Kamila Wasilewska
|
13 listopada 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Sprzedaż sklepu internetowego, na pierwszy rzut oka, wydaje się prostą transakcją. Tymczasem, warto wiedzieć, że aby sprzedać sklep prowadzony online trzeba się najpierw do tego przygotować. Co należy mieć w zanadrzu i jakie dokumenty należy sporządzić, aby z sukcesem przeprowadzić transakcję?

  Czym właściwie jest sklep internetowy?

  Sklepy internetowe to przyszłość handlu i trudno się z tym nie zgodzić w sytuacji, gdy tylko w naszym kraju działa już kilkadziesiąt tysięcy takich podmiotów. Z czasem może okazać się jednak, że prowadzenie sklepu to nie przysłowiowa bułka z masłem: sklep nie jest rentowny, nie mamy do tego zapału, albo wręcz przeciwnie – działa na tyle dobrze, że więksi gracze są zainteresowani jego przejęciem. Wówczas pojawia się myśl o sprzedaży sklepu internetowego. Na wstępie należy zastanowić się jednak czym tak naprawdę, od strony praktycznej, ale i prawnej, jest sklep internetowy (czyli jak sprzedać sklep internetowy oraz umowa sprzedaży sklepu internetowego w związku ze sprzedażą sklepu internetowego czy sklepów internetowych i świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez kupnie sklepu internetowego, który chcesz sprzedać sklep).

  Sklep internetowy to na pozór strona internetowa, za pośrednictwem której klienci mogą dokonywać zakupów. Nic bardziej mylnego. Sklep internetowy możemy co do zasady zakwalifikować jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, czyli jako zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Wobec tego, obejmuje on w szczególności:

  • nazwę i/lub markę;
  • własność urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  • koncesje, licencje i zezwolenia;
  • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  • tajemnice przedsiębiorstwa;
  • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  W przypadku sklepu internetowego wśród składników majątkowych wskazać należy w szczególności na własność domeny, towar zalegający w magazynach, bazy danych osobowych klientów czy prawa autorskie do zdjęć, materiałów marketingowych, prawa do loga, znaków towarowych i inne.

  Ponadto, sklep internetowy można zakwalifikować także jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją z art. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Punkt 27e) tego przepisu stanowi, że zorganizowana część przedsiębiorstwa to nic innego jak organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

  „Składniki” sklepu internetowego – co można sprzedać i jak?

  Jakie konsekwencje rodzi powyższe zakwalifikowanie sklepu internetowego pod definicje z Kodeksu cywilnego i/lub Ustawy o VAT? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na mnogość elementów, które potencjalnie mogą być przedmiotem sprzedaży wraz ze sklepem jako takim, obok niego lub w ramach sprzedaży całości majątku przedsiębiorstwa. Mówimy tutaj w szczególności o prawach ochronnych na znaki towarowe, własności profili (kont) w portalach społecznościowych/biznesowych, stany magazynowe, własność domeny, prawo autorskie do materiałów marketingowych itd.

  Sprzedaż każdego z tych elementów powodować może komplikacje prawne. To z kolei sprawia, że co do zasady sprzedaż sklepu internetowego może przybrać różne formy. Może dokonać się w reżimie sprzedaży całego przedsiębiorstwa (wszystkich jego składników jednocześnie), tylko jego zorganizowanej (wyodrębnionej) części, albo tylko poprzez sprzedaż niektórych jego elementów. Dlatego właśnie, każdorazowo warto skonsultować konkretny przypadek ze specjalistami, którzy pomogą odpowiednio skonstruować niezbędną dokumentację. Przed przystąpieniem jednak do jakichkolwiek czynności sprzedażowych należy przygotować podstawowe materiały.

  Dokumenty potwierdzające własność sklepu internetowego i jego aktywów

  W pierwszym kroku należy zaopatrzyć się w dokumentację, na podstawie której będzie można wykazać potencjalnemu zainteresowanemu zakupem sklepu internetowego, że posiadamy prawa własności do wszystkich elementów będących przedmiotem transakcji. Będą to wszelkiego rodzaju umowy, certyfikaty czy zaświadczenia dotyczące składników wchodzących w skład upłynnianego majątku przedsiębiorstwa. Na tym etapie warto także sprawdzić umowy, które wiążą nas z innymi podmiotami dostarczającymi usługi do sklepu. Może się bowiem okazać, że zawierają one postanowienia ograniczające prawo przeniesienia własności na osoby trzecie, lub uniemożliwiające dokonanie cesji praw wynikających z tych umów na inne podmioty. W drugim przypadku będzie należało rozważyć zatem wypowiedzenie umów niemogących być przedmiotem cesji. W szczególności należy przypomnieć sobie brzmienie następujących umów:

  • z hostingodawcą,
  • z dostawcą chmury obliczeniowej,
  • licencyjnych,
  • na obsługę marketingową i reklamową,
  • z podmiotami świadczącymi usługi IT i wsparcie techniczne na rzecz sklepu,
  • których przedmiotem są prawa autorskie.

  Regulacje wewnętrzne

  Aby pojawili się kupujący zainteresowani sklepem, musi on być w pełni gotowy do prowadzenia za jego pośrednictwem działalności. Dlatego też powinien przede wszystkim posiadać wymagane przepisami prawa regulacje tj. w szczególności Regulamin sklepu internetowego oraz Politykę prywatności. Przed sprzedażą sklepu warto zweryfikować czy oba te dokumenty są aktualne i adekwatne.

