Wyjątkowy biznes wymaga wyjątkowej ochrony. Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

Zarejestrowany znak towarowy powoduje, iż formalnie nabywamy prawo do marki używanej w naszym przedsiębiorstwie. Stanowi on wartość dodatnią przedsiębiorstwa, powoduje, że nasza firma staje się rozpoznawalna wśród konsumentów zarówno o zasięgu lokalnym, jak i międzynarodowym. Niekiedy sam znak towarowy, który zdobył renomę oraz rozpoznawalność stanowi główną wartość przedsiębiorstwa, dlatego często może stać się celem idealnym do obrania przez nieuczciwą konkurencję, czy też niezadowolonych klientów.

Rejestracja znaku towarowego jest dla przedsiębiorstwa zawsze korzystna.

Trudno bowiem uznać, iż z samego faktu założenia działalności gospodarczej, czy też zarejestrowania firmy uzyskujemy prawa do marki. Nic bardziej mylnego.

Z tego artykułu dowiesz się czym jest znak towarowy, komu przysługuje prawo ochronne na znak towarowy oraz czy warto zarejestrować znak towarowy ?

Czym jest znak towarowy ?

Każdemu przedsiębiorcy oraz konsumentowi kojarzą się najbardziej popularne znaki towarowe na świecie, takie jak słynny napis Coca-coli, znajdujący się na czerwonym tle, popularne nadgryźnięte jabłko słynnej marki produkującej telefony oraz laptopy, loga najbardziej popularnych samochodów osobowych, czy też znaki sklepów sieciowych, które znajdziemy w każdej galerii w mieście. Odkąd w 1993 r. Louboutin pomalował pożyczonym od asystentki czerownym lakierem do paznokci podeszwę nieudanego prototypu szpilek, czerwone podeszwy stały się jego znakiem rozpoznawalnym na całym świecie.

Aby mieć prawo do wyłączonego umieszczania użytego koloru na podeszwie obuwia, Louboutin dokonał rejestracji oznaczenia znaku towarowego.

Podstawą regulacji dotyczących znaków towarowych oraz ich rejestracji w Rzeczpospolitej, a także uprawnień wynikających z uzyskania ochrony stanowi ustawa: Prawo własności przemysłowej, która w art. 120 stwierdza, iż:

 1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.
 2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Zatem znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Znaki towarowe stanowią symbol wyróżniający jednego przedsiębiorcę od oznaczenia symboli, marki drugiego przedsiębiorstwa. Dzięki swojej rozpoznawalności oraz określonemu wizerunkowi budują markę oraz wizerunek określonej działalności, czy produktu.

Jakie są przesłanki do udzielenia ochrony znakom towarowym ?

Podstawą udzielenia ochrony znakom towarowym, jest konieczność spełnienia łącznie dwóch przesłanek:

 1. znaki towarowe- muszą nadawać się do odróżnienia towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego przedsiębiorstwa,
 2. znaki towarowe – muszą nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Czy to oznacza, że tylko wielcy giganci, wchodzący w skład międzynarodowych korporacji mogą zarejestrować swój znak towarowy ?

Każdy przedsiębiorca uprawniony jest do uzyskania ochrony znaku towarowego, który z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności stanowi wyróżnienie przedsiębiorstwa, a przy tym jest rozpoznawalny na zewnątrz.

Nie istnieje prawny obowiązek dokonania rejestracji znaku towarowego, jednak uzyskanie przez przedsiębiorcę prawnej ochrony znaku towarowego daje pewność, iż żaden inny przedsiębiorca nie będzie mógł oznaczać swoich produktów oraz usług zastrzeżonym znakiem towarowym. Jest to o tyle ważna informacja, iż w przypadku rozpoznawalności na rynku, istnieje potencjalne zagrożenie działania nieuczciwej konkurencji, która zechce wykorzystać jakże cenny, bo rozpoznawalny wśród konsumentów znak.

Co może zatem stanowić przedmiot znaku towarowego?:

Znakiem towarowym może być m.in.: wyraz, rysunek, ciąg znaków, litera, ornament, kolor, forma przestrzenna, nazwisko, a także dźwięk.

