Kamila Wasilewska
|
12 kwietnia 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Opracowanie dokumentacji produktu czy nowego procesu w firmie może mieć wiele celów. Jednym z nich może być np. pozyskanie inwestorów czy zwiększenie wiarygodności danej marki. White paper (z ang. biała księga) jest to dokument, który może znacznie pomóc przedsiębiorcom w pozyskiwaniu nowych klientów, o ile jest poprawnie sporządzony. Jak poprawnie sporządzić white paper i jakie korzyści może przynieść?

  White paper- co to jest?

  Tak jak zasygnalizowaliśmy powyżej, biała księga to oficjalny dokument, kompleksowo opisujący produkt, rozwiązanie techniczne lub nawet całą firmę. Forma i pomysł wywodzi się przede wszystkim z procedur unijnych, gdzie biała księga to koncepcje odnoszące się do danych zakresów prawodawstwa wspólnotowego. Stąd też w przypadku prawa UE można znaleźćnp. białą księgę dot. wejścia Polski do wspólnoty (tj. białą księgę Polska-EU). W przypadku prawodawstwa unijnego białą księgę poprzedza często tzw. zielona księga, która jest zbiorem analiz dot. aktualnego stanu prawnego (przed wprowadzeniem rozwiązań koncepcyjnych z białej księgi).

  Dla osiągnięcia założonych celów bardzo istotne jest, żeby biała księga została sporządzona jako dokument specjalistyczny, całościowo opisujący zagadnienie. W związku z tym biała księga często będzie zawierała nie tylko opis czy grafiki dotyczące danego przedmiotu, ale także przede wszystkim analizy czy wyniki badań (jeżeli takie zlecono). Ważne jest, żeby biała księga nie miała charakteru publicystycznego, tak jak np. artykuł czy wpis na bloga, ale raczej ekspercki.

  White paper jest to pojęcie, które nie jest zdefiniowane w prawie i nie ma szczegółowych przepisów, które narzucają konieczność stworzenia takiego dokumentu. Nie oznacza to jednak, że nie warto tworzyć białej księgi. Wręcz przeciwnie, jej przygotowanie i publikacja do osób zainteresowanych może mieć bardzo duże korzyści dla biznesu.

  Biała księga może przynosić szczególne korzyści w branży związanej z kryptowalutami oraz dla startupów. Dokładne wyjaśnienie zasad działania nowej kryptowaluty czy pomysłu na nowy produkt, który będzie wprowadzony przez startup może znacznie zwiększyć liczbę potencjalnych inwestorów.

  Zawartość “białej księgi”

  White paper to dokument oficjalny, co oznacza, że powinien zawierać określone elementy (które przytoczymy poniżej). Fakt, że przepisy prawa nie określają wymogów dla “white paper” sprawia, że przedsiębiorcy często mają wątpliwości w zakresie tego, co zawrzeć w tym dokumencie.

  White paper to dokument znacznie różniący się od zwykłego wpisu w social media czy artykułu na blogu. Co prawda jego treść powinna być każdorazowo określona indywidualnie, aczkolwiek można wyróżnić następujące elementy, które powinien zawierać każdy whitepaper. Są to w szczególności:

  • spis treści i wstęp,
  • opis historii i proces powstawania produktu/firmy,
  • w miarę możliwości analizy naukowe i badania potwierdzające zastosowanie i skuteczność produktu,
  • analizy pokazujące trendy rynkowe (dokumentujące, że produkt/firma będzie miała szansę na sukces na rynku),
  • Przewidywania i plany ekspansyjne podmiotu,
  • Podsumowanie i wnioski.

  Forma dokumentu powinna być dostosowana do odbiorcy docelowego. Część firm stosuje formę bardziej graficzno-wykresową, natomiast w niektórych przypadkach lepiej sprawdza się white paper w formie opisowej. Ważne jest jednak, aby trzymać się oficjalnej formy dokumentu, tj. sporządzić go z narracją w trzeciej osobie, odpowiednim językiem, unikając zwrotów potocznych itp. White paper powinien zatem być przejrzysty, pozbawiony zwrotów marketingowych, nacechowany wiedzą ekspercką i pomagający interesariuszom w podjęciu określonych decyzji.