  Regulamin sklepu internetowego

  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną zobowiązała sklepy internetowe do posiadania zbioru zasad regulujących transakcje prowadzone za ich pośrednictwem. Regulamin jest więc podstawowym dokumentem, z którego klient może uzyskać informacje o wszystkich aspektach związanych z działalnością sklepu: o formach i kosztach dostawy, polityce zwrotów, o sposobach na złożenie reklamacji etc.

  Z uwagi na to, że sklepy internetowe świadczą usługi na odległość – a więc w sposób o którym mowa szczegółowo w Ustawie o prawach konsumenta – zobowiązane są one do wypełniania obowiązków informacyjnych wobec klientów. Temu także służy owy Regulamin. Powinien on być publikowany na stronie internetowej sklepu, tak by każdy klient przed zakupem miał możliwość zapoznania się z jego postanowieniami.

  Polityka prywatności w sklepie internetowym

  Polityka prywatności to dokument, który zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informuje użytkowników sklepu o sposobie, celach i warunkach przetwarzania ich danych osobowych. Zawiera także dane kontaktowe administratora oraz szczegółowy wykaz praw przysługujących klientom sklepu w związku z byciem osobami, których dane dotyczą i sposobach ich realizacji.

  Dokumenty techniczne sklepu internetowego

  Obsługa sklepu internetowego to przede wszystkim dostęp do narzędzi, za pomocą których jest on prowadzony. Mowa tu głównie o domenie i aplikacjach służących celom analitycznym, marketingowym, organizującym pracę sklepu. Kupujący powinien otrzymać dokumentację, z której wynika w jaki sposób sklep funkcjonuje, w oparciu o jakie parametry techniczne i rozwiązania technologiczne.

  Wśród pozostałej dokumentacji, która może znaleźć zastosowanie w przypadku sprzedaży sklepu internetowego, warto wymienić także listę dostępów (w tym loginów i haseł) do platform, narzędzi i social mediów, jeżeli konta te są także przedmiotem transakcji. Jeżeli sklep internetowy korzysta z dedykowanej skrzynki pocztowej i dostęp do tej domeny podlega również przekazaniu, wówczas niezbędne jest przeprowadzenie migracji poczty elektronicznej.

  Raporty sprzedażowe i wycena sklepu internetowego

  Podstawową kwestią dotyczącą możliwości sprzedaży sklep internetowego jest wykazanie jego rentowności. Kupujący nie będzie zainteresowany co do zasady nabyciem narzędzia nieprzynoszącego zysków. W tym celu warto zaopatrzyć się w raporty sprzedażowe obejmujące ostatni rok obrotowy. Nawet jeżeli sklep nie generował w ostatnim czasie znaczących zysków (co też może stanowić przyczynę dla jego sprzedaży), warto być w posiadaniu raportów mówiących o ilości klientów, obserwatorów mediów społecznościowych, liczbie wyświetleń, odwiedzin na stronie, czy zasięgów. Każdy z tych elementów potencjalnie może stanowić o wartości sklepu i wpłynąć na zainteresowanie kupujących.

  Ponadto, niezwykle istotnym krokiem na drodze do sprzedaży sklepu internetowego jest przemyślenie kwestii ceny. Z uwagi na to, co zostało już wcześniej wskazane – to znaczy mnogość elementów transakcji – oszacowanie ceny może nastręczyć trudności. W przypadku wątpliwości warto zasięgnąć pomocy podmiotu wyspecjalizowanego w dokonywaniu wycen. Pomoże on ustalić właściwą kwotę, która powinna być z jednej strony adekwatna do wartości przedmiotu sprzedaży, z drugiej zaś strony zakładać możliwość prowadzenia w jej przedmiocie negocjacji.

  Projekt umowy sprzedaży sklepu internetowego

  Przygotowując się do transakcji polegającej na sprzedaży sklepu internetowego należałoby przygotować projekt umowy, która byłaby przedmiotem negocjacji z potencjalnym kupującym. Z uwagi na jej wielowątkowość dobrze jest zasięgnąć opinii lub wręcz pomocy specjalisty. Wykwalifikowany prawnik przygotuje postanowienia umowy sprzedaży w sposób najlepiej oddający intencje stron, odpowiednio zabezpieczając ich interesy. W szczególności powinna ona zawierać szczegółową listę elementów, które mają zmienić w drodze transakcji właściciela, szczegółowe wskazanie stron transakcji, sposoby przekazania przedmiotu transakcji, a także sposób oraz terminy płatności ceny.

  Remanent w kontekście sprzedaży sklepu internetowego

  Jeżeli jednym z elementów transakcji jest pozostały w sklepie internetowym towar, niezbędne jest przeprowadzenie remanentu i ustalenie co znajduje się na stanach magazynowych. Pełna lista powinna stanowić załącznik do umowy sprzedaży.

  Sprzedaż sklepu internetowego – słowem podsumowania

  Sprzedaż sklepu internetowego, chociaż na pozór wydaje się transakcją nieskomplikowaną, może nastręczyć trudności. W szczególności wówczas, gdy przedmiotem sprzedaży jest wiele elementów wchodzących w skład sklepu. Odpowiednie przygotowanie i pozyskanie wsparcia specjalistów pozwala jednak uniknąć pomyłek i niepotrzebnych problemów.

  Pytania i odpowiedzi

  Nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności.

  Co do zasady tak. Sprzedający powinien poinformować klientów o zmianie w zakresie administratora danych, a kupujący powinien – jako formalnie nowy administrator danych – pozyskać zgody klientów na własną rzecz.

  Tak, powinna zostać zawarta pod rygorem nieważności z podpisami notarialnie poświadczonymi.


  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 2)