Najczęściej znaki towarowe występują w formie:

 • słownej – wyraz, ciąg znaków;
 • słowno-graficznej – logo, rysunek, ornament;
 • graficznej- logo, ornament, symbol, rysunek;
 • przestrzennej – określony kształt lub forma towaru bądź opakowania;

Konieczne jest dokładne określenie znaku towarowego….

Szczegółowy zakres definicji określenia znaku towarowego przedstawia §6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. Z treści Rozporządzenia wynika obowiązek określenia znaku w sposób szczegółowy, a polegający na przedstawieniu bądź wyrażeniu w podaniu w sposób graficzny, np. w formie zdjęcia, fotografii, a także w razie potrzeby także na jego dokładnym opisaniu.

W podaniu składanym do Urzędu Patentowego należy określić rodzaj znaku towarowego oraz jego kolorystykę.

Zgodnie z treścią art. 141 ust. 2 ustawy Prawa własności przemysłowej zgłoszenie znaku powinno zawierać dołączone fotografie lub odbitki przedstawiające w sposób wyraźny zgłaszany znak.

Zamieszczenie opisu jest konieczne, gdy samo przedstawienie fotograficzne znaku nie jest wystarczające do dostatecznego przedstawienia znaku towarowego.

Rozporządzenie zawiera dokładne informacje, jakie elementy powinno zawierać podanie zgłoszeniowe.

Dokonując zgłoszenia, w podaniu musimy określić:

 • nazwisko i imię oraz adres zamieszkania lub nazwę oraz adres siedziby zgłaszającego;
 • numer identyfikacyjny REGON, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający go posiada;
 • nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika;
 • wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny albo o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy;
 • oświadczenie zgłaszającego, że zamierza skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania pierwszego zgłoszenia lub nazwę, miejsce i kraj wystawy oraz datę wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie;
 • wykaz towarów, dla których znak towarowy jest przeznaczony;
 • wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają przez wspólnego pełnomocnika;
 • podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika;
 • spis załączonych dokumentów i oświadczeń.

Czynności urzędowe:
Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd Patentowy niezwłocznie dokonuje czynności zgłoszeniowych, które określone są w art. 41 ust. 1 pwp, czyli nadaje numer zgłoszenia, potwierdza datę wpłynięcia podania do Urzędu oraz zawiadamia, o tym zgłaszającego.

W przypadku stwierdzenia przez UPRP, że w zgłoszeniu nie został określony znak towarowy lub nie zostały wskazane towary, dla których znak towarowy jest przeznaczony, Urząd wzywa do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia w wyznaczonym terminie wskazanych braków i istotnych usterek.

Komu przysługuje prawo ochronne na znak towarowy

Prawo ochronne na znak towarowy przysługuje podmiotowi, który go zgłosił lub osobie, która nabyła prawo do tego znaku towarowego.

Prawo ochronne może zostać udzielone na indywidualny lub na wspólny znak towarowy.
Indywidualny znak towarowy przysługuje tylko na rzecz jednego uprawnionego, zgłoszonego przez osobę fizyczną, prawną, organ administracji rządowej lub państwową jednostkę organizacyjną działającą w imieniu Skarbu Państwa.

Wspólny znak towarowy może uzyskać organizacja mająca zdolność do nabywania oraz zaciągania zobowiązań w swoim imieniu, która została powołana do reprezentowania interesów danego przedsiębiorcy. Do uzyskania wspólnego znaku towarowego uprawniona jest także osoba prawna działająca na podstawie przepisów prawa publicznego.

Prawo używania wspólnego znaku towarowego przysługuje w przypadku:

 • organizacji – tej organizacji lub jej członkom;
 • osoby prawnej działającej na podstawie przepisów prawa publicznego – tej osobie lub osobom upoważnionym do używania tego znaku na podstawie regulaminu używania znaku.

Rejestracja krajowa…

W przypadku otrzymania akceptacji ze strony Urzędu, znak towarowy zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Urzędu Patentowego.

W tym czasie rozpoczyna się tzw. okres sprzeciwowy, który oznacza, iż jeżeli w czasie jego trwania żaden z podmiotów nie zgłosi sprzeciwu, zgłoszony znak towarowy uzyska ochronę.

Ochrona przyznawana jest od daty zgłoszenia.

Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia. W celu uzyskania przedłużenia na ochrony na kolejne 10 lat, należy na konto Urzędu Patentowego wnieść wymaganą opłatę za ochronę w ustawowym terminie.
Uzyskanie ochrony na znak towarowy na terytorium Polski daje wyłączność na korzystanie z zarejestrowanego oznaczenia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej.

Przysługuje także sprzeciw….

Jeżeli uważasz, że zgłoszony znak towarowy jest podobny do znaku oznaczającego Twoje przedsiębiorstwo, pamiętaj, iż możesz skorzystać z uprawnienia w postaci zgłoszenia sprzeciwu, który może zostać zgłoszony w terminie 3-miesięcznym.

Sprzeciw do zgłoszonego znaku towarowego może wnieść:

 • osoba uprawniona do wcześniejszego znaku towarowego;
 • uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego;
 • osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego.

Co zrobić, jeśli upłynął termin do złożenia sprzeciwu…

Po upływie 3 miesięcznego terminu, pozostaje możliwość wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie znaku.

Znak towarowy europejski….

Uzyskanie ochrony na unijny znak towarowy daje wyłączność na korzystanie z zarejestrowanego oznaczenia na terenie wszystkich krajów należących do UE. W Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante, który zajmuje się rozpatrywaniem zgłoszeń znaków europejskich, funkcjonuje system sprzeciwowy analogiczny jak występujący w procedurze krajowej.

Trzeci możliwy sposób rejestracji – międzynarodowy znak towarowy….

Trzecim możliwym rodzajem rejestracji znaku towarowego jest dokonanie zgłoszenia w trybie międzynarodowym. W systemie międzynarodowym można wyznaczyć do ochrony poszczególne kraje, wybrane przez podmiot zgłaszający, które są członkami Porozumienia madryckiego oraz Protokołu do porozumienia.

Skutki uzyskania ochrony na znak towarowy

Na podstawie art. 153 pwp nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
W powyższym zakresie powstaje zatem po stronie właściciela znaku towarowego monopol właścicielski, eksploatacyjny oraz biznesowy.
Ochronę powyższego monopolu zapewnia art. 296 ust. 1 pwp, który stwierdza, iż w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy uprawniony podmiot może żądać, żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

 1. na zasadach ogólnych albo
 2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Rejestracja znaku towarowego daje możliwość ochrony praw jego właściciela przed nadużyciami innych przedsiębiorców. Dzięki uzyskaniu ochrony, znak może być używany tylko przez osobę, która w Urzędzie Patentowym wpisana jest jako uprawniony.

Na czym polega naruszenie prawa do znaku towarowego:

Stosownie do treści art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp: na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów (1) lub znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (2), znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego, w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru, bądź renomy znaku wcześniejszego (3).

Do naruszenia w rozumieniu wskazanego powyżej przepisu dojść może poprzez bezprawne używanie zarówno znaku towarowego, jak i usługowego. Zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt. 1 pwp: “ilekroć w ustawie jest mowa o znakach towarowych, rozumie się przez to także znaki usługowe”.

Używanie przez nieuprawnionego znaku identycznego do zarejestrowanego jest dla identycznych towarów, czy usług jest bezprawne i nie wymaga dodatkowych dowodów.

W odniesieniu do drugiej sytuacji, gdy inny podmiot bezprawnie używa oznaczenia identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego, dla towarów/usług identycznych lub podobnych, odpowiedzialność powstaje, jeżeli powyższe używanie może wprowadzać w błąd konsumentów w obrocie, a w szczególności wywołuje ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem zarejestrowanym.

Dla skutecznego powstania zarzutu naruszenia, należy dokonać oceny samego znaku towarowego w oparciu o jego podobieństwo. Należy przywołać stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w orzeczeniach zwraca uwagę na konieczność całościowej oceny wizualnej, fonetycznej, znaczeniowej cech znaków, a w szczególności zwrócenia uwagi na ich elementy odróżniające.

Podstawowym elementem odniesienia dla oceny wystąpienia podobieństwa są przeciętne warunki obrotu gospodarczego, z udziałem przeciętnego konsumenta, który dany towar lub usługę spostrzega jako całość.

Podmioty, które uzyskały ochronę znaku towarowego chętnie z niej korzystają oraz wykorzystują przysługujące środki prawne w celu zwalczenia nieuczciwych działań konkurencji.

