Japonia to jedno z najbardziej rozwiniętych państw na świecie. Zajmuje 4. miejsce wśród gospodarek rynkowych pod względem nominalnego produktu krajowego brutto. W przeważającej części opiera się na usługach i przemyśle motoryzacyjnym, ekonomicznym, maszynowym, farmaceutycznym, stalowym i chemicznym. Zamożny japoński rynek stanowi atrakcyjny obszar inwestowania dla przedsiębiorców. Jak zadbać o swoją markę i zarejestrować znak towarowy w Kraju Wschodzącego Słońca?

  Krok 1 z 3
  Zweryfikuj bezpłatnie znak towarowy
  Lub

  Wybierz dokument z dysku

  albo przeciągnij i upuść tutaj

  Rozpocznij weryfikację
  Krok 2 z 3
  Na jakim obszarze chcesz zabezpieczyć prawa?
  Wróć
  Dalej
  Krok 3 z 3
  Na jaki adres wysłać wyniki weryfikacji?
  Wróć
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Dziękujemy za zgłoszenie.

  W ciągu 24 godzin przekażemy wynik weryfikacji na wskazany adres e-mail lub skontaktujemy się telefonicznie.

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Czym jest znak towarowy i dlaczego warto go chronić?

  Znak towarowy to oznaczenie pełniące przede wszystkim funkcję odróżniającą towary lub usługi przedsiębiorstwa od konkurencji. Znakiem mogą być wszystkie oznaczenia, które mogą być wizualnie postrzegane przez odbiorców takie jak:

  • znaki lub napisy;
  • kształty dwuwymiarowe i trójwymiarowe bryły;
  • kolor;
  • dźwięk;
  • ruch;
  • hologram.

  Dopuszczalne jest łączenie różnych elementów w celu stworzenia znaku, który posiada zdolność odróżniającą.

  Rejestracja znaku towarowego daje wyłączne prawo do posługiwania się na terenie Japonii oznaczeniem w kontekście wybranych dóbr i usług. To także możliwość korzystania z symbolu ®. Znaki towarowe nie tylko odróżniają poszczególne towary i usługi, ale z biegiem czasu budują renomę przedsiębiorstwa. Mogą być sprzedane, oddane do użytku na podstawie licencji lub w inny sposób przeniesione na podmiot trzeci.

  Rejestracja znaku upoważnia jego właściciela do podjęcia działań ochronnych w przypadku bezprawnego wykorzystania naruszenia tożsamego lub podobnego. W toku procesu sądowego poszkodowany może żądać zaprzestania korzystania z oznaczenia oraz zapłaty odszkodowania.

  Prawo ochronne udzielane jest na 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne, 10-letnie okresy po uiszczeniu opłaty.

  W Japonii rejestracją i zarządzaniem prawami IP zajmuje się JPO (ang. Japan Patent Office).

  Poszukiwanie znaku towarowego

  Przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie znaku towarowego należy przeprowadzić badanie jego dostępności. Zgłaszający powinien na własną rękę ustalić, czy do bazy nie został już zgłoszony znak tożsamy lub podobny. To ważny krok, ponieważ pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i skutecznie ubiegać się o ochronę. Poszukiwania znaku towarowego można realizować za pośrednictwem Japan Platform for Patent Information prowadzonej przez National Center form Industrial Property Information and Training. Usługa jest darmowa i można z niej korzystać zarówno w języku japońskim, jak i angielskim.

  Jak wygląda procedura rejestracji znaku towarowego w Japonii?

  Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego do JPO za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Należy do niego załączyć odpowiednie informacje, tj.:

  • dane zgłaszającego;
  • odwzorowanie znaku towarowego;
  • wskazanie klas i towarów określonych według Klasyfikacji Nicejskiej;
  • potwierdzenie uiszczenia opłat administracyjnych;
  • dowód pierwszeństwa (jeżeli zgłaszający domaga się ochrony z pierwszeństwa).

  Zaleca się, aby klasy i towary podać maksymalnie precyzyjnie. Zgłoszenie szerokiego zakresu znaku bez zamiaru jego wykorzystania to ryzyko jego unieważnienia. Taka strategia sprawdzi się jedynie w sytuacji, gdy zgłaszający planuje poszerzyć portfolio towarów lub usług w krótkim czasie po rejestracji oznaczenia (2-3 lata) i wie, że wykorzysta potencjał płynący z ochrony.