  Jeżeli biała księga ma mieć charakter ekspercki, warto w niej zawrzeć rozdział poświęcony na regulacje prawne w tym zakresie i planowane trendy legislacyjne zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Jeżeli biała księga ma dotyczyć kryptowalut, warto wspomnieć o najnowszych regulacjach, chociażby w zakresie AML czy regulacji MiCA. W tym zakresie niezwykle pomocne może okazać się wsparcie kancelarii prawnej specjalizującej się w szeroko pojętym prawie finansowym.

  Kiedy należy sporządzić white paper?

  White paper należy sporządzić przede wszystkim na etapie poprzedzających wejście nowego rozwiązania (produktu, usługi czy firmy) na rynek. Ten rodzaj dokumentu jest bardzo istotny na wczesnym poziomie poszukiwania inwestorów. Poniżej przytaczamy konkretne przykłady, w jakich okolicznościach przedsiębiorcy może pomóc sporządzenie kompletnego dokumentu białej księgi.

  Przede wszystkim sporządzanie białej księgi jest powszechne w branży związanej z kryptowalutami. Trendy rynkowe wskazują, że ten rodzaj dokumentu pomógł niejednej kryptowalucie w zdobyciu zaufania inwestorów i jej rozpropagowania (dotyczy to np. Bitcoina czy Ethereum). Prawdopodobnie dzięki wyjaśnieniu potencjalnym inwestorom mechanizmu „kopania” oraz szans na rozwój, stały się one tak popularne i cenione na rynku. W przypadku publikacji nowej kryptowaluty, szczególnie obecnie, w dobie wielu „śmieciowych” kryptowalut i ogólnej utraty zaufania do tej formy inwestycji, white paper może pomóc „wybić” daną kryptowalutę na rozpoznawalność. Edukacyjny wymiar white paper w tym przypadku okazuje się być bardzo istotny.

  Podobnie jest w przypadku nowego, innowacyjnego oprogramowania, które jest pierwszy raz prezentowane inwestorom. Jeżeli firma planuje wdrożyć na rynku nowe, rewolucyjne oprogramowanie, warto w dokumencie białej księgi wyczerpująco opisać to oprogramowanie (oczywiście z zachowaniem tajemnicy przedsiębiorstwa), a także przedstawić korzyści z jego wdrożenia. Potencjalnych klientów biała księga przekona zwłaszcza wtedy, gdy opis i korzyści zostaną poparte konkretnymi badaniami czy wykresami (np. symulacją tego, w jaki sposób nowe oprogramowanie może poprawić efektywność przedsiębiorstwa).

  Czy mogę white paper zlecić zewnętrznej kancelarii?

  Sporządzenie dokumentu białej księgi oczywiście może się odbyć z pomocą zewnętrznego doradcy. Z uwagi jednak na mnogość danych potrzebnych do pełnego sporządzenia dokumentu, nie można sporządzić white paper bez ścisłej współpracy przedsiębiorcy z prawnikiem.

  Tak jak zasygnalizowaliśmy wcześniej, jest to dokument ekspercki, który powinien zawierać wiele elementów- m.in. analizy, badania, historię i motywy powstania marki/produktu. Warto też w białej księdze umieścić rozdział na określenie aktualnego stanu prawnego. Nasza kancelaria oczywiście może pomóc w ubraniu ww. elementów w formalny, kompletny dokument, zatem w tym zakresie odpowiedź na pytanie zawarte w nagłówku jest twierdząca.

  Trzeba jednak pamiętać, że aby ten dokument był przejrzysty, kompletny oraz spełnił swoje założenia, przedsiębiorcy zainteresowani sporządzeniem białej księgi powinni ściśle współpracować z kancelarią w zakresie stanu faktycznego, zebrania danych czy przedstawienia opisu przedsięwzięcia (który nie musi być napisany językiem oficjalnym, ważne, aby był przydatny przez pryzmat sporządzania ostatecznego dokumentu).

