuje się agencja rządowa IPA (ang. Intelectual Property Australia).

  Zarejestrowany znak towarowy można oznaczać symbolem „®”. W przypadku oznaczenia, które nie jest chronione podmiot może posługiwać się symbolami „SM” lub „TM”, ale są one uprzywilejowane jedynie w niewielkim stopniu (jeżeli towary lub usługi uzyskają wystarczająco dużą renomę).

  Bezprawne posługiwanie się cudzym znakiem towarowym stanowi naruszenie ustawy o konkurencji i konsumentach.

  Jak przebiega rejestracja znaku towarowego w Australii?

  Prawo australijskie przewiduje 3 procedury rejestracji znaku towarowego on-line, które różnią się między sobą szczegółami formalnymi oraz opłatami.

  Uprzywilejowana ocena aplikacji to tzw. tryb TM Headstart. Polega on na wstępnej ewaluacji znaku zanim wnioskodawca oficjalnie złoży wniosek rejestracyjny. Nie utrwala jednak daty złożenia aplikacji. TM Headstart wyróżnia:

  • wyższa opłata (330$);
  • wstępna analiza urzędnika i możliwość nawiązania z nim bezpośredniego kontaktu;
  • uzyskanie odpowiedzi co do poprawności i kompletności aplikacji w terminie 5 dni od dnia złożenia wstępnego wniosku;
  • możliwość korekty przed oficjalnym złożeniem wniosku;
  • rozpatrzenie wniosku o rejestrację w terminie 13 tygodni.

  Tryb standardowy jest nieco tańszy (bazowe opłaty zaczynają się od 250$) i pozwala na utrwalenie daty złożenia wniosku. Nie daje jednak szansy na nawiązanie kontaktu z urzędem i ewentualnego wprowadzenia korekt w zgłoszeniu, przez co cała procedura może ulec wydłużeniu.

  Ostatnia metoda to możliwość skorzystania z wirtualnego asystenta Trademark Assist, który przeprowadzi wnioskodawcę przez proces rejestracji i pomoże zidentyfikować najpopularniejsze błędy popełniane podczas zgłoszeń IP. Warto jednak pamiętać, że nie zastąpi on profesjonalnej porady prawnej.

  Wybór metody zgłoszenia znaku towarowego jest dowolny, ale zaleca się korzystanie w toku tego procesu z usług kancelarii prawnej z doświadczeniem w rejestracji oznaczeń IP.

  Poszukiwanie tożsamych lub podobnych znaków towarowych

  Złożenie wniosku powinno być poprzedzone dokładnym badaniem dostępności znaku towarowego. Służy do tego baza Australian Trade Mark Search. Należy poszukiwać nie tylko znaków tożsamych, ale także podobnych (zarejestrowanych i oczekujących), które mogą stworzyć sytuację konfliktową w przyszłości.

  Warto zdawać sobie sprawę, że równoległe funkcjonowanie podobnych znaków towarowych jest możliwe, jeżeli zostały one zarejestrowane dla innych klas i towarów i nie będą wprowadzały odbiorców w błąd co do tożsamości produktów lub usług.

  Poszukiwanie pobieżne lub oparte o wadliwie dobrane kryteria może skutkować ryzykiem wytoczenia powództwa sądowego przez podmiot domagający się ochrony oraz dodatkowymi kosztami.

  Skontaktuj się z nami

   Kontakt
   Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności.

   Co powinno zawierać zgłoszenie znaku towarowego?

   Każde zgłoszenie znaku towarowego musi być uzupełnione o:

   • dane zgłaszającego oraz jego pełnomocnika; adres świadczonych usług musi znajdować się na terytorium Australii lub Nowej Zelandii;
   • odwzorowanie znaku towarowego w postaci cyfrowej w przypadku aplikacji składanych online (IPA publikuje wytyczne dotyczące zalecanego formatu i rozmiaru pliku, wykorzystanej palety kolorów oraz rozdzielczości obrazu);
   • opis dóbr lub usług, które mają być objęte znakiem towarowym;
   • określenie klas i towarów według klasyfikacji nicejskiej;
   • potwierdzenie uiszczenia opłaty.

   Warto pamiętać, że zarejestrowanie znaku dla klas, które nie będą wykorzystywane w obrocie, uzasadnia żądanie zaprzestania użycia (ang. non-use claim) i pozbawienia ochrony. Szeroki zakres rejestracji ma sens wtedy, gdy zgłaszający planuje w niedalekiej przyszłości (3-4 lata) rozszerzyć portfolio swoich dóbr i usług. Nowa lista klas i towarów może być złożona wraz z kolejnym wnioskiem rejestracyjnym.

   Postępowanie rejestrowe przed IPA

   Po otrzymaniu wniosku IPA zajmuje się jego badaniem, które trwa około 3-4 miesięcy. Jeżeli nie zostaną stwierdzone żadne przeszkody do rejestracji oznaczenia, otrzyma ono akceptację (status „Accepted”) i zostanie wpisany do Australian Official Journal of Trade Marks, a wnioskodawca otrzyma zawiadomienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z tą datą otwarciu ulegnie również 2-miesięczny termin do złożenia sprzeciwu przez konkurencję.

   Jeżeli w podanym terminie nie wpłynie żaden sprzeciw, znak zostanie zarejestrowany i objęty formalną ochroną (status „Registered”).

