|
10 czerwca 2020

Spis treści

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ

Dywersyfikacja ryzyka gospodarczego przy jednoczesnym zoptymalizowaniu kosztów podatkowych są jednymi z głównych przyczyn, dla których wielu przedsiębiorców prowadzących działalność – w tym w formie spółki cywilnej decyduje się na zmianę formy prawnej poprzez przekształcenie spółki w spółkę komandytową

Przedstawiamy dzisiaj schemat przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową wraz ze wskazaniem zalet i zagrożeń, procesu przekształcenia jak i szacunku kosztów przekształcenia.

ZALETY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 

DLACZEGO WARTO PRZEKSZTAŁCIĆ SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ

Warto na początku wskazać na cechy spółki komandytowej, aby uwypuklić korzyści płynące z przekształcenia.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ


Spółka komandytowa jest spółką tzw. osobową, w której za długi w pierwszej kolejności odpowiada spółka jako odrębny podmiot, ale w dalszej kolejności już wspólnicy. Przy czym odpowiedzialność wspólników jest zróżnicowana – komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem, a komandytariusz odpowiada tylko do wysokości zadeklarowanej w umowie spółki sumy komandytowej (np. 1.000,00 zł).

W przypadku spółki cywilnej to zawsze ta konkretne osoby fizyczne (wspólnicy) odpowiadają za długi spółki. Działanie w formie spółki komandytowej pod kątem odpowiedzialności jest więc korzystniejsze, szczególnie, że komplementariuszem można uczynić np. sp. z o.o., której odpowiedzialność jest dodatkowo zmniejszona. stąd, często powstają spółki komandytowej, których wspólnikiem – komplementariuszem jest sp. z o.o.


ŁATWOŚĆ PRZENIESIENIA BIZNESU NA OSOBĘ TRZECIĄ


Wspólnik spółki cywilnej nie przekaże swojej działalności na osobę trzecią, a w przypadku wspólnika spółki komandytowej ogół praw i obowiązków można przenieść na osobę trzecią. W praktyce oznacza to wyjście ze spółki, a spółka jako taka działa dalej z innym składem osobowym.


DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI JAWNEJ


Spółka cywilna chcąc pozyskać finansowanie na działalność, musiałby z inwestorem zawierać umowy, np. umowy pożyczki, a działając w formie spółki komandytowej inwestor na określonych zasadach mógłby wejść do spółki jako jej wspólnik (zwykle komandytariusz) i wnieść wkład – pieniężny lub niepieniężny, a tym samym dokapitalizować jej działalność. Inwestorzy są bardziej skorzy na współpracę ze spółką aniżeli z jednoosobowym przedsiębiorcą.


DZIAŁALNOŚĆ NA WYPADEK ŚMIERCI WSPÓLNIKA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ


Jeżeli jeden ze wspólników spółki komandytowej umrze, spółka może z powodzeniem dalej działać, a w umowie spółki komandytowej wspólnicy określą zasady tego działania. Z kolei w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej przejęcie po nim działalności jest utrudnione (skomplikowany mechanizm zarządu sukcesyjnego lub niechęć do kontynuowania działalności przez spadkobierców).


KORZYŚCI PODATKOWE SPÓŁKI JAWNEJ


Spółka komandytowa nie jest płatnikiem podatku dochodowego, a są nimi wspólnicy. Opodatkowanie zależne jest od udziału w spółce danego wspólnika, a więc – w przeciwieństwie do takich spółek jak sp.  z o.o. – mamy jednorazowe opodatkowanie (tak jak w przypadku jednoosobowej działalności).

CECHY PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ

Kancelaria Kraków

Skutkiem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową jest to, że z momentem wpisu spółki komandytowej do rejestru KRS byli wspólnicy spółki cywilnej stają się wspólnikami spółki komandytowej, a  majątek wspólników spółki cywilnej majątkiem spółki komandytowej. Dochodzi do tzw. sukcesji generalnej, czyli przejęcia wszelkich praw i obowiązków, tj. nie jest więc wymagana zmiana umów z kontrahentami, o ile oczywiście strony danej umowy poprzez szczegółowe postanowienia nie ograniczyli tej “swobody”.

Pozostaje jednak zdecydować, którzy wspólnicy spółki cywilnej zajmą rolę komplementariusza (tego, który będzie reprezentował spółkę, ale i ponosił odpowiedzialność nieograniczoną), a którzy komandytariuszem (tym, który nie może działać w imieniu spółki, ale jego odpowiedzialność jest ograniczona tylko do wysokości zadeklarowanej w umowie).

PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ

kancelaria poznań RPMS

Jeżeli umowa spółki cywilnej pozwalała na prowadzenie spraw spółki wszystkim wspólnikom, przekształcenie może odbyć się w formie uproszczonej:

Wspólnicy spółki cywilnej przygotowują projekt uchwały o przekształceniu.


Dochodzi do ustalenia zasad działania spółki komandytowej poprzez sporządzenie projektu umowy spółki komandytowej.

W tym punkcie trzeba pamiętać, że umowa spółki komandytowej musi zawierać minimalne dane z kodeksu spółek handlowych, jak przedmiot działalności, firma, określenie wkładów wspólników, czy okresu działalności.

Wspólnicy spółki cywilnej jednogłośnie (!) wyrażają zgodę na przekształcenie formy i brzmienie umowy spółki komandytowej (konieczna jest forma aktu notarialnego).


Złożenie wniosku do rejestru KRS o wpis przekształcenia (przekształcenie następuje z momentem wpisu – tzw. konstytutywny charakter wpisu).


KOSZTY PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ I CZAS REALIZACJI

Koszt: Taksa notarialna (zależna od wysokości wkładów), koszt rejestracji spółki komandytowej (600 zł) oraz opodatkowanie PCC (0,5%) jeżeli wzrosła wartość wkładów wspólników, a także ewentualnego wsparcia prawnego (np. kancelarii prawej obsługującej proces przekształcenia) czy księgowego


Czas realizacji: Czas przygotowań ww. dokumentów oraz czas realizacji wniosku w KRS (łącznie: ok. 2-3 miesiące).

FORMA ŁĄCZĄCA ZALETY SPÓŁKI Z O.O. ZE SPÓŁKĄ KOMANDYTOWĄ (SP. Z O.O. SP. K.)

windykacja

Najczęściej wspólnicy spółki cywilnej decydują się na przekształcenie od razu w spółkę komandytową, której komplementariuszem (czyli tym, który prowadzi jej sprawy ale i odpowiadająca również całym majątkiem za jej zobowiązaniabędzie spółka z o.o. W tym celu trzeba utworzyć od podstaw sp. z o.o. (wspólnikami i członkami zarządu są wspólnicy s.c.),  która kolejno stanie się wspólnikiem spółki cywilnej.

Dopiero na tym etapie spółka cywilna dokona przekształcenia w sp.k., ustalając, że sp. z o.o. będzie komplementariuszem, a osoby fizyczne komandytariuszami. Trzeba pamiętać, że wtenczas warto ustalić udział w zysku sp. z o.o. na poziomie niskim, np. 2%, a komandytariuszy w odpowiednio większym.

Rozwiązanie takie jest dłuższe w realizacji i wymaga poniesienia większych kosztów (koszt założenia sp. z o.o. przy minimalnym kapitale zakładowym 5000 zł), jednak pozwala na ograniczenie odpowiedzialności wspólników.

Minusem jest konieczność prowadzenia dwóch księgowości – Sp. z o.o. jako pełnej księgowości i spółki komandytowej.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

DAJ NAM ZNAĆ W SEKCJI KOMENTARZ PONIŻEJ LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Prawna RPMS