  Bardzo ważne jest, aby wszystkie dane zawarte we wniosku przetłumaczyć na język japoński (pismo sylabiczne katakana). Dotyczy to także imienia i nazwiska lub nazwy zgłaszającego.

  Po złożeniu wniosku jego treść jest publikowana przez JPO w Official Gazette. Dopiero na kolejnym etapie wniosek jest badany pod kątem ewentualnych braków formalnych. Zgłaszający jest wzywany do korekty wniosku lub uzupełnienia załączników w wyznaczonym terminie.

  Składając wniosek zgłaszający może skorzystać ze standardowego trybu rejestracji lub wybrać tryb przyspieszony (FastTrack), który istotne skraca czas trwania procedury. Rejestracja znaku towarowego zajmuje około 6 miesięcy. Może jednak ulec wydłużeniu jeżeli JPO zgłosi zastrzeżenia lub względem opublikowanego znaku zostanie złożony sprzeciw.

  JPO może być wykorzystane do uzyskania międzynarodowej ochrony za pośrednictwem WIPO. W tym celu należy w pierwszej kolejności otrzymać ochronę lokalną, a następnie złożyć wniosek do WIPO za pośrednictwem JPO, które służy jako Office of Origin.

  Skontaktuj się z nami

   Kontakt
   Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności.

   Materialnoprawna analiza wniosku

   Kolejnym etapem jest materialna analiza wniosku. JPO odrzuci aplikację jeżeli znak towarowy:

   • jest pozbawiony zdolności odróżniającej;
   • nie może zostać zarejestrowany przez wzgląd na interes publiczny lub prywatny innego uczestnika rynku;
   • rejestracja dotyczy znaku towarowego identycznego lub łudząco podobne do zgłoszonego wcześniej;
   • narusza dobre obyczaje;
   • wykorzystuje flagi lub symbole narodowe albo symbole organizacji międzynarodowych do których używania zgłaszający nie ma prawa;
   • wykorzystuje nazwiska, nazwy obszarów geograficznych.

   Odmowa rejestracji skutkuje wysłaniem do wnioskodawcy zastrzeżeń (ang. notification of reason for refusal or an amendment). Wnioskodawca ma prawo ustosunkować się do zastrzeżeń. Jeżeli mimo to znak nie spełnia wymagań zostanie wydana decyzja odmowna (ang. Decision of Refusal).

   Od decyzji przysługuje odwołanie do trzy- lub pięcioosobowego składu urzędników JPO. Należy je złożyć w terminie 3 dni od dnia otrzymanie decyzji. W zależności od rozstrzygnięcia odmowa może zostać podtrzymana lub skład może zadecydować o rejestracji znaku. Wydanie kolejnej decyzji negatywnej uprawnia do złożenia odwołania do sądu (ang. Intellectual Property High Court), a następnie do sądu najwyższego (ang. Supreme Court).

   Jeśli JPO nie stwierdziło przeszkód do rejestracji znaku jest on publikowany w Trademark Gazette. Z tą datą otwiera się również termin do złożenia sprzeciwu do znaku przez konkurencję.

   Przedłużenie terminu na zajęcie stanowiska

   Zgłaszający może zażądać przedłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi na zastrzeżenia podniesione przez JPO.

   • wniosek należy złożyć przed upływem terminu na dokonanie czynności (wniosek można również wyjątkowo złożyć w terminie 2 miesięcy po upływie terminu podstawowego lub przedłużonego);
   • termin ulega wydłużeniu o 1 miesiąc;
   • wniosek o przedłużenie terminu podlega opłacie w wysokości nie mniejszej niż 2,100 jenów.

   Procedura sprzeciwowa

   Podmiot, który uważa, że opublikowany w Official Gazette znak towarowy nie powinien otrzymać ochrony ma prawo złożyć sprzeciw w terminie 2 miesięcy od dnia umieszczenia informacji w systemie.

   Procedura sprzeciwowa toczy się przed JPO i przypomina nieco postępowanie sądowe. Strony mogą zgłaszać dowody, twierdzenia i wnioski, odpowiadać na stanowisko zajęte przez stronę przeciwną.

   Od decyzji w sprawie sprzeciwu przysługuje odwołanie do sądu zajmującego się własnością intelektualną, a od jego wyroku do sądu najwyższego.