   W sytuacji kiedy zgłoszenie nie spełnia wymagań formalnych, zgłaszający otrzyma wezwanie do usunięcia braków (ang. adverse examination report), w którym IPA uzasadnia, dlaczego oznaczenie nie mogło zostać zarejestrowane. Wnioskodawca musi ustosunkować się do zastrzeżeń, ale to w jego interesie leży rozstrzygnięcie wątpliwości jak najszybciej.

   Odpowiedź, a także pismo urzędowe powinny być przygotowane w terminie 15 miesięcy. Niedochowanie terminu uprawnia do złożenia wniosku o jego przedłużenie. Jeżeli nie jest to możliwe, wnioskodawca może domagać się wznowienia sprawy (ang. application reinstatement), ale musi wykazać, dlaczego nie był w stanie przestrzegać 15-miesięcznego terminu pierwotnego.

   W wielu przypadkach konieczne będzie przedłożenie dowodu użycia znaku towarowego (ang. Evidence of Use). Dotyczy to np. sytuacji wykorzystywania oznaczenia wcześniej niż konkurencja lub aktywnego wykorzystania go w sposób komercyjny.

   W sytuacji kiedy standardowy termin rozpatrywania wniosku mógłby spowodować szkodę w biznesie zgłaszającego ma on prawo wnioskować o przyspieszoną rejestrację (ang. expedited examination). Musi jednak udowodnić, dlaczego żąda skrócenia procedury, a minimalny termin między złożeniem wniosku a rejestracją znaku towarowego nie może być krótszy niż 7 miesięcy.

   Jak długo trwa ochrona znaku towarowego?

   Formalna ochrona znaku jest udzielana na 10 lat z możliwością dalszego przedłużenia. Wniosek o przedłużenie ochrony może być złożony na 12 miesięcy przed jej wygaśnięciem oraz do 6 miesięcy po jej ustaniu. IPA przysyła właścicielom znaków towarowych stosowne przypomnienie o upływającym terminie, dzięki czemu mogą oni świadomie podjąć decyzję o kontynuacji ochrony.

   Zarówno udzielenie, jak i przedłużenie ochrony wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat administracyjnych.

   Procedura sprzeciwowa

   Podmiot, który chce złożyć sprzeciw względem znaku towarowego, w pierwszej kolejności musi złożyć pismo zatytułowane Notice of Intention to Oppose, w którym wstępnie sygnalizuje swój brak zgody dla rejestracji. W terminie 30 dni od tego etapu należy także złożyć Statement of Grounds and Particulars, czyli uzupełnienie wniosku o wskazanie podstawy prawnej sprzeciwu.

   Ze sprzeciwu można skorzystać:

   • względem znaku towarowego, który otrzymał status zaakceptowanego;
   • względem znaku towarowego, który nie był komercyjnie wykorzystywany w obrocie;
   • względem wniosku o przedłużenie terminów, o których mowa w art. 224 ustawy o znakach towarowych o więcej niż 3 miesiące;
   • względem wniosku o skorygowanie zgłoszenia znaku towarowego.

   IPA nie monitoruje zgodności z prawem działań podmiotów zgłaszających znaki towarowe. Dlatego każdy właściciel znaku towarowego powinien we własnym zakresie dbać o ochronę marki i występować z ewentualnymi roszczeniami do naruszycieli.

   Koszt rejestracji znaku towarowego w Australii

   Koszt ochrony znaku towarowego zależy od kilku czynników, m.in. ilości zgłaszanych klas oraz trybu aplikacji.

   • W systemie TM Headstart opłaty wynoszą 200 i 130$ odpowiednio w ramach pierwszej i drugiej opłaty. Dodatkowo płatne są klasy druga i kolejne (200$ za każdą);
   • w standardowym systemie aplikacji online opłaty wynoszą 250 lub 400$ za klasę w zależności od tego, czy zgłaszający korzysta ze wstępnie zatwierdzonych towarów i klas. W przypadku rejestracji serii znaków towarowych opłaty wynoszą 400 lub 550$ za każdą klasę;
   • dla wniosku składanego pocztą opłaty są wyższe i wynoszą 450 lub 600$ odpowiednio dla klasy znaku tradycyjnego, lub seryjnego.

   Dodatkowe opłaty są naliczane m.in. za przedłużenie ochrony (450 lub 550$ w zależności czy zgłaszający zmieścił się w 6-miesięcznym terminie po jej wygaśnięciu). Zniżki i zwolnienia z opłat dopuszczalne są wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach. Niezależnie od opłat związanych z samą rejestracją zgłaszający musi się liczyć również z kosztami pomocy prawnej.

   Pytania i odpowiedzi

   Tak, komercyjne używanie znaku towarowego jest niezbędne, aby móc korzystać z formalnej ochrony. Konkurencja może złożyć wniosek o usunięcie znaku towarowego z rejestru już po 5 latach od rejestracji oznaczenia jeżeli wykaże, że w ciągu 3 następujących po sobie lat nie było ono wykorzystywane.

   Tak, IPA należy do WIPO, dlatego może być wykorzystana do uzyskania ochrony znaku towarowego również w innych krajach członkowskich. W tym celu należy w pierwszej kolejności uzyskać ochronę krajową w Australii, a następnie wystąpić do WIPO z wnioskiem o udzielenie ochrony na terenie wybranych krajów świata. Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej zgłaszający składa do IPA (jako Office of Origin), która przekazuje go do WIPO.

   Warto wiedzieć

   Nasze Aktualności prawne

   Zaufali nam