Znak towarowy, który nie korzysta z ochrony prawnej nadanej przez Urząd Patentowy jest potencjalnym celem, do wykorzystania przez nieuczciwą konkurencję, czy też nieuczciwych partnerów biznesowych.

Co zrobić, jeśli z rejestracją znaku towarowego ktoś nas ubiegnie?

Taka sytuacja jest możliwa, w przypadku, gdy nie dokonaliśmy zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu. Decyduje bowiem data zgłoszenia żądania do UPRP. W sytuacji, gdy to inny podmiot uzyska ochronę, możemy zostać wezwani do zaprzestania używania znaku nie tylko w prowadzonej działalności, ale także na stronie internetowej, czy na papierze firmowym, a więc de facto nie będziemy mieć prawa do używania znaku towarowego w żaden możliwy sposób.

Często bardzo atrakcyjny z punktu widzenia obrotu gospodarczego znak staje się celem nieuczciwych działań podmiotów, którzy chcą zyskać swoją rozpoznawalność kosztem innych.

Wyszukiwarka znaków towarowych:

Polski Urząd Patentowy na swojej stronie internetowej umożliwia wyszukiwanie zgłoszonych i zarejestrowanych znaków w oparciu o różne kryteria: nazwę, właściciela, klasy zawarte w wykazie czy datę zgłoszenia. Podobne możliwości gwarantują inne urzędy: odpowiedzialny za znaki unijne Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).

Pamiętaj, że poprzez rejestrację znaku towarowego zyskujesz:

 1. wyłączne prawo do używania znaku towarowego;
 2. rejestracja znaku towarowego podnosi prestiż firmy oraz renomę;
 3. zgłoszenie jednego zgłoszenia znaku towarowego powoduje uzyskanie ochrony na terenie całego kraju;
 4. informacje o zarejestrowanym znaku są publikowane na oficjalnych stronie Urzędu Patentowego,
 5. swój znak będziesz mógł wyszukać w Wyszukiwarce Znaków Towarowych, prowadzonej przez Urząd Patentowy,
 6. uzyskanie formy zabezpieczenia, gdyż znak towarowy może stanowić zabezpieczenie np. w banku
 7. ochronę własnej domeny internetowej – tym sposobem chronisz się przed potencjalnym zagrożeniem nieuczciwej konkurencji, która być może zechce zablokować dostęp do prowadzonej przez Ciebie strony internetowej;
 8. narzędzie do walki z konkurencją, która chciałaby posługiwać się Twoim lub podobnym znakiem towarowym i wykorzystywać go w swojej działalności;
 9. wyceniając znak towarowy, zyskujesz prawo do włączenia go w kapitał zakładowy spółki;
 10. wyceniony oraz zarejestrowany znak towarowy daje prawo do udzielania licencji, a tym samym do udzielania franczyzy;
 11. zastrzegając znak towarowy, łatwiej będzie dochodzić roszczeń od naruszyciela;
 12. możesz żądać odszkodowania za naruszenie Twojego znaku towarowego;
 13. możesz żądać unieważnienia znaku towarowego podobnego do Twojego znaku towarowego;
 14. zyskujesz możliwość zarabiania na licencjonowaniu znaku;
 15. zyskujesz prawo do sprzedania swojego znaku towarowego;

Rejestracja w Urzędzie Patentowym znaku towarowego niesie za sobą wiele korzyści. Decyzja wydana przez Urząd Patentowy daje pewność, iż jesteś pełnoprawnym właścicielem marki oraz możesz czerpać z niej wszelkie korzyści.

Rejestracja znaku towarowego zapewnia ochronę przed nieuczciwą konkurencją. Stanowi zatem skuteczne narzędzie do walki z podmiotami, które nie zamierzają działać uczciwie. Pamiętaj, że wyłącznie rejestracja znaku towarowego daje prawne możliwości walki z takimi podmiotami.

Należy podkreślić, iż liczba procesów dotyczących naruszenia znaków towarowych z roku na rok jest co raz większa.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności warto stworzyć własną wizytówkę przedsiębiorcy, jak i też należycie zadbać o własny spokój oraz bezpieczeństwo.

Pozostałe artykuły

Zostaw komentarz

Translate »