   Jeżeli w 2-miesięcznym terminie sprzeciw nie wpłynie lub nie zostanie uwzględniony, znak towarowy jest wpisywany do rejestru i uzyskuje oficjalną ochronę. Ten etap to tzw. Establishment of a Trade Mark Right. Opłata rejestracyjna musi zostać zapłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji o rejestracji znaku.

   Rejestracja znaku towarowego jest czasochłonnym i skomplikowanym procesem, który wymaga nie tylko znajomości lokalnych przepisów, ale również praktyki JPO oraz sądów. Dlatego w celu skutecznej ochrony marki warto korzystać ze wsparcia kancelarii z doświadczeniem w prawie IP.

   Odnowienie prawa na znak towarowy

   Aby znak towarowy gwarantował ochronę musi być odnawiany co 10 lat. Wniosek o przedłużenie ochrony można złożyć na 6 miesięcy przed jej upływem oraz do 6 miesięcy po jej wygaśnięciu. Spóźnione domaganie się ochrony podlega dodatkowej opłacie.

   Wniosek o przedłużenie ochrony to także dobry moment na ewentualną zmianę klas i towarów objętych rejestracją. Podanie ich na formularzu rejestracyjnym „petryfikuje” zakres znaku towarowego na kolejny 10-letni okres.

   Koszt rejestracji znaku towarowego w Japonii

   Koszt rejestracji i ochrony znaku towarowego w Japonii zależy od zakresu znaku towarowego. Wszystkie opłaty są uiszczane w lokalnej walucie, jenach (JPY) i wynoszą:

   • za złożenie wniosku – 3,400 JPY + 8,600 JPY za każdą dodatkową klasę;
   • za rejestrację znaku – 32,900 JPY za każdą klasę;
   • odnowienie ochrony – 43,600 JPY za każdą klasę;
   • złożenie sprzeciwu – 3,000 JPY + 8,000 JPY za każdą dodatkową klasę;
   • odwołanie – 15,000 JPY + 40,000 JPY za każdą dodatkową klasę;
   • termin rozprawy – 15,000 JPY + 40,000 JPY za każdą klasę;
   • od 2,100 do 7,200 JPY – przedłużenie terminu do dokonania czynności (w zależności od etapu sprawy).

   JPO może rozłożyć opłaty na raty, wtedy ich sumaryczna wysokość będzie nieco wyższa.

   Ochrona marki powinna być priorytetem dla każdego przedsiębiorcy. Opracowanie właściwej strategii jeszcze przed wprowadzeniem na rynek towarów lub usług zwiększa szansę na sukces, ogranicza koszty i pozwala sprawnie radzić sobie z ewentualnymi próbami naruszenia prawa do znaku towarowego. W tym celu warto sięgnąć po pomoc specjalistów z zakresu prawa własności intelektualnej.

   Pytania i odpowiedzi

   Udzielenie pełnomocnictwa japońskiego rzecznikowi patentowemu jest niezbędne jeśli zgłaszający nie ma na terenie Japonii stałego miejsca zamieszkania lub siedziby. Pełnomocnik staje się tzw. Patent Administratorem, czyli osobą legitymowaną do działania w imieniu zgłaszającego przed JPO. Zaleca się korzystanie z usług profesjonalisty, nawet gdy nie wymagają tego przepisy ze względu na stopień skomplikowania procedury.

   Zgłoszenie znaku towarowego odwzorowanego alfabetem łacińskim oraz japońskim gwarantuje szeroką ochronę. Ograniczenie się wyłącznie do alfabetu łacińskiego sprawia, że lokalni przedsiębiorcy nadal mogą zarejestrować tożsamy lub podobny znak pisany katakaną. Co więcej dwujęzyczna rejestracja to szansa na dotarcie do większej liczby odbiorców.

   Tak, znak towarowy musi być komercyjnie wykorzystywany do oznaczania towarów lub usług . Inaczej jest narażony na zarzut nieużywania (ang. Non-use claim) ze strony innych uczestników obrotu. Znak musi zacząć być używany w terminie 3 lat od dnia uzyskania ochrony. Używanie musi być nieprzerwane i wynosić minimum 3 lata.

   Warto wiedzieć

   Nasze Aktualności prawne

   Zaufali nam