Zjednoczone Emiraty Arabskie (ang. United Arab Emirates, UAE) to państwo arabskie położone na Bliskim Wschodzie. Jego gospodarka oparta jest obecnie głównie na wydobyciu gazu ziemnego i ropy naftowej. Coraz większe znaczenie odgrywa też przemysł, głównie rafineryjny, ale również stalowy, hutniczy i budowlany. Nadal istotną część ekonomii stanowi rybołówstwo. W 2019 roku PKB Emiratów Arabskich zostało oszacowane na ponad 421 miliardów USD. Gospodarka arabska jest chłonna co sprawia, że wielu przedsiębiorców próbuje rejestrować tam biznes o zasięgu międzynarodowym. Jak chronić markę i zarejestrować znak towarowy w UAE?

  Krok 1 z 3
  Zweryfikuj bezpłatnie znak towarowy
  Lub

  Wybierz dokument z dysku

  albo przeciągnij i upuść tutaj

  Rozpocznij weryfikację
  Krok 2 z 3
  Na jakim obszarze chcesz zabezpieczyć prawa?
  Wróć
  Dalej
  Krok 3 z 3
  Na jaki adres wysłać wyniki weryfikacji?
  Wróć
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Dziękujemy za zgłoszenie.

  W ciągu 24 godzin przekażemy wynik weryfikacji na wskazany adres e-mail lub skontaktujemy się telefonicznie.

  Zaufali nam

  marki - zarejestrowanie znaku

  Czym jest znak towarowy i dlaczego warto go zarejestrować?

  Zgodnie z federalnym dekretem Nr. 36 z 2021 roku dotyczącym znaków towarowych znakiem może być m.in:

  • nazwa lub wyraz;
  • podpis;
  • litera lub cyfra;
  • grafika lub logo;
  • tytuł;
  • pieczęć;
  • wzór graficzny.

  Znak towarowy pełni przede wszystkim funkcję odróżniającą, czyli umożliwia indywidualizację towarów lub usług należących do wnioskodawcy. Rejestracja znaku towarowego to nie tylko prawo do wyłącznego posługiwania się oznaczeniem, ale także dodawania w jego sąsiedztwie symbolu ® oraz dochodzenia na drodze sądowej swoich praw w przypadku wykorzystania tożsamego lub podobnego znaku przez konkurencję.

  Rejestracja znaku towarowego zwiększa również wartość przedsiębiorstwa. Oznaczenie może być też sprzedane, objęte licencją lub zarządzane w inny sposób analogicznie do prawa własności.

  Własnością przemysłową oraz intelektualną w Zjednoczony Emiratach Arabskich zajmuje się Ministerstwo Ekonomii. Za pośrednictwem rządowej strony internetowej można zarejestrować nie tylko znak towarowy, ale również patent i inne aktywa IP.

  Co nie może być znakiem towarowym?

  Znakiem towarowym nie mogą być określone kategorie oznaczeń. Dotyczy to m.in.:

  • obraźliwych odwołań do religii lub obyczajów;
  • znaków, które pozostają w konflikcie z prawem islamskim lub szariatem;
  • symboli narodowych (np. flagi);
  • symboli organizacji międzynarodowych (np. Czerwony Półksiężyc lub Czerwony Krzyż);
  • nazw i tytułów wykorzystywanych przez inne podmioty;
  • bezpośrednich tłumaczeń renomowanych brandów;
  • nazw geograficznych.

  Lokalne przepisy regulujące własność intelektualną mogą przewidywać również inne wyłączenia. Przed złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej z doświadczeniem w ochronie aktywów IP, która pomoże ustalić czy dane oznaczenie ma zdolność odróżniającą i nie narusza obowiązujących przepisów.

  Poszukiwanie znaku towarowego

  Formalne złożenie aplikacji powinno być poprzedzone przez poszukiwanie tożsamych i podobnych znaków towarowych. To bardzo ważny etap, ponieważ naruszenie praw osób trzecich poprzez wykorzystanie chronionego oznaczenia może skutkować wytoczeniem powództwa i dochodzeniem odszkodowania.

  Poszukiwania znaku towarowego można przeprowadzić np. za pośrednictwem platformy Marcaria. Czynności warto zlecić rzecznikowi patentowemu, co zwiększa szansę na poprawną i skuteczną analizę rynku.

  Jak zarejestrować znak towarowy?

