Kamila Wasilewska
|
1 lipca 2022
Spis treści

Polski Ład jest jednym z największych pakietów zmian w prawie podatkowym w ostatnim czasie. Dotyka nie tylko osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, ale także i spółki, które prowadzą działalność gospodarczą. Pomimo kilku nowelizacji, nowa regulacja dalej pozostawia wiele niewiadomych. Jakie zmiany Polski Ład niesie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych?

Czym jest strefa ekonomiczna i dlaczego warto prowadzić na jej terenie działalność?

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) to wyodrębniony administracyjnie obszar, na którym prowadzenie określonej działalności gospodarczej może odbywać się na preferencyjnych warunkach. Preferencje te mają zazwyczaj podatkowy charakter, ale prowadzenie działalności na SSE może przynosić przedsiębiorcom także inne korzyści- w tym bliskie sąsiedztwo potencjalnych partnerów biznesowych.

SSE mają przede wszystkim dwa cele. W odniesieniu do przedsiębiorców celem powołania stref jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w sektorze przedsiębiorstw. Odbywa się to zazwyczaj poprzez ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i od osób fizycznych (PIT). Jeżeli chodzi natomiast o lokalne społeczności, SSE mają za zadanie wspierać powstawanie nowych miejsc pracy. Ustawodawca dostrzegł bowiem, że rozwój przedsiębiorstw jest nierozłącznie związany z rozwojem nowych miejsc pracy.

Obecnie w Polsce znajduje się 14 specjalnych stref ekonomicznych, zapewniających różne preferencje podatkowe dla przedsiębiorców (o czym poniżej).

Jakie przywileje mają przedsiębiorcy prowadzący działalność na SSE?

Aby zrealizować przedstawione powyżej cele, ustawodawca przewidział ulgi podatkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie SSE. Warto nadmienić, że te ulgi wynikają zarówno z ustawy o CIT, jak i z ustawy o PIT.

Wysokość ulgi podatkowej zazwyczaj jest ściśle związana z decyzją o wsparciu, lub zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie Strefy. Wysokość ulgi podatkowej jest zależna również od spełnienia warunków określonych w tej decyzji, w tym w szczególności od spełnienia kryterium poniesienia kosztów kwalifikowanych czy utworzenia i utrzymania przez określony okres nowych miejsc pracy.

Ponadto, w zależności od konkretnej strefy (a w zasadzie gminy, na której strefa się znajduje) możliwe jest uzyskanie ulgi od podatków, w których organem jest samorząd, np. wójt, burmistrz czy prezydent miasta. Przykładem takiego podatku jest podatek od nieruchomości, od którego zezwolenie może przysługiwać na mocy szczególnych aktów prawa miejscowego, w zależności od strefy.

Powyższe jest zarysem zakresu ulgi, niemniej jednak finalna wysokość preferencji podatkowej, którą przedsiębiorcy mogą uzyskać, powinna być określana na podstawie konkretnego stanu faktycznego (w tym w szczególności w oparciu o przepisy konkretnej SSE).

Co Polski Ład zmienia w działalności SSE?

Ogólnym trendem ustawodawczym w zakresie ulg podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność na strefie jest zawężanie i ograniczanie ulg podatkowych, które przysługują przedsiębiorcom. Jest to efektem rozbieżności w stosowaniu przepisów i wykładni przepisów niekorzystnej dla podatników (potwierdzonej kilkukrotnie przez sądy). Ustawodawca postanowił doprecyzować przepisy już na szczeblu ustawowym.

Jedną z niekorzystnych zmian jest doprecyzowanie, że zwolnienia podatkowe przysługują wyłącznie dla realizacji nowej inwestycji. W obecnym stanie prawnym nie było jasne, czy przedsiębiorca prowadzący działalność na strefie może objąć zwolnieniem całość swojej działalności, czy tylko nową inwestycję w ramach prowadzonej działalności. Obecnie ulga przysługuje wyłącznie w związku z realizacją nowej inwestycji, mając na uwadze parametry finansowe tejże.

Ponadto, niekorzystne zmiany dotyczą kwalifikacji kosztów kwalifikowanych. Z katalogu tych kosztów wyłączono nakłady na zakup środków transportu (samochód osobowy, samolot). Trend ten jest potwierdzony w dotychczasowej praktyce organów podatkowych, a mając na uwadze te zmiany niewykluczone, że na gruncie praktycznym po zmianach organy podatkowe “pójdą dalej” i znaczenie zawężą katalog kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych.

Zmiany dotyczą także samej decyzji o wsparciu. Przede wszystkim doprecyzowano przesłanki umożliwiające wygaszenie decyzji o wsparciu. Ponadto, w przypadku realizacji inwestycji, które polegają na rozbudowie mocy produkcyjnych istniejącego zakładu, przedsiębiorca nie będzie mógł wnioskować o uwzględnienie w decyzji o wsparciu kodów PKD związanych z działalnością prowadzoną przed realizacją inwestycji tak długo jak tylko ta działalność również nie będzie przedmiotem inwestycji. Ponadto, w przypadku gdy przedsiębiorca wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z prawem (np. za pomocą umów cywilnoprawnych zawyża wysokość kosztów kwalifikowanych), przewidziano możliwość cofnięcia decyzji o wsparciu.

Polski Ład ma też jedną korzystną zmianę- doprecyzowano wykorzystanie ulgi IP Box przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie SSE, co oznacza, że skutkiem wprowadzenia polskiego ładu na terenie specjalnych stref ekonomicznych jest potwierdzenie możliwości korzystania z ulgi IP Box. Jak obliczyć ulgę IP Box i czym ona jest? Opisujemy tę problematykę w artykule: “Jak obliczyć ulgę IP Box”.

Prowadzenie działalności w SSE po zmianach- czy warto?

Pomimo licznych zmian i niepewności podatkowych prowadzenie działalności na specjalnej strefie ekonomicznej w dalszej kolejności może być korzystne. Przedsiębiorcy mogą w dalszym ciągu korzystać z licznych ulg podatkowych, do których należy m.in. ulga IP Box, zwolnienie z podatku CIT, PIT czy w innych aktach prawa miejscowego (np. zwolnienie z podatku od nieruchomości, udzielone przez właściwy urząd gminy, na terenie, którego znajduje się przedsiębiorstwo).

Należy nadmienić jednak, że zmiany w polskim ładzie są bardzo dynamiczne. W ostatnim czasie zostały zapowiedziane zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, należy jednak się spodziewać, że zmiany będą także obejmowały inne obszary prawa podatkowego. W tym zakresie z pewnością przedsiębiorcy prowadzący (i planujący rozpocząć) działalność na SSE będą monitorować przepisy, interpretując je na różnych etapach legislacyjnych ze swoimi pełnomocnikami.

Ponadto, uzyskanie odpowiedzi na nurtujące przedsiębiorców wątpliwości natury podatkowej można uzyskać poprzez sporządzenie wniosku o udzielenie podatkowej interpretacji indywidualnej. Odpowiedź organu podatkowego zabezpiecza przedsiębiorcę na tym polu, niemniej jednak wniosek musi spełniać pewne wymogi formalne, których niedochowanie będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. W tym zakresie szczególnie pomocne może być doświadczenie profesjonalnego pełnomocnika.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 1)