  White paper, memorandum i prospekt informacyjny- różnice

  Wskazać należy, że oprócz white paper funkcjonują w praktyce także inne dokumenty, które często są z tym dokumentem mylone- dotyczy to w szczególności prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjnego. Należy wskazać, że ww. na końcu zdania poprzedniego dokumenty nie są tożsame z białą księgą i różnią się przede wszystkim formą, a także i treścią.

  Prospekt emisyjny jest to dokument uregulowany w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o charakterze informacyjnym, który jest publikowany przez emitenta papierów wartościowych. Zgodnie z ustawowymi wymogami, przedsiębiorstwo, która chce wejść rozpocząć publiczną emisję akcji, musi udokumentować inwestorom m.in. swoją aktualną kondycję finansową oraz plany rozwoju. Prospekt zawiera kluczowe informacje o przedsiębiorstwie. W uproszczeniu można stwierdzić, że prospekt jest sporządzony w celu poinformowania osób trzecich: w tym w szczególności regulatora, KNF i inwestorów o tym, co dokładnie spółka oferuje. Jest to dokument sformalizowany, który następnie podlega zatwierdzeniu przez KNF.

  Memorandum informacyjne to także dokument określony w ww. ustawie o ofercie publicznej. W dużym uproszczeniu w tym dokumencie przedsiębiorca wskazuje także obrane kierunki rozwoju. Memorandum jest to dokument o formie i treści równoważnej prospektowi emisyjnemu, najczęściej jednak tworzony w momencie, w którym od firmy nie jest formalnie wymagane sporządzenie prospektu. Jest to dokument sformalizowany, którego wymogi określono nie tylko w ww. ustawie, ale także w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne.

  Z powyższego opisu widzimy zatem, że biała księga to nie jest to samo co memorandum czy prospekt informacyjny. Wynika to nie tylko z formy, ale także przede wszystkim z porównania treści tych 3 dokumentów. White paper jest dokumentem w zasadzie o treści i formie regulowanej swobodnie przez wydającego ten dokument, podczas gdy prospekt emisyjny i memorandum informacyjne są dokumentami sformalizowanymi, wydawanymi przed emisją oferty publicznej, o szczegółowo uregulowanej formie i treści, które podlegają weryfikacji i akceptacji KNF.

  Podsumowanie

  Biała księga to dokument, który może wyróżnić podmiot czy produkt spośród konkurencji i może nadać mu wyjątkowy, ekspercki charakter. Prawidłowo sporządzona biała księga może przynieśćprzedsiębiorcy wiele korzyści, wśród których są przede wszystkim: zbudowanie pozycji eksperta w danym zagadnieniu, zwiększenie zaufania potencjalnych klientów, co może przełożyć się na znaczne zwiększenie zysków. W obliczu braku prawnych wytycznych co do kształtu „białej księgi” może na tym polu powstać wiele wątpliwości. Stała współpraca z kancelarią prawną specjalizującą się w szeroko pojętej obsłudze przedsiębiorców może znacznie uprościć całą procedurę. Jeżeli mają Państwo w tym zakresie pytania, zachęcamy do kontaktu.

  QA

  Biała księga nie jest dokumentem wymaganym przez przepisy prawa krajowego w stosunku do podmiotów prywatnych. Nie oznacza to jednak, że dokument tego rodzaju można bagatelizować- wręcz przeciwnie, w niektórych przypadkach może on firmie przynieść wymierne korzyści, co szerzej opisujemy w tekście.

  W przypadku wprowadzenia nowego towaru, produktu, usługi czy nawet całej firmy (startupu) warto sporządzić białą księgę, ponieważ może ona przekonać inwestorów do zakupienia towaru/produktu/akcji firmy. Oprócz tego whitepaper może pomóc w budowaniu pozycji marki w odbiorze klientów, nie tylko internetowo.

  Sporządzenie białej księgi może w istocie pociągać za sobąkonieczność poświęcenia pewnych środków i nakładów czasu. Nakład ten dotyczy w szczególności kosztów badań, analiz i ewentualnego wynagrodzenia kancelarii. Wydaje się jednak, że przedsiębiorcy nie powinni się zbytnio obawiać o te koszty, ponieważ dobrze sporządzona biała księga może dać bardzo wymierne korzyści (w tym finansowe).  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 1)