  Do rejestracji znaku towarowego niezbędne jest złożenie wniosku za pośrednictwem serwisu internetowego Ministerstwa Ekonomii. Platforma dostępna jest w języku angielskim oraz arabskim i może być wykorzystywana również do składania sprzeciwów, dokonywania opłat IP lub zarządzania udzielonymi licencjami.

  Do wniosku rejestracyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

  • odwzorowanie znaku towarowego;
  • pełnomocnictwo;
  • dokument pierwszeństwa, jeżeli wnioskodawca domaga się rejestracji z pierwszeństwa;
  • kopia paszportu;
  • dowód uiszczenia opłaty;
  • lista towarów i klas usług według Klasyfikacji Nicejskiej;
  • inne załączniki, w zależności od okoliczności sprawy.

  Skontaktuj się z nami

   Kontakt
   Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce prywatności.

   Złożenie wniosku obliguje zgłaszającego do zapłacenia opłaty aplikacyjnej w wysokości 8 700 AED (dirhamy Zjednoczonych Emiratów Arabskich). Wszystkie opłaty uiszczane są wyłącznie w walucie AED.

   Zjednoczone Emiraty Arabskie stosują Klasyfikację Nicejską jako instrument pomocniczy w celu określenia zakresu ochrony gwarantowanej przez znak towarowy. W momencie składania wniosku rejestracyjnego należy określić, dla jakich towarów lub usług ma być zarejestrowany znak towarowy. Dokonywany wybór jest wiążący, a zmiany w zakresie ochrony można wprowadzić dopiero po 10 latach, składając wniosek o przedłużenie ochrony.

   Zaleca się, aby Klasyfikację Nicejską traktować jako wytyczne i zgłaszać tylko te produkty i usługi, które rzeczywiście będą wykorzystywane. Jeżeli właściciel znaku nie zacznie komercyjnie wykorzystywać oznaczenia na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich w terminie 5 lat od dnia otrzymania formalnej ochrony, naraża się na zarzut niekorzystania ze znaku (ang. Non-use claim) oraz wykreślenie go z rejestru.

   Etapy rejestracji znaku towarowego

   Po złożeniu wniosku do Ministerstwa Ekonomii referent bada zgłoszenie pod kątem braków formalnych, a następnie dokonuje oceny materialnoprawnej, która obejmuje m.in. zdolność odróżniającą znaku, ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd i odwzorowanie oznaczenia.

   W przypadku stwierdzenia braków formalnych zgłoszenia lub nieprawidłowości w samym znaku wnioskodawca jest wzywany do poprawy aplikacji. Jeżeli nie dokona korekty w wyznaczonym terminie zgłoszenie zostanie odrzucone.

   Jeżeli w toku badania wniosku Ministerstwo nie stwierdzi nieprawidłowości, wnioskodawca zwykle otrzymuje odpowiedź w terminie 30 dni.

   Kolejnym etapem rejestracji znaku towarowego jest publikacja znaku w dzienniku oraz dwóch, wybranych przez zgłaszającego lokalnych gazetach, m.in. al Khaleej, al Watan, al Ittihad, al Bayan. W dniu publikacji otwiera się 30-dniowy termin do złożenia sprzeciwu przez innych uczestników rynku.

   Procedura sprzeciwowa i rejestracja znaku towarowego

   Po wpłynięciu sprzeciwu Ministerstwo Ekonomii bada jego treść. W określonych przypadkach może go od razu odrzucić, ale jeśli spełnia wymagania formalne, pismo jest przekazywane wnioskodawcy. Procedura sprzeciwowa przypomina postępowanie sądowe. Strony mogą przytaczać wnioski i twierdzenia, powoływać dowody oraz ustosunkowywać się do stanowiska wnioskodawcy.

   Jeżeli w ustawowym terminie nie wpłynie żaden sprzeciw lub zostaną one uznane za nieskuteczne znak jest wpisywany do urzędowego rejestru, a wnioskodawca otrzymuje certyfikat rejestracji, który zawiera najważniejsze informacje takie jak:

   • numer i nazwę znaku towarowego;
   • imię i nazwisko lub nazwę właściciela znaku;
   • odwzorowanie znaku;
   • wskazanie klas usług i towarów według Klasyfikacji Nicejskiej.

   Świadectwo rejestracji to bardzo silny dowód w przypadku sporu sądowego na tle prawa do danego oznaczenia. Pozwala w sposób niebudzący wątpliwości ustalić właściciela znaku towarowego.

   Postępowanie sądowe w sprawach IP

   Cywilnymi sprawami z zakresu IP zajmują się sądy powszechne (wydziały cywilne) odrębne w niektórych emiratach, tzw. local courts. W przypadku braku sądu lokalnego jurysdykcję przejmuje Federalny Sąd Cywilny. Niektóre wolne strefy jak Dubai International Financial Centre lub Abu Dhabi Global Market mają własne sądy właściwe w sprawach IP.

   Odnowienie i anulowanie znaku towarowego

   Zarejestrowany znak towarowy otrzymuje ochronę na 10 lat. Po tym czasie podmiot, który chce nadal korzystać z ochrony może ją przedłużyć na kolejny 10-letni okres po uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

   Złożenie wniosku o odnowienie prawa do znaku to dobry moment, aby dokonać ewaluacji skuteczności zakresu zgłoszenia. Może się okazać, że dobrą decyzją będzie ograniczenie zakresu obowiązywania znaku towarowego.

   Całkowity czas rejestracji znaku towarowego wynosi około 10 miesięcy. Może jednak ulec wydłużeniu z uwagi na wzywanie zgłaszającego do uzupełnienia braków lub złożenie sprzeciwu przez konkurencję.

   Przedsiębiorca, który chce zrezygnować z przyznanej ochrony może złożyć wniosek on-line za pośrednictwem Ministerstwa Ekonomii. Służy do tego usługa „Anulowania znaku towarowego na wniosek właściciela” (ang. Cancel Registered Trademark By Owner Request). Wniosek o anulowanie ochrony musi ostać opłacony (1,500 AED). Jeżeli Ministerstwo zatwierdzi wniosek konieczna jest również publikacja ogłoszenia o anulowaniu znaku w dwóch lokalnych gazetach.

   Koszt rejestracji znaku towarowego w Emiratach Arabskich

   Na koszty rejestracji znaku w Emiratach Arabskich składa się:

   • opłata aplikacyjna;
   • opłata za publikację w dzienniku znaków towarowych;
   • opłata za rejestrację.

   Dodatkowe koszty obejmują odnowienie prawa ochronnego na znak towarowy (6,700 EAD). Wniosek wraz z ostatnim aktualnym certyfikatem powinien być złożony przed jej ustaniem lub do 3 miesięcy po jej wygaśnięciu. W przypadku złożenia wniosku po terminie to dodatkowa opłata w wysokości 1,000 AED.

   Niezależnie od opłat administracyjnych trzeba doliczyć ewentualne koszty związane z obsługą prawną lub doradztwem IP. Procedury realizowane w ramach zarządzaniem aktywami IP przez Ministerstwo Ekonomii wymagają udzielenia pełnomocnictwa lokalnemu rzecznikowi patentowemu.

   Skuteczna ochrona marki zaczyna się jeszcze przed złożeniem oficjalnego wniosku o rejestrację. Przedsiębiorca powinien zastanowić się dla jakiego zakresu dóbr i usług chce domagać się ochrony i na jakim terytorium, a także jak mądrze zarządzać swoimi aktywami IP. Zaplanowanie strategii działania pozwala na szybsze uzyskanie ochrony, która będzie skuteczna.

   Pytania i odpowiedzi

   Dla uzyskania pełnej ochrony zaleca się zarejestrowanie znaku dwujęzycznie – w języku angielskim (alfabetem łacińskim) oraz w języku arabskim (spółgłoskowym alfabetem arabskim). Ograniczenie się wyłącznie do języka angielskiego nie zabezpiecza przed zarejestrowaniem tożsamego lub podobnego znaku w języku lokalnym. Dwujęzyczne odwzorowanie znaku to także szansa na przyciągnięcie uwagi większej ilości klientów.

   W Zjednoczonych Emiratach Arabskich można posługiwać się niezarejestrowanym znakiem towarowym, ale gwarantuje on bardzo słabą ochronę. Musi również spełniać wymagania przewidziane dekretem o znakach towarowych.

   Rejestracja znaku gwarantuje ochronę na terenie siedmiu emiratów – Abu Zabi, Dubaju, Szardży, Adżmanie, Umm al-Kajwajnie, Ras al-Chajmie oraz Fudżjarze. Warto jednak pamiętać, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są częścią WIPO. Uzyskanie lokalnej rejestracji pozwala na wystąpienie do WIPO z wnioskiem o rozszerzenie ochrony na wybrane kraje świata.

   Warto wiedzieć

   Nasze Aktualności prawne

   Zaufali nam